Calendari del contribuent 2021

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • Accés al calendari en PDF

  Impressora  Versió completa
    per imprimir 

 • Accés al calendari

  Accés al calendari per mesos   per mesos

   

 • 20-01-2021  Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Desembre 2020.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Quart trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVA

  • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats:039
  • Quart trimestre 2020:Serveis via electrònica:368

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Desembre 2020:430
  • Resum anual 2020:480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2020.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2020.Grans empreses:561, 562, 563
  • Desembre 2020:548, 566, 581
  • Desembre 2020:570, 580
  • Quart trimestre 2020:521, 522, 547
  • Quart trimestre 2020.Activitats V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Quart trimestre 2020.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Desembre 2020.Grans empreses:560
  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2020.Autoliquidació:584
  • Any 2020.Autoliquidació anual:585
  • Tercer quadrimestre 2020.Autoliquidació:587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2020:595
  • Any 2020.Declaració anual d'operacions:596
 • 01-02-2021  Fins a l'1 de febrer
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Resum anual 2020:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
  • Pagaments Fraccionats Renda

   • Quart trimestre 2020:
    • Estimació directa:130
    • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Desembre 2020.Autoliquidació:303
  • Desembre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Desembre 2020.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Desembre 2020.Grup d'entitats, model agregat:353
  • Desembre 2020 (o any 2020).Operacions assimilades a les importacions:380
  • Quart trimestre 2020.Autoliquidació:303
  • Quart trimestre 2020.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Quart trimestre 2020.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Quart trimestre 2020.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Resum anual 2020:390
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341
  • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2020:036/037
  • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent:sense model

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

  • Resum anual 2020:165

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2020:171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

  • Declaració anual 2020:181

  DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

  • Declaració anual 2020:182

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2020:184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

  • Declaració anual 2020:187

  OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

  • Declaració anual d'operacions amb Letras del Tresor 2020:192
  • Declaració anual d'operacions amb actius financers 2020:198

  DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

  • Declaració anual 2020:233

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2020:345
 • 22-02-2021  Fins al 22 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajuts d'activitats agrícoles, ramaders o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Gener 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL 

  • Quart trimestre 2020.Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  • Declaració anual 2020.Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit:199

  IVA

  • Gener 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349

  • Gener 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUTS D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERS O FORESTALS

  • Declaració anual 2020:346

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Gener 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Novembre 2020.Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembre 2020.Grans empreses: 561, 562, 563

  • Gener 2021: 548, 566, 581

  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Gener 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Quart trimestre 2020.Pagament fraccionat:583

 • 01-03-2021  Fins a l'1 de març
  • IVA
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

  IVA

  • Gener 2021.Autoliquidació:303

  • Gener 2021.Grup d'entitats, model individual:322

  • Gener 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  • Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural:opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural:036

  • Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l'inici de l'esmentat període impositiu i el final del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos:036

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2020:159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2020:170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2020:280

  DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2020:347

 • 22-03-2021  Fins al 22 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Febrer 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Febrer 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349

  • Febrer 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Febrer 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Desembre 2020.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Desembre 2020.Grans empreses:561, 562, 563

  • Febrer 2021:548, 566, 581

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Febrer 2021.Grans empreses:560

 • 30-03-2021  Fins al 30 de març
  • IVA
  • Impostos mediambientals

  IVA

  • Febrer 2021.Autoliquidació:303
  • Febrer 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Febrer 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2020.Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle:586
 • 31-03-2021  Fins al 31 de març
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger
  • Impost sobre hidrocarburs

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2020:189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSOS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2020:294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2020:295

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

  • Any 2020:720

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2020.Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona:512
  • Any 2020.Relació anual de quilòmetres realitzats
 • 07-04-2021  Des del 7 d'abril fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2020 i Patrimoni 2020

  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

 • 20-04-2021  Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Març 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
   • Primer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
  • Pagaments Fraccionats Renda

   • Primer trimestre 2021:
    • Estimació directa:130
    • Estimació objectiva:131
  • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

   • Exercici en curs:
    • Règim general:202
    • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Març 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Març 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Primer trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Primer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Primer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Primer trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Primer trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Març 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Març 2021:548, 566, 581
  • Primer trimestre 2020:521, 522, 547
  • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Primer trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Març 2021.Grans empreses:560
  • Primer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560
  • Any 2020.Autoliquidació anual:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2021.Pagament fraccionat:585
  • Any 2020.Autoliquidació anual:589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2021:595
 • 30-04-2021  Fins al 30 d'abril
  • IVA
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

  IVA

  • Març 2021.Autoliquidació:303

  • Març 2021.Grup d'entitats, model individual:322

  • Març 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Primer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195
 • 06-05-2021  Des del 6 de maig al 30 de juny

  Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

  Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2020

 • 20-05-2021  Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
   Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

  • Abril 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Abril 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Abril 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Abril 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Abril 2021:548, 566, 581
  • Primer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Abril 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2021.Pagament fraccionat:583
  • Primer quadrimestre 2021.Autoliquidació:587
 • 31-05-2021  Fins al 31 de maig
  • IVA
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

  IVA

  • Abril 2021.Autoliquidació:303

  • Abril 2021.Grup d'entitats, model individual:322

  • Abril 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2020:289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2020:290
 • 02-06-2021  Des del 2 de juny al 30 de juny

  Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

  Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

 • 21-06-2021  Fins al 21 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Maig 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Maig 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Maig 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Maig 2021:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Maig 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2021:584

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • El gener, el febrer, el març, l'abril i el maig 2021:604
 • 25-06-2021  Fins al 25 de juny
  • Renda i Patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2020 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte:D-100, D-714
 • 30-06-2021  Fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni
  • IVA
  • Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'Estat per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l'Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2020 amb resultat per retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini:D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents per a treballadors desplaçats el 2020:151

  IVA

  • Maig 2021:Autoliquidació:303
  • Maig 2021: Grup d'entitats, model individual:322
  • Maig 2021:Grup d'entitats, model agregat:353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  • Any 2020:282
 • 20-07-2021  Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juny 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Segon trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagaments Fraccionats Renda

  • Segon trimestre 2021:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Juny 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Juny 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Segon trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Segon trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Segon trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Segon trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Segon trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Juny 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Abril 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Juny 2021:548, 566, 581
  • Segon trimestre 2021:521, 522, 547
  • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Segon trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juny 2021.Grans empreses:560
  • Segon trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Segon trimestre 2021.Pagament fraccionat:585

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  Segon trimestre 2021:595

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Juny 2021:604
 • 26-07-2021  Fins al 26 de juliol
  • Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració de prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària
  • Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'Estat per contribuents de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

  IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Declaració anual 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:200, 206, 220 y 221

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D'ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

  Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:221

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:282

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

 • 30-07-2021  Fins al 30 de juliol
  • IVA

  IVA

  • Juny 2021:Autoliquidació:303
  • Juny 2021:Grup d'entitats.model individual:322
  • Juny 2021:Grup d'entitats, model agregat:353
 • 02-08-2021  Fins al 2 d'agost
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Segon trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2020:411
  • Pagament a compte.Autoliquidació 2021:410

  IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Primer trimestre i segon trimestre 2021:490
 • 20-08-2021  Fins al 20 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juliol 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Juliol 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Maig 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Juliol 2021:548, 566, 581
  • Segon trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juliol 2021.Grans empreses:560

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Juliol 2021:604
 • 30-08-2021  Fins al 30 d'agost
  • IVA

  IVA

  • Juliol 2021.Autoliquidació:303
  • Juliol 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Juliol 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
 • 20-09-2021  Fins al 20 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Agost 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • El juliol i l'agost 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Agost 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • El juliol i l'agost 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juny 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Agost 2021:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Agost 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Segon trimestre 2021.Pagament fraccionat:583
  • Segon quadrimestre 2021.Autoliquidació:587

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Agost 2021:604
 • 30-09-2021  Fins al 30 de setembre
  • IVA

  IVA

  • Agost 2021.Autoliquidació:303
  • Agost 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Agost 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
 • 20-10-2021  Fins al 20 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Tercer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagaments Fraccionats Renda

  • Tercer trimestre 2021:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Setembre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Setembre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Tercer trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Tercer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Tercer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Tercer trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Tercer trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Setembre 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juliol 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Setembre 2021:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2021:521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2021.Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Tercer trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Setembre 2021.Grans empreses:560
  • Tercer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2021.Pagament fraccionat:585
  • Pagament fraccionat 2021:589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Tercer trimestre 2021:595

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Setembre 2021:604
 • 02-11-2021  Fins al 2 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Número d'identificació fiscal
  • Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
  • Compte corrent tributari

  IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

  • Setembre 2021.Autoliquidació:303
  • Setembre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Setembre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Segon i tercer trimestre 2021:179

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

  • Tercer trimestre 2021:235

  COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2022:CCT (Compte Corrent Tributari)

   La renúncia s'haurà de formular en el model de “Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

  IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Tercer trimestre 2021:490
 • 05-11-2021  Fins al 5 de novembre
  • Renda

  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2020, si es va fraccionar el pagament:102
 • 22-11-2021  Fins al 22 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

  • Octubre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

  IVA

  • Octubre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Octubre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380 

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Octubre 2021:430 

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

  • Agost 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Octubre 2021:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Octubre 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2021.Pagament fraccionat:583

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Octubre 2021:604
 • 30-11-2021  Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals

  IVA

  • Octubre 2021.Autoliquidació:303
  • Octubre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Octubre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
  • Sol·licitud d'inscripció/baixa.Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2021: sense model 
  • SII.Opció o renúncia per l'administració electrònica dels llibres registre:036
  • SII.Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers:036

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS

  • Any 2020:Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:232

   Resta d'entitats:el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2020.Autoliquidació:583
  • Any 2021:Autoliquidació anual per cessament d'activitat:588
 • 20-12-2021  Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Novembre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Novembre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Novembre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Novembre 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Novembre 2021:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Novembre 2021.Grans empreses:560 

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Pagament fraccionat:584
  • Any 2020.Declaració informativa anual operacions amb contribuents:591

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Novembre 2021:604
 • 30-12-2021  Fins al 30 de desembre
  • IVA

  IVA

  • Novembre 2021.Autoliquidació:303
  • Novembre 2021.Grup d'entitats, model individual:322
  • Novembre 2021.Grup d'entitats, model agregat:353
 • 31-12-2021  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius:036/037

  IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius:036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius:036
  • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023:036
  • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022:sense model
  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats:039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022:036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda