Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre activitats econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la renda de les persones físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el valor afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consisteix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consisteix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consisteix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consisteix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consisteix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consisteix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i signatura electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registro en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

Introducción

   
 1. Introducción

  Iniciar una activitat econòmica empresarial o professional, origina un conjunt d'obligacions fiscals de caràcter estatal.Algunes han de complir-se abans de l'inici i d'altres han de complir-se durant el seu desenvolupament.

  Aquestes activitats econòmiques poden realitzar-se per persones físiques, persones jurídiques (entitats mercantils) o per entitats sense personalitat jurídica (herències jacents i comunitats de béns).

  Amb caràcter general, abans d'iniciar una activitat econòmica s'ha de presentar declaració censal, models 036 o 037 i el model 840 de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE)que el presentaran sol els que no estiguin exempts del pagament de l'AE,  i abans de transcórrer 1 mes des de l'inici de l'activitat.

  Iniciada l'activitat, els ingressos de la mateixa percebuts per persones físiques i entitats sense personalitat jurídica, tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, (IRPF - pagaments a compte i declaració anual).Les persones jurídiques tributen per l'Impost sobre Societats, (IS - pagaments a compte i declaració anual).

  A més, s'han de complir les obligacions relatives a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), declaracions informatives (per exemple, operacions amb tercers -model 347, declaració anual de retencions i ingressos a compte –model 190, etc.)i les obligacions formals que corresponguin, en funció de les activitats desenvolupades.

   
  Resum d'obligacions fiscals per realitzar activitats econòmiques
   

  Personas físicas

  Personas jurídicas

  Entitats sense personalitat jurídica

  Abans d'iniciar l'activitat

  Declaració censal (alta, sol·licitud NIF):model 036/037

  Sí

  Sí

  Sí

  Durant l'activitat

  Declaració censal (modificació):model 036/037

  Sí

  Sí

  Sí

  IAE:model 840, 848

  Sí

  en determinats casos
  (veure capítol 2)

  Sí

  en determinats casos
  (veure capítol 2)

  IRPF:model D-100, 130, 131

  Sí

  Sí

  (Règim d'atribució de rendes)

  Retenciones:model 111, 190

  Sí

  Sí

  Sí

  I Societats:model 202, 222, 200, 220

  Sí

  Sí

  IVA:model 303, 390

  Sí

  Sí

  Sí

  Declaració anual d'operacions amb tercers:model 347

  Sí

  Sí

  Sí

  Després de l'activitat

  Declaració censal (baixa):model 036/037

  Sí

  Sí

  Sí

  IAE:model 840

  Sí

  Sí

  Resum d'obligacions formals en persones físiques
   

  EMPRESARIS

  PROFESIONALES

  OBLIGACIONS COMPTABLES

  Estimació directa normal

  Estimación directa simplificada

  Estimació objectiva
  (mòduls)

  Estimació directa normal i simplificada

  Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat

  Sí

  En activitats mercantils

  Sí

  En activitats mercantils

  OPCIONAL
  (si opta no és necessari portar llibres registre)

  Sí

  En activitats mercantils

  OPCIONAL
  (si opta no és necessari portar llibres registre)

  LLIBRES REGISTRE IRPF

  Estimació directa normal

  Estimación directa simplificada

  Estimació objectiva
  (mòduls)

  Estimació directa normal

  Llibre registre de vendes i ingressos

  Sí

  Sí

  Sí

  (si el rendiment net es calcula per volum d'operacions)

  Libro registro de ingresos

  Sí

  Llibre registre de compres i despeses

  Sí

  Sí

  Libro registro de gastos

  Sí

  Libro registro de bienes de inversión

  Sí

  Sí

  Sí

  (si es practiquen amortitzacions)

  Sí

  Deslliuro registre de provisions de fons i suplerts

  Sí

   

  EMPRESARIS

  PROFESIONALES

  LLIBRES REGISTRE IVA

  Régimen general

  Régimen simplificado

  Recargo equivalencia

  REAG i P

  Régimen general

  Libro registro de facturas expedidas

  Sí

  Sí

  Llibre registre de factures rebudes

  Sí

  Sí

  Sí

  (per activitats en altres règims)

  Sí

  (per activitats en règim simplificat o recàrrec d'equivalència)

  Sí

  Libro registro de bienes de inversión

  Sí

  Sí

  Determinades operacions intracomunitàries

  Sí

  Sí

  Llibre registre d'operacions en REAG i P

  Sí

  A més en funció del règim de tributació, existeixen els següents Llibres registres específics:Registre especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció i Registre d'operacions incloses en els Règims Especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

  Las societats civils que tinguin objecte mercantil tributen per l'Impost sobre Societats (IS) per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2016.

  Las entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques n'han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que es realitzi als seus socis, hereus, comuners o partícips.Els que portin la comptabilitat d'acord al Codi de Comerç, no estaran obligats a portar els llibres registre de l'IRPF, però sí els llibres registre a efectes de l'IVA.

  Resum d'obligacions formals en entitats

  PERSONES JURÍDIQUES I
  ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA

  OBLIGACIONS COMPTABLES

  Comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat

  Sí
  (en activitats mercantils)

  LLIBRES COMPTABLES I SOCIETARIS

  Llibre d'inventaris i comptes anuals

  Sí

  Llibre diari

  Sí

  Llibre d'actes

  Sí

  Llibre d'accions nominatives
  (societats anònimes i comanditàries per accions)

  Sí

  Llibre registre de socis (societats limitades)

  Sí

  LLIBRES REGISTRE IVA

  Llibre registre de factures emeses

  Sí

  Llibre registre de factures rebudes

  Sí

  Libro registro de bienes de inversión

  Sí

  Determinades operacions intracomunitàries

  Sí

  En els següents apartats es recullen els aspectes més generals de les diferents obligacions fiscals.Per a més detall consultar la normativa corresponent.