Fins a l'1 de febrer

RENTA Y SOCIEDADES

 • Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Resum anual 2020:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270
 • Pagaments fraccionats renda

  • Quart trimestre 2020:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

IVA

 • Desembre 2020.Autoliquidación:303
 • Desembre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
 • Desembre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
 • Desembre 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • Desembre 2020 (o any 2020).Operaciones asimiladas a las importaciones:380
 • Quart trimestre 2020.Autoliquidación:303
 • Quart trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
 • Quart trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
 • Quart trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
 • Resum anual 2020:390
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
 • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341
 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2020:036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent:sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2020:165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2020:171

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2020:181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2020:182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2020:184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2020:187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d'operacions amb Letras del Tresor 2020:192
 • Declaració anual d'operacions amb actius financers 2020:198

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

 • Declaració anual 2020:233

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2020:345
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda