Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

    
 
 
 1. 1.Introducció
 2. 2.Obligació de declarar
 3. 3.Qüestions generals
  1. 3.1.Idees prèvies
   1. 3.1.1.Contribuents per l'IRPF
   2. 3.1.2.Rendes exemptes de l'article 7 de la Llei
    1. 3.1.2.1.Indemnitzacions exemptes per acomiadament o cessament del treballador
    2. 3.1.2.2.Exempció de determinats premis literaris, artístics i científics
    3. 3.1.2.3.Exención per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger
   3. 3.1.3.Altres rendes no sotmeses a l'impost
   4. 3.1.4.Període impositiu i meritació de l'impost
  2. 3.2.Tributació individual o conjunta
   1. 3.2.1.Unitat familiar
   2. 3.2.2.Opció per la tributació conjunta
   3. 3.2.3.Normes aplicables en la tributació conjunta
  3. 3.3.Declaració per l'IRPF
   1. 3.3.1.Forma de presentació de les declaracions
   2. 3.3.2.Termini de presentació de les declaracions
   3. 3.3.3.Lloc de presentació i ingrés
   4. 3.3.4.Desplaçats eventuals
   5. 3.3.5.Fraccionament del pagament
   6. 3.3.6.Pagament del deute tributari mitjançant domiciliació bancària
   7. 3.3.7.Pagament mitjançant deute en compte
   8. 3.3.8.Pagament en efectiu
   9. 3.3.9.Formes especials de pagament
   10. 3.3.10.Documentació que s'ha d'incloure al sobre
   11. 3.3.11.Qui ha de firmar la declaració
   12. 3.3.12.Etiquetes identificatives
  4. 3.4.Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari
   1. 3.4.1.Suspensió provisional de l'ingrés
   2. 3.4.2.Sol·licitud de suspensió de l'ingrés
  5. 3.5.Normativa
   1. 3.5.1.Normativa estatal
   2. 3.5.2.Altres normes citades
   3. 3.5.3.Normativa autonòmica
  6. 3.6.Serveis d'ajuda
 4. 4.Captura de dades
  1. 4.1.Tipus de captura de dades
  2. 4.2.Emplenament de dades des de la declaració individual de cada contribuent
 5. 5.Dades personals i familiars
  1. 5.1.Dades personals
  2. 5.2.Fills i altres descendents
   1. 5.2.1.Fills integrants de la unitat familiar que han percebut rendes
   2. 5.2.2.Fills integrants de la unitat familiar que no hagin percebut rendes i altres descendents que donen de dret a l'aplicació del mínim per descendents
  3. 5.3.Ascendents grans de 65 anys o discapacitats
   1. 5.3.1.Concepte de rendes anuals a efectes de l'aplicació dels mínims personals i familiars
  4. 5.4.Comunitat Autònoma de residència habitual
   1. 5.4.1.Residència habitual al territori d'una Comunitat Autònoma
 6. 6.Incorporació de dades fiscals
  1. 6.1 Incorporació de dades fiscals
  2. 6.2 Claus
 7. 7.Emplenament IRPF (I)
  1. 7.1.Dades identificatives
   1. 7.1.1.Dades addicionals de l'habitatge habitual
   2. 7.1.2.Assignació tributària a l’Església catòlica
   3. 7.1.3.Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social
   4. 7.1.4.Data i signatura
  2. 7.2.Rendiments del treball personal
   1. 7.2.1.Rendiments íntegres
    1. 7.2.1.1.Relacions laborals de caràcter especial
    2. 7.2.1.2.Dietes i despeses de viatge
   2. 7.2.2.Rendes en espècie
    1. 7.2.2.1.Exclusions
    2. 7.2.2.2.Regles de valoració
   3. 7.2.3.Rendes estimades i operacions vinculades
   4. 7.2.4.Reduccions del rendiment íntegre
   5. 7.2.5.Rendiment net del treball:despeses deduïbles
   6. 7.2.6.Reducció per obtenció de rendiments del treball
   7. 7.2.7.Imputació temporal
   8. 7.2.8.Emplenament
   9. 7.2.9.Dades addicionals
  3. 7.3.Rendiments del capital mobiliari
   1. 7.3.1.Individualització i atribució de les rendes
   2. 7.3.2.Ingressos íntegres del capital mobiliari
   3. 7.3.3.Rendiments del capital mobiliari a integrar
    1. 7.3.3.1.Interessos de comptes i dipòsits i d'actius financers en general
    2. 7.3.3.2.Interessos d'actius financers amb dret a bonificació
    3. 7.3.3.3.Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d'entitats
    4. 7.3.3.4.Rendiments derivats de la transmissió o amortització de lletres del tresor
    5. 7.3.3.5.Rendiments derivats de la transmissió, amortització o reembors d'altres actius financers
    6. 7.3.3.6.Rendiments deriv. de contractes d'assegurança de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització
    7. 7.3.3.7.Rendiments procedents de rendes que tinguin per causa la imposició de capitals
    8. 7.3.3.8.Rendiments del capital mobiliari derivats de valors de deute subordinat o de participacions preferents
    9. 7.3.3.9.Rendiments procedents d'assegurances de vida, dipòsits i contractes financers que instrumentin plans d'estalvi a llarg termini
    10. 7.3.3.10.Despeses deduïbles
    11. 7.3.3.11 Reducció aplicable a rendiments derivats de determinats contractes d'assegurança
   4. 7.3.4.Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general
  4. 7.4.Rendiments derivats d'immobles
   1. 7.4.1.Imputació de rendes immobiliàries.Supòsits en els quals és procedent la imputació
   2. 7.4.2.Individualització
   3. 7.4.3.Renda imputada
   4. 7.4.4.Municipis amb valor cadastral revisat 2006-2016
    1. 7.4.4.1 Albacete
    2. 7.4.4.2.Alacant
    3. 7.4.4.3.Almeria
    4. 7.4.4.4.Astúries
    5. 7.4.4.5.Àvila
    6. 7.4.4.6.Badajoz
    7. 7.4.4.7.Balears
    8. 7.4.4.8.Barcelona
    9. 7.4.4.9.Burgos
    10. 7.4.4.10.Càceres
    11. 7.4.4.11.Cadis
    12. 7.4.4.12.Cantàbria
    13. 7.4.4.13.Castelló
    14. 7.4.4.14.Ciudad Real
    15. 7.4.4.15.Còrdova
    16. 7.4.4.16.Corunya, la
    17. 7.4.4.17.Conca
    18. 7.4.4.18.Girona
    19. 7.4.4.19.Granada
    20. 7.4.4.20.Guadalajara
    21. 7.4.4.21.Huelva
    22. 7.4.4.22.Osca
    23. 7.4.4.23.Jaén
    24. 7.4.4.24.Lleó
    25. 7.4.4.25.Lleida
    26. 7.4.4.26.Lugo
    27. 7.4.4.27.Madrid
    28. 7.4.4.28.Màlaga
    29. 7.4.4.29.Melilla
    30. 7.4.4.30.Múrcia
    31. 7.4.4.31.Ourense
    32. 7.4.4.32.Palència
    33. 7.4.4.33.Las Palmas
    34. 7.4.4.34.Pontevedra
    35. 7.4.4.35.La Rioja
    36. 7.4.4.36.Salamanca
    37. 7.4.4.37.Santa Cruz de Tenerife
    38. 7.4.4.38.Segòvia
    39. 7.4.4.39.Sevilla
    40. 7.4.4.40.Sòria
    41. 7.4.4.41.Tarragona
    42. 7.4.4.42.Terol
    43. 7.4.4.43.Toledo
    44. 7.4.4.44.València
    45. 7.4.4.45.Valladolid
    46. 7.4.4.46.Zamora
    47. 7.4.4.47.Saragossa
   5. 7.4.5.Drets d'aprofitament per tanda de béns immobles
   6. 7.4.6.Rendiments del capital immobiliari
    1. 7.4.6.1.Concepte i individualització i atribució de rendes
    2. 7.4.6.2.Ingressos íntegres (Capital immobiliari)
    3. 7.4.6.3.Despeses deduïbles
    4. 7.4.6.4.Reducció per arrendament d'habitatges
    5. 7.4.6.5.Reducció dels rendiments irregulars
    6. 7.4.6.6.Emplenament pàgina 4
  5. 7.5.Rendiments d'activitats econòmiques
   1. 7.5.1.Qüestions generals
    1. 7.5.1.1.Concepte d'activitats econòmiques
    2. 7.5.1.2.Individualització
    3. 7.5.1.3.Imputació temporal
    4. 7.5.1.4.Obligacions comptables i registrals
    5. 7.5.1.5.Empreses de reduïda dimensió
    6. 7.5.1.6.Operacions vinculades
   2. 7.5.2.Règim d'estimació directa.Modalitat normal i modalitat simplificada
    1. 7.5.2.1.Activitats realitzades i titularitat
    2. 7.5.2.2.Ingressos íntegres
    3. 7.5.2.3.Despeses fiscalment deduïbles
    4. 7.5.2.4.Reducció del 30 per 100
    5. 7.5.2.5.Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat
    6. 7.5.2.6.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
    7. 7.5.2.7.Reducció per inici d'una activitat econòmica
   3. 7.5.3.Règim d'estimació objectiva (excepte activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
    1. 7.5.3.1.Àmbit d'aplicació
    2. 7.5.3.2.Classificació en l'I.A.E.
    3. 7.5.3.3.Informació relativa a l'activitat
    4. 7.5.3.4.Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments
    5. 7.5.3.5.Mòduls
    6. 7.5.3.6.Minoració per incentius a l'ocupació
    7. 7.5.3.7.Minoració per incentius a la inversió
    8. 7.5.3.8.Índexs correctors
    9. 7.5.3.9.Reducció de caràcter general
    10. 7.5.3.10.Reducció per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca
    11. 7.5.3.11.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
    12. 7.5.3.12.Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals
    13. 7.5.3.13.Altres percepcions empresarials
    14. 7.5.3.14.Reducció del 30 per 100
   4. 7.5.4.Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva
    1. 7.5.4.1.Àmbit d'aplicació
    2. 7.5.4.2.Clau d'activitat
    3. 7.5.4.3.Informació relativa a l'activitat
    4. 7.5.4.4.Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments
    5. 7.5.4.5.Ingressos
    6. 7.5.4.6.Amortització de l’immobilitzat
    7. 7.5.4.7.Índexs correctors
    8. 7.5.4.8.Reducció de caràcter general
    9. 7.5.4.9.Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals
    10. 7.5.4.10.Reducció Llei 19/1995 (agricultors joves)
    11. 7.5.4.11.Reducció del 30 per 100
    12. 7.5.4.12.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
 8. 8.Emplenament IRPF (II)
  1. 8.1.Règims especials
   1. 8.1.1.Règim especial d'atribució de rendes
    1. 8.1.1.1.Entitats en règim d'atribució de rendes
    2. 8.1.1.2.Càlcul de la renda atribuïda i pagaments a compte
    3. 8.1.1.3.Obligacions d'informació de les entitats en atribució de rendes
    4. 8.1.1.4.Emplenament
   2. 8.1.2.Imputacions d'agrupacions d'interès econòmic i unions temporals d'empreses
    1. 8.1.2.1.Emplenament
   3. 8.1.3.Imputacions de rendes positives en el règim de transparència fiscal internacional
    1. 8.1.3.1.Règim de transparència fiscal internacional
    2. 8.1.3.2.Emplenament
   4. 8.1.4.Imputacions de rendes per cessió de drets d'imatge
    1. 8.1.4.1.Règim d'imputació per cessió de drets d'imatge
    2. 8.1.4.2.Emplenament
  2. 8.2.Guanys i pèrdues patrimonials
   1. 8.2.1.Conceptes generals
    1. 8.2.1.1.Concepte de guanys i pèrdues patrimonials
    2. 8.2.1.2.Individualització
    3. 8.2.1.3.Imputació temporal
   2. 8.2.2.Regles generals de càlcul
    1. 8.2.2.1.Import dels guanys i pèrdues patrimonials
    2. 8.2.2.2.Règim transitori dels guanys derivats d'elements no afectes adquirits abans del 31-12-94
    3. 8.2.2.3.Millores
   3. 8.2.3.Regles especials de càlcul
    1. 8.2.3.1.Accions i participacions admeses a negociació en mercats oficials
    2. 8.2.3.2.Accions i participacions no admeses a negociació en mercats oficials
    3. 8.2.3.3.Accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva
    4. 8.2.3.4.Aportacions no dineràries a societats
    5. 8.2.3.5.Separació de socis i dissolució de societats
    6. 8.2.3.6.Escissió, fusió o absorció de societats
    7. 8.2.3.7.Traspàs
    8. 8.2.3.8.Indemnitzacions per pèrdues o sinistres
    9. 8.2.3.9.Permuta de béns o drets
    10. 8.2.3.10.Extinció de rendes vitalícies o temporals
    11. 8.2.3.11.Transmissió d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia
    12. 8.2.3.12.Transmissió o extinció de drets reals de plaer o gaudi sobre béns immobles
    13. 8.2.3.13.Incorporació de béns o drets que no derivin d'una transmissió
    14. 8.2.3.14.Operacions al mercat de futurs i opcions
    15. 8.2.3.15.Guanys patrimonials no justificades
   4. 8.2.4.Transmissió d'elements patrimonials afectes
    1. 8.2.4.1.Regles generals
    2. 8.2.4.2.Regla especial per a l'activitat d'autotaxi en estimació objectiva
    3. 8.2.4.3.Regla especial:transmissió elements patrimonials que hagin gaudit llibertat d'amortització
   5. 8.2.5.Institucions d'inversió col·lectiva
    1. 8.2.5.1.Institucions d'inversió col·lectiva
    2. 8.2.5.2.Institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals
   6. 8.2.6.Emplenament
    1. 8.2.6.1.Apartat G1:Altres guanys i pèrdues que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials
    2. 8.2.6.2.Apartat G2:guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials a integrar a la base imposable de l'estalvi
    3. 8.2.6.3.Apartat G3:imputació a 2016 de guanys patrimonials acollits a diferimiento per reinversió (a integrar a la base imposable general)
    4. 8.2.6.4.Apartat G4:guanys patrimonials per canvi de residència fora de territori espanyol
    5. 8.2.6.5.Apartat G5:exempció per reinversió:transmissió de l'habitatge habitual
    6. 8.2.6.6.Apartat G6:exempció per reinversió en rendes vitalícies (majors de 65 anys)
    7. 8.2.6.7.Apartat G7:opció pel règim especial de fusions, escissions i canvi de valors d'entitats no residents a Espanya
  3. 8.3.Base imposable general i base imposable de l'estalvi
   1. 8.3.1.Base imposable general
   2. 8.3.2.Compensacions de partides negatives en la base imposable general
   3. 8.3.3.Base imposable de l’estalvi
   4. 8.3.4.Compensacions de partides negatives en la base imposable de l'estalvi
   5. 8.3.5.Regles de compensació en tributació conjunta
  4. 8.4.Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi
   1. 8.4.1.Reducció per tributació conjunta
   2. 8.4.2.Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.Règim general
    1. 8.4.2.1.Plans de pensions
    2. 8.4.2.2.Mutualitats de previsió social
    3. 8.4.2.3.Plans de previsió assegurats
    4. 8.4.2.4.Plans de previsió social empresarial
    5. 8.4.2.5.Assegurances de dependència
    6. 8.4.2.6.Aportacions anuals màximes i límit de reducció
   3. 8.4.3.Reducció addicional per aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge
   4. 8.4.4.Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat
   5. 8.4.5.Règim especial d'aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals
   6. 8.4.6.Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de les persones discapacitades
   7. 8.4.7.Pensions compensatòries al cònjuge i anualitats per aliments
   8. 8.4.8.Determinació de la base liquidable general
   9. 8.4.9.Determinació de la base liquidable de l'estalvi
  5. 8.5.Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars.Mínim personal i familiar
   1. 8.5.1.Mínim personal i familiar
   2. 8.5.2.Mínim del contribuent
   3. 8.5.3.Mínim per descendent
    1. 8.5.3.1.Tutela i acolliment de menors
   4. 8.5.4.Mínim per ascendent
   5. 8.5.5.Mínim per discapacitat
  6. 8.6.Quota íntegra
   1. 8.6.1.Gravamen de la base liquidable general
    1. 8.6.1.1.Quota íntegra estatal
    2. 8.6.1.2.Quota íntegra autonòmica
   2. 8.6.2.Rendes exemptes excepte per determinar el tipus de gravamen
   3. 8.6.3.Anualitats per aliments a favor dels fills
   4. 8.6.4.Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
  7. 8.7.Deduccions generals de la quota íntegra
   1. 8.7.1.Deducció per inversió en habitatge habitual
   2. 8.7.2.Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
   3. 8.7.3.Deducció per lloguer de l'habitatge habitual
   4. 8.7.4.Per obres de millora en habitatge.Quantitats pendents de deducció que s'apliquen en aquest exercici
   5. 8.7.5.Deduccions per donatius i altres aportacions
   6. 8.7.6.Altres deduccions generals de la quota íntegra
    1. 8.7.6.1.Deduccions per inversions i despeses d'interès cultural
    2. 8.7.6.2.Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla
   7. 8.7.7.Deduccions en activitats econòmiques
   8. 8.7.8.Deducció per rendiments derivats de la producció de béns corporals a les Canàries
   9. 8.7.9.Deducció per dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
  8. 8.8.Deduccions autonòmiques de la quota
  9. 8.9.Quota líquida i quota resultant de l'autoliquidació
   1. 8.9.1.Quota líquida
   2. 8.9.2.Increment de la quota líquida per pèrdua del dret a determinades deduccions d'exercicis anteriors
   3. 8.9.3.Deducció per doble imposició internacional
   4. 8.9.4.Retencions i altres pagaments a compte
   5. 8.9.5.Deducció per maternitat
    1. 8.9.5.1.Emplenament
    2. 8.9.5.2.Requisits i condicions d'aplicació
   6. 8.9.6.Deduccions familiars
   7. 8.9.7.Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec
    1. 8.9.7.1.Emplenament
   8. 8.9.8.Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec
    1. 8.9.8.1.Emplenament
   9. 8.9.9.Deducció per família nombrosa
    1. 8.9.9.1.Emplenament
   10. 8.9.10.Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial
    1. 8.9.10.1.Emplenament
  10. 8.10.Quota diferencial i resultat de la declaració
  11. 8.11.Import de l'IRPF 2016 que correspon a la comunitat autònoma de residència
  12. 8.12.Regularització de declaracions anteriors
   1. 8.12.1.Declaració complementària:errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública
    1. 8.12.1.1.Idees generals
    2. 8.12.1.2.Forma de realitzar la declaració complementàries del 2016
   2. 8.12.2.Errors o omissions en perjudici del contribuent
  13. 8.13.Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari
 9. 9.EMPLENAMENT IRPF.ANNEX A1 - A2 - A3.DEDUCIONES GENERALS DE LA QUOTA
  1. 9.1.Deducció per inversió en habitatge habitual (règim transitori)
   1. 9.1.1.Adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual
    1. 9.1.1.1.Comunitat Autònoma de Catalunya
    2. 9.1.1.2.Concepte d'habitatge habitual
    3. 9.1.1.3.Concepte de rehabilitació d'habitatge
   2. 9.1.2.Construcció o ampliació d'habitatge habitual
   3. 9.1.3.Emplenament
   4. 9.1.4.Obres d'instal·lació o adequació de l'habitatge habitual de discapacitat
   5. 9.1.5.Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
  2. 9.2.Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
  3. 9.3.Deducció per lloguer de l'habitatge habitual (aplicable només per a contractes d'arrendament subscrits anteriorment a 1 de gener de 2015, si la base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals)
  4. 9.4.Deduccions per donatius i altres aportacions
   1. 9.4.1.Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable
   2. 9.4.2.Donatius amb límit del 10 per 100 de la base liquidable
   3. 9.4.3.Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals
  5. 9.5.Deduccions per inversions i despeses d'interès cultural
  6. 9.6.Deduccions per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
  7. 9.7.Deducció per obres de millora en habitatge.Quantitats pendents de deducció
  8. 9.8.Règim especial de la reserva per a inversions en les Canàries
   1. 9.8.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
   2. 9.8.2.Emplenament
    1. 9.8.2.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
    2. 9.8.2.2.Inversions anticipades de futures dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries, efectuades el 2016
  9. 9.9.Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial
   1. 9.9.1.Condicions i requisits generals d'aplicació
   2. 9.9.2.Règim general
    1. 9.9.2.1.Saldos pendents d'exercicis anteriors
    2. 9.9.2.2.Deduccions de l'exercici 2016
   3. 9.9.3.Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
   4. 9.9.4.Règim especial per a inversions en les Canàries
    1. 9.9.4.1.Saldos pendents d'exercicis anteriors
    2. 9.9.4.2.Deduccions de l'exercici 2016
    3. 9.9.4.3.Adquisicions d'actius fixos (deducció del 25 per 100)
 10. 10.EMPLENAMENT IRPF.ANNEX B1 - B2 - B3 - B4 - B5.DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES
  1. 10.1.Andalusia
   1. 10.1.1.Per als beneficiaris dels ajuts familiars
   2. 10.1.2.Per als beneficiaris dels ajuts a habitatges protegits
   3. 10.1.3.Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida i per les persones joves
   4. 10.1.4.Per quantitats invertides en el lloguer d'habitatge habitual
   5. 10.1.5.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils
   6. 10.1.6.Per adopció de fills en l'àmbit internacional
   7. 10.1.7.Per a contribuents amb discapacitat
   8. 10.1.8.Per a pare o mare de família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents majors de 75 anys
   9. 10.1.9.Per assistència a persones amb discapacitat
   10. 10.1.10.Per ajuda domèstica
   11. 10.1.11.Per a treballadors per despeses de defensa jurídica de la relació laboral
   12. 10.1.12.Per obres en habitatge (quantitats satisfetes a l'exercici 2012 pendents de deducció en els 4 anys següents per excedir el 2012 de la base anual màxima de deducció)
   13. 10.1.13.Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat
  2. 10.2.Aragó
   1. 10.2.1.Pel naixement o adopció del tercer fill o successius
   2. 10.2.2.Per naixement o adopció d'un fill en consideració al grau de discapacitat
   3. 10.2.3.Per adopció internacional d'infants
   4. 10.2.4.Per l’atenció de persones dependents
   5. 10.2.5.Per donacions amb finalitat ecològica i en recerca i desenvolupament científic i tècnic
   6. 10.2.6.Per adquisició d'habitatge habitual per víctimes del terrorisme
   7. 10.2.7.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
   8. 10.2.8.Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   9. 10.2.9.Per adquisició o rehabilitació d'habitatge en nuclis rurals o anàlegs
   10. 10.2.10.Per adquisició de llibres de text i material escolar
   11. 10.2.11.Per arrendament d’habitatge habitual vinculat a determinades operacions de dació en pagament
   12. 10.2.12.Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater)
   13. 10.2.13.Per a majors de 70 anys
   14. 10.2.14.Per inversió en entitats de l'economia social.
   15. 10.2.15.Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants
   16. 10.2.16.Per despeses de guarderia en fills menors de 3 anys.
  3. 10.3.Principat d'Astúries
   1. 10.3.1.Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys
   2. 10.3.2.Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat
   3. 10.3.3.Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb qui convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat
   4. 10.3.4.Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida
   5. 10.3.5.Per arrendament d'habitatge habitual
   6. 10.3.6.Per donació de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries
   7. 10.3.7.Per adopció internacional de menors
   8. 10.3.8.Per parts múltiples o per dues adopcions o més constituïdes en la mateixa data
   9. 10.3.9.Per a famílies nombroses
   10. 10.3.10.Per a famílies monoparentals
   11. 10.3.11.Per acolliment familiar de menors
   12. 10.3.12.Per certificació de la gestió forestal sostenible
   13. 10.3.13.Per despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys
   14. 10.3.14.Per adquisició de llibres de text i material escolar
  4. 10.4.Illes Balears
   1. 10.4.1.Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual
   2. 10.4.2.Per despeses d'adquisició de llibres de text
   3. 10.4.3.Per despeses d’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers
   4. 10.4.4.Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
   5. 10.4.5.Per donacions, cessions d’ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial
   6. 10.4.6.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   7. 10.4.7.Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
   8. 10.4.8.Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana
   9. 10.4.9 Per a declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o descendents amb aquesta condició
   10. 10.4.10.Per arrendament d'habitatge habitual a favor de determinats col·lectius.
  5. 10.5.Canàries
   1. 10.5.1.Per donacions amb finalitat ecològica
   2. 10.5.2.Per donacions per a la rehabilitació i conservació del patrimoni històric de les Canàries
   3. 10.5.3.Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interès cultural
   4. 10.5.4.Per despeses d'estudis
   5. 10.5.5.Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'arxipèlag per realitzar una activitat per compte d'altri o una activitat econòmica
   6. 10.5.6.Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual
   7. 10.5.7.Per naixement o adopció de fills
   8. 10.5.8.Per contribuents amb discapacitat i grans de 65 anys
   9. 10.5.9.Per despeses de guarderia
   10. 10.5.10.Por família nombrosa
   11. 10.5.11.Per inversió en habitatge habitual
   12. 10.5.12.Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat
   13. 10.5.13.Per lloguer d'habitatge habitual
   14. 10.5.14.Per contribuents desocupats
  6. 10.6.Cantàbria
   1. 10.6.1.Per arrendament d'habitatge habitual per joves, grans i amb discapacitat
   2. 10.6.2.Per atenció de familiars
   3. 10.6.3.Per obres de millora, import generat en 2013 i/o 2014 pendents d'aplicació
   4. 10.6.4.Per obres de millora en habitatges
   5. 10.6.5.Per donatius a fundacions o al fons Cantàbria coopera
   6. 10.6.6.Per acolliment familiar de menors
   7. 10.6.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   8. 10.6.8.Per despeses de malaltia
  7. 10.7.Castella-la Manxa
   1. 10.7.1.Per naixement o adopció de fills
   2. 10.7.2.Per discapacitat del contribuent
   3. 10.7.3.Per discapacitat d'ascendents o descendents
   4. 10.7.4.Per contribuents majors de 75 anys
   5. 10.7.5.Per cura d'ascendents majors de 75 anys
   6. 10.7.6.Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat
   7. 10.7.7.Per família nombrosa
   8. 10.7.8.Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic i innovació empresarial
   9. 10.7.9.Per despeses en l’adquisició de llibres de text i en l’ensenyament d’idiomes
   10. 10.7.10.Per acolliment familiar no remunerat de menors
   11. 10.7.11.Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat
   12. 10.7.12.Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
  8. 10.8.Castella i Lleó
   1. 10.8.1.Per a contribuents afectats per discapacitat
   2. 10.8.2.Per l'adquisició d'habitatges per joves en nuclis rurals
    1. 10.8.2.1.Poblacions que excedeixen de 10000 habitants, o que tenint més de 3000 habitants disten menys de 30 km de la capital de província
   3. 10.8.3.Per quantitats donades a fundacions de Castella i Lleó i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
   4. 10.8.4.Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
   5. 10.8.5.Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
   6. 10.8.6.Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
   7. 10.8.7.Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual
   8. 10.8.8.Per adquisició d’habitatge de nova construcció per a residència habitual
   9. 10.8.9.Deducció per al foment d'emprenedoria
   10. 10.8.10.Per al foment de l'autoocupació de les dones i els joves (import generat el 2013 pendent d'aplicació)
   11. 10.8.11.Deduccions.Import generat el 2013, el 2014 i el 2015 pendent d'aplicació
   12. 10.8.12.Per família nombrosa
   13. 10.8.13.Per naixement o adopció de fills
   14. 10.8.14.Per parts múltiples o adopcions simultànies
   15. 10.8.15.Per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2014 i/o 2015
   16. 10.8.16.Per atenció de fills menors
   17. 10.8.17.Per paternitat
   18. 10.8.18.Per despeses d'adopció
   19. 10.8.19.Per quotes a la Seguretat Social d’empleats de la llar
  9. 10.9.Catalunya
   1. 10.9.1.Per naixement o adopció d'un fill
   2. 10.9.2.Per donacions a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana
   3. 10.9.3.Per donatius a entitats que fomentin la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
   4. 10.9.4.Per lloguer de l'habitatge habitual
   5. 10.9.5.Pel pagament d'interessos de préstecs per als estudis de màster i de doctorat
   6. 10.9.6.Per als contribuents que quedin viudos
   7. 10.9.7.Per rehabilitació de l'habitatge habitual
   8. 10.9.8.Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
   9. 10.9.9.Per inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats nova o de creació recent
   10. 10.9.10.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
  10. 10.10.Extremadura
   1. 10.10.1.Per adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual per a joves i víctimes del terrorisme
   2. 10.10.2.Per treball dependent
   3. 10.10.3.Per cura de familiars amb discapacitat
   4. 10.10.4.Per acolliment de menors
   5. 10.10.5.Per parts múltiples
   6. 10.10.6.Per compra de material escolar
   7. 10.10.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en societats mercantils
   8. 10.10.8.Per despeses de guarderia per a fills menors de 4 anys
   9. 10.10.9.Per a contribuents vidus
   10. 10.10.10.Per arrendament d'habitatge habitual per a contribuents menors de 36 anys
   11. 10.10.11.Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en el medi rural
  11. 10.11.Galícia
   1. 10.11.1.Per naixement o adopció de fills
   2. 10.11.2.Per família nombrosa
   3. 10.11.3.Por cuidat de fills menors
   4. 10.11.4.Per contribuents amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys, que necessitin ajuda de terceres persones
   5. 10.11.5.Per despeses adreçades a l'ús de noves tecnologies a les llars gallegues
   6. 10.11.6.Per lloguer de l'habitatge habitual
   7. 10.11.7.Per acolliment familiar de menors
   8. 10.11.8.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
   9. 10.11.9.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament
   10. 10.11.10.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsista
   11. 10.11.11.Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic o innovació tecnològica
   12. 10.11.12.Per inversió en instal·lacions de climatització i aigua calenta a l'habitatge habitual, que facin servir energies renovables
  12. 10.12.Comunitat de Madrid
   1. 10.12.1.Per naixement o adopció de fills
   2. 10.12.2.Per adopció internacional d'infants
   3. 10.12.3.Per acolliment familiar de menors
   4. 10.12.4.Per acolliment no remunerat de persones majors de 65 anys i/o amb discapacitat
   5. 10.12.5.Per arrendament d'habitatge habitual per menors de 35 anys
   6. 10.12.6.Per despeses educatives
   7. 10.12.7.Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts
   8. 10.12.8.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   9. 10.12.9.Per al foment de l'autoocupació de joves menors de trenta-cinc anys
   10. 10.12.10.Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari
  13. 10.13.Comunitat d'Andalusia
   1. 10.13.1.Per inversió en habitatge habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys (inclosos el règim transitori)
   2. 10.13.2.Por donativos
   3. 10.13.3.Per despeses de guarderia per a fills menors de 3 anys
   4. 10.13.4.Per inversió en instal·lacions de recursos energètics renovables
   5. 10.13.5.Per inversió en dispositius domèstics d'estalvi d'aigua
   6. 10.13.6.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   7. 10.13.7.Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari
   8. 10.13.8.Per despeses de material escolar
  14. 10.14.La Rioja
   1. 10.14.1.Pel naixement i adopció del segon o ulterior fill
   2. 10.14.2.Per les quantitats invertides en la rehabilitació de l'habitatge habitual
   3. 10.14.3.Per quantitats invertides en l'adquisició o construcció de l'habitatge habitual per a joves
   4. 10.14.4.Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en medi rural
   5. 10.14.5.Per inversió en rehabilitació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat
   6. 10.14.6.Per foment de l'autoocupació
  15. 10.15.Comunitat Valenciana
   1. 10.15.1.Per naixement, adopció o acolliment familiar
   2. 10.15.2.Per naixement o adopció múltiples
   3. 10.15.3.Per naixement o adopció de fills amb discapacitat
   4. 10.15.4.Per família nombrosa
   5. 10.15.5.Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits permanents menors de tres anys
   6. 10.15.6.Per conciliació del treball amb la vida familiar
   7. 10.15.7.Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, d'edat igual o superior a 65 anys
   8. 10.15.8.Per ascendents grans de 75 o grans de 65 que siguin persones amb discapacitat
   9. 10.15.9.Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar
   10. 10.15.10.Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys
   11. 10.15.11.Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat
   12. 10.15.12.Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual procedents d'ajuts públics
   13. 10.15.13.Per arrendament de l'habitatge habitual
   14. 10.15.14.Per arrendament d'un habitatge per activitats en diferent municipi
   15. 10.15.15.Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables a l'habitatge habitual
   16. 10.15.16.Per donacions amb finalitat ecològica
   17. 10.15.17.Per donacions de béns integrants del patrimoni cultural valencià
   18. 10.15.18.Per quantitats donades per a la conservació reparació o restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià
   19. 10.15.19.Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració béns integrants del patrimoni cultural valencià
   20. 10.15.20.Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana
   21. 10.15.21.Per contribuents amb dos o més descendents
   22. 10.15.22.Per quantitats procedents d'ajuts públics concedits per la Generalitat en el marc del disposat en la Llei 6/2009 de 30 de juny, de la Generalitat de protecció a la maternitat
   23. 10.15.23.Per adquisició de material escolar
   24. 10.15.24.Per obres de conservació i millora a l'habitatge habitual
   25. 10.15.25.Per donacions d’imports dineraris relatius a altres finalitats culturals

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccioni la informació que desitgi imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Esperi mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha estat possible completar la vista d'impressió.

Cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

10.9.4.Por alquiler de la vivienda habitual

   
 • Els contribuents podran deduir el 10 per 100, fins a un màxim de 300 euros anuales,de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que compleixin els següents requisits.

  Requisitos:

  1. Per a l'aplicació d'aquesta deducció s'hauran de complir alguna de les següents situacions:

   • Tenir 32 anys o menys en la data de meritació de l'impost.

   • º Haber estado en paro 183 días o más durante el ejercicio.

   • Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

   • Ser viudo o viuda y tener sesenta y cinco años o más.

  2. La base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no ha de superar la quantia de 20.000 euros en tributació individual i 30.000 euros en tributació conjunta.Aquest requisit és controlat pel programa.

  3. Les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d'excedir del 10 per 100 dels rendiments nets.Aquest requisit és controlat pel programa.

  Famílies nombroses

  En el supòsit que els contribuents pertanyin a una família nombrosa l'import màxim deduïble s'elevarà a 600 euros, sense que sigui necessari en aquest cas que es compleixin cap de les situacions establertes en el punt 1 anterior.

  Es consideraran famílies nombroses les definides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

  Tributació conjunta

  En el cas de tributació conjunta l'import màxim de la deducció s'eleva a 600 euros.

  En tributació conjunta n'hi haurà prou que un dels cònjuges compleixi els requisits exigits.

  Important:

  1. Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import superior a 600 euros.Per tant, si en relació amb un mateix habitatge resultés que més d'un contribuent té dret a la deducció, cada un d'ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10 per 100 de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si procedeix, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

  2. Els contribuents han d'identificar el llogater de l'habitatge fent constar el seu NIF a la casella corresponent de la finestra de la deducció per lloguer.

  Emplenament

  A través de la finestra de captura de dades el contribuent farà constar:

  • L'import total satisfet pel contribuent titular de la deducció per l'arrendament d'un mateix habitatge.El programa admet un màxim de tres habitatges.
  • El nombre de persones amb dret a aplicar la deducció per un mateix habitatge.
  • El NIF del llogater.Si el llogater no té NIF, haurà de consignar el Número d'Identificació al país de residència.
  • Es marcarà amb una "X"si ha estat a l'atur més de 183 dies durant l'exercici 2016.
  • Si el titular de la deducció forma part d'una família nombrosa es consignarà "X"A la casella corresponent.

  Nota:En el cas de matrimonis en règim econòmic de guanys quan el contracte de lloguer només estigui a nom d'un dels cònjuges, els declarants podran optar entre aplicar-se el 50% de la deducció cada un d'ells, o bé aplicar el 100% de la deducció el titular del contracte.

  El programa traslladarà les dades incloses a l'annex B5 de la declaració.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda