Fins al 26 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:200, 206, 220 y 221

Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D'ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:221

Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2020.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:282

Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda