Manual pràctic de Renda 2020

    
 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Guia de les principals novetats del IRPF a l'exercici 2020
  1. Gestió de l'Impost
  2. Exenciones
  3. Rendiments del treball
  4. Rendiments del capital immobiliari
  5. Rendiment d'activitats econòmiques
  6. Base liquidable
  7. Mínim personal i familiar
  8. Càlcul de l'Impost:determinació de les quotes íntegres
  9. Deduccions de la quota íntegra
  10. Altres qüestions d'interès
 4. Guia de les deduccions autonòmiques del IRPF a l'exercici 2020
  1. Andalusia
  2. Aragó
  3. Principat d'Astúries
  4. Illes Balears
  5. Canàries
  6. Cantàbria
  7. Castella-la Manxa
  8. Castella i Lleó
  9. Catalunya
  10. Extremadura
  11. Galícia
  12. Comunitat de Madrid
  13. Comunitat d'Andalusia
  14. La Rioja
  15. Comunitat Valenciana
 5. Capítol 1.Campanya de la declaració de Renda 2020
  1. Qui està obligat a presentar declaració del IRPF 2020?
   1. Delimitació de l'obligació de declarar en el IRPF
   2. Contribuents no obligats a declarar-quadro resum
   3. Exemples de contribuents obligats a declarar:
  2. La declaració del IRPF 2020:aspectes generals
  3. Esborrany de la declaració del IRPF 2020
   1. Obtenció de l'esborrany de declaració del IRPF i de les dades fiscals
   2. Modificació de l'esborrany de declaració
   3. Confirmació i presentació de l'esborrany de declaració
  4. Presentació de les declaracions del IRPF 2020
   1. Termini i forma de presentació de les declaracions del IRPF 2020
   2. Documentació addicional a presentar juntament amb la declaració del IRPF
   3. Presentació electrònica a través d'Internet
  5. Pagament del deute tributari del IRPF
   1. En general
   2. Pagament en una sola vegada
   3. Pagament en dos terminis
   4. Altres formes de pagament i/o extinció dels deutes tributaris resultants de les declaracions del IRPF
   5. Fraccionament extraordinari per al pagament del IRPF per a beneficiaris durant l'any 2020 de prestacions vinculades a ERTEs
   6. Supòsits de fraccionament especial per mort i per pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència
   7. Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari del IRPF sense interessos de demora
  6. Devolucions derivades de la normativa del IRPF
   1. En general:devolucions derivades de la normativa del IRPF
   2. Supòsit especial:sol·licitud de devolució en el cas de contribuents morts durant 2020
  7. Rectificació dels errors o omissions patits en declaracions ja presentades
  8. Serveis d'ajuda Campanya Renda 2020
 6. Capítol 2.L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):qüestions generals
  1. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  2. Cessió parcial del IRPF a les Comunitats Autònomes
   1. Introducció
   2. Competències normatives de les Comunitats Autònomes de règim comú en el IRPF a l'exercici 2020
   3. Participació de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en la gestió del IRPF
   4. Participació de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia a la campanya del IRPF
  3. Subjecció al IRPF:aspectes materials
   1. Delimitació positiva del fet imposable
   2. Delimitació negativa del fet imposable:rendes exemptes i no subjectes
    1. Rendes exemptes article 7 de la Llei de IRPF
     1. 1.Prestacions i pensions actes de terrorisme
     2. 2.Ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel VIH
     3. 3.Pensions reconegudes en favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, amb ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939,
     4. 4.Indemnitzacions per danys personals que siguin com a conseqüència de responsabilitat civil i les derivades de contractes d'assegurança d'accidents
      1. A) Indemnitzacions per danys personals que siguin com a conseqüència de responsabilitat civil
      2. B) Indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d'assegurança d'accidents
     5. 5.Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador
      1. A) Quantia exempta:Límits
      2. B) Supòsits que no es consideren emparats per l'exempció
      3. C) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments qualificats d'improcedents
      4. D) Indemnitzacions exemptes derivades d'extinció del contracte per voluntat del treballador (cessament)
      5. E) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per força major
      6. F) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de la relació laboral per mort, jubilació o incapacitat de l'empresari
      7. G) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció del contracte de treball per causes objectives.
      8. H) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de relacions laborals especials
      9. Quadre resum
     6. 6.Prestacions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa percebudes de les Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin
     7. 7.Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives
     8. 8.Retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives
     9. 9.Prestacions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, majors de 65 anys o menors
     10. 10.Beques
      1. A) Beques per cursar estudis reglats
      2. B) Beques de formació d'investigadors
      3. Quadre resum de la dotació econòmica màxima anual exempta de les beques
     11. 11.Anualitats per aliments a favor dels fills
     12. 12.Premis literaris, artístics o científics rellevants declarats exempts per l'Administració tributària i premis Princesa d'Astúries
     13. 13.Ajuts a esportistes d'alt nivell, amb el límit de 60.100 euros
     14. 14.Prestacions d'atur percebudes en la modalitat de pagament únic
     15. 15.Plans d'Estalvi a llarg termini
     16. 16.Gratificacions per participació en missions internacionals de pau o humanitàries als membres de les esmentades missions i indemnitzacions per operacions internacionals de pau i seguretat
     17. 17.Rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l'estranger, amb el límit de 60.100 euros anuals
     18. 18.Indemnitzacions satisfetes per les Administracions Públiques per danys personals
     19. 19.Prestacions percebudes per enterrament o sepeli
     20. 20.Ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C
     21. 21.Instruments de cobertura per risc d'increment del tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris destinats a l'adquisició de l'habitatge habitual
     22. 22.Indemnitzacions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per compensar la privació de llibertat
     23. 23.Plans individuals d'estalvi sistemàtic
     24. 24.Rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per les persones amb discapacitat corresponents a les aportacions als sistemes de previsió social i aportacions a patrimonis protegits
     25. 25.Prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cures en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada
     26. 26.Ingrés mínim vital, renda mínima d'inserció i ajuts víctimes de delictes violents i de violència de gènere
     27. 27.Prestacions i ajuts familiars percebuts de qualsevol de les Administracions Públiques, ja siguin vinculats a naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors.
    2. Altres rendes exemptes
     1. 1.Exempcions en rendiments de treball
     2. 2.Exempcions per rendiments d'activitats econòmiques
     3. 3.Exempcions en guanys patrimonials
    3. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:quanties exemptes
    4. Rendes no subjectes
     1. 1.En general
     2. 2.Supòsit especial:Clàusules terra
  4. Subjecció al IRPF:aspectes personals
   1. Són contribuents pel IRPF
   2. Residència habitual en territori espanyol
   3. Residència habitual al territori d'una Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia a efectes del IRPF
   4. Residència habitual a l'estranger
   5. No es consideren contribuents del IRPF
   6. La unitat familiar en el IRPF
   7. Tributació individual i opció per la tributació conjunta
   8. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol
    1. Treballadors desplaçats a territori espanyol des de l'1 de gener de 2015
    2. Règim transitori:Treballadors desplaçats a territori espanyol anteriorment a 1 de gener de 2015
    3. Quadre comparatiu
   9. Règim opcional de tributació pel IRPF de contribuents residents en altres Estats membres de la Unió Europea
  5. Subjecció al IRPF:aspectes temporals
   1. Meritació i període impositiu
   2. Regles generals de tributació en els períodes impositius inferiors a l'any natural
 7. Capítol 3.Rendiments del treball
  1. Concepte
   1. Concepte general i notes característiques
   2. Rendiments de treball per naturalesa
   3. Rendiments de treball per expressa disposició legal
    1. a) Prestacions derivades dels sistemes de previsió social
    2. b) Quantitats abonades per raó del càrrec
    3. c) Rendiments per cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars
    4. d) Rendiments per elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques
    5. e) Retribucions dels administradors i membres d'òrgans de representació de societats
    6. f) Pensions compensatòries rebudes del cònjuge i anualitats per aliments
    7. g) Drets especials de contingut econòmic que es reservin els fundadors o promotors d'una societat
    8. h) Beques no exemptes
    9. i) Retribucions a col·laboradors en activitats humanitàries o d'assistència social
    10. j) Retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial
    11. k) Aportacions realitzades al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat
  2. Rendiments estimats del treball i operacions vinculades
  3. Rendiments del treball en espècie
   1. Concepte
   2. Supòsits que no constitueixen rendiments del treball en espècie
   3. Rendiments de treball en espècie exempts
    1. a) Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en comedo­res d'empresa, cantines o economats de caràcter social
    2. b) Utilització dels béns destinats als serveis socials i culturals del personal ocupat
    3. c) Despeses per assegurances de malaltia
    4. d) Prestació de determinats serveis d'educació als fills dels empleats de centres educatius autoritzats
    5. e) Quantitats satisfetes per l'empresa per al transport col·lectiu dels seus empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball
    6. f) Lliura els treballadors d'accions o participacions de la mateixa empresa o d'altres de grup de societats
   4. Còmput dels rendiments del treball en espècie
    1. Regla general de valoració i ingrés a compte
    2. Regles especials de valoració
     1. 1.Utilització d'habitatge
     2. 2.Lliurament o utilització de vehicles automòbils
     3. 3.Altres regles especials
  4. Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge
   1. Despeses de locomoció exceptuades de gravamen
   2. Despeses de manutenció i estada exceptuades de gravamen
    1. a) Concepte
    2. b) Regles generals
     1. Funcionaris i empleats amb destinació a Espanya
     2. Funcionaris i empleats amb destinació a l'estranger
     3. Centres de treball mòbils o itinerants
    3. c) Regles especials
     1. Relacions laborals especials de caràcter dependent
     2. Trasllat de lloc de treball a municipi diferent
     3. Candidats a jurat, jurats i membres de meses electorals
  5. Rendiment net del treball a integrar a la base imposable
   1. Esquema general
   2. Fase 1a:Determinació del rendiment íntegre del treball
    1. Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres
     1. A) Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular
      1. 1.Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social:reducció del 30 per 100
      2. 2.Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps:reducció del 30 per 100
      3. 3.Límit general:import màxim del rendiment a què s'aplica la reducció
      4. 4.Límits específics
     2. B) Prestacions en forma de capital derivades de règims públics de previsió social
     3. C) Règim transitori de reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social
      1. C 1.Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions de les empreses
      2. C 2.Prestacions percebudes en forma de capital derivades d'altres sistemes privats de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats)
      3. C 3.Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori
     4. Quadres resum:Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres
      1. Quadre-resum:Reducció per rendiments de treball amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular
      2. Quadre-Resum:Règim transitori:reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social
   3. Fase 2a:Determinació del rendiment net
    1. Despeses deduïbles de l'article 19 de la Llei del IRPF
    2. En particular, anàlisi de les despeses de l'article 19.2.f) de la LIRPF
   4. Fase 3a:Determinació del rendiment net reduït
  6. Individualització dels rendiments del treball
  7. Imputació temporal dels rendiments del treball
  8. Cas pràctic
 8. Capítol 4.Rendiments del capital immobiliari
  1. Rendiments del capital immobiliari
   1. Introducció:rendiments del capital
   2. Concepte de rendiments del capital immobiliari
  2. Rendiments íntegres
  3. Rendiments del capital immobiliari estimats i operacions vinculades
  4. Despeses deduïbles
   1. Interessos i altres despeses de finançament i de conservació i reparació de l'immoble
   2. Altres despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments
   3. Quantitats destinades a l'amortització
   4. Compensació per a contractes d'arrendament anteriors a 9 de maig de 1985
  5. Gastos no deducibles
  6. Rendiment net
  7. Reduccions del rendiment net
   1. Arrendament d'immobles destinats a habitatge
   2. Rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps
  8. Rendiment mínim computable en cas de parentiu
  9. Rendiment net reduït
  10. Individualització dels rendiments del capital immobiliari
  11. Imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari
  12. Declaració béns immobles
   1. Consideracions generals
   2. Dades particulars de cada immoble
    1. En general
    2. En particular
  13. Cas pràctic
 9. Capítol 5.Rendiments del capital mobiliari
  1. Rendiments del capital mobiliari:qüestions generals
   1. Concepte
    1. Delimitació positiva i negativa
    2. Rendiments estimats del capital mobiliari i operacions vinculades
   2. Classificació segons el seu origen o font
   3. Classificació segons la seva integració en la base imposable
   4. Quadre:Classificació dels rendiments segons la seva procedència
  2. Rendiments a integrar a la base imposable de l'estalvi
   1. Rendiments obtinguts participació fons propis qualsevol entitat
    1. En general, rendiments dineraris i en espècie obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat
    2. En concret:Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions
     1. Exemple:Distribució de la prima d'emissió i la reducció de capital amb devolució d'aportacions en valors no admesos a negociació
    3. Supòsits especials
    4. Despeses deduïbles:d'administració i dipòsit
    5. Exemple:Rendiments obtinguts per la participació en fons propis de qualsevol entitat
   2. Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis
    1. Supòsits
     1. a) Rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis
     2. b) Contraprestacions derivades de la transmissió, reembors, amortització, canvi o conversió de qualsevol classe d'actius financers, amb independència de la naturalesa del rendiment que produeixin, implícit, explícit o mixt
     3. c) Rendiments derivats de determinats préstecs de valors
     4. d) Rendiments derivats de participacions preferents i deute subordinat
    2. Determinació del rendiment íntegre
    3. Despeses deduïbles:d'administració i dipòsit
    4. Determinació del rendiment net
    5. Supòsit especial d'integració dels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades
    6. Exemple:Rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis
   3. Rendiments procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa
    1. Introducció
    2. 1.Assegurances de capital diferit
     1. Determinació del rendiment íntegre i net
      1. Regles generals
      2. Supòsits especials
     2. Règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertades abans de 31 de desembre de 1994
     3. Exemple:aplicació del règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertades abans de 31 de desembre de 1994
    3. 2.Assegurances de rendes
     1. Assegurances de rendes immediates, vitalícies o temporals
     2. b) Assegurances de rendes diferides, vitalícies o temporals
      1. Règim general
      2. Règim especial de prestacions per jubilació i invalidesa
     3. c) Extinció de rendes temporals o vitalícies a l'exercici del dret de rescat
    4. 3.Rendes vitalícies o temporals derivades de la imposició de capitals
    5. 4.Supòsit especial:"Unit Linked" (contractes d'assegurances de vida en les quals l'acceptant assumeixi el risc de la inversió)
    6. 5.Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES)
     1. Instrumentació i forma de percepció de les prestacions
     2. Període mínim d'aportacions.Aportació anual màxima i import total de les primes acumulades
     3. Disposició de drets econòmics i tributació de la renda vitalícia assegurada
    7. 6.Plans d'Estalvi a llarg termini
     1. Instrumentació
     2. Característiques i requisits
     3. Tributació i mobilització de drets econòmics
  3. Rendiments a integrar a la base imposable general
   1. Supòsits
   2. Despeses deduïbles
   3. Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps
  4. Valoració dels rendiments del capital mobiliari en espècie
  5. Individualització dels rendiments del capital mobiliari
  6. Imputació temporal dels rendiments del capital mobiliari
  7. Cas pràctic
  8. Quadre-Resum:Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització
 10. Capítol 6.Rendiments d'activitats econòmiques.Qüestions generals
  1. Concepte de rendiments d'activitats econòmiques
  2. Delimitació dels rendiments d'activitats econòmiques
   1. Introducció
   2. Distinció entre rendiments d'activitats empresarials i professionals i entre activitats empresarials mercantils i no mercantils
   3. Quadre:qualificació fiscal dels rendiments obtinguts en el desenvolupament de determinades activitats
  3. Elements patrimonials afectes a una activitat econòmica
   1. Criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica
   2. Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni personal al patrimoni empresarial o professional:afectació
   3. Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni empresarial o professional al patrimoni personal:desafectació
   4. Transmissions d'elements patrimonials afectes
  4. Mètode i modalitats de determinació del rendiment net de les activitats econòmiques
   1. Quadres:Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques:estimació directa
   2. Quadres:Mètodes i modalitats de determinació del rendiment net d'activitats econòmiques:estimació objectiva
  5. Obligacions comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques
   1. Quadre-resum:Obligacions comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques
  6. Criteris d'imputació temporal dels components del rendiment net d'activitats econòmiques
   1. Criteri general d'imputació fiscal:principi de la meritació
   2. Criteris especials d'imputació fiscal previstos en Llei de l'Impost sobre Societats i en la Llei del IRPF
   3. Criteris especials d'imputació fiscal del Reglament del IRPF
   4. Altres criteris d'imputació proposats pel contribuent
  7. Individualització dels rendiments d'activitats econòmiques
 11. Capítol 7.Rendiments d'activitats econòmiques.Mètode d'estimació directa
  1. Concepte i àmbit d'aplicació del mètode d'estimació directa
   1. Àmbit d'aplicació de la modalitat normal
   2. Àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada
   3. Renúncia o exclusió de la modalitat simplificada
   4. Incompatibilitat entre mètodes i modalitats de determinació del rendiment net
   5. Entitats en règim d'atribució de rendes
   6. Exemples
  2. Fase 1a. Determinació del rendiment net
   1. Introducció
   2. Quadre-resum:Determinació del rendiment net (Ingressos - Despeses)
   3. Ingressos íntegres computables
    1. 1.Ingressos d'explotació
    2. 2.Ingressos financers derivats de l'ajornament o fraccionament d'operacions realitzades en desenvolupament de l'activitat
    3. 3.Ingressos per subvencions corrents i per subvencions de capital
     1. Subvencions corrents i de capital:distinció
     2. Especialitats fiscals de determinades subvencions i ajuts públics
    4. 4.Autoconsum de béns i serveis
    5. 5.IVA meritat
    6. 6.Transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat amortització:excés amortització deduïda respecto amortització deduïble
    7. 7.Variació d'existències (només si hi ha un augment d'existències al final de l'exercici)
    8. 8.Altres ingressos
   4. Despeses fiscalment deduïbles
    1. 1.Requisits per considerar una despesa com a deduïble
    2. 2.Compra, Variació d'existències i Otros consums d'explotació
    3. 3.Despeses de personal
    4. 4.Despeses del titular de l'activitat
    5. 5.Serveis exteriors
     1. a. Arrendaments i cànons
     2. b. Reparacions i conservació
     3. c. Subministraments
     4. d. Serveis de professionals independents
     5. e. Primes d'assegurances
     6. f. Altres serveis exteriors
    6. 6.Tributs fiscalment deduïbles
    7. 7.Despeses financeres
    8. 8.Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors
    9. 9.Incentius fiscals al mecenatge:convenis de col·laboració en activitats d'interès general
    10. 10.Incentius fiscals al mecenatge:despeses en activitats d'interès general
    11. 11.Altres despeses fiscalment deduïbles (excepte provisions)
    12. 12.Provisions
   5. Despeses fiscalment no deduïbles
   6. Amortitzacions:dotacions de l'exercici fiscalment deduïbles
    1. Requisits generals
     1. 1.Per coeficients d'amortització lineal
     2. 2.Altres sistemes d'amortització
    2. Regles d'amortització
    3. Supòsits de llibertat d'amortització
     1. a) Llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix.Règim transitori per a les quantitats pendents d'aplicar-ne 31 de març de 2012
     2. b) Llibertat d'amortització per a inversions generadores d'ocupació realitzades per empreses de reduïda dimensió
     3. c) Llibertat d'amortització en els supòsits contemplats a l'article 12.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats
    4. Especialitats fiscals de les amortitzacions en la modalitat simplificada
  3. Incentius fiscals aplicables a empreses de reduïda dimensió
   1. Qüestió prèvia:concepte d'empresa de reduïda dimensió
   2. Llibertat d'amortització amb creació d'ocupació
   3. Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible
   4. Pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors
   5. Règim transitori:Amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per empreses de reduïda dimensió
  4. Fase 2a. Determinació del rendiment net reduït
  5. Fase 3a. Determinació del rendiment net reduït total
   1. Reduccions generals per l'exercici de determinades activitats econòmiques
    1. 1.Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat
     1. Requisits per tenir dret a aquesta reducció
     2. Import de la reducció
    2. 2.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
    3. 3.Límit màxim i incompatibilitats de les reduccions generals per l'exercici de determinades activitats econòmiques
   2. Reducció en el rendiment net per inici d'una activitat econòmica
  6. Quadre resum
  7. Tractament dels guanys o pèrdues patrimonials derivades d'elements afectes a l'exercici d'activitats econòmiques
  8. Cas pràctic (determinació del rendiment net derivat d'activitat professional en estimació directa, modalitat simplificada)
 12. Capítol 8.Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (I) (Activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals)
  1. Concepte i àmbit d'aplicació
   1. Activitats econòmiques desenvolupades directament per persones físiques
    1. Circumstàncies que s'han de presentar per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva
    2. 1.Activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre
    3. 2.Renúncia a l'aplicació del règim d'estimació objectiva i al règim especial simplificat del IVA o de l'IGIC
    4. 3.Causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva
     1. 3.1 Límits quantitatius excloents
     2. 3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva
    5. Conseqüències de l'exclusió del mètode d'estimació objectiva
   2. Activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes
   3. Activitats incloses a l'exercici 2020 en el mètode d'estimació objectiva
    1. Relació d'activitats amb la indicació del Grup o epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) que li correspon i els signes o mòduls previstos per a cada activitat
    2. Activitats independents i operacions accessòries
    3. Regles de còmput de la magnitud màxima d'exclusió
  2. Determinació del rendiment net reduït
   1. Introducció:esquema
   2. Fase 1a:Determinació del rendiment net previ
    1. 1.Quantificació del nombre d'unitats fetes servir, utilitzades o instal·lades en l'activitat dels diferents signes o mòduls
     1. Regles per al còmput dels mòduls
     2. Mòdul "Personal no assalariat"
     3. Mòdul "Personal assalariat"
     4. Mòdul "Superfície del local"
     5. Mòdul "Consum d'energia elèctrica"
     6. Mòdul "Potència elèctrica"
     7. Mòdul "Superfície del forn"
     8. Mòdul "Taules"
     9. Mòdul "Número d'habitants"
     10. Mòdul "Càrrega del vehicle"
     11. Mòdul "Places"
     12. Mòdul "Seients"
     13. Mòdul "Màquines recreatives"
     14. Mòdul "Longitud de barra"
     15. Mòdul "Potència fiscal del vehicle"
     16. Mòdul "Distància recorreguda"
    2. 2.Imports dels rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització
   3. Fase 2a:Determinació del rendiment net minorat
    1. 1.Minoració per incentius a l'ocupació
     1. Càlcul de l'import corresponent a aquesta minoració per incentius a l'ocupació
     2. Exemple:Minoració per incentius a l'ocupació
    2. 2.Minoració per incentius a la inversió
     1. Taula d'amortització
     2. Regles particulars per a l'aplicació de la taula d'amortització
   4. Fase 3a:Determinació del rendiment net de mòduls
    1. 1.Índexs correctors especials
     1. Activitat de comerç al per menor de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública (epígraf IAE:659.4)
     2. Activitat de transport per autotaxis (epígraf IAE:721.2)
     3. Activitat de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera (epígrafs IAE:721.1 y 3)
     4. Activitats de transport de mercaderies per carretera i serveis de mudances (epígrafs IAE:722 y 757)
     5. Activitat de producció de musclo en safata
    2. 2.Índexs correctors generals
     1. Índex corrector per a empreses de petita dimensió
     2. Índex corrector de temporada
     3. Índex corrector d'excés
     4. Índex corrector per inici de noves activitats
     5. Regles per a l'aplicació dels índexs correctors:ordre d'aplicació i incompatibilitats
   5. Fase 4a:Determinació del rendiment net de l'activitat
    1. 1.Reducció general:20 per 100 i 35 per 100 per a activitats vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç
     1. A. Reducció general del 20 per 100
     2. B. Reducció general del 35 per 100
    2. 2.Reducció per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca:20 per 100
    3. 3.Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals
    4. 4.Altres percepcions empresarials
   6. Fase 5a:Determinació del rendiment net reduït de l'activitat
  3. Determinació del rendiment net reduït total
  4. Cas Pràctic
  5. Apèndix:Rendiments anuals per unitat de mòdul abans d'amortització aplicables a l'exercici 2020
   1. Producció de musclo en safata
   2. Epígraf IAE:419.1 - Indústries del pa i de la brioixeria
   3. Epígraf IAE:419.2 - Indústries de la brioixeria, pastisseria i galetes
   4. Epígraf IAE:419.3 - Indústries d'elaboració de masses fregides
   5. Epígraf IAE:423.9 - Elaboració de patates fregides, crispetes de blat de moro i de similars
   6. Epígraf IAE:641 - Comercio a la menuda de fruites, verdures, hortalisses i tubercles
   7. Epígraf IAE:642.1, 2, 3 i 4 - Comercio a la menuda de carn i menuts;de productes i derivats carnis elaborats
   8. Epígraf IAE:642.5 - Comercio a la menuda d'ous, aus, conills de granja, caça;i de productes derivats dels mateixos
   9. Epígraf IAE:642.6 - Comerç al per menor, en triperies, de vísceres i menuts procedents d'animals de proveïment, frescos i congelats
   10. Epígrafs IAE:643.1 i 2 - Comerç al per menor de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols
   11. Epígraf IAE:644.1 - Comercio a la menuda de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis
   12. Epígraf IAE:644.2 - Despatxos de pa, pans especials i brioixeria
   13. Epígraf IAE:644.3 - Comercio a la menuda de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
   14. Epígraf IAE:644.6 - Comerç a la menuda de masses fregides, amb o sense cobertures o farcits, patates fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llaminadures, preparats de xocolata i begudes refrescants
   15. Epígraf IAE:647.1 - Comercio a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en establiments amb venedor
   16. Epígrafs IAE:647.2 i 3 - Comerç a la menuda de qualsevol classe de productes alimentaris i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes del qual tingui una superfície inferior a 400 metres quadrats
   17. Epígraf IAE:651.1 - Comercio a la menuda productes tèxtils
   18. Epígraf IAE:651.2 - Comercio a la menuda de tota classe de peces per al vestit i tocat
   19. Epígrafs IAE:651.3 i 5 - Comercio a la menuda de llenceria, cotilleria i peces especials
   20. Epígraf IAE:651.4 - Comercio a la menuda d'articles de merceria i paqueteria
   21. Epígraf IAE:651.6 - Comerç a la menuda de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
   22. Epígrafs IAE:652.2 i 3 - Comerç a la menuda de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics, i d'articles per a la higiene i el lavabo personal
   23. Epígraf IAE:653.1 - Comercio a la menuda de mobles
   24. Epígraf IAE:653.2 - Comerç al per menor de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina
   25. Epígraf IAE:653.3 - Comerç al per menor d'articles de parament, ferreteria, ornament, regal, o reclam (incloent bijuteria i petits electrodomèstics)
   26. Epígrafs IAE:653.4 i 5 - Comerç al per menor de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.
   27. Epígraf IAE:653.9 - Comercio a la menuda d'altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p.
   28. Epígraf IAE:654.2 - Comercio a la menuda d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres
   29. Epígraf IAE:654.5 - Comerç al per menor de tota classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics)
   30. Epígraf IAE:654.6 - Comercio a la menuda de cobertes
   31. Epígraf IAE:659.2 - Comercio a la menuda de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina
   32. Epígraf IAE:659.3 - Comercio a la menuda d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
   33. Epígraf IAE:659.4 - Comerç al per menor de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts, excepte en quioscos situats en la via pública
   34. Epígraf IAE:659.4 - Comercio a la menuda de premsa, revistes i llibres en quioscos situats en la via pública
   35. Epígraf IAE:659.6 - Comerç al per menor de joguines, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat, armes, cartuchería i articles de pirotècnia
   36. Epígraf IAE:659.7 - Comercio a la menuda de llavors, abonaments, flors i plantes i petits animals
   37. Epígraf IAE:662.2 - Comerç al per menor de tota classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el Grup 661 i en l'epígraf 662.1
   38. Epígraf IAE:663.1 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de productes alimentaris, fins i tot begudes i gelats
   39. Epígraf IAE:663.2 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'articles tèxtils i de confecció
   40. Epígraf IAE:663.3 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent de calçat, pells i articles de cuir
   41. Epígraf IAE:663.4 - Comerç a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'articles de drogueria i cosmètics i de productes químics en general
   42. Epígraf IAE:663.9 - Comercio a la menuda fora d'un establiment comercial permanent d'altres classes de mercaderies n.c.o.p.
   43. Epígraf IAE:671.4 - Restaurants de dues forquilles
   44. Epígraf IAE:671.5 - Restaurants d'una forquilla
   45. Epígrafs IAE:672.1, 2 i 3 - Cafeteries
   46. Epígraf IAE:673.1 - Cafès i bars de categoria especial
   47. Epígraf IAE:673.2 - Altres cafès i bars
   48. Epígraf IAE:675 - Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs
   49. Epígraf IAE:676 - Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries
   50. Epígraf IAE:681 - Servei d'hostalatge en hotels i motels d'una o dues estrelles
   51. Epígraf IAE:682 - Serveis d'hostalatge en hostals i pensions
   52. Epígraf IAE:683 - Serveis d'hostalatge en fondes i cases d'hostes
   53. Epígraf IAE:691.1 - Reparació d'articles elèctrics per a la llar
   54. Epígraf IAE:691.2 - Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
   55. Epígraf IAE:691.9 - Reparació de calçat
   56. Epígraf IAE:691.9 - Reparació d'altres béns de consum n.c.o.p. (excepte reparació de calçat, restauració d'obres d'art, mobles, antiguitats i instruments musicals)
   57. Epígraf IAE:692 - Reparació de maquinària industrial
   58. Epígraf IAE:699 - Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
   59. Epígraf IAE:721.1 i 3 - Transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera
   60. Epígraf IAE:721.2 - Transport per autotaxis
   61. Epígraf IAE:722 - Transport de mercaderies per carretera
   62. Epígraf IAE:751.5 - Greixatge i rentat de vehicles
   63. Epígraf IAE:757 - Serveis de mudances
   64. Epígraf IAE:849.5 - Transport de missatgeria i servei d'encàrrecs, quan l'activitat es realitzi exclusivament amb mitjans de transport propis
   65. Epígraf IAE:933.1 - Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc.
   66. Epígraf IAE:933.9 - Altres activitats d'ensenyament, tals com idiomes tall i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicones i similars n.c.o.p.
   67. Epígraf IAE:967.2 - Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport
   68. Epígraf IAE:971.1 - Caire, neteja en sec, rentat i planxat de robes fetes i de peces i articles de la llar utilitzats
   69. Epígraf IAE:972.1 - Serveis de perruqueria de senyora i cavaller
   70. Epígraf IAE:972.2 - Salons i instituts de bellesa
   71. Epígraf IAE:973.3 - Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores
 13. Capítol 9.Rendiments d'activitats econòmiques en estimació objectiva (II) (Activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
  1. Concepte i àmbit d'aplicació
   1. Activitats econòmiques desenvolupades directament per persones físiques
    1. Circumstàncies que s'han de presentar per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva
    2. 1.Activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre
    3. 2.Renúncia a l'aplicació del règim d'estimació objectiva i al règim especial simplificat del IVA o de l'IGIC
    4. 3.Causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva
     1. 3.1 Límits quantitatius excloents
     2. 3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva
    5. Conseqüències de l'exclusió del mètode d'estimació objectiva
   2. Activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes
   3. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals a què resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva el 2020
    1. Quadre:Relació d'Activitats
    2. Delimitació de cada una de les activitats
     1. Activitat 1:Agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA
     2. Activitat 2:Forestal susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA
     3. Activitat 3:Ramaderia independent classificada en la divisió 0 de l'IAE
     4. Activitat 4:Serveis de cria, guarda i engreixament de bestiar (incloses aus)
     5. Activitat 5:Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors o ramaders, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA (REAGP)
     6. Activitat 6:Altres treballs, serveis i activitats accessoris realitzats per titulars d'activitats forestals, que estiguin exclosos o no inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA (REAGP)
     7. Activitat 7:Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria
     8. Activitat 8:Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats forestals desenvolupades en règim de parceria
     9. Activitat 9:Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'IAE i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament els esmentats productes naturals
  2. Determinació del rendiment net
   1. Introducció:esquema
   2. Fase 1a:Determinació del rendiment net previ
    1. a) Ingressos íntegres i índexs de rendiment net
    2. b) Índexs de rendiment net aplicables als productes o serveis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva
    3. c) Regles de còmput dels ingressos corresponents a cada tipus de producte o servei
     1. 1.Activitats de transformació, elaboració o manufactura
     2. 2.Vendes o prestacions de serveis
     3. 3.Autoconsum i cessions gratuïtes
     4. 4..Subvencions, ajuts i altres transferències rebudes
      1. Subvencions corrents i de capital
      2. Regles especials aplicables a determinades subvencions o ajuts
    4. Exemple:Determinació del rendiment net de l'activitat
   3. Fase 2a:Determinació del rendiment net minorat
    1. Taula d'amortització
    2. Regles particulars per a l'aplicació de la taula d'amortització
   4. Fase 3a:Determinació del rendiment net de mòduls
    1. Índex 1.Utilització exclusiva de mitjans de producció aliens en activitats agrícoles
    2. Índex 2.Utilització de personal assalariat
    3. Índex 3.Per cultius realitzats en terres arrendades
    4. Índex 4.Pinsos adquirits a tercers en més del 50 per 100
    5. Índex 5.Activitats d'agricultura ecològica
    6. Índex 6.Cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal efecte, energia elèctrica
    7. Índex 7.Per ser empresa el rendiment net minorat de la qual no supera 9.447,91 euros
    8. Índex 8.Índex corrector en determinades activitats forestals
   5. Fase 4a:Determinació del rendiment net de l'activitat
   6. Fase 5a:Determinació del rendiment net reduït de l'activitat
  3. Determinació del rendiment net reduït total
  4. Cas pràctic
  5. Apèndix:Relació de productes naturals, serveis i activitats accessoris realitzats per agricultors, ramaders i titulars d'activitats forestals i índexs de rendiment aplicables a l'exercici 2020
   1. Explotacions agrícoles
   2. Explotacions ramaderes
   3. Explotacions forestals
   4. Annex:Reducció dels índexs de rendiment net, aplicables el 2020, per les activitats agrícoles i ramaderes afectades per circumstàncies excepcionals agrupats per Comunitats Autònomes, Províncies, àmbits territorials i activitats
    1. Andalucia
    2. Aragó
    3. Illes Balears
    4. Canàries
    5. Cantàbria
    6. Castella-la Manxa
    7. Castella i Lleó
    8. Catalunya
    9. Comunitat Valenciana
    10. Extremadura
    11. Galícia
    12. Comunitat d'Andalusia
    13. La Rioja
 14. Capítol 10.Règims especials:imputació i atribució de rendes
  1. Règim d'imputació de rendes immobiliàries
   1. Concepte i requisits de la imputació de rendes immobiliàries
   2. Determinació de l'import de la renda imputable
   3. Individualització de les rendes immobiliàries
   4. Declaració de les rendes immobiliàries imputades
   5. Exemple:Imputació de rendes immobiliàries
  2. Règim d'atribució de rendes
   1. Entitats en règim d'atribució de rendes
   2. Càlcul de la renda atribuïble i pagaments a compte
    1. a) Regla general
    2. b) Regles especials
   3. Qualificació de la renda atribuïda i criteris d'atribució
   4. Declaració de les rendes atribuïdes
   5. Obligacions tributàries de les entitats en règim d'atribució de rendes
  3. Imputació de rendes de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i de les unions temporals d'empreses
  4. Imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional
   1. Àmbit d'aplicació
   2. Contingut del règim especial i moment de la imputació
    1. Rendes susceptibles d'imputació
    2. Rendes no susceptibles d'imputació
    3. Determinació de l'import de la renda positiva a imputar i moment en què s'ha d'efectuar la imputació
   3. Mesures per evitar la doble imposició
   4. Supòsit especial:entitats residents en països o territoris qualificats com paradisos fiscals o de nul·la tributació
   5. Obligacions formals especifiques derivades del règim de transparència fiscal internacional
  5. Imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge
   1. Concepte i àmbit d'aplicació
   2. Contingut del règim especial i moment de la imputació
   3. Mesures per evitar la doble imposició
   4. Altres mesures per evitar la sobreimposició de les rendes imputades
  6. Règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol
  7. Imputació de rendes per socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals
   1. Renda imputable
   2. Règim transitori
   3. Relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals
    1. Definició de paradís fiscal
    2. Relació de països i territoris qualificats com a paradisos fiscals al Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol
  8. Règim especial:Guanys patrimonials per canvi de residència
  9. Cas pràctic
 15. Capítol 11.Guanys i pèrdues patrimonials
  1. Concepte
   1. Delimitació positiva
    1. 1.Existència d'una alteració en la composició del patrimoni del contribuent
    2. 2.Que com a conseqüència de l'esmentada alteració es produeixi una variació en el valor del patrimoni del contribuent
    3. 3.Que no existeixi norma legal que expressament exceptuï de gravamen l'esmentat guany o la faci tributar com a rendiment
   2. Delimitació negativa
    1. a) Reduccions del capital social
    2. b) Transmissions lucratives a causa de mort del contribuent
    3. c) Transmissions lucratives "inter vivos" (donacions) d'empreses o participacions
    4. d) Extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns
    5. e) Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat
  2. Guanys i pèrdues patrimonials que no s'integren a la base imposable del IRPF
   1. Guanys patrimonials no subjectes al IRPF
   2. Guanys patrimonials exempts
   3. Pèrdues patrimonials que no es computen fiscalment com a tals
   4. Exemples
  3. Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials:normes generals
   1. Derivades de transmissions oneroses o lucratives
    1. Regles generals de càlcul
    2. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits anteriorment a 31 de desembre de 1994 (percentatges reductors o d'abatiment)
     1. 1.Requisits per a l'aplicació del règim transitori
     2. 2.Càlcul de la part del guany patrimonial generat abans de 20 de gener de 2006
      1. 2.1.Regla general:distribució lineal del guany patrimonial total
      2. 2.2.Regla especial:valors cotitzats
     3. 3.Càlcul de la reducció aplicable d'acord amb la disposició transitòria novena de la Llei del IRPF
      1. 3.1.Període de permanència de l'element patrimonial en el patrimoni del contribuent anteriorment a 31 de desembre de 1996.
      2. 3.2.Càlcul del valor del conjunt de les transmissions realitzades a partir d'1 de gener de 2015 per al límit de 400.000 euros
      3. 3.3.Aplicació els coeficients reductors o d'abatiment que corresponguin
   2. No derivades de transmissions d'elements patrimonials
   3. Exemples
    1. Exemple 1:Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'un immoble adquirit anteriorment a 31 de desembre de 1994
    2. Exemple 2:Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'accions cotitzades adquirides anteriorment a 31 de desembre de 1994
    3. Exemple 3:Determinació de l'import del guany no derivat de la transmissió d'elements patrimonials
  4. Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials:normes específiques de valoració
   1. 1.Transmissions oneroses de valors admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea
    1. En general:transmissions oneroses de valors cotitzats
    2. Exemple:venda d'accions total o parcialment alliberades
    3. Transmissió de drets de subscripció
    4. Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994
    5. Supòsit especial:adquisició o transmissió pel prestatari de valors homogenis als presos en préstec
    6. Supòsit especial:pagament de dividends mitjançant el lliurament d'accions totalment alliberades
   2. 2.Transmissions oneroses de valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors de la Unió Europea
    1. En general:transmissió de valors no cotitzades
    2. Exemple:Transmissions oneroses de valors no cotitzats
    3. Transmissió d'accions o participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994
    4. Especialitats en la tributació dels socis contribuents del IRPF de societats civils que han passat a ser contribuents de l'Impost sobre Societats
   3. 3.Transmissions o reemborsos d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003
    1. Règim general
    2. Règim especial de diferimiento de la tributació
   4. 4.Aportacions no dineràries a societats
    1. Règim general
    2. Règim especial de diferimiento de la tributació
   5. 5.Separació de socis i dissolució de societats
    1. Règim general
    2. Dissolució i liquidació de determinades societats civils:Règim de diferimiento fiscal
   6. 6.Escissió o fusió de societats
    1. Règim general
    2. Règim especial de diferimiento de la tributació
   7. 7.Traspassos
   8. 8.Indemnitzacions o capitals assegurats per pèrdues o sinistres en elements patrimonials
   9. 9.Permuta de béns o drets, inclòs el canvi de valors
    1. Règim general
    2. Règim especial de diferimiento fiscal del canvi de valors
   10. 10.Extinció de rendes vitalícies o temporals
   11. 11.Transmissions d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia
   12. 12.Transmissió o extinció de drets reals de plaer o gaudi sobre immobles
   13. 13.Incorporacions de béns o drets que no derivin d'una transmissió
   14. 14.Operacions realitzades als mercats de futurs i opcions
   15. 15.Transmissió d'elements patrimonials afectes o desafectats amb menys de tres anys d'antelació
    1. Elements patrimonials afectes
    2. Regles especials
    3. Exemple:Transmissió d'elements patrimonials afectes
   16. Quadre resum de les regles especials
  5. Declaració i tributació dels guanys i pèrdues patrimonials
   1. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable general
   2. Guanys i pèrdues patrimonials que integren la base imposable de l'estalvi
   3. Especial referència a les subvencions i ajuts públics que es qualifiquen com a guany patrimonial
  6. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió
   1. Transmissió de l'habitatge habitual amb reinversió de l'import obtingut en un altre habitatge habitual
    1. Exempció
    2. Requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció
     1. Concepte d'habitatge habitual
     2. Altres requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció
   2. Transmissió d'accions o participacions per les quals s'hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació amb reinversió de l'import obtingut en una altra entitat de nova o recent creació
    1. Exempció
    2. Requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció
   3. Transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys amb reinversió de l'import obtingut en rendes vitalícies
    1. Exempció
    2. Requisits i altres condicions per a l'aplicació de l'exempció
     1. Requisits de la renda vitalícia assegurada
     2. Altres requisits i condicions per a l'aplicació de l'exempció
    3. Exemple:reinversió en rendes vitalícies
  7. Imputació temporal dels guanys i pèrdues patrimonials
   1. Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïdes el 2020
   2. Imputació dels guanys i pèrdues patrimonials produïdes en exercicis anteriors a 2020
   3. Imputació dels guanys patrimonials derivats d'elements afectes acollits en exercicis anteriors a 2002 al benefici fiscal del diferimiento per reinversió
  8. Individualització dels guanys i pèrdues patrimonials
   1. Guanys i pèrdues patrimonials obtingudes a l'exercici
   2. Guanys o pèrdues patrimonials procedents d'exercicis anteriors
  9. Règim especial:Guanys patrimonials per canvi de residència
   1. Introducció i àmbit d'aplicació
   2. Regles generals
   3. Regles especials
    1. Ajornament del pagament del deute per desplaçaments temporals
    2. Especialitats per canvi de residència a altres Estats de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu
    3. Especialitats per canvi de residència a un país o territori considerat com a paradís fiscal
  10. Cas pràctic
  11. Quadre:Excessos d'adjudicació en l'extinció del condomini.Resolució del TEAC de 7 de juny de 2018
  12. Quadres:usdefruit sobre béns immobles
   1. Usdefruit i desmembrament de la propietat:concepte i definicions
   2. Constitució de l'usdefruit
   3. Transmissió de l'usdefruit
   4. Extinció de l'usdefruit i consolidació del domini
   5. Transmissió del bé immoble posterior a la consolidació del domini
 16. Capítol 12.Integració i compensació de rendes
  1. Introducció
   1. Classificació de les rendes segons el seu origen i font i classificació a efectes del càlcul de l'impost
   2. Quadres resum de components de la renda general i de la renda de l'estalvi
  2. Regles d'integració i compensació de rendes
   1. Integració i compensació de rendes en la base imposable general
    1. Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes en el període impositiu
    2. Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors
    3. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable general
   2. Integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi
    1. Fase 1a. Integració i compensació de rendes obtingudes en el període impositiu
    2. Fase 2a. Compensació de partides negatives pendents d'exercicis anteriors
    3. Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi
  3. Regles d'integració i compensació en tributació conjunta
  4. Cas pràctic
 17. Capítol 13.Determinació de la renda del contribuent subjecta a gravamen:base liquidable
  1. Introducció
  2. Reduccions de la base imposable general
   1. Reducció per tributació conjunta
   2. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social
    1. 1.Aportacions i contribucions a plans de pensions
    2. 2.Aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social
    3. 3.Primes satisfetes als plans de previsió assegurats
    4. 4.Aportacions als plans de previsió social empresarial
    5. 5.Primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia.
    6. 6.Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social
     1. Règim fiscal de les prestacions percebudes i disposició anticipada de drets consolidats
     2. Límits i excés d'aportacions
     3. Exemple:aportacions a sistemes de previsió social
    7. 7.Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent
   3. Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat
    1. 1.Àmbit subjectiu i persones que poden efectuar les aportacions
    2. 2.Límits i excés d'aportacions
    3. 3.Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats
   4. Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat
    1. 1.Beneficiaris i contribuents que poden realitzar aportacions amb dret a reducció
    2. 2.Límits màxims i excés d'aportacions realitzades
    3. 3.Disposició anticipada dels béns o drets aportats
   5. Reduccions per pensions compensatòries i anualitats per aliments
    1. 1.Pensions compensatòries a favor del cònjuge
    2. 2.Anualitats per aliments en favor de persones diferents dels fills
    3. 3.Supòsit especial:pensió compensatòria i anualitats per aliments sense distinció
   6. Reduccions per aportacions a la mutualitat de previsió social a prima fixa d'esportistes professionals i d'alt nivell
    1. 1.Àmbit objectiu i subjectiu
    2. 2.Disposició de drets consolidats
    3. 3.Límit màxim i excés d'aportacions
    4. 4.Supòsit especial:altres aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals i d'alt nivell
   7. Quadre resum:Reduccions de la base imposable general
  3. Base liquidable general i base liquidable general sotmesa a gravamen
  4. Base liquidable de l'estalvi
  5. Cas pràctic.Aportacions a pla de pensions i patrimoni protegit de fill amb discapacitat
 18. Capítol 14.Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars del contribuent:mínim personal i familiar
  1. Mínim personal i familiar
  2. Mínim del contribuent
  3. Mínim per descendents
   1. Concepte i requisits dels descendents
   2. Quanties aplicables
   3. Condicions per a l'aplicació del mínim per descendents
  4. Mínim per ascendents
  5. Mínim per discapacitat
   1. Mínim per discapacitat del contribuent:quanties aplicables
   2. Mínim per discapacitat d'ascendents o descendents:quanties aplicables
   3. Acreditació de la discapacitat, de la necessitat d'ajuda de terceres persones o de l'existència de dificultats de mobilitat
   4. Condicions per a l'aplicació del mínim per discapacitat
  6. Quadre-resum del mínim personal, per descendents, per ascendents i per discapacitat
  7. Imports del mínim personal i familiar aprovats per les Comunitats Autònomes per al càlcul del gravamen autonòmic
   1. Comunitat autònoma de les Illes Balears:Imports dels mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat
   2. Comunitat de Castella i Lleó:Imports del mínim personal i familiar
   3. Comunitat autònoma de Catalunya:Imports del mínim per contribuent
   4. Comunitat de Madrid:Imports del mínim per descendents
   5. Comunitat autònoma de La Rioja:Imports del mínim per discapacitat de descendents
  8. Exemples pràctics
   1. Exemple 1.Matrimoni amb fills comuns residents en la Comunitat Autònoma d'Andalusia
   2. Exemple 2.Semblant de fet amb fills comuns residents en la Comunitat de Galícia
   3. Exemple 3.Matrimoni amb qui conviu un net i el pare d'un dels cònjuges residents en la Comunitat Autònoma d'Aragó
   4. Exemple 4.Matrimoni amb fills comuns residents en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
   5. Exemple 5.Matrimoni sense fills residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya
   6. Exemple 6.Matrimoni amb fills comuns residents en la Comunitat de Madrid
   7. Exemple 7.Contribuent amb un fill amb discapacitat residents en la Comunitat Autònoma de la Rioja
  9. Quadre:Separacions judicials, divorcis o nul·litats (amb fills):Tributació conjunta i aplicació del mínim per descendents
 19. Capítol 15.Càlcul de l'impost:determinació de les quotes íntegres
  1. Introducció
   1. En general
   2. Esquema gràfic:Aplicació de mínim personal i familiar i determinació de les quotes íntegres
  2. Gravamen de la base liquidable general
   1. Gravamen estatal
   2. Gravamen autonòmic
    1. Comunitat Autònoma d'Andalusia
    2. Comunitat Autònoma d'Aragó
    3. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
    4. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
    5. Comunitat Autònoma de Canàries
    6. Comunitat Autònoma de Cantàbria
    7. Comunitat autònoma de Castella-la Manxa
    8. Comunitat de Castella i Lleó
    9. Comunitat Autònoma de Catalunya
    10. Comunitat Autònoma d'Extremadura
    11. Comunitat Autònoma de Galícia
    12. Comunitat de Madrid
    13. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
    14. Comunitat Autònoma de La Rioja
    15. Comunitat Valenciana
    16. Especialitat:Escala autonòmica per a contribuents residents en Ceuta o Melilla
  3. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
   1. Gravamen estatal
   2. Gravamen autonòmic
  4. Exemple pràctic:càlcul de les quotes íntegres estatal i autonòmica
  5. Gravamen aplicable a contribuents del IRPF residents a l'estranger
   1. Delimitació
   2. Gravamen de la base liquidable general
   3. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
  6. Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol
  7. Especialitats en la determinació de la quota íntegra estatal i autonòmica
   1. Anualitats per aliments en favor dels fills
    1. Especialitat en el tractament de les anualitats per aliments a favor dels fills
    2. Exemple:Anualitats per aliments en favor dels fills
   2. Rendes exemptes amb progressivitat
    1. Delimitació
    2. Tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat en BIG
    3. Tractament liquidatori de les rendes exemptes amb progressivitat que formen part de la base imposable de l'estalvi
   3. Supòsits especials de concurrència de rendes:Anualitats per aliments en favor dels fills i rendes exemptes amb progressivitat
 20. Capítol 16.Deduccions generals de la quota a l'exercici 2020
  1. Introducció
   1. Deduccions generals i autonòmiques aplicables el 2020
   2. Esquema gràfic de l'aplicació sobre l'import de les quotes integres de les deduccions generals i autonòmiques
  2. Deducció per inversió en habitatge habitual:Règim transitori
   1. Règim transitori
   2. Condicions i requisits de caràcter general
    1. Concepte d'habitatge habitual
    2. Bases màximes d'inversions deduïbles
   3. Comprovació de la situació patrimonial:base efectiva d'inversió deduïble
   4. Modalitats de la deducció
    1. A) Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual
     1. Qui té dret a aquesta deducció?
     2. Concepte d'adquisició i de rehabilitació de l'habitatge habitual
     3. Conceptes que no donen de dret a deducció
     4. Quantitats satisfetes a l'exercici amb dret a deducció
     5. Percentatges de deducció
    2. B) Construcció o ampliació de l'habitatge habitual.
     1. Qui té dret a aquesta deducció?
     2. Concepte de construcció i d'ampliació de l'habitatge habitual
     3. Conceptes que no donen de dret a deducció
     4. Quantitats satisfetes a l'exercici amb dret a deducció
     5. Percentatges de deducció
    3. C) Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat
  3. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
   1. Objecte, base màxima i percentatge de la deducció
   2. Requisits i condicions per a la seva aplicació
   3. Límit de la deducció:comprovació de la situació patrimonial
   4. Exemple:Aplicació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
  4. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa
   1. Règim general i règims especials de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'Impost sobre Societats
    1. 1.Normes comunes a les deduccions
    2. 2.Règim general de deduccions
     1. Quadro règim general de deducció (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats)
     2. Article 35 LIS "Deducció per activitats d'investigació i desenvolupament i innovació tecnològica"
      1. A. Deducció per activitats d'Investigació i Desenvolupament (art. 35.1 LIS)
      2. B. Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)
      3. C. Exclusions (art. 35.3 LIS) i valoració prèvia de despeses
     3. Article 36 LIS "Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals"
      1. A. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS)
      2. B. Deducció per produccions cinematogràfiques estrangeres a Espanya (art. 36.2 LIS)
      3. C. Deducció per producció de determinats espectacles en viu (art. 36.3 LIS)
     4. Deducció per inversió de beneficis (anterior art. 37 TRLIS)
     5. Article 38 LIS "Deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat"
     6. Article 39.1 LIS (Límit conjunt)
    3. 3.Règims especials de deduccions (Programes de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic)
     1. 3.1.Regulació general i límits
     2. 3.2.Despeses realitzades a l'exercici vinculades a esdeveniments d'excepcional interès publico
      1. Quadro règims especials de deducció (Esdeveniments d'excepcional interès públic vigents a l'exercici)
      2. Regulació específica de cada esdeveniment
     3. 3.3.Saldos pendents d'aplicació de programes de suport finalitzats anteriorment a 1 de gener de 2020
   2. Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
    1. Aspectes a tenir en compte per a la seva aplicació
    2. Exemple:Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
   3. Règim especial de les inversions empresarials en les Canàries
    1. 1.Deduccions per inversions en les Canàries
     1. Quadre:Deducció per inversions en les Canàries
     2. A. Deduccions de la Llei de l'Impost sobre Societats aplicables a les Canàries
      1. Aplicació a les Canàries de les deduccions dels articles 35 i 36 LIS
      2. Aplicació a les Canàries de la deducció de l'article 38 LIS
      3. Deduccions no aplicades a l'exercici per insuficiència de quota
      4. Límit conjunt de les deduccions dels articles 35, 36 i 38 LIS a les Canàries
     3. B. Deducció per inversions en territoris de l'Àfrica Occidental i per despeses de propaganda i publicitat
     4. C. Deducció per Inversions en adquisició d'actius fixos
    2. 2.Deducció per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries
    3. 3.Deducció per dotacions a la Reserva per a Inversions en les Canàries
     1. a) Quantia i límits de la deducció
     2. b) Requisits per a l'aplicació de la deducció
     3. c) Inversions on s'han de materialitzar les quantitats destinades a la RIC
     4. d) Incompatibilitats
     5. e) Inversions anticipades de futures dotacions
     6. f) Informació a subministrar en la declaració del IRPF
  5. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació objectiva
  6. Deduccions per donatius i altres aportacions
   1. Donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
    1. En general, donatius i donacions Entidades beneficiàries del mecenatge
     1. 1.Entitats beneficiàries del mecenatge
     2. 2.Conceptes deduïbles i base de la deducció
     3. 3.Percentatges de deducció
    2. Donatius, donacions i aportacions per a activitats prioritàries de mecenatge
     1. 1.Percentatges aplicable
     2. 2.Activitats prioritàries de mecenatge el 2020
    3. Exemple:Deducció per donatius realitzats a entitats incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
   2. Donatius realitzats a entitats no incloses en l'àmbit de la Llei 49/2002
   3. Aportacions a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d'Electors
   4. Requisits comuns de les deduccions per donatius, donacions i aportacions
   5. Límit aplicable
  7. Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
   1. Modalitats
   2. Rendes que es consideren obtingudes a Ceuta o Melilla
   3. Límit màxim de la deducció
   4. Exemple:Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
  8. Deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial
  9. Deducció per lloguer de l'habitatge habitual:Règim transitori
   1. Règim transitori
   2. Exemple:deducció per lloguer d'habitatge habitual
  10. Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu
   1. Delimitació i condicions per a la seva aplicació
   2. Càlcul de la deducció
   3. Exemple:Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu
 21. Capítol 17.Deduccions autonòmiques de la quota aplicables a l'exercici 2020
  1. Introducció
  2. Comunitat Autònoma d'Andalusia
   1. Per als beneficiaris dels ajuts a habitatges protegits
   2. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves
    1. Inversió en habitatge habitual protegit
    2. Inversió en habitatge habitual per persones joves
    3. Requisits comuns per a l'aplicació de les deduccions
   3. Per quantitats invertides en el lloguer de l'habitatge habitual
   4. Per naixement o adopció de fills
   5. Per adopció de fills en l'àmbit internacional
   6. Per al pare o mare de família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents majors de 75 anys
   7. Per a contribuents amb discapacitat
   8. Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat
   9. Per assistència a persones amb discapacitat
   10. Per ajuda domèstica
   11. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils
   12. Per a treballadors per despeses de defensa jurídica de la relació laboral
   13. Per les quantitats donades al Servei Andalús de Salut per a la lluita contra l'avenç del Covid-19
  3. Comunitat Autònoma d'Aragó
   1. Per naixement o adopció del tercer fill o successius
   2. Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100
   3. Per adopció internacional d'infants
   4. Per l’atenció de persones dependents
   5. Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científic i tècnic
   6. Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme
   7. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari
   8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
   9. Per adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual en nuclis rurals o anàlegs
   10. Per adquisició de llibres de text i material escolar
   11. Per arrendament d’habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
   12. Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater)
   13. Per a majors de 70 anys
   14. Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants
   15. Per despeses de guarderia de fills menors de 3 anys
   16. Per inversió en entitats de l'economia social
  4. Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
   1. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys
   2. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat
   3. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb qui convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat
   4. Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida
   5. Per arrendament d'habitatge habitual
   6. Per donacions de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries
   7. Per adopció internacional de menors
   8. Per parts múltiples o per dues adopcions o més constituïdes en la mateixa data
   9. Per a famílies nombroses
   10. Per a famílies monoparentals
   11. Per acolliment familiar de menors
   12. Per certificació de la gestió forestal sostenible
   13. Per despeses de descendents en centres de zero a tres anys
   14. Per adquisició de llibres de text i material escolar
   15. Per naixement o adopció de segon i successius fills en zones rurals en risc de despoblament
   16. Per a contribuents que s'estableixin com treballadors per compte propi, o autònoms en zones rurals en risc de despoblació
   17. Per despeses de transport públic per a residents en zones rurals en risc de despoblació
   18. Per l'obtenció de subvencions i/o ajuts per pal·liar l'impacte provocat per la Covid-19 sobre els sectors especialment afectats per la pandèmia
  5. Comunitat Autònoma de les Illes Balears
   1. Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat a l'habitatge habitual
   2. Per arrendament de l'habitatge habitual al territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius
   3. Per determinades subvencions i ajuts atorgats per raó d'una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil
   4. Per despeses d'adquisició de llibres de text
   5. Per despeses d’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers
   6. Per cursar estudis d'educació superior fora de l'illa de residència habitual
   7. Per arrendament de béns immobles al territori de les Illes Balears destinats a habitatge (deducció del llogater)
   8. Per arrendament d'habitatge al territori de les Illes Balears derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals
   9. Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
   10. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i al consum cultural
   11. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
   12. Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana
   13. Per donacions a entitats del tercer sector
   14. Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició
   15. Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació
   16. Per inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació
  6. Comunitat Autònoma de Canàries
   1. Per donacions amb finalitat ecològica
   2. Per donacions per a la rehabilitació o conservació del patrimoni històric de les Canàries
   3. Per donacions i aportacions per a finalitats culturals, esportives, investigació o docència
   4. Per donacions a entitats sense ànim de lucre
   5. Justificació documental de les anteriors deduccions autonòmiques per donatius
   6. Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural
   7. Per despeses d'estudis
   8. Per despeses d'estudis en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà
   9. Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'Arxipèlag per realitzar una activitat laboral per compte d'altri o una activitat econòmica
   10. Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual
   11. Per naixement o adopció de fills
   12. Per contribuents amb discapacitat i grans de 65 anys
   13. Per acolliment de menors
   14. Per a famílies monoparentals
   15. Per despeses de guarderia
   16. Per família nombrosa
   17. Per inversió en habitatge habitual
   18. Per obres de rehabilitació energètica i reforma de l'habitatge habitual
   19. Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
   20. Per lloguer d'habitatge habitual
   21. Per arrendament d’habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
   22. Per despeses en primes d'assegurances de crèdit per cobrir impagaments de rendes d'arrendaments d'habitatge (deducció del llogater)
   23. Per contribuents desocupats
   24. Per despesa de malaltia
   25. Per familiars dependents amb discapacitat
   26. Límits comuns i obligacions formals per aplicar les deduccions
  7. Comunitat Autònoma de Cantàbria
   1. Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat
   2. Per atenció de familiars
   3. Per obres de millora
   4. Per donatius a fundacions o al Fons Cantàbria Coopera o a Associacions que persegueixin entre les seves finalitats el suport a persones amb discapacitat
   5. Per acolliment familiar de menors
   6. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   7. Per despeses de malaltia
   8. Per despeses de guarderia
   9. Per a famílies monoparentals
   10. Per naixement o adopció de fills
   11. Per contractes d'arrendament d'habitatges situats en zones de Cantàbria en risc de despoblament i que constitueixin o vagin a constituir l'habitatge habitual de l'arrendatari
    1. A. Deducció per a l'arrendatari
    2. B. Deducció per al llogater
   12. Per despeses de guarderia per a contribuents que tinguin la seva residència habitual en zones rurals de Cantàbria en risc de despoblament
   13. Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantàbria en risc de despoblament per motius laborals per compte d'altri o per compte propi
   14. Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantàbria
  8. Comunitat autònoma de Castella-la Manxa
   1. Per naixement o adopció de fills
   2. Per família nombrosa
   3. Per despeses en l'adquisició de llibres de text i per l'ensenyament d'idiomes
   4. Per discapacitat del contribuent
   5. Per discapacitat d'ascendents o descendents
   6. Per a contribuents majors de 75 anys
   7. Per l’atenció d'ascendents majors de 75 anys
   8. Per acolliment familiar no remunerat de menors
   9. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys o amb discapacitat
   10. Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 36 anys
   11. Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat
   12. Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic i innovació empresarial
   13. Per donacions de béns culturals i contribucions a favor de la conservació, reparació i restauració de béns pertanyents al patrimoni cultural de Castella-la Manxa, i per a finalitats culturals, incloses en el pla de mecenatge cultural de Castella-la Manxa
  9. Comunitat de Castella i Lleó
   1. Per a contribuents afectats per discapacitat
   2. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals
   3. Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual
   4. Per inversió en rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer en nuclis rurals
   5. Per lloguer d'habitatge habitual per a joves
   6. Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural de Castella i Lleó
   7. Per quantitats donades a Fundacions de Castella i Lleó i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
   8. Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
   9. Per al foment de la mobilitat sostenible
   10. Per adquisició d’habitatge de nova construcció per a residència habitual
   11. Per al foment d'emprenedoria
   12. Per família nombrosa
   13. Per naixement o adopció de fills
   14. Per parts múltiples o adopcions simultànies
   15. Per atenció de fills menors
   16. Per paternitat
   17. Per despeses d'adopció
   18. Per quotes a la Seguretat Social d’empleats de la llar
   19. Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica
  10. Comunitat Autònoma de Catalunya
   1. Pel naixement o adopció d'un fill
   2. Per lloguer de l'habitatge habitual
   3. Pel pagament d'interessos de préstecs per als estudis de màster i doctorat
   4. Per a contribuents que hagin quedat vidus als exercicis els 2018, 2019, 2020
   5. Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l’occitana
   6. Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
   7. Per rehabilitació de l'habitatge habitual
   8. Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
   9. Per inversió per un àngel inversor per a l'adquisició d'accions o participacions socials
   10. Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual
   11. Per obligació de presentar la declaració del IRPF a raó de tenir més d'un pagador
  11. Comunitat Autònoma d'Extremadura
   1. Per treball dependent
   2. Per parts múltiples
   3. Per acolliment de menors
   4. Per cura de familiars amb discapacitat
   5. Per cura de fills menors de fins a 14 anys inclusivament
   6. Per a contribuents vidus
   7. Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes y víctimas del terrorismo
   8. Per arrendament d'habitatge habitual
   9. Per la compra de material escolar
   10. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats
  12. Comunitat Autònoma de Galícia
   1. Per naixement o adopció de fills
   2. Per família nombrosa
   3. Per acolliment de menors
   4. Per atenció de fills menors
   5. Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que necessitin ajuda de terceres persones
   6. Per lloguer de l'habitatge habitual
   7. Per despeses adreçades a l'ús de noves tecnologies a les llars gallegues
   8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
   9. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament
   10. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsista
   11. Per donacions amb finalitat en recerca i desenvolupament científic i innovació tecnolò.
   12. Per inversió en instal·lacions de climatització i/o aigua calenta sanitària que facin servir energies renovables a l'habitatge habitual i destinades exclusivament a l'autoconsum
   13. Per rehabilitació de béns immobles situats en centres històrics
   14. Per inversió en empreses agràries i societats cooperatives agràries o d'explotació comunitària de la terra
   15. Per determinades subvencions i/o ajuts obtinguts a conseqüència dels danys causats pels incendis que es van produir a Galícia durant el mes d'octubre de l'any 2017
   16. Per pal·liar els danys causats per l'explosió de material pirotècnic que va tenir lloc a Tui durant el mes de maig del 2018
   17. Per obres de millora d'eficiència energètica en edificis d'habitatges o en habitatges unifamiliars
   18. Pels ajuts i subvencions rebudes pels esportistes d'alt nivell de Galícia
  13. Comunitat de Madrid
   1. Per naixement o adopció de fills
   2. Per adopció internacional d'infants
   3. Per acolliment familiar de menors
   4. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat
   5. Per arrendament de l'habitatge habitual
   6. Per donatius a fundacions i clubs esportius
   7. Per l'increment dels costos del finançament aliè per a la inversió en habitatge habitual derivat de l'alça dels tipus d'interès (no aplicable el 2020)
   8. Per despeses educatives
   9. Per cura de fills menors de 3 anys
   10. Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts
   11. Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   12. Per al foment de l’autoocupació de joves menors de 35 anys
   13. Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari
  14. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
   1. Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys
   2. Règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual
   3. Per donatius per a la protecció del patrimoni cultural de la Regió de Múrcia o la promoció d'activitats culturals i esportives
   4. Per donatius per a la investigació biosanitària
   5. Per despeses de guarderia
   6. Per inversió en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua
   7. Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables
   8. Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
   9. Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
   10. Per despeses en l'adquisició de material escolar i llibres de text
   11. Per adopció o naixement
   12. Per a contribuents amb discapacitat
   13. Per conciliació
   14. Per acolliment no remunerat de majors de seixanta-cinc anys i/o persones amb discapacitat
  15. Comunitat Autònoma de La Rioja
   1. Per naixement o adopció de fills
   2. Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja
   3. Per despeses en escoles infantils, centres d'educació infantil o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys per a contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja
   4. Per cada menor en règim d'acolliment familiar d'urgència, temporal o permanent o guarda amb finalitats d'adopció
   5. Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de La Rioja en el període impositiu i la mantinguin durant un termini d'almenys 3 anys consecutius
   6. Per cada fill de 0 a 3 anys en escoles infantils o centres d'educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja
   7. Per adquisició de vehicles elèctrics nous
   8. Per accés a Internet per als joves emancipats
   9. Per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per als joves emancipats
   10. Per inversió en habitatge habitual de joves menors de 36 anys
   11. Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
   12. Per adquisició de bicicletes de pedaleig no assistit
   13. Per les quantitats invertides en obres de rehabilitació de l'habitatge habitual
   14. Per quantitats invertides en adquisició o construcció d'habitatge habitual per a joves
   15. Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural
   16. Per obres d'adequació d'habitatge habitual a La Rioja per a persones amb discapacitat
   17. Per despeses per a contractació de personal per a la cura de familiars afectats per la Covid-19
   18. Per donatius realitzats a la Comunitat Autònoma de la Rioja per pal·liar els efectes de la COVID-19
   19. Annex:Relació de municipis de La Rioja amb dret a deducció:“Per l'adquisició, construcció o rehabilitació d'habitatge habitual en petits municipis de La Rioja”, “Per despeses en escoles infantils, centres infantils o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys per a contribuents amb residència habitual en petits municipis de La Rioja”, “Per cada fill de 0 a 3 anys de contribuents que tinguin la seva residència o traslladin la mateixa a petits municipis de La Rioja en el període impositiu i la mantinguin durant un termini d'almenys 3 anys consecutius”, “Per accés a Internet per als joves emancipats”, “per subministrament de llum i gas d'ús domèstic per als joves emancipats” i “Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys”
   20. Annex:Relació de municipis de La Rioja amb dret a deducció:"Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural"
  16. Comunitat Valenciana
   1. Per naixement, adopció o acolliment familiar
   2. Per naixement o adopció múltiples
   3. Per naixement o adopció de fills amb discapacitat
   4. Per família nombrosa o monoparental
   5. Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de tres anys
   6. Per conciliació del treball amb la vida familiar
   7. Per contribuents amb discapacitat, en grau igual o superior al 33 per 100, d'edat igual o superior a 65 anys
   8. Per ascendents grans de 75 anys o grans de 65 anys amb discapacitat
   9. Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar
   10. Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, la renda dels quals no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana
   11. Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys
   12. Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
   13. Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajuts públics
   14. Per arrendament de l'habitatge habitual
   15. Per arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o aliè, en diferent municipi
   16. Per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables als habitatges de la Comunitat Valenciana, així com per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on s'ubiquessin els habitatges
   17. Per donacions amb finalitat ecològica
   18. Per donacions de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
   19. Per donatius per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
   20. Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià
   21. Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana
   22. Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional
   23. Justificació documental de determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat
   24. Requisit conjunt per a determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat
   25. Per contribuents amb dos o més descendents
   26. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits per la Generalitat en el marc del disposat en la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat
   27. Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar
   28. Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat a l'habitatge habitual, efectuades en el període
   29. Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat a l'habitatge habitual efectuades el 2014 i el 2015
   30. Per quantitats destinades a abonaments culturals
   31. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits per la Generalitat en virtut del Decret Llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadors i les treballadores afectats per un ERTE i als que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19
   32. Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits per la Generalitat en virtut de l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal
   33. Per donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes pel Covid-19
   34. Per donacions per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la Covid-19
 22. Capítol 18.Quota líquida, quota resultant de l'autoliquidació, quota diferencial i resultat de la declaració
  1. Introducció
  2. Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d'exercicis anteriors
   1. Introducció
   2. Principals deduccions practicades en exercicis anteriors la pèrdua del dret dels quals determina l'obligació d'incrementar les quotes líquides
    1. Deduccions generals o autonòmiques per inversió en l'habitatge habitual i per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
     1. En general:circumstàncies que determinen la pèrdua del dret a les deduccions practicades
     2. Supòsit especial:quantitats percebudes per la devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clausulas terra) que haguessin format part en exercicis anteriors de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual o de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma
    2. Deduccions estatals per quantitats invertides per a la subscripció d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació
    3. Altres deduccions generals d'exercicis anteriors
   3. Càlcul dels interessos de demora
    1. Qüestions generals
    2. Quadre de dates de venciment dels terminis de presentació i tipus d'interès de demora vigents
    3. Regles de càlcul
    4. Exemple:càlcul d'interessos de demora per deduccions indegudes
  3. Deduccions de la quota líquida total
   1. Deducció per doble imposició internacional, per raó de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger
    1. Objecte i règim general de la deducció
    2. Exemple:Deducció per doble imposició internacional
   2. Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional
   3. Deducció per doble imposició en els supòsits d'imputacions de rendes per la cessió de drets d'imatge
   4. Retencions deduïbles corresponents a rendiments bonificats
  4. Quota resultant de l'autoliquidació
  5. Quota diferencial
  6. Resultat de la declaració
   1. Introducció
   2. Deducció per maternitat i increment addicional per despeses de custòdia
    1. Deducció per maternitat
     1. Beneficiaris i fills que donen dret a l'aplicació de la deducció
     2. Quantia i límit de la deducció
     3. Abonament anticipat de la deducció per maternitat
    2. Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
     1. Requisits i condicions per aplicar l'increment addicional
     2. Quantia de l'increment addicional
     3. Límits de la deducció
     4. Aplicació de la deducció en la declaració del IRPF
    3. Exemple.Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
   3. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec
    1. Deduccions que inclou
    2. Requisits i altres condicions per a l'aplicació de les deduccions
     1. A. En general
     2. B. En particular, segons la situació familiar que dona dret a la deducció
    3. Quantia màxima de les deduccions
    4. Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions
    5. Incompatibilitats entre les deduccions
    6. Abonament anticipat de les deduccions
     1. Supòsits i requisits
     2. Sol·licitud d'abonament anticipat i la seva tramitació
     3. Comunicació de variacions que afecti l'abonament anticipat
     4. Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment
    7. Cessió del dret a la deducció
    8. Aplicació de la deducció en la declaració del IRPF
    9. Exemples
     1. Exemple 1.Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec amb abonament anticipat
     2. Exemple 2.Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec sense abonament anticipat ni cessió del dret
     3. Exemple 3.Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec amb abonament anticipat
     4. Exemple 4.Deducció per família nombrosa amb cessió del dret i abonament anticipat
     5. Exemple 5.Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments
  7. Import del IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència del contribuent a l'exercici 2020
  8. Regularització de situacions tributàries
   1. Regularització mitjançant la presentació d'autoliquidació complementària
    1. A. En general
    2. B. Suposats específics del IRPF
     1. 1.Percepció de retards de rendiments del treball
     2. 2.Devolució de quantitats derivades de les clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs (clàusules terra) que haguessin tingut la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors
     3. 3.Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència
     4. 4.Canvis de residència entre Comunitats Autònomes l'objecte principal de les quals consisteixi a aconseguir una menor tributació efectiva
     5. 5.Disposició de drets consolidats per mutualistes, partícips o assegurats
     6. 6.Disposició de béns o drets aportats al patrimoni protegit de persones amb discapacitat
     7. 7.Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació
     8. 8.Pèrdua del dret a l'exempció per reinversió en rendes vitalícies
     9. 9.Pèrdua de l'exempció de determinades retribucions en espècie
     10. 10.Pèrdua de l'exempció de la indemnització percebuda per acomiadament o cessament
     11. 11.Recompra d'elements patrimonials que hagin originat pèrdues computades en la declaració
    3. Emplenament, presentació i ingrés de les autoliquidacions complementàries
    4. Recàrrecs aplicables
   2. Regularització mitjançant rectificació d'autoliquidacions
    1. Iniciació del procediment
    2. Tramitació del procediment
    3. Acabament del procediment
 23. Normativa

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

Catalunya

   
 1. Per circumstàncies personals i familiars

  Relativa a l'habitatge habitual

  Per donatius i donacions

  Altres conceptes deduïbles

  • Per naixement o adopció d'un fill.
  • Per a contribuents que s'hagin quedat vidus/vídues el 2018, 2019 i 2020.
  • Per lloguer de l'habitatge habitual (només contribuents en determinades situacions desfavorides).
  • Per rehabilitació de l'habitatge habitual.
  • Per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana o de l'occitana.
  • Per donatius a entitats que fomenten I+D+I.
  • Per donacions a determinades entitats en benefici de medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori.
  • Pel pagament d'interessos per préstecs per a estudis de màster i de doctorat.
  • Per inversió per un àngel inversor per a l'adquisició accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
  • Per obligació de presentar la declaració del IRPF a raó de tenir més d'un pagador
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda