Instruccions

Impost sobre la renda de les persones físiques

Activitats econòmiques en estimació objectiva

Pagament fraccionat - Autoliquidació

Model 131

Instruccions per emplenar l'autoliquidació


Importante:tots els imports monetaris sol·licitats s'hauran d'expressar en euros, consignant la part decimal, que constarà de dos dígits en tot cas, a la dreta de la línia vertical que divideix cada una de les caselles.

Totes les mencions que en aquestes instruccions es fan a la Llei i al Reglament de l'Impost s'han d'entendre fetes, respectivament, a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el Patrimoni (BOE del 29) i al Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març (BOE del 31).

Com a novetat, a partir de l'exercici 2015, i com a conseqüència de l'aprovació de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària (modificada per Ordre HAP/1846/2014, de 8 d'octubre), desapareix la possibilitat de presentació en paper preimprès del model 131, que s'haurà de presentar, segons els casos:

 1. De forma electrònica a través d'internet:

  • bé mitjançant la utilització un sistema d'identificació i autenticació basat en certificats electrònics reconeguts emesos d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003, de Signatura Electrònica, que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment, o
  • bé mitjançant el sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com a usuari (Cl@vePIN).
 2. En paper imprès generat exclusivament mitjançant la utilització del servei d'impressió desenvolupat a aquests efectes per l'Agència Tributària a la seva seu electrònica (quan l'obligat tributari no hagi de presentar l'autoliquidació obligatòriament de forma electrònica).

Per tant, el model, en paper preimprès únicament resultés vàlid, a efectes de la seva presentació, per regularitzar pagaments fraccionats corresponents, en el seu cas, a exercicis anteriors a 2015.

Declarante (1)

Es consignarà el NIF, nom i cognoms del declarant.

Meritació (2)

Exercici:Consigni les quatre xifres de l'any natural a què correspon el trimestre pel qual s'efectua l'autoliquidació.

Período: Es farà constar el número 1, 2, 3 o 4, segons que l'autoliquidació correspongui al primer, segon, tercer o quart trimestre, respectivament, de l'any natural.

Liquidació (3)

I. Activitats econòmiques en estimació objectiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.

Emplenaran aquest apartat les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, els rendiments de les quals es determinin d'acord amb el mètode d'estimació objectiva.Les dades relatives a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva no es consignaran en aquest apartat del model, sinó en l'apartat III.

Activitat (epígraf IAE). Es consignarà l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a cada una de les activitats econòmiques exercides el rendiment net de les quals es determini en estimació objectiva i que tinguin la consideració d'activitats independents a efectes de l'aplicació del referit mètode.

Rendimiento neto de la actividad a efectos del pago fraccionado.Es faran constar en aquestes caselles els rendiments nets a efectes del pagament fraccionat corresponents a cada una de les activitats econòmiques exercides a què es refereix aquest apartat del model.

Amb caràcter general, el rendiment net corresponent a cada activitat es calcularà en funció dels signes o mòduls establerts per a la mateixa, tenint en compte els “rendiments anuals per unitat abans d'amortització” que els esmentats signes o mòduls tinguin assignats, així com les minoracions per incentius a l'ocupació i a la inversió i els índexs correctors que, en el seu cas, resultin aplicables.Seran així mateix aplicables a efectes dels pagaments fraccionats les reduccions del rendiment net establertes per disposicions de caràcter general per a les activitats en estimació objectiva.

A efectes del pagament fraccionat, el nombre d'unitats de cada un dels signes o mòduls, així com les minoracions i els índexs correctors aplicables inicialment en cada període anual, seran els corresponents als dades-base de l'activitat referits al dia 1 de gener de cada any o al dia en què s'iniciï l'activitat, en el supòsit que aquesta no s'hagués exercit l'any anterior.

Si els dades-base de cada signe o mòdul no fossin un nombre enter, es prendran amb dues xifres decimals.

Quan algun dada-base no pogués determinar-se el primer dia de l'any, a efectes del pagament fraccionat prendrà el que hagués correspost l'any anterior.Aquesta mateixa regla s'aplicarà en el supòsit d'activitats de temporada.

Quan en alguna activitat no pogués determinar-se cap dels dades-base a efectes del pagament fraccionat, s'emplenarà l'apartat II següent.

Casilla 01. Consigni en aquesta casella la suma dels rendiments nets a efectes del pagament fraccionat corresponents a totes les activitats declarades en aquest apartat.

 • Porcentaje aplicable.Respecte de cada una de les activitats declarades en aquest apartat es farà constar el percentatge aplicable per determinar l'import del pagament fraccionat, en funció del nombre de persones assalariades en la data de còmput dels dades-base.Dichos porcentajes son los siguientes:

  Nombre de persones assalariades en la data

  de còmput dels dades-base

  Cap persona1 persona2 o més persones
  Percentatge aplicable el 2 per 100 el 3 per 100 el 4 per 100

  No obstant això, el contribuent podrà aplicar percentatges superiors als indicats, de conformitat amb el previst sobre això a l'article 110.4 del Reglament de l'Impost.

 • Resultat d'aplicar el percentatge corresponent a cada activitat.Anoti a cada una d'aquestes caselles la quantitat resultant d'aplicar sobre el rendiment net a efectes del pagament fraccionat el percentatge corresponent a l'activitat que es tracti.

Casella 02.Consigni en aquesta casella la suma dels resultats corresponents a totes les activitats declarades en aquest apartat.

En les activitats que s'iniciïn posteriorment al dia 1 de gener o en les quals se cessi abans del 31 de desembre o quan es presentin ambdues circumstàncies, així com en les activitats de temporada, la determinació del rendiment net a efectes del pagament fraccionat i de l'import que s'haurà d'ingressar cada trimestre per aquest concepte s'efectuarà d'acord amb les instruccions específiques previstes per a aquests supòsits en les Ordres ministerials per les quals es desenvolupa per a cada exercici el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

II.Activitats econòmiques en estimació objectiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, sense possibilitat de determinar cap dels dades-base a efectes del pagament fraccionat.

Emplenaran aquest apartat els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en estimació objectiva diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, respecte de les quals no resulti possible determinar cap dels dades-base a efectes del pagament fraccionat i, per tant, l'import del mateix no pugui calcular-se d'acord amb el procediment a què es refereix l'apartat I anterior.

Casella 03.Consigni en aquesta casella el volum de vendes o ingressos de les activitats que es refereix aquest apartat, corresponents al trimestre pel qual es realitza el pagament fraccionat, incloses les subvencions corrents i excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

Casella 04.Es farà constar a la casella 04 la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 2 per 100 sobre l'import reflectit a la casella 03 anterior.

No obstant això, el contribuent podrà aplicar percentatges superiors a l'indicat, de conformitat amb el previst sobre això a l'article 110.4 del Reglament de l'Impost.

III.Activitats agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva.

Emplenaran aquest apartat els contribuents que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes o forestals els rendiments nets de les quals es determinin d'acord amb el mètode d'estimació objectiva.

No obstant això, els titulars d'activitats agrícoles i ramaderes no estan obligats a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest concepte en relació amb les mateixes si, en l'any natural immediat anterior, almenys el 70 per 100 dels ingressos procedents de les explotacions (sense computar a aquests efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) haurien estat objecte de retenció o d'ingrés a compte.En el supòsit d'inici de l'activitat, es tindrà en compte a aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o d'ingrés a compte durant el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

De la mateixa manera, els contribuents titulars d'activitats forestals no estan obligats a presentar declaració de pagament fraccionat ni a efectuar cap ingrés per aquest concepte en relació amb les mateixes si, en l'any natural immediat anterior, almenys el 70 per 100 dels ingressos procedents de les esmentades activitats (sense computar a aquests efectes les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions) haurien estat objecte de retenció o d'ingrés a compte.En el supòsit d'inici de l'activitat, es tindrà en compte a aquests efectes el percentatge d'ingressos que hagin estat objecte de retenció o d'ingrés a compte durant el període trimestral a què es refereix el pagament fraccionat.

Casella 05.Consigni en aquesta casella el volum d'ingressos del trimestre pel qual es realitza el pagament fraccionat, incloses les subvencions corrents i excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

Casella 06.Es farà constar a la casella 06 la quantitat resultant d'aplicar el percentatge del 2 per 100 sobre l'import reflectit a la casella 05 anterior.No obstant això, els agricultors joves o assalariats agraris que compleixin els requisits establerts en la disposició addicional sisena de la Llei de l'Impost podran reduir l'esmentada quantitat en un 25 per 100.

En tot cas, el contribuent podrà aplicar percentatges superiors a l'indicat, de conformitat amb el previst sobre això a l'article 110.4 del Reglament de l'Impost.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES AMB DRET A DEDUCCIÓ PER RENDES OBTINGUDES A CEUTA O MELILLA. Tractant-se d'activitats amb dret a la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla a què es refereix l'article 68.4 de la Llei de l'Impost, el percentatge aplicable per determinar l'import del pagament fraccionat s'obtindrà multiplicand per 0,5 (i per 0,4 a partir del pagament fraccionat corresponent al 3er trimestre de 2018, com a conseqüència de l'augment de la reducció -del 50 al 60%- sobre el percentatge establert amb caràcter general, introduït a l'article 101.11 de la Llei 35/2006, de l'IRPF, per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018),  els percentatges esmentats en l'apartat I, així com, en el seu cas, els percentatges que fan referència les caselles 04 de l'apartat II i 06 de l'apartat III. En el supòsit que el contribuent desenvolupi, a més, altres activitats econòmiques que no tinguin dret a l'esmentada deducció, el percentatge aplicable respecte d'aquestes últimes serà l'indicat amb caràcter general.

IV.Total liquidación.

Casella 07.En aquesta casella es reflectirà el resultat de sumar els imports consignats a les caselles 02, 04 i 06.

Casella 08.En el seu cas, es consignarà en aquesta casella la suma de les retencions i ingressos a compte que, havent estat practicats sobre les contraprestacions procedents de les activitats econòmiques en estimació objectiva els rendiments de la qual estan subjectes a retenció o ingrés a compte, corresponguin al trimestre a què es refereix el pagament fraccionat.

Casella 09. Quan la quantia dels rendiments nets (*) d'activitats econòmiques de l'obligat tributari, obtinguts a l'exercici anterior al que correspon el trimestre pel qual s'efectua l'autoliquidació, hagi estat igual o inferior a 12.000 euros, es consignarà en aquesta casella el següent import, en funció de la quantia dels esmentats rendiments:

Quantia dels rendiments nets de l'exercici anterior (en euros)

Import de la minoració (en euros)

Igual o inferior a 9.000

100

Entre 9.000,01 i 10.000

75

Entre 10.000,01 i 11.000

50

Entre 11.000,01 i 12.000

25

(*) Rendiments nets d'activitat previs a l'aplicació, en el seu cas de la reducció per obtenció de rendiments irregulars, per manteniment o creació d'ocupació i resta de reduccions aplicables, en el seu cas, sobre el rendiment net reduït de l'activitat (suma de les caselles corresponents als rendiments nets:a) d'activitats econòmiques en estimació directa, b) d'activitats econòmiques (excepte agrícoles ramaderes i forestals) en estimació objectiva, c) d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva i d) rendiment net d'activitat econòmica atribuït per entitats en règim d'atribució de rendes) de la declaració de l'IRPF de l'exercici anterior (caselles 118, 143, 172 i/o 195, respectivament del model de declaració d'IRPF-2015;caselles 121, 148, 177 i/o 201, respectivament, del model de declaració d'IRPF-2016;caselles 131, 158, 187 i/o 211 respectivament, del model de declaració d'IRPF-2017).

En el supòsit de què a l'exercici anterior no s'hagués exercici activitat econòmica alguna, es considerarà que la quantia dels rendiments nets de l'exercici anterior, són zero.

Adverteixi's que, en el cas que el contribuent també estigui obligat a presentar el model 130, l'import corresponent a la minoració del pagament fraccionat contemplada a l'article 110.3.c) del Reglament de l'Impost, calculada així que s'ha assenyalat en aquesta casella, pot distribuir-se, si així es decideix, entre ambdós models 130 i 131 sempre que els imports consignats a les caselles 13 del model 130 i 09 del model 131 no superin en el seu conjunt, per a cada trimestre, l'import de la minoració.

Casella 10.S'anotarà en aquesta casella el resultat d'efectuar l'operació indicada al formulari (Casella 07 – Casella 08 – Casella 09).Si s'obtingués una quantitat negativa, es farà constar precedida del signe menys (–).

Casella 11. Si a la casella 10 anterior s'hagués obtingut una quantitat positiva, es farà constar a la casella 11 l'import dels resultats negatius que, en el seu cas, s'haguessin obtingut a la casella 15 de qualsevol de les autoliquidacions anteriors, model 131, del mateix exercici i que no haguessin estat deduïts anteriorment, tenint en compte que en cap cas no podrà figurar a la casella 11 un import superior a la quantitat positiva consignada a la casella 10.

Casella 12. Si a la casella 10 s'hagués obtingut una quantitat positiva i el contribuent està realitzant pagaments per préstecs destinats a l'adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual pels quals vagi a tenir dret a la deducció per inversió en habitatge habitual regulada en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'Impost, es farà constar, en el seu cas, a la casella 12 l'import de la deducció que es refereix l'article 110.3.d) del Reglament de l'Impost.

Importante: conforme a l'establert en la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, a partir de l'1 de gener de 2013 el dret a la deducció per inversió en habitatge habitual i, per tant, a l'aplicació d'aquesta deducció en el model 131, requerirà, entre altres, el compliment dels següents requisits:

 1. En cas d'adquisició de l'habitatge habitual, que l'esmentat habitatge s'hagi adquirit abans de l'1 de gener de 2013.

 2. En cas de rehabilitació de l'habitatge habitual, que el contribuent ja hagi satisfet quantitats per tal concepte abans de l'1 de gener de 2013.

Si únicament s'hagués complimentat l'apartat “I” i/o l'apartat “II” d'aquest model, l'esmentada deducció està constituïda per la suma dels imports resultants d'aplicar el percentatge del 0,5 per 100 sobre la quantitat consignada a la casella 01 i el percentatge del 2 per 100 sobre la quantitat consignada a la casella 03.

Si només s'hagués emplenat l'apartat “III”, la deducció està constituïda per l'import resultant d'aplicar el percentatge del 2 per 100 sobre la quantitat consignada a la casella 05.

En qualsevol cas, s'haurà de tenir en compte que l'import consignat a la casella 12 no podrà ser superior a la diferència positiva entre les caselles 10 i 11 anteriors, i que la deducció per aquest concepte té com a límit màxim la quantitat de 660,14 euros anuals, per la qual cosa a la casella 12 no podrà figurar en cap cas un import superior a l'esmentada quantitat, sense que tampoc pugui superar l'esmentada quantitat (660,14 euros anuals) el conjunt dels imports consignats a les caselles 12 dels quatre models 131 del mateix exercici.

Atenció: aquesta deducció no resultarà aplicable si els pagaments realitzats es destinen a la construcció o ampliació de l'habitatge habitual, ni tampoc en els següents supòsits:

 • Quan el contribuent realitzi simultàniament activitats agrícoles, ramaderes o forestals i activitats diferents d'aquestes.

 • Quan el contribuent també estigui obligat a presentar el model 130 per declarar el pagament fraccionat corresponent a les activitats econòmiques en estimació directa que realitzi, com succeeix, entre altres, en el supòsit a què es refereix el segon paràgraf de l'article 35 del Reglament de l'Impost.

 • Quan, a més de realitzar activitats econòmiques, el contribuent percebi rendiments del treball i hagi presentat al pagador dels mateixos el model 145 comunicant la circumstància que està realitzant pagaments per préstecs destinats a l'adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual.

 • Tractant-se d'activitats diferents de les agrícoles, ramaderes o forestals, quan el conjunt de la suma de rendiments nets a efectes del pagament fraccionat consignada a la casella 01 i del volum de vendes o ingressos anuals previsibles corresponent a les activitats compreses en l'apartat II d'aquest model, sigui igual o superior a la quantitat de 33.007,20 euros.A aquests efectes, es considerarà com a volum de vendes o ingressos anuals previsibles el que resulti d'elevar a l'any el volum de vendes o ingressos del primer trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

 • En el cas d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals, quan el volum d'ingressos anuals previsibles corresponent a les mateixes, sigui igual o superior a la quantitat de 33.007,20 euros.A aquests efectes, es considerarà com a volum d'ingressos anuals previsibles el que resulti d'elevar a l'any el volum d'ingressos del primer trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

Casella 13.Es consignarà en aquesta casella el resultat de restar-ne a l'import de la casella 10, els imports consignats, en el seu cas, a les caselles 11 i 12.Si, per ser negativa la casella 10, s'obtingués una quantitat negativa a la casella 13, es consignarà precedida del signe menys (–). En aquest cas, a les caselles 10 i 13 haurà de figurar el mateix import amb signe menys.

Casella 14.En el supòsit d'autoliquidació complementària, es consignarà en aquesta casella el resultat a ingressar de les autoliquidacions, model 131, presentades anteriorment pel mateix exercici i període.Si de cap de les autoliquidacions anteriors no hagués resultat quantitat a ingressar, es consignarà el número zero (0) a la casella 14.

Casella 15. Es consignarà en aquesta casella el resultat de restar l'import reflectit a la casella 13 l'import consignat, en el seu cas, a la casella 14.Si, per ser negativa la casella 13, s'obtingués una quantitat negativa a la casella 15, es consignarà precedida del signe menys (–). En aquest cas, a les caselles 13 i 15 haurà de figurar el mateix import amb signe menys i el resultat negatiu de l'autoliquidació podrà deduir-se en qualsevol dels següents pagaments fraccionats del mateix exercici l'import positiu del qual el permeti i amb el límit màxim de l'esmentat import.

Ingreso (4)

Si la quantitat consignada a la casella 15 és positiva, el seu import es traslladarà a la clau “I"De l'apartat "Ingrés", havent de consignar-se també la casella corresponent a la forma de pagament.Si l'ingrés s'efectua mitjançant deute en compte o domiciliació bancària, es complimentaran les dades completes del compte (codi ANAVEN).L'import de l'ingrés coincidirà amb el que figura a la casella 15.

El procediment per efectuar l'ingrés de la quantitat resultant de l'autoliquidació serà l'establert en l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre (articles 4 i 6 a 9), per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària (BOE del 26).

A deducir (5)

Si la quantitat consignada a la casella 15 és negativa (amb signe menys) i es tracta d'una autoliquidació corresponent a algun dels trimestres 1r, 2n o 3r, es marcarà l'espai reservat a l'efecte dins de l'apartat “A deducir”. En aquest cas, l'import negatiu de la casella 15 podrà deduir-se en qualsevol dels següents pagaments fraccionats del mateix any l'import positiu del qual el permeti, i el model 131 haurà de presentar-se en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Tributària, podent així mateix enviar-se per correu certificat dirigit a la Delegació o Administració de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal del declarant.

Així mateix, en l'apartat "Tipus de Declaració", es marcarà la casella "A deduir".

No obstant això, si la quantitat consignada a la casella 15 és negativa (amb signe menys) i es tracta d'una autoliquidació corresponent al 4t trimestre, no es complimentarà aquest apartat, sinó l'apartat "Negativa".

Negativa (6)

Si la quantitat consignada a la casella 15 és igual a zero o si, sent negativa (amb signe menys), es tracta d'una l'autoliquidació corresponent al 4t trimestre, marqui l'espai reservat a l'efecte dins de l'apartat “Negativa”.

En aquest cas, si la presentació s'efectua mitjançant paper imprès generat exclusivament mitjançant el servei d'impressió desenvolupat per l'Agència Tributària, s'haurà d'efectuar, d'acord amb el disposat a l'article 4.5 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària, directament o mitjançant enviament per correu certificat, en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal de l'obligat tributari.

En cas de presentació per via electrònica a través d'internet, el procediment serà l'establert a l'article 11 de l'esmentada Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

Complementaria (7)

Es marcarà aquesta casella quan aquesta autoliquidació sigui complementària d'altra o altres autoliquidacions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període.En tal supòsit, es farà constar també en aquest apartat el número identificatiu de 13 dígits de l'autoliquidació anterior.En cas d'haver-se presentat anteriorment més d'una autoliquidació, es farà constar el número identificatiu de l'última d'elles.

Importante:Únicament serà procedent la presentació d'autoliquidació complementària quan aquesta tingui per objecte regularitzar errors o omissions d'una altra autoliquidació anterior que haguessin donat lloc a un resultat inferior al degut.Per tant, de l'autoliquidació complementària haurà de resultar un import a ingressar superior al de l'autoliquidació anterior, o bé una quantitat negativa, a deduir en els següents pagaments fraccionats del mateix exercici, inferior a l'anteriorment determinada.

La rectificació per qualsevol altra causa d'autoliquidacions presentades anteriorment no donarà lloc a la presentació d'autoliquidacions complementàries, sense perjudici del dret del contribuent a sol·licitar de l'Administració tributària la rectificació de les mateixes quan consideri que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la seva presentació ha donat lloc a la realització d'ingressos indeguts, de conformitat amb l'establert als articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18) i sempre que no s'hagi practicat per l'Administració tributària liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni hagi transcorregut el termini de quatre anys a què es refereix l'article 66 de l'esmentada Llei General Tributària.

En l'autoliquidació complementària es faran constar per les seves quanties correctes tots les dades a què es refereixen les caselles 01 a 13 de l'apartat "Liquidació" del model 131, que substituiran per complet a les dades consignades a les mateixes caselles de l'autoliquidació anterior.

Les autoliquidacions complementàries s'hauran de formular en el model oficial que estigués vigent a l'exercici i període a què correspongui l'autoliquidació anterior.

Firma (8)

Una vegada complimentat, el model 131 haurà de ser firmat pel contribuent o pel seu representant.

Plazo de presentación

El model 131 s'haurà de presentar en els terminis compresos entre els dies 1 i 20, ambdós inclusivament, dels mesos d'abril, juliol i octubre, en relació amb els pagaments fraccionats corresponents, respectivament, als trimestres primer, segon i tercer de cada any natural.

El termini per efectuar la presentació del model 131 corresponent al quart trimestre és el comprès entre els dies 1 i 30 del mes de gener de l'any natural immediat següent.

Els venciments de termini que coincideixin amb un dissabte o dia inhàbil es consideraran traslladats al primer dia hàbil següent.