Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre activitats econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la renda de les persones físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el valor afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consisteix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consisteix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consisteix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consisteix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consisteix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consisteix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i signatura electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registro en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

10.2.1.3 Documentació per acreditar la identitat

   
 1. Cada Autoritat Certificadora -AC- fixa la documentació que el sol·licitant ha de presentar per acreditar la identitat.Aquesta informació es publica al lloc Internet de cada AC.

  En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina d'Inscripcions per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Els ciutadans no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya

  Es podrà consultar la documentació que s'haurà d'aportar per als certificats electrònics emesos per la FNMT en el següent enllaç:

  Acreditació del certificat:documentació a presentar

  També pot visitar la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre:

  Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre Nova finestra

  Per als certificats d'usuari de persona física emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant d'haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la targeta o document acreditatiu del número d'identificació fiscal, atribuït per l'Administració espanyola (DNI, NIE, NIF L, NIF K o NIF M).

 2. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT), amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, va començar a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016. 

  Per als certificats electrònics de representant de persona jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la següent documentació:

  A. Documentació relativa a l'entitat:

  Les societats mercantils i altres persones jurídiques la inscripció de les quals sigui obligatòria al Registre Mercantil:certificat recent del Registre Mercantil expedit amb termini no superior als quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat relatiu a les dades de constitució i personalitat jurídica de les mateixes (serà vàlida, a aquests efectes, una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre).El termini assenyalat anteriorment començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

  Les Associacions, Fundacions i Cooperatives no inscriptibles al Registre Mercantil:certificat recent del registre públic, expedit amb data no superior a quinze dies anteriors a la data de de sol·licitud del certificat, on constin inscrites, relatiu a la seva constitució.L'esmentat termini començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius. 

  Les societats civils i altres persones jurídiques:document públic que acrediti la seva constitució de manera fefaent.

  B. Documentació relativa al representant:

  Si el sol·licitant és administrador o representant legal subjecte a inscripció registral;certificat del corresponent Registre relatiu al seu nomenament i vigència del seu càrrec, sent vàlida a aquests efectes una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre.L'esmentat certificat o nota simple haurà d'haver estat expedit durant els quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat de representant de persona jurídica, termini que començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

  En el supòsit de representació voluntària, a més d'un dels dos documents recollits en el paràgraf anterior, serà necessari presentar un poder notarial que contingui una clàusula especial per sol·licitar electrònic de representant de persona jurídica.

  El poder dels representants voluntaris, només s'entendrà que és suficient a efectes de l'expedició del certificat de representant de Persona Jurídica quan contingui una clàusula especial i expressa d'apoderament per a l'obtenció del certificat.

  La persona física sol·licitadora del certificat, a efectes de la seva identificació, haurà de personar-se a qualsevol oficina d'acreditació, i s'acreditarà mitjançant Document Nacional d'Identitat.Es podrà prescindir de la personació si la seva firma a la sol·licitud del Certificat Electrònic de representant de persona jurídica ha estat legitimada en presència notarial.

  La certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM de Representant per a administradors únics i solidaris vincula un Signant amb unes Dades de verificació de Firma i confirma la seva identitat.El Signant actua en representació d'una Persona Jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec d'administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil.

  L'avantatge o facilitat que ofereix aquesta modalitat de certificats és que si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtenir el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet (sempre que el certificat de la persona física no provingui d'una renovació).En qualsevol cas, ja no és necessari anar al registre mercantil per a l'acreditació de les facultats de representació, reduint el nombre de viatges/tràmits que es necessiten per obtenir el certificat.

 3. Per als certificats electrònics de representant d'entitat sense personalitat jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

  A. Documentació relativa a l'entitat:

  • Les entitats que s'hagin d'inscriure en un registre públic o especial presentaran a més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seva inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.En particular s'aportaran els següents documents:

   • Fons d'inversió, fons de capital-risc, fons de regulació del mercat de títols hipotecaris, fons de titulització hipotecària, fons de titulització d'actius, fons de garantia d'inversions i fons de pensions:certificat d'inscripció en el registre corresponent del Ministeri que ostenta aquestes competències o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el qual consti la identificació de la identitat gestora del fons.

   • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:certificat d'inscripció dels estatuts en el registre del Ministeri que ostenta aquestes competències o, en el seu cas, del registre corresponent de la Comunitat Autònoma.

   • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial:certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'aquesta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervingui com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió del certificat electrònic.

  • Les entitats que no hagin d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran, juntament amb la sol·licitud, les escriptures públiques, contractes, estatuts, pactes o qualssevol altres documents que puguin acreditar la seva constitució, vigència i identificació dels membres que les integren. 

  B. Documentació relativa al representant:

  • La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant els certificats o notes simples dels registres públics o especials en què l'entitat hagi d'estar inscrita (sempre que consta la identificació del representant), mitjançant els documents notarials que acreditin les facultats de representació del sol·licitant del certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte.Els certificats o notes simples hauran d'haver estat expedits en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.

  • La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que procedeixi en cada cas.En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:

   • Document de designació del representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport del representant, quan no hagi estat designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.

   • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la que es va anomenar al President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.

   • Document subscrit per un nombre de membres que resulti suficient conforme al previst a l'article 398 del Codi Civil per representar la majoria dels interessos de l'entitat, tractant-se de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per sol·licitar el certificat.

    Quan ostenti la representació de l'entitat sense personalitat jurídica una persona jurídica, el sol·licitant haurà d'acreditar les seves facultats d'administrador o representant legal de la mateixa, o disposar d'un poder especial per a la sol·licitud del certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica gestionada per la seva representada.

 4. Enllaç a les oficines d'inscripcions