Juliol

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 20-07-2021  Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juny 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Segon trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagaments Fraccionats Renda

  • Segon trimestre 2021:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Juny 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Juny 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Segon trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Segon trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Segon trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Segon trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Segon trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Juny 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Abril 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Juny 2021:548, 566, 581
  • Segon trimestre 2021:521, 522, 547
  • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Segon trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juny 2021.Grans empreses:560
  • Segon trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Segon trimestre 2021.Pagament fraccionat:585

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  Segon trimestre 2021:595

  IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

  • Juny 2021:604
 • 26-07-2021  Fins al 26 de juliol
  • Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració de prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària
  • Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries i altres ajuts d'Estat per contribuents de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

  IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Declaració anual 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:200, 206, 220 y 221

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D'ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

  Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:221

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:282

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

 • 30-07-2021  Fins al 30 de juliol
  • IVA

  IVA

  • Juny 2021:Autoliquidació:303
  • Juny 2021:Grup d'entitats.model individual:322
  • Juny 2021:Grup d'entitats, model agregat:353
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda