Febrero

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 01-02-2021  Fins a l'1 de febrer
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Resum anual 2020:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
  • Pagaments Fraccionats Renda

   • Quart trimestre 2020:
    • Estimació directa:130
    • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Desembre 2020.Autoliquidació:303
  • Desembre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Desembre 2020.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Desembre 2020.Grup d'entitats, model agregat:353
  • Desembre 2020 (o any 2020).Operacions assimilades a les importacions:380
  • Quart trimestre 2020.Autoliquidació:303
  • Quart trimestre 2020.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Quart trimestre 2020.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Quart trimestre 2020.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Resum anual 2020:390
  • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341
  • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2020:036/037
  • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent:sense model

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

  • Resum anual 2020:165

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2020:171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

  • Declaració anual 2020:181

  DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

  • Declaració anual 2020:182

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2020:184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

  • Declaració anual 2020:187

  OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

  • Declaració anual d'operacions amb Letras del Tresor 2020:192
  • Declaració anual d'operacions amb actius financers 2020:198

  DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

  • Declaració anual 2020:233

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2020:345
 • 22-02-2021  Fins al 22 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajuts d'activitats agrícoles, ramaders o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Gener 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL 

  • Quart trimestre 2020.Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  • Declaració anual 2020.Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit:199

  IVA

  • Gener 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349

  • Gener 2021.Operacions assimilades a les importacions:380

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUTS D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERS O FORESTALS

  • Declaració anual 2020:346

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Gener 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Novembre 2020.Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembre 2020.Grans empreses: 561, 562, 563

  • Gener 2021: 548, 566, 581

  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Quart trimestre 2020.Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Gener 2021.Grans empreses:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Quart trimestre 2020.Pagament fraccionat:583

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda