Gener

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • 21-01-2019  Fins al 21 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Desembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Quart trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

  IVA

  • Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
  • Quart trimestre 2018: Serveis via electrònica: 368

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Desembre 2018: 430
  • Resum anual 2018: 480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Desembre 2018: 548, 566, 581
  • Desembre 2018: 570, 580
  • Quart trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Quart trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Quart trimestre 2018: 582
  • Quart trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Desembre 2018. Grans empreses: 560
  • Quart trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2018. Autoliquidació: 584
  • Any 2018. Autoliquidació anual: 585
  • Tercer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2018: 595
  • Any 2018. Declaració anual d'operacions: 596
 • 30-01-2019  Fins al 30 de gener
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  Pagaments fraccionats renda

  • Quart trimestre 2018:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

  IVA

  • Desembre 2018. Autoliquidació: 303
  • Desembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Desembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340. En el termini de presentació del IGC
  • Desembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Desembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • Desembre 2018 (o any 2018). Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Quart trimestre 2018. Autoliquidació: 303
  • Quart trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Quart trimestre (o any 2018). Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Quart trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Resum anual 2018: 390
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per a 2019 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2018: 036/037
 • 31-01-2019  Fins al 31 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Resum anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

  IVA

  • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

  • Resum anual 2018: 165

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2018: 171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'USO D'HABITATGES AMB FINES TURÍSTICS

  • Any 2018: 179

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

  • Declaració anual 2018: 181

  DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

  • Declaració anual 2018: 182

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2018: 184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

  • Declaració anual 2018: 187

  OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

  • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2018: 192
  • Declaració anual 2018: 198

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2018: 345
 • Balanç: Patrimoni net i passiu (IV)