Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre activitats econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la renda de les persones físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el valor afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consisteix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consisteix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consisteix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consisteix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consisteix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consisteix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i signatura electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registro en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

3.4.2 Càlcul del rendiment net

   
 1. Amb caràcter general, el rendiment net es calcula per diferència entre els ingressos computables i despeses deduïbles, aplicant, amb matisos, la normativa de l'IS (s'apliquen els incentius i estímuls a la inversió de l'IS).

  Són ingressos computables els derivats de les vendes, de la prestació de serveis, de l'autoconsum i les subvencions, entre d'altres.

  Són despeses deduïbles els que, convenientment justificats i registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre obligatoris, es produeixen a l'exercici de l'activitat i són necessaris per a l'obtenció d'ingressos:subministraments, consum d'existències, despeses del personal, reparació i conservació, arrendament i amortitzacions per la depreciació efectiva dels elements patrimonials en funcionament.

  A partir de l'1 de gener de 2018 es considera despesa deduïble per a la determinació del rendiment net, les despeses de manutenció del mateix contribuent en les quals hagi incorregut en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol medi electrònic de pagament, amb els límits quantitatius que s'estableixen per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.L'excés sobre els esmentats imports no podrà ser objecte de deducció.

  Igualment a partir d'1 de gener de 2018, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments de l'esmentat habitatge, tals com aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, seran deduïbles en el percentatge resultant d'aplicar el 30 % a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, tret que s'emprovi un percentatge superior o inferior.

  El rendiment net calculat es reduirà en un 30 % sobre els següents rendiments nets -la quantia màxima sobre la qual s'aplica l'esmentada reducció és de 300.000 €/año-, quan s'imputin en un únic període impositiu:

  • Els que tinguin un període de generació superior a dos anys.

  • Els obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, entre d'altres, per:

   • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables - solar o terreny-.

   • Indemnitzacions i ajuts per cessament d'activitats econòmiques.

   • Premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d'exempció en aquest impost.

   • Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida. 

  A més, per als contribuents que compleixin determinats requisits (treballadors autònoms econòmicament dependents o amb un únic client no vinculat) s'estableix una reducció del rendiment net de les activitats econòmiques acollides al mètode d'estimació directa -normal i simplificada- per import, de 2.000 €. Addicionalment, s'estableix un increment de l'esmentada reducció sempre que es compleixin determinats requisits:

  • 3.700 € any per a autònoms amb rendiments nets iguals o inferiors a 11.250 € sempre que no tinguin altres rendes (excloses exemptes) superiors a 6.500 € i per a aquells els rendiments nets dels quals estiguin entre 11.250 i 14.450 € la reducció serà de 3.700 € menys el resultat de multiplicar per 1,15625 la diferència entre el rendiment i 11.250 € any. 

  • 3.500 € any per a persones amb discapacitat que obtinguin rendiments nets derivats de l'exercici efectiu d'aquestes activitats econòmiques augmentant a 7.750 € any si acrediten necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 

  Si no es compleixen els requisits exigits per a la reducció anterior, els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 €, incloses les de l'activitat econòmica, poden reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en les següents quanties:

  • 1.620 euros anuals, amb rendiments nets Iguals o inferiors a 8.000 euros anuals.Si els rendiments són entre 8.000,01 i 12.000 euros anuals:1.620 euros menys el resultat de multiplicar per 0,405 la diferència entre les esmentades rendes i 8.000 euros anuals.

  Aquesta reducció té dos límits:

  • Si a més es perceben rendiments del treball, aquesta reducció al costat de reducció per rendiments del treball no pot excedir de 3.700 euros.

  • L'import del rendiment net, no pot ser negatiu com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta reducció.

  Els contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica poden reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat d'acord amb el mètode d'estimació directa en les seves dues modalitats, minorat en el seu cas per qualsevol de les reduccions anteriors, en el primer període impositiu en què el rendiment net sigui positiu i en el període impositiu següent, sempre que la quantia dels rendiments nets sobre la qual s'aplica l'esmentada reducció no superi 100.000 €/año.

  Quan posteriorment a l'inici de l'activitat s'inicia una nova activitat sense haver cessat en l'exercici de la primera, la reducció s'aplica sobre els rendiments nets obtinguts en el primer període impositiu en què els mateixos siguin positius i en el període impositiu següent, a comptar des de l'inici de la primera activitat.

  La reducció no resulta d'aplicació en el període impositiu en què més del 50% dels ingressos del mateix procedeixin d'una persona o entitat de la qual el contribuent hagi obtingut rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.