Març

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 2-3-2020  Fins al 2 de març
  • IVA
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

  IVA

  • Gener 2020.Autoliquidación:303

  • Gener 2020.Grup d'entitats, model individual:322

  • Gener 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural:opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural:036

  Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia a l'opció s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i el final del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2019:159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2019:170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2019:280

  DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2019:347

 • 20-3-2020  Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

  RENTA Y SOCIEDADES

  Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

  • Febrer 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

  IVA

  • Febrer 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349

  • Febrer 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

  IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

  • Febrer 2020:430

  IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

  • Desembre 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Desembre 2019.Grandes empresas:561, 562, 563

  • Febrer 2020:548, 566, 581

  • Febrer 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>:570, 580

  • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

  (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.(Tornar)

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Febrer 2020.Grandes empresas:560

 • 30-3-2020  Fins al 30 de març
  • IVA
  • Impostos mediambientals

  IVA

  • Febrer 2020.Autoliquidación:303
  • Febrer 2020.Grup d'entitats, model individual:322
  • Febrer 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

  IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

  • Any 2019.Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle:586
 • 31-3-2020  Fins al 31 de març
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d'accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l'exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger
  • Impost sobre hidrocarburs

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2019:189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSOS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2019:294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2019:295

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

  • Any 2019:720

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2019.Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona:512
  • Any 2019.Relació anual de quilòmetres realitzats