Instruccions

Model 410

Pagament a compte de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.Autoliquidació

Instruccions sobre l'emplenament del model 410 i les formes de presentació del mateix.

Qüestions generals

Les referències a la Llei de l'Impost contingudes en les presents instruccions s'entenen efectuades a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.

Obligats a presentar el Model 410

Estan obligats a presentar el Model 410:

  1. Les entitats de crèdit definides a l'article 1 del Reial Decret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adaptació del dret vigent en matèria d'Entidades de crèdit al de les Comunitats Europees.
  2. Les sucursals en territori espanyol d'entitats de crèdit estrangeres.

Estan exempts de l'Impost, i en conseqüència no estan obligats a presentar el Model 410:

  1. El Banco de España i les autoritats de regulació monetària.
  2. El Banc Europeu d'Inversions.
  3. El Banc Central Europeu.
  4. L'Institut de Crèdit Oficial.
Terminis de presentació del model 410.

El termini per a la presentació del model 410 serà el comprès entre l'1 i el 31 del mes de juliol de cada període impositiu en curs.La presentació del model 410 amb domiciliació bancària del pagament del deute tributari resultant podrà efectuar-se en el termini comprès entre els dies 1 i 26 de juliol, ambdós inclusivament.

Formes de presentació del Model 410.

La presentació del Model 410 serà obligatòria per via electrònica utilitzant certificats electrònics reconeguts emesos per a la identificació i autenticació del contribuent.

Emplenament del model 410
Identificación (1)

Introdueixi el NIF del declarant i la seva denominació o raó social.

Meritació (2)

Període impositiu:consigni les quatre xifres de l'any natural a què correspon el pagament a compte.

Liquidació (3)
Casella 01: Base imposable del període impositiu anterior:S'haurà de consignar la base imposable del període impositiu anterior a aquell al qual correspongui el pagament a compte.En l'esmentada base imposable seran inclosos els fons de tercers mantinguts a la seu central o en sucursals situades a les Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla així com els mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no presencials i resta de partides que no siguin susceptibles de territorialització que corresponguin als esmentats territoris.

Aquest import haurà de coincidir amb la suma de les quantitats consignades en les caselles 07 + 09 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 +27 + 29 + 31 + 33 + 37 + 39 + 41 + 43 del full 2 del model.

Casella 02: Tipus de gravamen:El tipus de gravamen de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit és del 0,03 per cent conforme al disposat en l'apartat Ocho de l'article 19 de la Llei de l'Impost.
Casella 03: Porcentaje:El percentatge a aplicar sobre la quantia resultant d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable del període impositiu anterior  és el 50 per cent.
Casella 04: Import del pagament a compte:L'esmentada quantia coincidirà amb el 50 per cent de l'import resultant d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable consignada a la casella 01.

Aquest import haurà de coincidir amb la suma de les quantitats consignades en les caselles 08 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 34 + 38 + 40 + 42 de l'hora 2 del model

Casella 05: Resultat de la declaració anterior:Exclusivament en el supòsit d'autoliquidació complementària, es farà constar en aquest camp el resultat de l'autoliquidació o autoliquidacions anteriorment presentades per aquest mateix concepte i corresponents al mateix període impositiu.
Casella 06: Import a ingressar:S'haurà de consignar el resultat de restar a l'import del pagament a compte (casella 04) el resultat de la declaració anterior (casella 05).
(4) Autoliquidació Complementària

Es marcarà una «X» a la casella indicada a l'efecte quan aquesta autoliquidació sigui complementària d'altra o altres autoliquidacions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix període impositiu.En tal supòsit, es farà constar també en aquest apartat el número de justificant de l'autoliquidació anterior.En cas d'haver-se presentat anteriorment més d'una autoliquidació, es farà constar el número de justificant de l'última d'elles.

(5) Ingrés

S'haurà de consignar l'import a ingressar (casella 06) a la casella identificada amb la clau I, així com la forma de pagament triada.Així mateix, s'hauran d'incloure en la declaració les dades completes del compte bancari (Codi ANAVEN) en cas de pagament mitjançant domiciliació bancària o el Número de Referència Complet, en el cas de pagament mitjançant deute en compte amb obtenció del NRC.

(6) Distribució del pagament a compte

Al full 2 del model 410 s'haurà de desagregar l'import del pagament a compte realitzat en els termes establerts per l'article 19.Deu de la Llei de l'Impost.

Casella 07: Base:S'haurà de consignar la part de la base imposable del període impositiu anterior que es correspongui amb fons mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no presencials i amb la resta de partides que no siguin susceptibles de territorialització.

Els contribuents inclouran en aquesta casella exclusivament la part que correspongui a les Comunitats Autònomes de règim comú, que resultarà d'aplicar al total de dipòsits mantinguts pel contribuent per mitjans no presencials la mateixa proporció que representin els fons de tercers mantinguts als esmentats territoris, en relació amb la totalitat dels fons mantinguts pel contribuent mitjançant sistemes de comercialització presencials.El mateix criteri s'haurà de seguir en relació amb la resta de partides que no siguin susceptibles de territorialització.

Casella 08: Pagament a compte:Es consignarà l'import del pagament a compte que es correspongui amb fons mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no presencials.L'esmentat import coincidirà amb el 50 % del resultat d'aplicar el tipus de gravamen de l'Impost a la base consignada a la casella 07.

A les caselles 09 a 34 i 37 a 40 s'haurà de desagregar la part del pagament a compte que correspon a cadascuna de les Comunitats Autònomes especificades en el Model.

Així, per exemple, en el cas d'Andalusia, s'haurà de consignar a la casella 09 la part de la base imposable del període impositiu anterior que es correspongui amb fons de tercers mantinguts a la seu central o en sucursals que arrelin al territori de l'esmentada Comunitat Autònoma.A la casella 10 es consignarà l'import del pagament a compte realitzat que es correspongui amb fons de tercers mantinguts a la Comunitat Autònoma d'Andalusia, que coincidirà amb el 50 % del resultat d'aplicar el tipus de gravamen de l'Impost a la base consignada a la casella 09.

(7) Informació relativa a la part de l'Impost corresponent a Ceuta i Melilla
Casella 39: Es consignarà la part de la base imposable del període impositiu anterior que correspongui a fons de tercers mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no presencials i a altres partides no susceptibles de territorialització que corresponguin a Ceuta i Melilla.

L'esmentat import s'obtindrà aplicant al total de dipòsits mantinguts pel contribuent per mitjans no presencials, la proporció que representin els fons de tercers mantinguts a la seu central o en sucursals que arrelin a Ceuta i Melilla en relació amb la totalitat dels fons mantinguts pel contribuent mitjançant sistemes de comercialització presencials.El mateix criteri s'haurà de seguir en relació amb la resta de partides que no siguin susceptibles de territorialització.

Casella 40: Es consignarà la part del pagament a compte que correspongui a fons de tercers mantinguts mitjançant sistemes de comercialització no presencials i a altres partides no susceptibles de territorialització que corresponguin a Ceuta i Melilla, que coincidirà amb el 50 % del resultat d'aplicar el tipus de gravamen de l'Impost a l'import consignat a la casella 39.
Casella 41: Es consignarà la part de la base imposable de l'Impost del període impositiu anterior que correspongui a fons de tercers mantinguts a la seu central o en sucursals que arrelin al territori de Ceuta i Melilla.
Casella 42: Es consignarà la part del pagament a compte que correspongui a fons de tercers mantinguts a la seu central o en sucursals que arrelin al territori de Ceuta i Melilla, que coincidirà amb el 50 % del resultat d'aplicar el tipus de gravamen de l'Impost a l'import consignat a la casella 41.