Calendari contribuent 2020 HTML

 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2019 (grans empreses) i per a subjectes passius de l’IVA que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu Electrònica de l’AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, tret que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 01, 04, 05, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655, 777, 840 y 848 es poden complimentar en la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat “Models i Formularis”, imprimir en paper y presentar a les oficines de l'AEAT, i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprès del servei d’impressió de l’AEAT).

    Els models 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 136, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 i 696 es poden obtenir emplenant els formularis disponibles a la Seu Electrònica de l’AEAT o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes que obtinguin un fitxer amb el mateix format i les mateixes característiques i especificacions que aquell.Serà necessària la connexió a internet perquè les dades quedin gravades en espera de la confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Una vegada emplenat el formulari en línia, s’ha de validar i generar un document PDF, el qual s’ha d’imprimir per presentar-lo a les oficines de l’AEAT si el resultat de la declaració és “a tornar”, negativa o “a compensar” o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o “a tornar”.

    Aquests models també es poden presentar per internet.

   • Electrònica per Internet.La declaració es confeccionarà i presentarà on line.Amb caràcter general, utilitzant els formularis d’ajuda es pot obtenir un fitxer amb la declaració que s’ha de presentar per internet amb l’autentificació deguda.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 i 848.

   • Telefònicament per als models:030, 100, 140 y 143.

  Els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són els següents (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que s’hagi ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració):

  • Models 100, 151 y 714:fins a 25 de juny.

  • Model 102:fins a 22 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini).

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):De l’1 al 15 de cada mes.El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.

  • Models 130 y 131 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre i de l’1 al 25 de gener.

  • Model 136 (obligació trimestral): de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 200, 206 y 220:1 al 22 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural).

  • Model 221:1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural)

  • Models 202-0A i 222-0A:1 al 20 d'octubre.

  • Models 202 y 222:De l’1 al 15 d’abril, octubre i desembre.

  • Model 210:(excepte guanys derivats de transmissions d'immobles):De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener. Per a rendes imputades d'immobles urbans:1 de gener al 23 de desembre.

  • Model 213:1 al 25 de gener.

  • Models 303 y 353 (obligació mensual):De l’1 al 25 de cada mes.

  • Model 303 (obligació trimestral):De l’1 al 15 d’abril, juliol i octubre i de l’1 al 25 de gener.

  • Models 410 y 411:1 al 26 de juliol.

  • Model 560:

   • Obligació mensual:De l’1 al 15 de cada mes.

   • Obligació trimestral:De l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

   • Obligació anual:De l’1 al 15 d’abril.

  • Models 561, 562 i 563:

   • Obligació mensual:De l’1 al 15 del tercer mes següent al que finalitza el mes.

   • Obligació trimestral:De l’1 al 15 del segon mes següent al que finalitza el trimestre.

  • Models 566 y 581 (obligació mensual):De l’1 al 15 de cada mes.

  • Model 583:

   • Obligació trimestral:De l’1 al 15 de maig, setembre, novembre i febrer.

   • Obligació anual:De l’1 al 25 de novembre.

  • Model 587: 1 al 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588:De l’1 al 25 de novembre.

  • Model 589:

   • Pagament fraccionat:De l’1 al 15 d’octubre.

   • Autoliquidació anual:De l’1 al 15 d’abril.

  • Model 595 (obligació trimestral):de l’1 al 15 d’abril, juliol, octubre i gener.

 • Novetats:

  • Els models 190, 347 i 390 corresponents a l’exercici 2019 s’han de presentar mitjançant el formulari d’ajuda o mitjançant un fitxer.Les declaracions corresponents a l’any 2019 no es poden presentar l’any 2020 mitjançant SMS. 

  • Es modifica el formulari i fitxer XSD del model 231 “Informació país per país”. Les declaracions d’exercicis anteriors al 2019 que es presentin l’any 2020 hauran d’utilitzar, fins al 10 de novembre de 2020, el formulari i fitxer XSD actual (després d’aquesta data s’haurà d’utilitzar el nou).La declaració corresponent a l’exercici 2019 que es presenti l’any 2020 haurà d’utilitzar el formulari i fitxer XSD nou. 

  • S’aprova el model 234 “Declaració d’informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal”:durant els 30 dies següents al naixement de l’obligació d’informar (a partir de l’1 de juliol de 2020).Per al període transitori (25 de juny de 2018 fins al 30 de juny de 2020):juliol i agost de 2020. 

  • S’aprova el model 235 “Declaració d’informació d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables”:el mes natural següent a la finalització del trimestre natural en què s’hagi obtingut informació nova que s’hagi de comunicar (a partir de l’1 de juliol de 2020).El model 235 s’ha de presentar per primera vegada (no període transitori) el mes d’octubre de 2020. 

  • S’aprova el model 318 “Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei”:de l’1 al 30 de gener.

  • La declaració anual del model 349 corresponent al 2019 s’ha de presentar al gener de 2020, si bé ja no s’haurà de fer la declaració anual a partir de l’any 2020, a presentar el 2021.

  • El termini per a les renúncies i revocacions al règim simplificat i règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca per al 2020, que era la 31 de desembre de 2019, s'amplia fins al 29 de gener de 2020.Les presentacions realitzades durant el mes de desembre de 2019 s'entendran presentades en període hàbil, podent modificar-se aquesta opció fins al 29 de gener de 2020.

 • Recordi:

  • L’1 d’abril de 2020 s’inicia el termini de presentació per internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2019.

   Si vol que l'Agència Tributària li truqui per a la presentació de la seva declaració de la Renda, concerti prèviament cita, a partir del 5 de maig, per Internet o en els següents números de telèfon:

   • 901 12 12 24 / 91 535 73 26

   • 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.Per a tots els models es pot utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic de persones físiques o representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només poden ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, en el seu cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

   La Cl@ve PIN, d’ús exclusiu per a persones físiques, es pot utilitzar per presentar els models 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720 i 848.El número de referència permet, només a les persones físiques, fer gestions relatives a l’IRPF.

  • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per internet amb certificat electrònic les declaracions informatives, les autoliquidacions i, amb caràcter general, també les declaracions censals.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions Públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-resum anual de l’IVA” els contribuents que facin liquidacions trimestrals de l’IVA, només tributin en territori comú i facin activitats en règim simplificat i/o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que exerceixin, a més, activitats per les quals no existeixi l’obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, els quals hauran d’emplenar la informació addicional sol·licitada en l’autoliquidació de l’últim període de liquidació del model 303 de l’IVA de l’exercici.L’exoneració no serà procedent quan no existeixi l’obligació de presentar l’autoliquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.

  • El sistema de gestió dels llibres registre a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària (SII), consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l’1 de juliol de 2017 per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural:grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDONI'M (Registre de Devolució mensual de l'IVA).

   Els que no estiguin obligats a acollir-se al SII ho podran fer de forma voluntària, exercint l’opció en el model 036, el qual es podrà presentar durant tot l’exercici i esdevindrà efectiu per al primer període de liquidació que s’iniciï després d’exercir aquesta opció.L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació.La renúncia s’haurà de fer en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què hagi d’esdevenir efectiva.

   Els que apliquin el SII estaran exonerats de presentar els models 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l’IVA”.

  • S’han de presentar a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en el sistema SIANE la informació relativa a albarans de circulació i les notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), els comprovants de lliurament expedits per documentar avituallaments de carburants exempts de l’impost sobre hidrocarburs a aeronaus i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l’impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).

  • S’ha de presentar a través del sistema EMCS la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l’impost sobre hidrocarburs que no es facin a través del procediment de vendes en ruta.

  • Queden exonerats de l’obligació de presentar les declaracions d’operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària.

  • Els establiments autoritzats, com ara fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre, estan obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària des de l’1 de gener de 2020.Aquests establiments poden fer el subministrament dels assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Els que s’acullin a aquest sistema, hauran de complir fins al 30 de juny de 2020 les obligacions comptables previstes en l’article 50 del Reglament dels impostos especials, vigent el 31 de desembre de 2019, i presentar la declaració d’operacions (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) corresponents al primer semestre de 2020.

  MODEL 030.DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Per comunicar la variació de dades identificatives, l’estat civil, sol·licitar una targeta acreditativa del NIF nova, etc. A més, els que no exerceixin activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l’alta en el Cens d’obligats tributaris o el NIF quan no disposin de DNI o NIE i participin en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que facin activitats econòmiques han de presentar el model 036/037).La comunicació s’ha de fer en la declaració de renda, per a persones físiques residents, si el termini de presentació finalitza anteriorment.

  MODELS 036/037.DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les activitats corresponents o abans del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte. 

  • Declaració de modificació: 1 mes des de l’endemà de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF:el mes següent a la constitució o l’establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, sempre abans de l’inici de l’activitat.
  • Inscripció en el registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  • Opcions o renúncies a règims especials:amb caràcter general, el mes de desembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  • Opció pel pagament fraccionat sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (article 40.3 de la LIS):mes de febrer anterior a l'any en què hagi d'assortir efectes, només per a períodes impositius que coincideixin amb l'any natural.Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció es podrà exercitar en el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici del període impositiu o dins del termini comprès entre l'inici de l'esmentat període impositiu i l'acabament del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fos inferior a 2 mesos.

  • Opció de subjecció a l’IVA per al 2020 i successius i comunicació de subjecció a l’IVA per part dels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €:en qualsevol moment i 1 mes des que s'assoleix aquest límit, respectivament.

  • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distància:1 mes des que superin els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Opció i renúncia a la gestió dels llibres registre a través de la Seu Electrònica (SII) de l’AEAT:amb caràcter general, el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi d’esdevenir efectiva.

   L’opció al SII també es pot exercir al llarg de tot l’exercici i esdevé efectiva per al primer període de liquidació que s’iniciï després que s’exerceixi.

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics:mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per la prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comenci la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produeixi la modificació o incorporació.

  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, el mes de desembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113.Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària:Entre la data del desplaçament i la data de finalització del termini de declaració de l’impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingui aquesta condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produeixin.

  Model 121. Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:termini establert a cada exercici per presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la renda de les persones físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que n'afectin el pagament:quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que n'afectin el pagament:quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.Comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos o més pagadors.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:gener i febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagin d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, per desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:Des dels 30 dies anteriors a l’entrada en territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny de l’any següent si l’inici és posterior al 2 de juliol.

  Model 149.Comunicació de l’opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents per persones físiques que adquireixin la residència fiscal a Espanya pel fet de desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què hagi de tenir efecte.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per aplicar el règim.Final de desplaçament:1 mes des que hagués finalitzat el mateix. 

  Model 156.Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a efectes de la deducció per maternitat.Amb caràcter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què correspongui la declaració.Excepcions:fins a l'1 d'abril. 

  Model 185.Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats:10 dies naturals següents al mes a què es refereixi la informació. 

  Model 186.Declaració informativa de naixements i defuncions:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Models 202-0A Impost de societats.Pagament fraccionat règim general i 222-0A Pagament fraccionat règim de tributació dels grups de societats.Per a contribuents sotmesos a normativa foral de País Basc i que tributin conjuntament en ambdues Administracions:De l’1 al 26 d’octubre de 2020.

  Model 217.Autoliquidació de l'impost sobre societats:gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari:2 mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

  Model 221.Prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible davant l’Administració Tributària:el mateix termini de presentació que l’impost sobre societats (durant els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

  Model 231.Declaració d'informació país per país:12 mesos següents a l'acabament del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural).Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formin part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de l'acabament del període impositiu a què es refereix la informació.

  Model 232.Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals:mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar.1 a 30 de novembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS AMB ESTABLIMENT PERMANENT O ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL

  Model 206.Document ingrés/devolució:25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 210.No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general:a ingressar, de l'1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Quota zero, de l'1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.A tornar, des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211.Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213.Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:el mes de gener.

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d’altri que adquiriran la condició de contribuents per l’impost sobre la renda de no residents pel fet de desplaçar-se a l’estranger.El termini de presentació dependrà de la durada del desplaçament.

  Model 250.Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera per la transmissió de valors d'entitats no residents:25 dies naturals següents a la data de meritació.

  Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents:1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener.

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA

  Model 282.Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts de l’Estat derivats de l’aplicació del dret de la Unió Europea:mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04.Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats en cadira de rodes o mobilitat reduïda:abans d'adquirir el vehicle. 

  Model 034.Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per part dels qui vulguin acollir-se a qualsevol dels règims especials i designin Espanya com a Estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici:abans de l'inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici.

  • Declaració de modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació. 

  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del trimestre anterior en el qual es pretengui deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per part de subjectes passius ocasionals per lliuraments de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per part de subjectes passius en el règim simplificat de l’IVA i que exerceixin l’activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera pel fet d’adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seva adquisició.Sol·licitud de devolució per part d'ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que es lliurin a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (no empresaris o professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vivos del vehicle (beneficiaris del tipus reduït de l'IVA en lliuraments o adquisicions intracomunitàries de vehicles):4 anys següents a la seva data d'adquisició.

  Models 303 i 322.Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360. Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat en altres estats membres per empresaris i professionals establerts al territori d’aplicació de l’impost i a les illes Canàries, Ceuta i Melilla i sol·licitud de devolució de l’IVA suportat al territori d’aplicació de l’impost peninsular espanyol i de les Illes Balears per empresaris i professionals establerts a les illes Canàries, Ceuta o Melilla:des de l'endemà de cada trimestre o any fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361.Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat al territori peninsular espanyol i a les Illes Balears per empresaris i professionals no establerts al territori d’aplicació de l’impost ni a la Unió Europea, les illes Canàries, Ceuta o Melilla:des de l'endemà de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ d’exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts:6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  Model 364.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats parteix a l'esmentat Tractat:sis mesos posteriors a l'acabament del trimestre a què corresponguin les quotes suportades.

  Model 365.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats parteix a l'esmentat Tractat:amb caràcter previ a la realització de cada operació..

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.S'han de declarar les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que s'hagi produït.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva:15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Albarà de circulació:durant els 7 dies hàbils anteriors a l’inici de la circulació.

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Notes de lliurament:durant els 5 dies hàbils següents a la finalització de la circulació.

  SIANE.Comprovants de lliurament per documentar els avituallaments a aeronaus exempts de l’impost sobre hidrocarburs:durant el mes següent a la realització de l’avituallament.

  SIANE.Sol·licitud de devolució article 110 del RIE:de l’1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre en què es va fer l’avituallament que genera el dret a la devolució.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 547.Relació d’abonaments fets a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits:mes següent a les expedicions referides.

  Models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i dipòsits fiscals:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produeixen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Queden exonerats de l’obligació de presentar les declaracions d’operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària.Els titulars d’aquests establiments que s’acullin a la possibilitat de fer el subministrament dels assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 durant el període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020 hauran de presentar la declaració d’operacions (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) corresponents al primer semestre de 2020.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·liciti l'autorització per destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquidin l'IVA mensual:Durant els 20 primers dies naturals del segon mes següent a aquell en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a aquell en què finalitza el mes, respectivament.

  DDC i DCC.Declaració desglossament de quotes centralitzades:en els mateixos terminis que la seva declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  Model 586.Declaració informativa.Gasos fluorats:durant els 30 primers dies naturals del mes de març, amb relació a les operacions de l'any natural anterior.

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre:dins del mes de novembre del mateix any natural en què es produeixi el cessament.

  Model 591.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Declaració anual d’operacions amb contribuents:durant els vint primers dies naturals del mes de desembre següent a l’any natural a què corresponguin les dades.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació:durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:Per a contribuents no exempts de l’IAE, 1 mes des de l’inici de l’activitat.Per a contribuents que vinguin aplicant alguna exempció de l'impost i deixin de complir els requisits:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulti obligat.

  • Declaració de variació:1 mes des de la data de variació (efectes exercici següent al de la variació).
  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquin alguna de les seves exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per aquest impost.En cas de mort del subjecte passiu:1 mes des de la mort (drethavents).

  Per als subjectes passius exempts de l’IAE, la presentació dels models 036 i 037 substitueix la presentació del model 840.

  Model 848.Comunicació de l'import net del volum de negoci:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què hagi d'assortir efectes la comunicació.

 • Recordi:

  Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

  Aquest calendari s’ha confeccionat el mes de desembre de 2019 amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901 33 55 33 / 91 554 87 70 i www.agenciatributaria.es