Calendari del contribuent 2020

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • Accés al calendari en PDF

  Impressora  Versió completa
    per imprimir 

 • Accés al calendari

  Accés al calendari per mesos   per mesos

   

 • 20-1-2020  Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Desembre 2019.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Quart trimestre 2019:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVA

  • Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades:039
  • Quart trimestre 2019:Servicios vía electrónica:368

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Desembre 2019:430
  • Resum anual 2019:480

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Octubre 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2019.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Desembre 2019:548, 566, 581
  • Desembre 2019:570, 580
  • Quart trimestre 2019:521, 522, 547
  • Quart trimestre 2019.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Quart trimestre 2019.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Desembre 2019.Grandes empresas:560
  • Quart trimestre 2019.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Any 2019.Autoliquidación:584
  • Any 2019.Autoliquidació anual:585
  • Tercer quadrimestre 2019.Autoliquidación:587

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Quart trimestre 2019:595
  • Any 2019.Declaració anual d'operacions:596
 • 29-01-2020  Fins al 29 de gener
  • IVA

  IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2020 i successius:036/037
 • 30-1-2020  Fins al 30 de gener
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  Pagaments fraccionats renda

  • Quart trimestre 2019:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Desembre 2019.Autoliquidación:303
  • Desembre 2019.Grup d'entitats, model individual:322
  • Desembre 2019.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Desembre 2019.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Desembre 2019 (o any 2019).Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Quart trimestre 2019.Autoliquidación:303
  • Quart trimestre 2019.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Quart trimestre (o any 2019).Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Quart trimestre 2019.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Resum anual 2019:390
  • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341
  • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per al 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat durant l’últim trimestre de 2019:036/037
 • 31-1-2020  Fins al 31 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Resum anual 2019:180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

  IVA

  • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent:sense model

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

  • Resum anual 2019:165

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2019:171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Any 2019 (quart trimestre):179

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

  • Declaració anual 2019:181

  DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

  • Declaració anual 2019:182

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2019:184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

  • Declaració anual 2019:187

  OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

  • Declaració anual d’operacions amb lletres del Tresor 2019:192
  • Declaració anual 2019:198

  DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

  • Declaració anual 2019:233

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2019:345
 • 20-2-2020  Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajuts d'activitats agrícoles, ramaders o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Gener 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL 

  • Quart trimestre 2019.Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a las entitats de crèdit: 195

  • Declaració anual 2019.Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit:199

  IVA

  • Gener 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349

  • Gener 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

  • Declaració anual 2019:346

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Gener 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Novembre 2019.Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembre 2019.Grandes empresas: 561, 562, 563

  • Gener 2020: 548, 566, 581

  • Gener 2020(*):570, 580

  • Quart trimestre 2019.Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Quart trimestre 2019.Excepto grandes empresas: 561, 562, 563

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de la AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Gener 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Quart trimestre 2019.Pago fraccionado:583

 • 2-3-2020  Fins al 2 de març
  • IVA
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

  IVA

  • Gener 2020.Autoliquidación:303

  • Gener 2020.Grup d'entitats, model individual:322

  • Gener 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural:opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural:036

  Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia a l'opció s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i el final del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2019:159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2019:170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2019:280

  DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2019:347

 • 20-3-2020  Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Febrer 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Febrer 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349

  • Febrer 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febrer 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Desembre 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Desembre 2019.Grandes empresas:561, 562, 563

  • Febrer 2020:548, 566, 581

  • Febrer 2020(*):570, 580

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Febrer 2020.Grandes empresas:560

 • 30-3-2020  Fins al 30 de març
  • IVA
  • Impostos mediambientals

  IVA

  • Febrer 2020.Autoliquidación:303
  • Febrer 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Febrer 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Any 2019.Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle:586
 • 31-3-2020  Fins al 31 de març
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger
  • Impost sobre hidrocarburs

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2019:189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSOS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2019:294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2019:295

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

  • Any 2019:720

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2019.Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona:512
  • Any 2019.Relació anual de quilòmetres realitzats
 • 1-4-2020  Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny
  • Renda i patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Presentació per internet de les declaracions de Renda 2019 i Patrimoni 2019

  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

 • 20-4-2020  Fins al 20 d’abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Març 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagos fraccionados Renta

  • Primer trimestre 2020:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Març 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Març 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Primer trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Primer trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Primer trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Primer trimestre 2020.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidación:368
  • Primer trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Març 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Gener 2020 (*) Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Març 2020:548, 566, 581
  • Març 2020 (*):570, 580
  • Primer trimestre 2020:521, 522, 547
  • Primer trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Primer trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Març 2020.Grandes empresas:560
  • Primer trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560
  • Any 2019.Autoliquidació anual:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Primer trimestre 2020.Pago fraccionado:585
  • Any 2019.autoliquidació anual:589

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Primer trimestre 2020:595
 • 30-4-2020  Fins al 30 d’abril
  • IVA
  • Número d'identificació fiscal
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

  IVA

  • Març 2020.Autoliquidación:303

  • Març 2020.Grup d'entitats, model individual:322

  • Març 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Primer trimestre 2020.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

  • Primer trimestre 2020:179
 • 07-05-2020  Des del 7 de maig al 30 de juny

  Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

  Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

 • 20-5-2020  Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
   Impost sobre les primes d’assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

  • Abril 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Abril 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Abril 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Abril 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Febrer 2020 (*) Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Abril 2020:548, 566, 581
  • Abril 2020 (*):570, 580
  • Primer trimestre 2020 (*) Llevat de grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Abril 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Primer trimestre 2020.Pago fraccionado:583
  • Primer quadrimestre 2020.Autoliquidación:587
 • 1-6-2020  Fins a l’1 de juny
  • IVA
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes

  IVA

  • Abril 2020.Autoliquidación:303

  • Abril 2020.Grup d'entitats, model individual:322

  • Abril 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2019:289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2019:290
 • 22-6-2020  Fins al 22 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Maig 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Maig 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Maig 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Maig 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Març 2020 -ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g> Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Maig 2020:548, 566, 581
  • Maig 2020 -ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>:570, 580
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Maig 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Pagament fraccionat 2020.584
 • 25-6-2020  Fins al 25 de juny
  • Renda i patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual de Renda i Patrimoni 2019 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte:D-100, D-714
 • 30-6-2020  Fins al 30 de juny
  • Renda i patrimoni
  • IVA
  • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts de l’Estat per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent.

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual de Renda i Patrimoni 2019 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini:D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2019:151

  IVA

  • Maig 2020:Autoliquidación:303
  • Maig 2020: Grup d'entitats, model individual:322
  • Maig 2020:Grupo de entidades, modelo agregado:353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL REF DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS DE L’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  • Any 2019:282
 • 20-7-2020  Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Juny 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Segon trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  Pagos fraccionados Renta

  • Segon trimestre 2020:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  IVA

  • Juny 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Juny 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Segon trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Segon trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Segon trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Segon trimestre 2020.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidación:368
  • Segon trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegrament de compensacions en el Règim Especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Juny 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Abril 2020 (*) Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Abril 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Juny 2020:548, 566, 581
  • Juny 2020 (*):570, 580
  • Segon trimestre 2020:521, 522, 547
  • Segon trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2:553
  • Segon trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juny 2020.Grandes empresas:560
  • Segon trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  Segon trimestre 2020.Pago fraccionado:585

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  Segon trimestre 2020:595

 • 27-7-2020  Fins al 27 de juliol
  • Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts de l’Estat per contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).

  IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Declaració anual 2019.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:200, 206, 220 y 221

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL REF DE LES CANÀRIES I ALTRES AJUTS DE L’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Any 2019.Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:282

  Resta d'entitats:en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al final del període impositiu.

 • 30-7-2020  Fins al 30 de juliol
  • IVA

  IVA

  • Juny 2020:Autoliquidación:303
  • Juny 2020:Grup d'entitats.model individual:322
  • Juny 2020:Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 31-7-2020  Fins al 31 de juliol
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Segon trimestre 2020.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2019:411
  • Pagament a compte.Autoliquidació 2020:410
 • 20-8-2020  Fins al 20 d’agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Juliol 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Juliol 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Maig 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>. Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maig 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Juliol 2020:548, 566, 581
  • Segon trimestre 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>. Excepte grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segon trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Juliol 2020.Grandes empresas:560
 • 31-8-2020  Fins al 31 d’agost
  • IVA

  IVA

  • Juliol 2020.Autoliquidación:303
  • Juliol 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Juliol 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 21-9-2020  Fins al 21 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Agost 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Juliol i agost 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Agost 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Juliol i agost 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Juny 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>. Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juny 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Agost 2020:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.(Tornar)

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Agost 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Segon trimestre 2020.Pago fraccionado:583
  • Segon quadrimestre 2020.Autoliquidación:587
 • 30-9-2020  Fins al 30 de setembre
  • IVA

  IVA

  • Agost 2020.Autoliquidación:303
  • Agost 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Agost 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 20-10-2020  Fins al 20 d’octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Setembre 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Tercer trimestre 2020:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

  Pagos fraccionados Renta

  • Tercer trimestre 2020:
   • Estimació directa:130
   • Estimació objectiva:131

  Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Setembre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Setembre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Tercer trimestre 2020.Autoliquidación:303
  • Tercer trimestre 2020.Declaración-liquidación no periódica:309
  • Tercer trimestre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Tercer trimestre 2020.Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA.Autoliquidación:368
  • Tercer trimestre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
  • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
  • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Setembre 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Juliol 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Setembre 2020:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2020:521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2020.Actividades V1, V2, V7, F1, F2:553 —establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper—
  • Tercer trimestre 2020.Solicitudes de devolución:506, 507, 508, 524, 572
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Setembre 2020.Grandes empresas:560
  • Tercer trimestre 2020.Excepto grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Tercer trimestre 2020.Pago fraccionado:585
  • Pagament fraccionat 2020.589

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

  • Tercer trimestre 2020:595
 • 30-10-2020  Fins al 30 d’octubre
  • IVA

  IVA

  • Setembre 2020.Autoliquidación:303
  • Setembre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Setembre 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 2-11-2020  Fins al 2 de novembre
  • Número d'identificació fiscal
  • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
  • Compte corrent tributari

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

  • Tercer trimestre 2020.Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit:195

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

  • Tercer trimestre 2020:235

  COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2021:CCT 
   La renúncia s’ha de formular en el model de “sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
 • 5-11-2020  Fins al 5 de novembre
  • Renda

  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament:102
 • 20-11-2020  Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

  • Octubre 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

  IVA

  • Octubre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Octubre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380 

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Octubre 2020:430 

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

  • Agost 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Octubre 2020:548, 566, 581
  • Tercer trimestre 2020.Excepto grandes empresas:561, 562, 563
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Octubre 2020.Grandes empresas:560

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Tercer trimestre 2020.Pago fraccionado:583
 • 30-11-2020  Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals

  IVA

  • Octubre 2020.Autoliquidación:303
  • Octubre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Octubre 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
  • Sol·licitud d'inscripció/baixa.Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud d’aplicació d’un règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2020: sense model 
  • SII.Opció o renúncia per l'administració electrònica dels llibres registre:036
  • SII.Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers:036

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS

  • Any 2019:Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:232

   Resta d'entitats:el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Any 2019.Autoliquidación:583
  • Any 2020:Autoliquidació anual per cessament d'activitat:588
 • 21-12-2020  Fins al 21 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Novembre 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general:202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

  IVA

  • Novembre 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
  • Novembre 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Novembre 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Setembre 2020.Grandes empresas:561, 562, 563
  • Novembre 2020:548, 566, 581
  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

  • Novembre 2020.Grandes empresas:560 

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Pagament fraccionat:584
  • Any 2019.Declaració informativa anual operacions amb contribuents:591
 • 30-12-2020  Fins al 30 de desembre
  • IVA

  IVA

  • Novembre 2020.Autoliquidación:303
  • Novembre 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Novembre 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • 31-12-2020  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per al 2021 i successius:036/037

  IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per al 2021 i successius:036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per al 2021 i successius:036
  • Opció de tributació en destinació de les vendes a distància a altres països de la Unió Europea per al 2021 i el 2022:036
  • Renúncia al règim de deducció comú per a sectors diferenciats per al 2021:sense model
  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats:039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats:039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per al 2021:036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per al 2021, el 2022 i el 2023:036/037
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda