Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

  • Abril 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

  • Abril 2019. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Abril 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2019: 548, 566, 581
  • Abril 2019: 570, 580
  • Primer trimestre 2019. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2019. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Abril 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2019. Autoliquidació: 587