Instruccions

IVA

Grup d'entitats.Model individual

Autoliquidació mensual

AJUDA - PRESENTACIÓ 322

Instruccions del model 322


OBLIGATS A DECLARAR EN EL MODEL 322

Utilitzaran el model 322 aquells subjectes passius que formin part d'un grup d'entitats, d'acord amb l'establert a l'article 163.quinquies.Uno de la Llei de l'Impost, i hagin optat per aplicar el Règim Especial previst al Capítol IX Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ

Obligatòriament per Internet mitjançant signatura electrònica avançada o un sistema d'identificació i autenticació, en ambdós casos utilitzant un certificat electrònic reconegut emès d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per als períodes de liquidació de juliol 2017 i següents:

 • De l'1 al 30 del mes següent al període de liquidació, o fins a l'últim dia del mes de febrer en el cas de l'autoliquidació corresponent al mes de gener.

Per als períodes de liquidació anteriors a juliol de 2017 el termini de presentació era la següent:

 • De l'1 al 20 del mes següent al període de liquidació.
 • L'autoliquidació corresponent al mes de desembre es presentarà de l'1 al 30 de gener.

IDENTIFICACIÓN

Es consignaran les dades identificatives del subjecte passiu, així com els següents:

 • Número de Grup.
 • Consideració d'entitat dominant o dependent.
 • NIF de l'entitat dominant.

Així mateix, haurà de marcar la casella corresponent si es presenta alguna de les següents circumstàncies:

 • Si és aplicable el règim establert a l'article 163.sexies.Cinco de la LIVA.
 • Si està inscrit en el Registre de devolució mensual.
 • Si és destinatari d'operacions a què s'apliqui el règim especial del criteri de Caja.
 • Si opta per l'aplicació de la prorrata especial d'acord amb el  previst a l'article 103.Dos.1º de la LIVA.
 • Si opta per la  revocació de l'aplicació de la prorrata especial d'acord amb el previst a l'article 103.Dos.1º de la LIVA.
 • Si hi ha volum d'operacions en els termes de l'article 121 de la LIVA.(Casella a complimentar, amb caràcter obligatori, en l'autoliquidació corresponent al mes de desembre, per tractar-se d'un subjecte passiu exonerat de la presentació de la declaració-resum anual model 390).

Recordi:S'exclou de l'obligació de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390) als següents subjectes passius de l'Impost:

 • Subjectes passius obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzin exclusivament les activitats següents:
  1. Activitats que tributin en règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i/o
  2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

   Aquest col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2014.

 • Subjectes passius que estiguin obligats a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el previst a l'article 62.6 del RIVA.

  Aquest col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2017.

En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit no serà procedent en el cas que no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Els subjectes passius exclosos de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a aquests efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es refereix la seva declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.


MERITACIÓ

Ejercicio

Haurà de consignar les quatre xifres de l'any a què correspon el període mensual pel qual efectua la declaració.

Període

Haurà de consignar amb dues xifres el període mensual pel qual efectua la declaració, segons la següent correspondència:01=enero;02=febrero;03=marzo;04=abril;05=mayo;06=junio;07=julio;08=agosto;09=septiembre;10=octubre;11=noviembre;12=diciembre.

LIQUIDACIÓ

Important:

Les caselles 01 a 11 i 39 a 44, que són específiques per declarar operacions intragrupo, s'hauran d'utilitzar exclusivament si en el període de liquidació que es declara resulta aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) i a més a l'operació declarada li resulta aplicable l'esmentada opció.Si no es presenten ambdues circumstàncies la consignació de les operacions realitzades entre les entitats del grup s'efectuarà a les correlatives caselles no reservades a les operacions intragrupo.

RÈGIM GENERAL

IVA Meritat

 • 01 a 09

  Operacions intragrupo:Es faran constar les bases imposables gravades, en el seu cas, als tipus del 4%, 10% i 21%, el tipus aplicable i les quotes resultants, per operacions intragrupo, és a dir, aquelles a les quals resulti aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA.

  En aquest cas, i d'acord amb el disposat per l'article 163.octies.Uno LIVA, la base imposable dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades al territori d'aplicació de l'Impost entre entitats d'un mateix grup que apliquin el règim especial del grup d'entitats estarà constituïda pel cost dels béns i serveis utilitzats directament o indirectament, total o parcialment, en la seva realització i pels quals s'hagi suportat o satisfet efectivament l'Impost.

 • 10 y 11

  Modificació de bases i quotes d'operacions intragrupo:Es farà constar amb el signe que correspongui la modificació de bases imposables i quotes d'operacions intragrupo en les quals es presenti qualssevol de les causes previstes a l'article 80 de la LIVA (Article 24, apartat 1 i 2 del RIVA), així com qualsevol altra modificació de bases i quotes.

  En cap cas no s'haurà de procedir a desglossar per tipus de gravamen les bases i quotes modificades.Si la modificació suposa minoració de bases i quotes es consignarà amb signe menys.

  Aquestes caselles només s'utilitzaran si en el període de liquidació que es declara resulta aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) i a més la base i quota objecte de modificació es van declarar inicialment en un període de liquidació en què també es va aplicar l'esmentada opció.De no presentar-se ambdues circumstàncies s'utilitzaran les caselles 25 i 26.

 • 12 a 20

  A les caselles reservades a “Resta d'operacions en règim general” es faran constar les bases imposables gravades, en el seu cas, als tipus del 4%, 10% i 21%, el tipus aplicable i les quotes resultants d'aquelles operacions en règim general efectuades tant amb destinataris aliens al grup com amb les entitats del grup, quan, en aquest últim cas, no resulti aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA.

 • 21 y 22

  En l'espai reservat a les "adquisicions intracomunitàries de béns i serveis" es faran constar les bases imposables gravades corresponents al total d'adquisicions intracomunitàries de béns i serveis realitzades en el període de liquidació, i la quota resultant.

 • 23 y 24

  Altres operacions amb inversió del subjecte passiu (excepte ad.Intracom.):Es consignaran les bases imposables i de les quotes meritades en el període de liquidació per inversió del subjecte passiu (article 84.Un.2n i 4t de la Llei de l'IVA) quan tinguin el seu origen en operacions diferents de les consignades a les caselles 21 i 22.

 • 25 y 26

  Modificació de bases i quotes en règim general:es farà constar amb el signe que correspongui la modificació de bases imposables i quotes d'operacions en les quals es presenti qualssevol de les causes previstes a l'article 80 de la LIVA (Article 24, apartat 1 i 2 del RIVA), així com qualsevol altra modificació de bases i quotes.

  En el cas d'efectuar vendes en règim de viatgers, minorarà en la declaració les bases imposables i quotes que corresponguin a les devolucions per aquest règim efectuades en el període de liquidació.

  En cap d'aquests supòsits no s'haurà de procedir a desglossar per tipus de gravamen les bases i quotes modificades.Si la modificació suposa minoració de bases i quotes es consignarà amb signe menys.

  També s'utilitzaran aquestes caselles per a les modificacions de bases imposables i quotes d'operacions realitzades entre entitats del grup en els dos següents casos:

  • Quan en el període de liquidació que s'està declarant no sigui aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) (Modalitat avançada).
  • Quan, encara sent aplicable en aquest període de liquidació l'opció assenyalada en el paràgraf anterior, la base i quota objecte de modificació es van declarar inicialment en un període de liquidació en què no era aplicable l'esmentada opció.
 • 27 a 35

  En l'espai reservat al “Recàrrec d'equivalència” es faran constar les bases imposables gravats, en el seu cas, als tipus del 0,5%, 1,4%, 5,2% i 1,75%, el tipus aplicable i la quota resultant.

 • 36 y 37

  Modificacions de bases i quotes del recàrrec d'equivalència:es farà constar amb el signe que correspongui la modificació de bases imposables i recàrrec d'equivalència d'operacions en les quals es presenti qualsevol de les causes previstes a l'article 80 de la LIVA (article 24, apartat 1 i 2 del RIVA).Si la modificació suposa minoració de la base i el recàrrec d'equivalència, es consignarà amb signe menys.

IVA Deduïble

En el cas que l'empresa realitzi operacions exemptes sense dret a deducció, haurà d'aplicar la regla de prorrata a les quotes suportades.En qualsevol cas, les bases figuraran sense prorratejar.

 • 39 a 42

  Es faran constar les bases imposables i l'import de les quotes suportades deduïbles, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata, distingint si es tracta d'operacions corrents o operacions amb béns d'inversió, de les operacions realitzades entre entitats del grup.

  Aquestes caselles només s'utilitzaran si en el període de liquidació que es declara resulta aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) i a més la base imposable i quota suportada deduïble es va meritar en un període de liquidació en què també es va aplicar l'esmentada opció.De no presentar-se ambdues circumstàncies s'utilitzaran les caselles 45 a 48.

 • 43 y 44

  Es faran constar l'import de la base imposable i de les quotes deduïbles rectificades, regularitzades en les autoliquidacions de l'exercici.No s'inclouran aquelles rectificacions que hagin estat regularitzades en autoliquidacions de períodes anteriors (article 24, apartat 2.b) del RIVA).Si el resultat de la rectificació implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

  Aquestes caselles només s'utilitzaran si en el període de liquidació que es declara resulta aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) i a més la deducció objecte de rectificació es va declarar inicialment en un període de liquidació en què també es va aplicar l'esmentada opció.De no presentar-se ambdues circumstàncies s'utilitzaran les caselles 57 i 58.

 • 45 a 56

  Es faran constar les bases imposables i l'import de les quotes suportades deduïbles, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata, distingint si es tracta d'operacions corrents o operacions amb béns d'inversió.També s'utilitzaran aquestes caselles, en els conceptes, que corresponguin per consignar les bases imposables i quotes suportades deduïbles per les operacions realitzades entre entitats del grup quan no els resulti aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada).

  També s'utilitzaran aquestes caselles, en els conceptes, que corresponguin per consignar les bases imposables i l'import de les quotes suportades deduïbles per les operacions realitzades entre entitats del grup en els dos següents casos:

  • Quan en el període de liquidació que s'està declarant no sigui aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA) (Modalitat avançada).
  • Quan, encara sent aplicable en aquest període de liquidació l'opció assenyalada en el paràgraf anterior, la base imposable i quota suportada deduïble es va meritar en un període de liquidació en què no era aplicable l'esmentada opció.
 • 57 y 58

  Es faran constar l'import de la base imposable i de les quotes deduïbles rectificades, regularitzades en les autoliquidacions de l'exercici.No s'inclouran aquelles rectificacions que hagin estat regularitzades en autoliquidacions de períodes anteriors (article 24, apartat 2.b) del RIVA).Si el resultat de la rectificació implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

 • També s'utilitzaran aquestes caselles per a les rectificacions de deduccions d'operacions realitzades entre entitats del grup en els dos següents casos:
  • Quan en el període de liquidació que s'està declarant no sigui aplicable l'opció pel règim establert a l'article 163.sexies.Cinco LIVA (modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats en l'IVA).
  • Quan, encara sent aplicable en aquest període de liquidació l'opció assenyalada en el paràgraf anterior, la deducció objecte de rectificació es va declarar inicialment en un període de liquidació en què no era aplicable l'esmentada opció.
 • 59

  Es farà constar l'import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.

 • 60

  Es farà constar el resultat de la regularització de les deduccions per béns d'inversió, incloent-se, en el seu cas, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de l'activitat.Si el resultat de la regularització implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

 • 61

  Es farà constar el resultat de la regularització de les deduccions provisionals practicades durant l'exercici com a conseqüència de l'aplicació del percentatge definitiu de prorrata que correspongui.Es complimentarà únicament el mes 12, o en els supòsits de cessament d'activitat.

Liquidació (continuació):

 • 76

  Regularització quotes art. 80.Cinco.5ª LIVA:En aquells casos en els quals s'hagi produït una modificació de la base imposable per part del subjecte passiu d'una operació que resulta total o parcialment impagada, el destinatari de l'operació que tingui la condició d'empresari o professional i hagués aplicat prorrata, haurà de consignar en aquesta casella l'import corresponent a les quotes suportades que no va poder deduir-se i de les quals resulta deutor davant la Hisenda Pública.

 • 63

  Diferencia:Es consignarà, amb el signe que correspongui, casella 63 = casella 38 - casella 62 + casella 76.

 • 64

  Atribuïble a l'Administració de l'Estat.Porcentaje:Els subjectes passius que tributin conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc (Llei 12/2002, de 23 de maig, BOE de 24 de maig i 15 de juny) o a la Comunitat Foral de Navarra (Llei 28/1990, de 26 de desembre, BOE de 27 de desembre), consignaran en aquesta casella el percentatge del volum d'operacions en territori comú.Els altres subjectes passius consignaran en aquesta casella el 100%.

 • 65

  Atribuïble a l'Administració de l'Estat.Cuota:Es farà constar el resultat atribuïble abans de practicar la compensació de quotes de períodes anteriors a la incorporació al grup.L'import d'aquesta casella coincidirà amb el de la casella 63, excepte si el subjecte passiu ha de tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra, en el cas de la qual l'import que haurà de figurar serà:65 = 63 x 64.

 • 77

  IVA a la importació liquidat per la Duana pendent d'ingrés:Es farà constar l'import de les quotes de l'Impost a la importació incloses als documents en els quals consti la liquidació practicada per l'Administració rebuts en el període de liquidació.

  Només podrà emplenar-se aquesta casella quan s'hagi optat conforme a l'establert a l'article 74.1 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

 • 66

  Quotes a compensar de períodes anteriors a la incorporació al grup:Es farà constar, amb signe positiu, l'import de les quotes a compensar procedents de períodes anteriors a la incorporació al grup d'entitats.Si el subjecte passiu tributa conjuntament a diverses Administracions, consignarà en aquesta casella, exclusivament, el saldo a compensar contra l'Administració de l'Estat.

 • 67

  Resultat de la regularització anual:En l'última autoliquidació de l'any (mes 12) es farà constar, amb el signe que correspongui, el resultat de la regularització anual així que disposen les Lleis per les quals s'aproven el Concert Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Autònoma del País Basc i el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

 • 68

  Resultat:68 = 65 + 77 – 66 + 67.A efectes d'aquest càlcul, la quantia consignada a la casella 67 (Resultat de la Regularització anual) només es considerarà en l'última autoliquidació de l'any i exclusivament si el subjecte passiu tributa conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Hisendes Forals.

 • 69

  A deduir:Exclusivament en el supòsit de declaració complementària, per determinar l'import a consignar a la casella 70, es farà constar el resultat de l'última declaració presentada per aquest mateix concepte, corresponent al mateix exercici i període, però exclusivament si resulta un import positiu superior o un import negatiu inferior al resultant de l'esmentada autoliquidació anterior.

 • 70

  Resultat de l'autoliquidació:Es consignarà en aquesta casella el resultat de l'operació indicada amb el signe que correspongui:70 = 68 - 69.

   

INFORMACIÓN ADICIONAL

 • 71

  Lliuraments intracomunitaris de béns i serveis:Es farà constar l'import dels lliuraments intracomunitaris de béns exempts, realitzats durant el període de liquidació, segons el disposat a l'article 25 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit i l'import de les prestacions de serveis intracomunitàries del període de liquidació.

 • 72

  Exportacions i operacions assimilades:Es farà constar l'import total, en el període objecte de declaració, de les següents operacions exemptes de l'impost:

  • Les exportacions fora del territori de la Unió Europea, incloent els enviaments amb caràcter definitiu a les Canàries, Ceuta i Melilla, segons el disposat a l'article 21 de la Llei de l'IVA
  • Las entregas y prestaciones de servicios a que se refieren los artículos 22 y 64 de la Ley.
  • Les operacions exemptes esmentades als articles 23 i 24 de l'esmentada Llei.
  • Les operacions realitzades en el règim especial de les agències de viatges que resultin exemptes per aplicació de l'article 143 de la Llei de l'IVA.
  • S'entén per import de les operacions indicades la suma total de les contraprestacions corresponents, inclosos els pagaments anticipats o, en el seu defecte, dels valors a l'interior, dels béns exportats, enviats o entregats i dels serveis deixats.
 • 73

  Operacions no subjectes o amb inversió del subjecte passiu que originen el dret a deducció:Es farà constar per part del subjecte passiu que realitza l'operació l'import total, en el període objecte de declaració, de:

  • Els lliuraments d'or a les que sigui d'aplicació la regla continguda a l'article 84, apartat Uno, número 2n, lletra b) de la Llei i els lliuraments d'or d'inversió a què es refereix l'article 140 de la mateixa Llei.
  • Els lliuraments no subjectes de béns destinats a altres Estats membres de la Unió Europea en virtut del disposat a l'article 68, apartat quatre de la Llei.
  • Les operacions a què es refereix l'article 84.un.2º c), d), e), f) i g) de la Llei.
  • Qualsevol altre lliurament de béns i prestació de serveis no subjecta per aplicació de les regles de localització (en aquest últim cas sempre que no s'hagin d'incloure a la casella 71).

Exclusivament per a aquells subjectes passius que siguin destinataris d'operacions afectades pel règim especial del criteri de caixa:

Importi de les adquisicions de béns i serveis a què sigui d'aplicació o afecti el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació continguda en l'art. 75 LIVA.

 • 74

  Base imposable, dels imports de les adquisicions de béns i serveis a les quals sigui d'aplicació o afecti el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els hagués resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

 • 75

  Quota suportada, pels imports de les adquisicions de béns i serveis a les quals sigui d'aplicació o afecti el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els hagués resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

AUTOLIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Es marcarà amb una “X” a la casella indicada a l'efecte quan aquesta declaració sigui complementària d'altra o altres autoliquidacions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període.En tal supòsit, es farà constar també en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits de l'autoliquidació anterior.En cas d'haver-se presentat anteriorment més d'una declaració, es farà constar el número identificatiu de l'última d'elles.

Importante:únicament serà procedent la presentació d'autoliquidació complementària

quan aquesta tingui per objecte regularitzar errors o omissions d'una altra autoliquidació anterior que haguessin donat lloc a un resultat inferior al degut.Per tant, de l'autoliquidació complementària haurà de resultar un import positiu superior, o bé un import negatiu inferior, al de l'autoliquidació anterior.

La rectificació per qualsevol altra causa d'autoliquidacions presentades anteriorment no donarà lloc a la presentació d'autoliquidacions complementàries, sense perjudici del dret del contribuent a sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació de les mateixes quan consideri que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la seva presentació ha donat lloc a la realització d'ingressos indeguts, de conformitat amb l'establert als articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18), sempre que no s'hagi practicat per l'Administració tributària liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcorregut el termini de quatre anys a què es refereix l'article 66 de l'esmentada Llei General Tributària.

No obstant això, cal advertir que el subjecte passiu pot procedir a la rectificació sense

necessitat de presentar autoliquidació complementària en els termes previstos i en els supòsits admesos a l'article 89.Cinco de la Llei reguladora de l'IVA.

En l'autoliquidació complementària es faran constar amb les seves quanties correctes tots les dades a què es refereixen les caselles del model 322, que substituiran per complet els reflectits en idèntiques caselles de la declaració anterior.

Les autoliquidacions complementàries s'hauran de formular en el model oficial que estigués vigent a l'exercici i període a què correspongui la declaració anterior.

SENSE ACTIVITAT

Si no s'han meritat ni suportat quotes durant el període a què es refereix la present declaració marqui amb una “X” aquesta casella.

EXCLUSIVAMENT A COMPLIMENTAR EN L'ÚLTIM PERÍODE DE LIQUIDACIÓ

S'exclou de l'obligació de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390) als següents subjectes passius de l'Impost:

 • Subjectes passius obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzin exclusivament les activitats següents:
  1. Activitats que tributin en règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i/o
  2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

   Aquest col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2014.

 • Subjectes passius que estiguin obligats a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el previst a l'article 62.6 del RIVA

  Aquest col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2017.

En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit no serà procedent en el cas que no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Els subjectes passius exclosos de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a aquests efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es refereix la seva declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.

Dades estadístiques:

 1. Activitat/és que es refereix la declaració.Es descriurà l'activitat o activitats realitzades pel subjecte passiu a la/s que es refereix la declaració, diferenciant com a principal aquella activitat amb un volum d'operacions més gran a l'exercici.
 2. Clau.Es consignarà un codi en funció de l'activitat exercida:
  Código
  Activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (Activ.Empresarials) 1
  Activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (Activ.Professionals i Artístiques) 2
  Llogaters de Locals de Negocis i Garatges 3
  Activitats Agrícoles, Ramaderes o Pesqueres, no subjectes a l'IAE 4
  Subjectes passius que no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals i no estiguin donats d'alta en l'IAE 5
  Altres activitats no subjectes a l'IAE 6
 3. Epígraf IAE.Es farà constar l'Epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, en el seu cas, de l'activitat desenvolupada.

Operacions realitzades a l'exercici:

  • 80

   Operacions en règim general:es farà constar l'import total, exclòs el mateix IVA i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuat pel subjecte passiu durant l'any natural en règim general d'IVA.No obstant això, s'han d'excloure les següents operacions:

   • Les operacions realitzades des d'establiments permanents situats fora del territori d'aplicació de l'Impost, quan els costos relatius a les esmentades operacions no siguin suportats per establiments permanents situats dins de l'esmentat territori.
   • Els autoconsums de béns compresos en les lletres c) i d) del número 1r de l'article 9 de la Llei de l'IVA.

   Tampoc no s'inclouran les operacions exemptes incloses a les caselles 82 93, 94 i 83 ni les operacions incloses a les caselles 84 i 85.

  • 81

   Operacions a què havent-los aplicat el règim especial del criteri de caixa haguessin resultat meritades conforme a la regla general de meritació continguda en el art.75 LIVA:es farà constar l'import de les operacions realitzades a què els resulti d'aplicació el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, com si a les mateixes no els hauria estat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa.A efectes de determinar el volum d'operacions, aquestes operacions s'entenen realitzades quan es produeixin o, en el seu cas, quan s'hagués produït la meritació de l'IVA conforme a l'article 75 de la Llei de l'IVA.

  • 93

   Lliuraments intracomunitaris exempts:es farà constar l'import dels lliuraments intracomunitaris exemptes de l'Impost en virtut del disposat a l'article 25 de la Llei de l'IVA.

  • 94

   Exportacions i altres operacions exemptes amb dret a deducció:es farà constar:

   • La suma total de les contraprestacions corresponents a exportacions i operacions assimilades a l'exportació o, en el seu defecte, els valors a l'interior de les operacions ressenyades (articles 21 i 22 de la Llei de l'IVA.).
   • L'import de les bases imposables corresponents a les devolucions efectuades durant l'any com a conseqüència de les exportacions realitzades en règim de viatgers.
   • L'import de les operacions exemptes de l'Impost en virtut del disposat als articles 23 i 24 de la Llei de l'IVA.
   • L'import de les prestacions de serveis relacionades amb la importació i la contraprestació de les quals estigui inclosa en la base imposable de les importacions.
   • L'import de les prestacions de serveis exemptes realitzades en aplicació del règim especial de les agències de viatges (article 143 de la Llei de l'IVA).
  • 83

   Operacions exemptes sense dret a deducció:es farà constar l'import de les operacions exemptes sense dret a deducció, com les esmentades a l'article 20 de la Llei de l'IVA.

  • 84

   Operacions no subjectes per regles de localització o amb inversió del subjecte passiu:es farà constar l'import dels lliuraments de béns i prestacions de serveis no subjectes per aplicació de les regles de localització (excepte les reflectides a la casella 85), així com els lliuraments de materials d'or a les quals sigui d'aplicació la regla continguda a l'article 84, apartat Uno, número 2n, lletra b) de la Llei de l'IVA i els lliuraments d'or d'inversió a què es refereix l'article 140 quinque de la mateixa Llei.També s'inclouran les operacions a què es refereix el 84 Uno.2n a), c), d), e), f) i g) de la Llei.

  • 85

   Lliuraments de béns objecte d'instal·lació o muntatge en altres Estats membres:es farà constar l'import dels lliuraments de béns que hagin de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposició, quan la instal·lació s'ultimi en altres Estats membres de la Comunitat Europea.

   Només es computaran aquelles en què la instal·lació o muntatge impliqui la immobilització dels béns entregats.

  • 86

   Operacions en règim simplificat:es farà constar l'import total, exclòs el mateix IVA i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència, de les activitats a les que és d'aplicació el règim simplificat.

  • 95

Operacions en règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:si el subjecte passiu realitza, a més, alguna activitat acollida al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, farà constar en aquesta casella l'import dels lliuraments de béns i prestacions de serveis acollides a l'esmentat règim especial, incloent les compensacions percebudes.

 • 96

  Operacions realitzades per subjectes passius acollits al Règim Especial del recàrrec d'equivalència:si el subjecte passiu és persona física o entitat en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que realitza alguna activitat de comerç a la menuda a què sigui aplicable el règim especial del recàrrec d'equivalència, farà constar en aquesta casella l'import, dels lliuraments de béns realitzats en l'àmbit de l'esmentat règim especial, exclòs el mateix IVA.

 • 97

  Operacions en règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció:es farà constar l'import total, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit dels lliuraments de béns subjectes i no exempts efectuats pel subjecte passiu durant l'any natural en règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, tant si ha utilitzat el mètode de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació o el marge de benefici global.

 • 98

  Operacions en règim especial d'agències de viatges:es farà constar l'import total, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, de les prestacions de serveis subjectes i no exemptes efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural en règim especial d'agències de viatges.

 • 79

  Lliuraments de béns immobles i operacions financeres, no habituals:es farà constar l'import dels lliuraments de béns immobles, subjectes a l'Impost, quan les mateixes no constitueixin l'activitat habitual del subjecte passiu, i l'import de les operacions financeres de l'article 20.Uno.18 de la Llei de l'IVA que tinguin la mateixa consideració.

 • 99

  Lliuraments de béns d'inversió:es farà constar l'import dels lliuraments de béns, subjectes a l'Impost, que segons el disposat a l'article 108 de la Llei de l'IVA, tinguin la naturalesa de béns d'inversió per al transmitent.

 • 88

  Total volum d'operacions (Art. 121 Llei IVA):es farà constar el volum d'operacions determinat d'acord amb l'article 121 de la Llei de l'IVA (88 = 80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 - 79 - 99).

PRORRATA

Aquest apartat serà complimentat per qualsevol subjecte passiu exonerat de presentar el model 390 que apliqui la regla de prorrata per realitzar operacions amb dret a deducció i sense dret a deducció simultàniament.

Es farà constar per a cada activitat les següents dades:

500, 505, 510, 515 i 520 CNAE.:es consignarà el codi corresponent a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques que correspongui a cada una de les activitats desenvolupades pel subjecte passiu i de conformitat amb el quadre que figura al final de les presents instruccions.

501, 506, 511, 516 i 521 Import total de les operacions:es farà constar l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades pel subjecte passiu, incloses aquelles que no originen el dret a deduir, corresponents a l'activitat que es tracti.

Per al càlcul de l'import total de les operacions no es tindran en compte les operacions recollides a l'article 104.Tres de la Llei de l'IVA.

502, 507, 512, 517 i 522 Import de les operacions amb dret a deducció:es farà constar l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que originin el dret a la deducció, realitzades pel subjecte passiu, corresponents a l'activitat que es tracti.

Per al càlcul de l'import de les operacions amb dret a deducció no es tindran en compte les operacions recollides a l'article 104.Tres de la Llei de l'IVA.

503, 508, 513, 518 i 523 Tipus:es consignarà una “G” si aplica la prorrata general o una “E” si és la prorrata especial la que aplica el subjecte passiu.

504, 509, 514, 519 i 524 % Prorrata:es farà constar en aquesta casella el percentatge definitiu en funció de les operacions de l'exercici corresponents a l'activitat que es tracti.

ACTIVITATS AMB RÈGIMS DE DEDUCCIÓ DIFERENCIADES

Aquest apartat serà complimentat per qualsevol subjecte passiu exonerat de presentar el model 390 en el cas que realitzi activitats amb règims de deducció diferenciats (article 101 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit), havent de desglossar l'apartat de l'IVA deduïble per a cada un dels sectors diferenciats numerats seqüencialment (caselles 700 a 805).

S'haurà de tenir en compte que en aquest apartat no s'han de desglossar les operacions per tipus de gravamen.

IVA DEDUÏBLE:GRUP 1

IVA deduïble en operacions interiors.Bienes y servicios corrientes

Caselles 700 i 701.Es farà constar l'import total de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguin deduïbles totalment o parcialment i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, suportades en l'adquisició de béns i serveis directament relacionats amb l'activitat, que no estiguin excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

IVA deduïble en operacions interiors.Béns d'inversió

Caselles 702 i 703.Es farà constar, exclusivament, l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguin deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, suportades en l'adquisició de béns d'inversió directament relacionats amb l'activitat, que no estan excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

IVA deduïble en importacions.Béns corrents

Caselles 704 i 705.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes satisfetes que siguin deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, satisfetes en les importacions de béns i operacions assimilades a les importacions que estiguin directament relacionades amb l'activitat, que no estiguin excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

IVA deduïble en importacions.Béns d'inversió

Caselles 706 i 707.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes satisfetes que siguin deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, satisfetes en les importacions de béns d'inversió i operacions assimilades a les importacions relatives a béns d'inversió que estiguin directament relacionades amb l'activitat, que no estiguin excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

IVA deduïble en adquisicions intracomunitàries.Béns corrents

Caselles 708 i 709.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguin deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns directament relacionats amb l'activitat, que no estiguin excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

IVA deduïble en adquisicions intracomunitàries.Béns d'inversió

Caselles 710 i 711.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguin deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns d'inversió directament relacionats amb l'activitat, que no estiguin excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

Caselles 712 i 713.Es farà constar l'import de les compres de productes i serveis que originen el pagament de les compensacions que siguin deduïbles totalment o parcialment i l'import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca en operacions directament relacionades amb l'activitat i no excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de les compres es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

Rectificació de les deduccions

Caselles 714 i 715.Es farà constar l'import de la base imposable i de les quotes deduïbles rectificades, regularitzades en les autoliquidacions de l'exercici.No s'inclouran aquelles rectificacions que hagin estat regularitzades en autoliquidacions d'exercicis anteriors.Si el resultat de la rectificació implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

Regularización bienes de inversión ......................................................................................................................................................

Casella 716.Es farà constar el resultat de la regularització de les deduccions per béns d'inversió realitzades en períodes anteriors, incloent-se, en el seu cas, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de l'activitat.Si el resultat de la regularització implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

Per a la resta d'apartats “IVA DEDUÏBLE:GRUP”:Les instruccions a considerar per a cada casella seran les mateixes que les descrites per a les caselles corresponents al Grup 1 amb la mateixa descripció.