Calendari contribuent 2021 HTML

 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2020 (grans empreses) i per a subjectes passius del IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, així com per a les Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, tret que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 01, 04, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655 y 777 es poden complimentar en la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en l'apartat “Models i Formularis”, imprimir en paper y presentar a les oficines de la AEAT, i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprès del servei d'impressió de la AEAT).

    Els models 05, 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 y 696 es poden obtenir complimentant els formularis disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes que generin un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell.Serà necessària la connexió a Internet perquè les dades quedin gravades en espera de la seva confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Complimentat el formulari on line s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seva presentació a les oficines de la AEAT si el resultat de la declaració és “per retornar”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o “per retornar”.

    Aquests models també podran presentar-se per Internet.

   • Electrònica per Internet.La declaració es confeccionarà i presentarà on line.Amb caràcter general utilitzant els formularis d'ajuda es podrà obtenir un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb la deguda autentificació.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411,  430, 480, 490, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 604, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 y 848.

   • Telefònicament per als models:030, 100, 140 y 143.

  Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són els següents (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació de l'esmentada declaració):

  • Models 100, 151 y 714:fins a 25 de juny.

  • Model 102:fins a 22 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini).

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):1 al 15 de cada mes.El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.

  • Models 130 y 131 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol i octubre i de l'1 a 27 de gener.

  • Model 136 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 200, 206, 220 y 221:1 al 21 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural).

  • Models 202-0A i 222-0A:1 al 20 d'octubre.

  • Models 202 y 222:1 al 15 d'abril, octubre i desembre.

  • Model 210 (excepte guanys derivats de transmissions d'immobles):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener. Per a rendes imputades d'immobles urbans:1 de gener al 23 de desembre.

  • Model 213:1 al 26 de gener.

  • Models 303 y 353 (obligació mensual):1 al 25 de cada mes, i de l'1 al 27 de gener, excepte gener;fins al 23 de febrer.

  • Model 303 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol i octubre i 1 al 27 de gener.

  • Models 410 y 411:1 al 26 de juliol.

  • Model 560:

   • Obligació mensual:1 al 15 de cada mes.

   • Obligació trimestral:1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

   • Obligació anual:1 al 15 d'abril.

  • Models 561, 562 y 563:

   • Obligació mensual:1 al 15 del tercer mes següent a què finalitza el mes.

   • Obligació trimestral: 1 al 15 del segon mes següent a què finalitza el trimestre.

  • Models 566 y 581 (obligació mensual):1 al 15 de cada mes.

  • Model 583:

   • Obligació trimestral:1 al 15 de maig, setembre, novembre i febrer.

   • Obligació anual:1 al 25 de novembre.

  • Model 587: 1 al 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588:1 al 25 de novembre.

  • Model 589:

   • Pagament fraccionat: 1 al 15 d'octubre.

   • Autoliquidació anual: 1 al 15 d'abril.

  • Model 595 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

 • Novetats:

  Pròximament seran aprovats els models que s'indiquen a continuació, el termini de presentació del qual tindrà en compte la data d'entrada en vigor dels mateixos:

    • Model 035 “Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns”:inici (abans de l'inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici), modificació:fins al desè dia del mes següent a la modificació) i baixa (almenys quinze dies abans del final del mes o trimestre anterior al que es pretengui deixar d'utilitzar el règim).

    • Model 369 “Declaració – liquidació periòdica dels règims especials aplicables als subjectes passius que deixin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns”:fins a l'últim dia del mes següent al mes o trimestre natural a què es refereixi la declaració.

    • Model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques”. Es troba actualment en fase d'elaboració la nova normativa, després de l'anul·lació pel Tribunal Suprem (En sentencia 1106/2020) de l'obligació d'informació.

    • Model 234 “Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”:30 dies naturals següents al naixement de l'obligació d'informar.

     • Els mecanismes transfronterers la primera fase d'execució del qual s'hagi realitzat entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020: termini de 30 dies naturals següents a partir del 14 d'abril de 2021 (data d'entrada en vigor de l'Ordre Ministerial que desenvolupa Model 234, 235 i 236).

     • Els mecanismes transfronterers sotmesos a comunicació l'obligació de la qual hagi sorgit entre l'1 de juliol de 2020 i el 13 d'abril de 2021:termini de 30 dies naturals següents a partir del 14 d'abril de 2021.
    • Model 235.“Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables”:mes natural següent a l'acabament del trimestre natural en què s'hagi obtingut nova informació que s'hagi de comunicar.

     La declaració d'informació d'actualització dels mecanismes transfronterers comercialitzables llocs a disposició, posteriorment al mecanisme originàriament declarat, entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de març de 2021:termini de 30 dies naturals següents al 14 d'abril de 2021.

    • Model 490 “Impost sobre Determinats Serveis Digitals.Autoliquidació" (obligació trimestral):mes d'abril, juliol, octubre i gener.Excepcionalment la presentació i ingrés de l'autoliquidació del primer trimestre de l'any 2021, s'efectuarà des de l'1 de juliol al 2 d'agost de 2021.

    • Model 604 “Impost sobre les Transaccions Financeres" (obligació mensual):10 al 20 del mes següent al corresponent període de liquidació mensual.Excepcionalment la presentació i ingrés de les autoliquidacions dels cinc primers mesos de l'any 2021, s'efectuaran des del 10 al 20 de juny de 2021.

 • Recordi:

  • El 7 d'abril de 2021 s'inicia el termini de presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2020.A partir del 6 de maig l'Agència Tributària li podrà confeccionar la seva declaració de Renda 2020 per telèfon i a partir del 2 de juny presencialment a les seves oficines i fins al 30 de juny de 2021.Per ser atès per l'Agència Tributària concerti prèviament cita, a partir del 4 de maig per a la seva atenció per telèfon i a partir del 27 de maig per acudir a les nostres oficines.La cita prèvia la pot concertar fins al 29 de juny de 2021, per Internet o en els següents números de telèfon:

   901 12 12 24 / 91 535 73 26 o 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • La declaració anual del model 349 “Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries” ja no s'haurà de presentar l'any 2021.

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, bé de persones físiques, de representants de persones jurídiques o d'entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, en el seu cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

   El sistema Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 y 720.El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives al IRPF.

  • Les S.A. i S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, hi són obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions Públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-resum anual del IVA"Els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals de IVA, tributin sol en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària havent d'emplenar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del model 303 de IVA de l'exercici.L'exoneració no serà procedent quan no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

  • El sistema de administració de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària - SII - consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des d'1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació del qual coincideixi amb el mes natural:grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups de IVA i inscrits en el REDONI'M (Registre de Devolució mensual del IVA).

   Els qui no estiguin obligat a acollir-se al SII ho podran fer de forma voluntària, exercint l'opció en el model 036 que podrà presentar-se durant tot l'exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s'iniciï després d'exercir l'esmentada opció.L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació.La renúncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què hagi de fer efecte.

   Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual del IVA”.

  • Es presentaran a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per documentar avituallaments de carburants exempts de l'Impost sobre Hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels Impostos Especials).

  • Es presentarà a través del sistema EMCS, la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l'Impost sobre Hidrocarburs que no es realitzin a través del procediment de vendes en ruta.

  • Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els Impostos Especials de Fabricació (models 553,554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  • Els establiments autoritzats com fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels Impostos Especials de Fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària des de l'1 de gener de 2020.

  MODEL 030.DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA AL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Per comunicar la variació de dades identificatives, l'estat civil, sol·licitar una nova targeta acreditativa del NIF, etc. A més, els qui no desenvolupin activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l'alta al cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposin de DNI o NIE i participin en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que realitzin activitats econòmiques presentaran el model 036/037).La comunicació es realitzarà en la declaració de Renda –per a persones físiques residents- si el termini de presentació d'aquesta finalitza anteriorment.

  MODELS 036/037.DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte. 

  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà al de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF:mes següent a la constitució o establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, sempre abans de l'inici de l'activitat.
  • Inscripció en el REDONI'M: amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagi d'assortir efectes.

  • Opcions o renúncies a règims especials:amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagin d'assortir efectes.Excepcionalment, per al règim d'Estimació Objectiva en el IRPF, i règims Simplificado i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el IVA, el termini finalitza l'1 de febrer de 2021.

  • Opció pel pagament fraccionat sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (article 40.3 - LIS):mes de febrer de l'any en què hagi d'assortir efectes, només per a períodes impositius que coincideixin amb l'any natural.Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció es podrà exercitar en el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici del període impositiu o dins del termini comprès entre l'inici de l'esmentat període impositiu i l'acabament del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a 2 mesos.

  • Opció subjecció al IVA para 2020 i successius i comunicació de subjecció al IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €:en qualsevol moment i 1 mes des que s'assoleix l'esmentat límit, respectivament.

  • Comunicació de subjecció al IVA en vendes a distància:1 mes des que superin els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Opció i Renúncia a l'administració dels llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII):amb caràcter general, el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de fer efecte.

   L'opció al SII podrà exercitar-se igualment al llarg de tot l'exercici, fent efecte per al primer període de liquidació que s'iniciï després que s'exerceixi la mateixa.

  MODEL 038.DECLARACIÓ INFORMATIVA

  "Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics":mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per la prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comenci la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produeixi la modificació o incorporació.

  • Inscripció en el REDONI'M i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagin d'assortir efectes.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113.Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària:entre la data del desplaçament i la data d'acabament del termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici que el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència i la comunicació de variacions, dos mesos des que es produeixin.

  Model 121. Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:termini establert a cada exercici per presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afectin el seu pagament:quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que afectin el seu pagament:quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.Comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos o més pagadors.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:el gener i el febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que vagin a adquirir la condició de contribuents pel IRPF, per desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:des dels 30 dies anteriors a l'entrada en territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny de l'any següent quan el començament sigui posterior al 2 de juliol.

  Model 149.Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents per persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:el novembre i el desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què hagi d'assortir efectes.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per aplicar el règim.Final de desplaçament:1 mes des que hagués finalitzat el mateix. 

  Model 156.Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a efectes de la deducció per maternitat.Amb caràcter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què correspongui la declaració.Excepcions (òrgans o entitats gestors de la Seguretat Social):fins a l'1 d'abril. 

  Model 185.Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i Mutualitats:10 dies naturals següents al mes a què es refereixi la informació. 

  Model 186.Declaració informativa de naixements i defuncions:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Models 202-2P Impost Societats.Pagament fraccionat règim general i 222-2P Pagament Fraccionat Règim de Tributació dels Grups de Societats.Per a contribuents sotmesos a normativa foral de Navarra i que tributin conjuntament en ambdues Administracions:1 a 20 d'octubre de 2021.

  Models 202-0A Impost Societats.Pagament fraccionat règim general i 222-0A Pagament Fraccionat Règim de Tributació dels Grups de Societats.Per a contribuents sotmesos a normativa foral de País Basc i que tributin conjuntament en ambdues Administracions:1 a 25 d'octubre de 2021.

  Model 217.Autoliquidació de l'Impost sobre Societats:gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari:2 mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

  Model 221.Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració tributària:mateix termini de presentació que l'Impost sobre Societats (25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

  Model 231.Declaració d'informació país per país:12 mesos següents a l'acabament del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural).Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formin part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de l'acabament del període impositiu a què es refereix la informació.

  Model 232.Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals:mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.1 a 30 de novembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS AMB ESTABLIMENT PERMANENT O ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL

  Model 206.Document ingrés/devolució:25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 210.No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general:a ingressar, de l'1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Quota zero, de l'1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.Per retornar, des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211.Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213.Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:mes de gener (el 2021 fins a l'1 de febrer).

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que vagin a adquirir la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents per desplaçar-se a l'estranger.El termini de presentació dependrà de la durada del desplaçament.

  Model 250.Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera per la transmissió de valors d'entitats no residents:25 dies naturals següents a la data de meritació.

  Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents:1 a 31 de gener (el 2021 fins a l'1 de febrer).

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener (el 2021 fins a l'1 de febrer).

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA

  Model 282.Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts d'Estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea:mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04.Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats en cadira de rodes o mobilitat reduïda:abans d'adquirir el vehicle. 

  Model 034.Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als deixats per via electrònica en el IVA, a presentar pels qui desitgin acollir-se a qualsevol dels règims especials i designin Espanya com a Estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici:abans de l'inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici.

  • Declaració de modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació. 

  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del mes o trimestre anterior a què es pretengui deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per lliuraments de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat del IVA i que exerceixin l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seva adquisició.Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que es lliurin a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (no empresaris o professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (excepte transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vivos del vehicle (beneficiaris del tipus reduït del IVA en lliuraments o adquisicions intracomunitàries de vehicles):4 anys següents a la seva data d'adquisició.

  Model 303 i 322.Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial, per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període fins al 30 de gener de l'any següent (el 2021 fins a l'1 de febrer).

  Model 360. Sol·licitud de devolució del IVA suportat en altres Estats membres per empresaris i professionals establerts al territori d'aplicació de l'impost i a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla i sol·licitud de devolució del IVA suportat al territori d'aplicació de l'impost peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des de l'endemà de cada trimestre o any fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Les sol·licituds de devolució del IVA suportat durant 2020 al Regne Unit, podran presentar-se des de l'endemà de cada trimestre o any fins al 31 de març de 2021.Així mateix, les sol·licituds de devolució del IVA suportat durant 2021 a Irlanda del Nord, podran presentar-se a partir de l'1 d'abril de 2021.

  Model 361.Sol·licitud de devolució del IVA suportat al territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establerts al territori d'aplicació de l'impost ni a la Unió Europea, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des de l'endemà de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 362. Sol·licitud de reembors en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts:6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural.

  Model 363. Sol·licitud de reconeixement previ d'exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts:abans de realitzar l'operació.

  Model 364.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats parteix a l'esmentat Tractat:sis mesos posteriors a l'acabament del trimestre a què corresponguin les quotes suportades.

  Model 365.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats parteix a l'esmentat Tractat:amb caràcter previ a la realització de cada operació.

  Model 368.Règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica:fins al dia 20 del mes següent al trimestre natural a què es refereixi la declaració.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport anés del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.Es declararan les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que s'hagi produït.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva:15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Albarà de circulació:7 dies hàbils anteriors a l'inici de la circulació.

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Notes de lliurament:5 dies hàbils següents a l'acabament de la circulació.

  SIANE.Comprovants de lliurament per documentar els avituallaments a aeronaus exempts de l'Impost sobre Hidrocarburs:mes següent a la realització de l'avituallament.

  SIANE.Sol·licitud de devolució article 110 RIE:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre en què es va realitzar l'avituallament que genera el dret a la devolució.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs - gasoil bonificat i targetes - gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 547.Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits:mes següent a les expedicions referides.

  Models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i dipòsits fiscals:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produeixen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els Impostos Especials de Fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 y 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·liciti l'autorització per destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquidin el IVA mensual:20 primers dies naturals del segon mes següent a aquell en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a aquell en què finalitza el mes, respectivament.

  DDC i DCC.Declaració desglossament de quotes centralitzades:en els mateixos terminis que la seva declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  Model 586.Declaració informativa.Gasos fluorats:durant els 30 primers dies naturals del mes de març, amb relació a les operacions de l'any natural anterior.

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre:dins del mes de novembre del mateix any natural en què es produeixi el cessament.

  Model 591.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Declaració anual d'operacions amb contribuents:vint primers dies naturals del mes de desembre següent a l'any natural a què corresponguin les dades.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació:durant el mes següent a l'acabament de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:per a contribuents no exempts del IAE, 1 mes des de l'inici de l'activitat.Per a contribuents que vinguin aplicant alguna exempció de l'impost i deixin de complir els requisits:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulti obligat.

  • Declaració de variació:1 mes des de la data de variació (efectes exercici següent al de la variació).
  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquin alguna de les seves exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per aquest impost.

  Per als subjectes passius exempts de IAE, la presentació dels models 036 i 037 substitueix a la presentació del model 840.

  Model 848.Comunicació de l'import net de la xifra de negocis:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què hagi d'assortir efectes la comunicació.

 • Recordi:

  Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

  Aquest calendari s'ha confeccionat el desembre de 2020, amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901 33 55 33 / 91 554 87 70 y www.agenciatributaria.es

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda