Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre activitats econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la renda de les persones físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el valor afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consisteix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consisteix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consisteix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consisteix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consisteix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consisteix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i signatura electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registro en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions

   
 1. imatge retencions


  Les Lleis de l'IRPF i de l'IS estableixen, que determinades persones o entitats sempre que abonin certes rendes, han de retenir i ingressar al Tresor, com a pagament a compte de l'impost personal del qual percep les rendes, una quantia preestablerta.

  En l'IRPF l'obligació de retenir neix quan s'abonen les rendes.En l'IS quan les rendes són exigibles o en el del seu pagament o lliurament, si és anterior.

   

  El retenidor o obligat a l'ingrés a compte, deu:

  • Treure dels rendiments que aboni, el percentatge que correspongui segons la naturalesa de les rendes pagades.
  • Presentar la declaració corresponent segons la renda.
  • Ingressar al Tresor les retencions i ingressos a compte que hagués practicat o hagut de ser practicat.
  • Expedir i lliurar al contribuent, abans de l'inici del termini de declaració de l'impost, un certificat amb les dades que figurin en la declaració anual, la retenció o ingrés a compte practicats en satisfer les rendes i el percentatge aplicat.

  Les autoliquidacions poden ser trimestrals i mensuals.

  • Trimestral:Per les quantitats retingudes i ingressos a compte del trimestre natural immediat anterior:entre el 1 i el 20 d'abril, juliol, octubre i gener.
  • Mensual:Els retenidors o obligats a ingressar a compte que siguin grans empreses i les Administracions Públiques el pressupost anual de les quals sigui superior a 6 milions de € per les quantitats retingudes i els ingressos a compte del mes anterior:entre el 1 i el 20 de cada mes

  Existeix obligació de presentar declaració negativa quan, satisfetes rendes subjectes a retenció o ingrés a compte, no hagués estat obligatori practicar retenció (amb els límits establerts).No és procedent presentar declaració negativa si no s'han satisfet durant el període de declaració rendes subjectes a retenció o ingrés a compte (quan no es vagin a satisfer rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte, s'ha de comunicar tal modificació en el model 036 o 037 de declaració censal).

  Així mateix, el retenidor o obligat a ingressar a compte presentarà la declaració anual informativa de retencions i ingressos a compte efectuats durant l'exercici, entre l'1 i el 31 de gener de l'any següent.

  Es pot triar entre les diverses formes de presentació de cada model, llevat que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar-ne una de concreta:

  • Electrònica, amb Certificat o DNI electrònic electrònic o amb sistema el sistema Cl@ve PIN (per a persones físiques).

  • Formulari per a la seva presentació (predeclaració)generat mitjançant el servei d'impressió de la Seu electrònica de l'AEAT (predeclaració impresa obtingut exclusivament per Internet).

   Amb caràcter general i per a rendes diferents del treball o d'activitats econòmiques, el tipus de retenció i ingrés a compte és el 19%, entre altres, per a:

   • Rendiments del capital mobiliaris.

   • Pagaments a compte sobre guanys patrimonials de transmissions o reembors d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, així com les derivades de la transmissió de drets de subscripció sobre accions.

   • Guanys patrimonials d'aprofitaments forestals de veïns en muntanyes públiques.

   • Premis a partir de 300,51 €.

   • Arrendament o subarrendament d'immobles urbans.En l'IS, si l'immoble és a Ceuta o Melilla, el percentatge es redueix a la meitat.En l'IRPF a partir del 5 de juliol de 2018, el percentatge es reduirà en un 60%.

  Els premis subjectes al gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, estan sotmesos a una retenció del 20% de l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta;10.000 € des del 5 de juliol de 2018, 20.000 € el 2019 i 40.000 € des de 2020.

  El tipus de retenció dels rendiments de treball es calcularà en funció de l'import de les retribucions del treball així com, de les circumstàncies personals i familiars del perceptor.No obstant això, el tipus de retenció no podrà ser inferior al 2% per a contractes o relacions de durada inferior a l'any ni inferior al 15% per a relacions laborals especials de caràcter dependent.Si els rendiments s'entenen obtinguts a Ceuta o Melilla el percentatge a partir del 5 de juliol de 2018, el percentatge es reduirà en un 60%.

  El tipus de retenció dels rendiments professionals és del 15%.En cas d'inici d'una activitat professional –en l'any i els dos següents- el 7%.Aquests tipus es reduiran un 60%, si els rendiments s'entenen obtinguts a Ceuta o Melilla.

 2. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
 3. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
 4. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
 5. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193