Manual pràctic de Patrimoni 2020

    
 1. Número d'identificació de les publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Capítol 1.Campanya de la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni 2020
  1. Qui està obligat a presentar la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni (IP)?
  2. L'autoliquidació de l'Impost sobre el Patrimoni:normes de presentació
   1. Termini de presentació
   2. Forma de presentació
   3. Presentació electrònica per Internet
  3. Pagament del deute tributari de l'Impost sobre el Patrimoni
 4. Capítol 2.Qüestions Generals
  1. Introducció
  2. L'Impost sobre el Patrimoni
  3. Cessió de l'Impost sobre el Patrimoni a les Comunitats Autònomes
  4. Meritació de l'Impost sobre el Patrimoni
  5. Qui està subjecte a l'Impost sobre el Patrimoni?
   1. Subjectes passius per obligació personal
   2. Subjectes passius per obligació real
  6. Exenciones
   1. Exempcions generals de l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni
    1. 1.Béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol
    2. 2.Béns integrants del Patrimoni Històric de les Comunitats Autònomes
    3. 3.Determinats objectes d'art i antiguitats
    4. 4.Aixovar domèstic
    5. 5.Drets de contingut econòmic
    6. Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial
    7. 7.Valors pertanyents a no residents
    8. 8.Patrimoni empresarial i professional
    9. 9.Participacions en determinades entitats
     1. Requisits i condicions perquè resulti d'aplicació l'exempció
     2. Quantia exempta
     3. Exemple:Exempció de participacions en determinades entitats
    10. 10.Habitatge habitual del contribuent
   2. Exempcions autonòmiques dels béns i drets integrants del patrimoni protegit de les persones amb discapacitat
    1. Per a contribuents residents en la Comunitat Autònoma de Canàries
    2. Per a contribuents residents en la Comunitat de Castella i Lleó
  7. Titularitat dels elements patrimonials
   1. Criteri general i regles de titularitat en cas de matrimoni
   2. Supòsits especials de titularitat patrimonial
  8. Esquema de liquidació de l'Impost sobre el Patrimoni
 5. Capítol 3.Determinació de la base imposable (patrimoni net)
  1. Qüestió prèvia:regles per a la valoració dels elements patrimonials adquirits, situats o dipositats a l'estranger
  2. Formació del patrimoni brut:regles de valoració dels béns i drets
   1. 1.Béns immobles
   2. 2.Béns i drets afectes a activitats econòmiques
   3. 3.Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions en compte
   4. 4.Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis
   5. 5.Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat
   6. 6.Assegurances de vida
   7. 7.Rendes temporals o vitalícies
   8. 8.Vehicles, joies, pells de caràcter sumptuari, embarcacions i aeronaus
   9. 9.Objectes d'art i antiguitats
   10. 10.Drets reals d'ús i gaudi (exclosos els que, en el seu cas, recaiguin sobre l'habitatge habitual del subjecte passiu)
   11. 11.Concessions administratives
   12. 12.Drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial
   13. 13.Opcions contractuals
   14. 14.Altres béns i drets de contingut econòmic
  3. Deutes deduïbles
  4. Patrimoni net (base imposable)
 6. Capítol 4.Determinació de la base liquidable i de la quota íntegra
  1. Determinació de la base liquidable
   1. Per a subjectes passius per obligació personal residents en alguna Comunitat Autònoma
   2. Para sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación personal de contribuir y para los sujetos pasivos sometidos a obligación real de contribuir:
  2. Determinació de la quota íntegra
   1. Regla general (Escales de gravamen)
    1. Escala estatal
    2. Escales autonòmiques
     1. Comunitat Autònoma d'Andalusia
     2. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
     3. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
     4. Comunitat Autònoma de Cantàbria
     5. Comunitat Autònoma de Catalunya
     6. Comunitat Autònoma d'Extremadura
     7. Comunitat Autònoma de Galícia
     8. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
     9. Comunitat Valenciana
   2. Regla especial:béns i drets exempts amb progressivitat
   3. Exemple:Càlcul de l'import de la quota integra
 7. Capítol 5.Determinació de la quota a ingressar
  1. Límit de quota íntegra i quota mínima de l'Impost sobre el Patrimoni
   1. Plantejament
   2. Regles
   3. Particularitats en cas de tributació conjunta en el IRPF
   4. Exemple
  2. Deducció per impostos satisfets a l'estranger
  3. Bonificació de la quota a Ceuta i Melilla
  4. Deduccions i bonificacions autonòmiques
   1. Deduccions autonòmiques
    1. Per creació de noves empreses o ampliació de l'activitat d'empreses de recent creació
    2. Per inversió en societats de foment forestal
    3. Per la participació en el capital social de cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra
    4. Per l'afectació de terrenys rústics a una explotació agrària i arrendament rústic
    5. Per la participació en els fons propis d'entitats agràries
    6. Per l'afectació a activitats econòmiques d'immobles en centres històrics
    7. Per la participació en els fons propis d'entitats que explotin béns immobles en centres històrics
   2. Bonificacions autonòmiques
    1. Comunitat Autònoma d'Aragó
    2. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
    3. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
    4. Comunitat Autònoma de Catalunya
     1. Bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat
     2. Bonificació de les propietats forestals
    5. Comunitat de Madrid
 8. Normativa

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda