Abril

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 07-04-2021  Des del 7 d'abril fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2020 i Patrimoni 2020

  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

 • 20-04-2021  Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
  • Impost sobre les Transaccions Financeres

  RENDA I SOCIETATS

  • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Març 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
   • Primer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
  • Pagaments Fraccionats Renda

   • Primer trimestre 2021:
    • Estimació directa:130
    • Estimació objectiva:131
  • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

   • Exercici en curs:
    • Règim general:202
    • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Març 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Març 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Primer trimestre 2021.Autoliquidació:303
  • Primer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
  • Primer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Primer trimestre 2021.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA.Autoliquidació:368
  • Primer trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
  • Sol·licitud de devolució del Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals:308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Març 2021:430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2021.Grans empreses:561, 562, 563
  • Març 2021:548, 566, 581
  • Primer trimestre 2020:521, 522, 547
  • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
  • Primer trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Març 2021.Grans empreses:560
  • Primer trimestre 2021.Llevat de grans empreses:560
  • Any 2020.Autoliquidació anual:560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2021.Pagament fraccionat:585
  • Any 2020.Autoliquidació anual:589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2021:595
 • 30-04-2021  Fins al 30 d'abril
  • IVA
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Determinats Serveis Digitals

  IVA

  • Març 2021.Autoliquidació:303

  • Març 2021.Grup d'entitats, model individual:322

  • Març 2021.Grup d'entitats, model agregat:353

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Primer trimestre 2021.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda