Calendari contribuent 2019 HTML

 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2018 (grans empreses) i per a subjectes passius del IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'AEAT i les Administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, llevat que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 01, 04, 05, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 102, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655, 777, 840 i 848 es poden emplenar en la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat “Models i formularis”, imprimir en paper i presentar en les oficines de l'AEAT, i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprès del servei d'impressió de l'AEAT). S'obté emplenant els formularis disponibles en la Seu electrònica de l'AEAT, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts al utilitzar els programes d'ajuda desenvolupats per l'Agència Tributària, o altres que obtinguin un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell. Caldrà la connexió a Internet perquè les dades quedin gravats a l'espera de la seva confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Emplenat el formulari en línia s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seva presentació en les oficines de l'AEAT si el resultat de la declaració és “a tornar”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o "a tornar".

    Els models 036, 037, 102, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 210, 211, 303, 309, 650, 651, 655, 695 i 696 podran presentar-se per Internet mitjançant predeclaració impresa.

   • Electrònica per Internet. La declaració es confeccionarà i presentarà en línia . Amb caràcter general utilitzant els programes o formularis d'ajuda es podrà obtenir un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb la deguda autenticació.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a emplenar (també per Internet) els models: 06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 250, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 i 848.

   • SMS per al model 390 i també per als models 190 i 347 però exclusivament per a les comunitats de propietaris i fins a 15 registres declarats.

   • Telefònicament per als models: 030, 100, 140 i 143.

  Els models principals i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

  • Models 100, 151 i 714: fins a 26 de juny.

  • Model 102: fins a 22 de setembre (per a contribuents que hagin domiciliat el primer termini).

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216 (obligació trimestral): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430 (obligació mensual): 1 al 15 de cada mes, llevat de: març del 1 al 16 d'abril, juny del 1 al 17 de juliol i setembre del 1 al 16 d'octubre.

   El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.

  • Models 130 i 131 (obligació trimestral): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 a 25 de gener.

  • Model 136 (obligació trimestral): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de gener.

  • Models 200, 206, 220 i 221: 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural).

  • Models 202-0A i 222-0A: 1 al 20 d'octubre.
  • Models 202 i 222: 1 al 16 d'abril, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de desembre.

  • Model 210: (llevat de guanys derivats de transmissions d'immobles): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de gener. Per a rendes imputades d'immobles urbans: 1 de gener al 23 de desembre.

  • Model 213: 1 al 25 de gener.

  • Models 303 i 353 (obligació mensual): 1 al 25 de cada mes, llevat de gener del 1 al 23 de febrer, febrer del 1 al 26 de març, maig del 1 al 26 de juny i octubre del 1 al 27 de novembre.

  • Model 303 (obligació trimestral): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 25 de gener.
  • Models 410 i 411: 1 al 26 de juliol.

  • Model 560:

   • Obligació mensual: 1 al 15 de cada mes, llevat de: març del 1 al 16 d'abril, juny del 1 al 17 de juliol i setembre del 1 al 16 d'octubre.

   • Obligació trimestral: 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de gener. 

   • Obligació anual: 1 al 16 d'abril.

  • Models 561, 562 i 563:

   • Obligació mensual: 1 al 15 del tercer mes següent al que finalitza el mes, llevat de: gener del 1 al 16 d'abril, abril del 1 al 17 de juliol i juliol del 1 al 16 d'octubre.

   • Obligació trimestral: 1 al 15 del segon mes següent al que finalitza el trimestre, llevat de: 1T fins al 16 d'abril.

  • Models 566 i 581 (obligació mensual): 1 al 15 del mes següent al que finalitza el mes, llevat de: març del 1 al 16 d'abril, juny del 1 al 17 de juliol i setembre del 1 al 16 d'octubre.

  • Model 583:

   • Obligació trimestral: 1 al 15 de maig, setembre, novembre i febrer.

   • Obligació anual: 1 al 27 de novembre.

  • Model 587: 1 al 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588: 1 al 27 de novembre.

  • Model 589:

   • Pagament fraccionat: del 1 al 16 d'octubre.

   • Autoliquidació anual: del 1 al 16 d'abril.

  • Models 595 i 582 (obligació trimestral): 1 al 16 d'abril, 1 al 17 de juliol, 1 al 16 d'octubre i 1 al 15 de gener..

 • Novetats:

  • S'aprova el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics”: mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural. Exclusivament per a l'exercici 2018, la declaració informativa té caràcter anual, sent el seu termini de presentació entre l'1 i el 31 de gener de 2019. Es presentarà en format XML, mitjançant un servei o formulari web de presentació.

  • S'aprova el model 233 “Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats”: mes de gener de cada any. Exclusivament per a l'exercici 2018 es presentarà entre l'1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Es presentarà de manera electrònica per Internet mitjançant la utilització d'un formulari web.

  • El model 340 "Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres registre del Impost General Indirecte Canari" corresponents al mes de desembre de 2018, es presentarà des de l'1 de gener fins al 15 de març de 2019.
  • El model 347 es presentarà amb caràcter indefinit el mes de febrer.

  • A partir del 1 de juliol de 2019 el programa d'ajuda PADIS del Model 200 ja no estarà disponible i serà substituït pel formulari d'ajuda-Societats web - per a períodes impositius iniciats a partir del 1 de gener de 2018.

 • Recordi:

  • El 2 d'abril de 2019 s'inicia el termini de presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2018.

   Si vol que sigui l'Agència Tributària qui li truqui per a la presentació de la seva declaració de la Renda, concerti prèviament cita, a partir del 1 d'abril, per Internet i en els següents números:

   • 901 12 12 24 / 91 535 73 26

   • 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de natura tributària.

   La Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216,, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives al IRPF.

  • Les SA i S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.

  • La resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-resum anual del IVA" els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d'IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària havent d'emplenar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació del últim període de liquidació del Model 303 d'IVA del exercici.

  • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària –SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des d'1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius del qual període de liquidació coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDEME (Registre de Devolució mensual del IVA).

   Qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de forma voluntària, exercint l'opció en el model 036: model 036 presentat durant tot l'exercici. L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036: mes de novembre anterior al inici del any en què tingui efecte.

   Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones” i 390 “declaració-resum anual del IVA”.

  MODEL 030. DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Per comunicar la variació de dades identificatives, l'estat civil, sol·licitar etiquetes identificatives, etc. A més, qui no desenvolupin activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposin de DNI o NIE i participin en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili: amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que facin activitats econòmiques han de presentar el model 036/037).

  MODELS 036/037. DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les activitats corresponents o abans del naixement de l'obligació de retenir o ingressar a compte. 

  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients en el Registre Mercantil. 6 mesos des de la mort del obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF: mes següent a la constitució o establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i sempre abans de l'inici de l'activitat.
  • Inscripció en el registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  • Opcions o renúncies a règims especials: amb caràcter general, el mes de desembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  • Opció pel pagament fraccionat sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (article 40.3 LIS): mes de febrer anterior al any en què hagi d'assortir efectes, només per a períodes impositius que coincideixin amb l'any natural. Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció es podrà exercir en el termini de 2 mesos a comptar de l'inici del període impositiu o dins del termini comprès entre l'inici d'aquest període impositiu i la finalització del termini per efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan aquest últim termini fora inferior a 2 mesos.

  • Opció subjecció al IVA per a 2019 i successius i comunicació subjecció al IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i 1 mes des que s'assoleix aquest límit, respectivament.

  • Comunicació de subjecció al IVA en vendes a distància: 1 mes des que superin els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'impost a la importació liquidades per la duana en la declaració corresponent al període en què es rebi el document on consti la liquidació practicada: amb caràcter general, en novembre.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i pastilles digitals: amb caràcter general, en novembre.

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics: mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039. COMUNICACIÓ DE DADES. GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per la prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comenci la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produeixi la modificació o incorporació.

  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, el mes de desembre anterior a l'any en què hagin de tenir efecte.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113. Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a altre Estat membre de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària: entre la data del desplaçament i la data de finalització del termini de declaració del Impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produeixin.

  Model 121. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: termini establert en cada exercici per presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de Renda del exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que n'afectin el pagament: quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que n'afectin el pagament: quan opti per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145. Comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seva variació, al pagador: abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions: gener i febrer de cada any.

  Model 147. Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagin d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, per desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions: des dels 30 dies anteriors a l'entrada en territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny del any següent quan el començament és posterior al 2 de juliol.

  Model 149. Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per persones físiques que adquireixin la seva residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol. Opció: 6 mesos des de l'inici de l'activitat. Renúncia: novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què hagi de tenir efecte. Exclusió: 1 mes des de l'incompliment dels requisits per aplicar el règim. Fi de desplaçament: 1 mes des que hagués finalitzat el mateix. 

  Model 156. Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a l'efecte de la deducció per maternitat. Amb caràcter general: 1 a 31 de gener del any següent al que correspongui la declaració. Excepcions: fins a l'1 d'abril. 

  Model 185. Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats: 10 dies naturals següents al mes al que es refereixi la informació. 

  Model 186. Declaració informativa de naixements i defuncions: mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Models 202-0A Impost Societats. Pagament fraccionat règim general i 222-0A Pagament fraccionat Règim de Tributació dels Grups de Societats. Per a contribuents sotmesos a normativa foral de País Basc i que tributin conjuntament en ambdues Administracions: 1 a 25 d'octubre.

  Model 217. Autoliquidació del impost sobre societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari: 2 mesos des del dia del acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

  Model 221. Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'Administració Tributària: mateix termini de presentació que l'Impost sobre Societats (25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

  Model 231. Declaració d'informació país per país: 12 mesos següents a la finalització del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural). Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formin part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de la finalització del període impositiu al que es refereix la informació.

  Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals: mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar. 1 a 30 de novembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 206. Document ingrés/devolució: 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  Model 210. No residents sense establiment permanent. Autoliquidació. Amb caràcter general: a ingressar, del 1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener. Quota zero, del 1 a 20 de gener del any següent al de meritació. A tornar, des de l'1 de febrer del any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des de la fi del període de declaració i ingrés de la retenció. Rendes de transmissions d'immobles: 3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió. Rendes imputades d'immobles urbans: any natural següent a la meritació.

  Model 211. Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent: 1 mes des de la transmissió del immoble.

  Model 213. Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents: gener.

  Model 216. Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre. Per a grans empreses, mensual.

  Model 247. Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que vagin a adquirir la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents per desplaçar-se al estranger. El termini de presentació depèn de la durada del desplaçament.

  Model 250. Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera per la transmissió de valors d'entitats no residents: 25 dies naturals següents a la data de meritació.

  Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea: mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del Impost sobre Societats o del Impost sobre la Renda de No Residents.

  Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents: 1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295. Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger: primer trimestre de l'any.

  Model 296. Declaració anual de retencions i ingressos a compte: 1 a 31 de gener.

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA

  Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea: mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del Impost sobre Societats o del Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04. Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats en cadira de rodes o mobilitat reduïda: abans d'adquirir el vehicle.

  Model 034. Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per part dels qui vulguin acollir-se a qualsevol dels règims especials i designin Espanya com a Estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici: abans del inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici.

  • Declaració de modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació.

  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del trimestre anterior en el qual es pretengui deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per part de subjectes passius ocasionals per lliuraments de mitjans de transport nous: 30 dies naturals des de l'entrega. Sol·licitud de devolució per part de subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exerceixin l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport: 20 dies naturals del mes següent a la seva adquisició. Sol·licitud de devolució per part d'ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que es lliurin a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives): 3 mesos des de la seva entrega.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (no empresaris i professionals): abans de la matriculació definitiva. Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles): 1 mes des del pagament del import de l'adjudicació. Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vius del vehicle (beneficiaris del tipus reduït del IVA en entregues o adquisicions intracomunitàries de vehicles): 4 anys següents a la seva data d'adquisició.

  Models 303 i 322. Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial, per a activitats en curs: presentació de l'autoliquidació de l'últim període fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360. Sol·licitud de devolució del IVA suportat en altres Estats membres per empresaris i professionals establerts en el territori d'aplicació del impost i en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establerts en les Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des de l'endemà de cada trimestre o any fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'impost ni en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des de l'endemà de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ d'exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts: 6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  Model 364. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat: sis mesos posteriors a la finalització del trimestre al que corresponguin les quotes suportades.

  Model 365. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat: amb caràcter previ a la realització de cada operació..

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06. Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament: abans de la matriculació definitiva.

  Model 568. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576. Autoliquidació. S'han de declarar les operacions subjectes i no exemptes: després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que s'hagi produït. Si el fet imposable no és la matriculació definitiva: 15 dies naturals des de la meritació del impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  Model 511. Relació mensual de notes d'entrega de productes amb l'impost meritat a tipus reduït o amb aplicació d'un supòsit d'exempció, expedits pel procediment de vendes en ruta: 5 dies hàbils següents a la finalització del mes a què correspon la informació.

  Models 540 dels comprovants i rebuts d'entrega expedits per documentar els avituallaments a aeronaus i 541 a embarcacions, realitzades pel procediment de vendes en ruta i de les notes d'entrega expedides dins del procediment de venda en ruta, NE: mes següent a la seva expedició.

  Models 542 rebuts i comprovants d'entrega expedits durant un trimestre per documentar els avituallaments a aeronaus i 543 a embarcacions, no realitzats pel procediment de vendes en ruta; 546 de subministrament de gasoil marcat a embarcacions amb devolució del Impost sobre Hidrocarburs i 547 relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

  Model 551. Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits: mes següent a les expedicions referides.

  Models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i dipòsits fiscals: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del mes en què es produeixen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent al que finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament del Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter. Liquidació de la tarifa 1a: moment en què se sol·liciti l'autorització per destil·lar. Liquidació de la tarifa 2a: trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquidin l'IVA mensual: 20 primers dies naturals del segon mes següent al en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent al que finalitza el mes.

  DDC i DCC. Declaració desglossament de quotes centralitzades: en els mateixos terminis que la seva declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre: dins del mes de novembre del mateix any natural en què es produeixi el cessament.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística: 12 primers dies naturals del mes següent al que es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació: durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta: per a contribuents no exempts del IAE, 1 mes des de l'inici de l'activitat. Per a contribuents que vinguin aplicant alguna exempció del impost i deixin de complir els requisits: mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulti obligat.

  • Declaració de variació: 1 mes des de la data de variació (efectes exercici següent al de la variació). 
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament. Subjectes passius de l'impost que apliquin alguna de les seves exempcions: durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per aquest impost. En cas de defunció del subjecte passiu: 1 mes des de la mort (drethavents).

  Per als Subjectes passius exempts de IAE, la presentació dels models 036 i 037 substitueix a la presentació del model 840.

  Model 848. Comunicació de l'import net del volum de negoci: 1 de gener a 14 de febrer del exercici en què hagi d'assortir efectes la comunicació.

 • Recordi:

  Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

  Aquest calendari s'ha confeccionat en desembre de 2018, amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901335533/915548770 i www.agenciatributaria.es