Calendari general del contribuent 2018

Mostra el text complet d'esdeveniments
 • Accés al calendari en PDF

  Impressora  Versió completa
  per imprimir

 • Accés al calendari

  Accés al calendari per mesos   per mesos

   

 • 02-01-2018  Fins al 2 de gener
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2018 i successius: 036/037.

  IVA

  • Novembre 2017. Autoliquidació: 303

  • Novembre 2017. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Novembre 2017. Grup d'entitats, model agregat: 353

  • SII: Remissió dels registres de facturació del primer semestre de 2017: sense model

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2018 i successius: 036/037

  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2018 i successius: 036

  • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2018 i 2019: 036

  • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2018: sense model

  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039

  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039

  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039

  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2018: 036/037

  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2018, 2019 i 2020: 036/037

 • 22-01-2018  Fins al 22 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Desembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Quart trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  IVA

  • Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
  • Quart trimestre 2017: Serveis via electrònica: 368

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Desembre 2017: 430
  • Resum anual 2017: 480

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Octubre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Octubre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Desembre 2017: 548, 566, 581
  • Desembre 2017: 570, 580
  • Quart trimestre 2017: 521, 522, 547
  • Quart trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Quart trimestre 2017: 582
  • Quart trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Desembre 2017. Grans empreses: 560
  • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2017. Autoliquidació: 584
  • Any 2017. Autoliquidació anual: 585
  • Tercer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Quart trimestre 2017: 595
  • Any 2017. Declaració anual d'operacions: 596
 • 30-01-2018  Fins al 30 de gener
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  Pagaments fraccionats renda

  • Quart trimestre 2017:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

  IVA

  • Desembre 2017. Autoliquidació: 303
  • Desembre 2017. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Desembre 2017. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Desembre 2017. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Desembre 2017. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • Desembre 2017 (o any 2017). Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Quart trimestre 2017. Autoliquidació: 303
  • Quart trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Quart trimestre (o any 2017). Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Quart trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Resum anual 2017: 390
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
  • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per a 2018 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2017: 036/037
 • 31-01-2018  Fins al 31 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Resum anual 2017: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

  IVA

  • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

  • Resum anual 2017: 165

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

  • Any 2017: 171

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

  • Declaració anual 2017: 181

  DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

  • Declaració anual 2017: 182

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

  • Any 2017: 184

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

  • Declaració anual 2017: 187

  OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

  • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2017: 192
  • Declaració anual 2017: 198

  PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

  • Declaració anual 2017: 345
 • 20-02-2018  Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Gener 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL 

  • Quart trimestre 2017. Declaració trimestral de comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  • Declaració anual 2017. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

  IVA

  • Gener 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340

  • Gener 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

  • Gener 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

  • Declaració anual 2017: 346

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Gener 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Novembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Novembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

  • Gener 2018: 548, 566, 581

  • Gener 2018: 570, 580

  • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563 

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Gener 2018. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Quart trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

 • 28-02-2018  Fins al 28 de febrer
  • IVA
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

  IVA

  • Gener 2018. Autoliquidació: 303

  • Gener 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Gener 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

  Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia a l'opció s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici del exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

  • Any 2017: 159

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

  • Any 2017: 170

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANES D'ESTALVI A LLARG TERMINI

  • Any 2017: 280

  DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

  • Any 2017: 347

 • 20-03-2018  Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Febrer 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Febrer 2018. El d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340

  • Febrer 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

  • Febrer 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Febrer 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Desembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

  • Desembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

  • Febrer 2018: 548, 566, 581

  • Febrer 2018: 570, 580

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Febrer 2018. Grans empreses: 560

 • 02-04-2018  Fins al 2 d'abril
  • IVA
  • Impostos mediambientals
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
  • Impost sobre hidrocarburs
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

  IVA

  • Febrer 2018. Autoliquidació: 303
  • Febrer 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Febrer 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Any 2017. Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte hivernacle: 586

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

  • Any 2017: 189

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

  • Any 2017: 294

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

  • Any 2017: 295

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

  • Any 2017. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
  • Any 2017. Relació anual de quilòmetres realitzats

  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

  • Any 2017: 720
 • 04-04-2018  Des del 4 d'abril fins al 2 de juliol
  • Renda i patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2017 i Patrimoni 2017

  • Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2017

  Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

 • 20-04-2018  Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Març 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Primer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats renda

  • Primer trimestre 2018:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general: 202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Març 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Març 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Març 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Primer trimestre 2018. Autoliquidació: 303
  • Primer trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Primer trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Primer trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
  • Primer trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Març 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Gener 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Gener 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Març 2018: 548, 566, 581
  • Març 2018: 570, 580
  • Primer trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Primer trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Primer trimestre 2018: 582
  • Primer trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Març 2018. Grans empreses: 560
  • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560
  • Any 2017. Autoliquidació anual: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585
  • Any 2017. autoliquidació anual: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Primer trimestre 2018: 595
 • 30-04-2018  Fins al 30 d'abril
  • IVA
  • Número d'identificació fiscal

  IVA

  • Març 2018. Autoliquidació: 303

  • Març 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Març 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Primer trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • 10-05-2018  Des del 10 de maig fins al 2 de juliol
  • Renda

  RENDA

  • Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració anual de Renda 2017: D-100

   Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

 • 21-05-2018  Fins al 21 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
   Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Abril 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Abril 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Abril 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Abril 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Febrer 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2018: 548, 566, 581
  • Abril 2018: 570, 580
  • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Abril 2018. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587
 • 30-05-2018  Fins al 30 de maig
  • IVA

  IVA

  • Abril 2018. Autoliquidació: 303

  • Abril 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

  • Abril 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

 • 31-05-2018  Fins al 31 de maig
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

  • Any 2017: 289

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

  • Any 2017: 290
 • 20-06-2018  Fins al 20 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Maig 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Maig 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Maig 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Maig 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Maig 2018: 548, 566, 581
  • Maig 2018: 570, 580

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Maig 2018. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2018: 584
 • 27-06-2018  Fins al 27 de juny
  • Renda i patrimoni

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714
 • 02-07-2018  Fins al 2 de juliol
  • Renda i patrimoni
  • IVA
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

  RENDA I PATRIMONI

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
  • Règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2017: 151

  IVA

  • Maig 2018: Autoliquidació: 303
  • Maig 2018: Grup d'entitats, model individual: 322
  • Maig 2018: Grup d'entitats, model agregat: 353

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D'ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

  • Any 2017: 282
 • 20-07-2018  Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juny 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Segon trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats renda

  • Segon trimestre 2018:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

  IVA

  • Juny 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
  • Juny 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Juny 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Segon trimestre 2018. Autoliquidació: 303
  • Segon trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Segon trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Segon trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
  • Segon trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Juny 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Abril 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Abril 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Juny 2018: 548, 566, 581
  • Juny 2018: 570, 580
  • Segon trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Segon trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Segon trimestre 2018: 582
  • Segon trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

  • Juny 2018. Grans empreses: 560
  • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  Segon trimestre 2018: 595

 • 25-07-2018  Fins al 25 de juliol
  • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

  IMPUESTO SOBRE SOCIETATS I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Declaració anual 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

  Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AYUDAS REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D'ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

  Any 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 282

  Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

 • 30-07-2018  Fins al 30 de juliol

  IVA

  IVA

  • Juny 2018: Autoliquidació: 303
  • Juny 2018: Grup d'entitats. model individual: 322
  • Juny 2018: Grup d'entitats, model agregat: 353
 • 31-07-2018  Fins al 31 de juliol
  • Número d'identificació fiscal
  • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Segon trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  IMPUESTO SOBRE DIPÒSITS EN LAS ENTITATS DE CRÈDIT

  • Autoliquidació 2017: 411
  • Pagament a compte. Autoliquidació 2018: 410
 • 20-08-2018  Fins al 20 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Juliol 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Juliol 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Maig 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Maig 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Juliol 2018: 548, 566, 581
  • Juliol 2018: 570, 580
  • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

  • Juliol 2018. Grans empreses: 560
 • 30-08-2018  Fins al 30 d'agost
  • IVA

  IVA

  • Juliol 2018. Autoliquidació: 303
  • Juliol 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Juliol 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • 31-08-2018  Fins al 31 d'agost

  Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d'Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

  Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d'Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

 • 20-09-2018  Fins al 20 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Agost 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Agost 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Juliol i agost 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Agost 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Juliol i agost 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juny 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juny 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Agost 2018: 548, 566, 581
  • Agost 2018: 570, 580

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

  • Agost 2018. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

  Segon quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

 • 01-10-2018  Fins a l'1 d'octubre
  • IVA

  IVA

  • Agost 2018. Autoliquidació: 303
  • Agost 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Agost 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • 22-10-2018  Fins al 22 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
  • Tercer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

  Pagaments fraccionats renda

  • Tercer trimestre 2018:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

  Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general: 202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Setembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Setembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Setembre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Tercer trimestre 2018. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
  • Tercer trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Setembre 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Juliol 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Juliol 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Setembre 2018: 548, 566, 581
  • Setembre 2018: 570, 580
  • Tercer trimestre 2018: 521, 522, 547
  • Tercer trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
  • Tercer trimestre 2018: 582
  • Tercer trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

  • Setembre 2018. Grans empreses: 560
  • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585
  • Pagament fraccionat 2018: 589

  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

  • Tercer trimestre 2018: 595
 • 30-10-2018  Fins al 30 d'octubre
  • IVA

  IVA

  • Setembre 2018. Autoliquidació: 303
  • Setembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Setembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • 31-10-2018  Fins al 31 d'octubre
  • Número d'identificació fiscal
  • Compte Corrent Tributari

  NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

  • Tercer trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

  COMPTE CORRENT TRIBUTARI

  • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2018: CCT
   La renúncia s'haurà de formular en el model de “sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
 • 05-11-2018  Fins al 5 de novembre
  • Renda

  RENDA

  • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2017, si es va fraccionar el pagament: 102
 • 20-11-2018  Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

  • Octubre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  IVA

  • Octubre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Octubre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Octubre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380 

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Octubre 2018: 430 

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

  • Agost 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Agost 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Octubre 2018: 548, 566, 581
  • Octubre 20178 570, 580
  • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510 

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT 

  • Octubre 2018. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Tercer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583
 • 30-11-2018  Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Impostos Mediambientals

  IVA

  • Octubre 2018. Autoliquidació: 303
  • Octubre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Octubre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
  • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2018: sense model 
  • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
  • SII. Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

  • Any 2017: Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 232

   Resta d'entitats: el mes següent als deu mesos posteriors al fi del període impositiu.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Any 2017. Autoliquidació: 583
  • Any 2018: Autoliquidació anual per cessament d'activitat: 588
 • 20-12-2018  Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

  RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Novembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Exercici en curs:
   • Règim general: 202
   • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

  IVA

  • Novembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
  • Novembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
  • Novembre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

  IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Novembre 2018: 430

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Setembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Setembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Novembre 2018: 548, 566, 581
  • Novembre 2018: 570, 580

  Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510 

  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT 

  • Novembre 2018. Grans empreses: 560 

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  • Pagament fraccionat: 584
  • Any 2017. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591
 • 31-12-2018  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2019 i successius: 036/037

  IVA

  • Novembre 2018. Autoliquidació: 303
  • Novembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
  • Novembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2019 i successius: 036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2019 i successius: 036
  • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2019 i 2020: 036
  • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2019: sense model
  • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2019: 036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2019, 2020 i 2021: 036/037