Octubre

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 20-10-2021  Fins al 20 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Tercer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagaments Fraccionats Renda

  • Tercer trimestre 2021:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Setembre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Setembre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Tercer trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Tercer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Tercer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Tercer trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Tercer trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Setembre 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juliol 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Setembre 2021:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2021:521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2021.Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Tercer trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Setembre 2021.Grans empreses:560
  • Tercer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2021.Pagament fraccionat:585
  • Pagament fraccionat 2021:589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Tercer trimestre 2021:595

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Setembre 2021:604
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda