Fins al 30 de gener

RENDA

Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2019:
  • Estimació directa:130
  • Estimació objectiva:131

IVA

 • Desembre 2019.Autoliquidación:303
 • Desembre 2019.Grup d'entitats, model individual:322
 • Desembre 2019.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
 • Desembre 2019.Grupo de entidades, modelo agregado:353
 • Desembre 2019 (o any 2019).Operaciones asimiladas a las importaciones:380
 • Quart trimestre 2019.Autoliquidación:303
 • Quart trimestre 2019.Declaración-liquidación no periódica:309
 • Quart trimestre (o any 2019).Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
 • Quart trimestre 2019.Operaciones asimiladas a las importaciones:380
 • Resum anual 2019:390
 • Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales:308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei:318
 • Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:341
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per al 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat durant l’últim trimestre de 2019:036/037