Fins al 31 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2018: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2018: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'USO D'HABITATGES AMB FINES TURÍSTICS

 • Any 2018: 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2018: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2018: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2018: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2018: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2018: 192
 • Declaració anual 2018: 198

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2018: 345