Modelos vigentes en periodos anteriores


L'opció de baixada del model en PDF que es facilita en aquesta pàgina només és vàlida per aportar el full resum en cas de presentació en suport llegible i per a declaracions anteriors a l'exercici 2013.

  • D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb la finalitat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç:Informació a l'interessat sobre protecció de dades

  • Baixada del model Document PDF  (172 kB)
    Model 192
  • Instruccions Document PDF  (25 kB)
    Model 192