Calendari general del contribuent 2018

Mostra el text complet d'esdeveniments
  • Accés al calendari en PDF

    Impressora  Versió completa
    per imprimir

  • Accés al calendari

    Accés al calendari per mesos   per mesos

     

  • 02-01-2018  Fins al 2 de gener
    • Renda
    • IVA

    RENDA

    • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2018 i successius: 036/037.

    IVA

    • Novembre 2017. Autoliquidació: 303

    • Novembre 2017. Grup d'entitats, model individual: 322

    • Novembre 2017. Grup d'entitats, model agregat: 353

    • SII: Remissió dels registres de facturació del primer semestre de 2017: sense model

    • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2018 i successius: 036/037

    • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2018 i successius: 036

    • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2018 i 2019: 036

    • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2018: sense model

    • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039

    • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039

    • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039

    • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2018: 036/037

    • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2018, 2019 i 2020: 036/037

  • 22-01-2018  Fins al 22 de gener
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals
    • Impost Especial sobre el Carbó

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Desembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
    • Quart trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

    IVA

    • Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
    • Quart trimestre 2017: Serveis via electrònica: 368

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Desembre 2017: 430
    • Resum anual 2017: 480

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Octubre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Octubre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Desembre 2017: 548, 566, 581
    • Desembre 2017: 570, 580
    • Quart trimestre 2017: 521, 522, 547
    • Quart trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
    • Quart trimestre 2017: 582
    • Quart trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Desembre 2017. Grans empreses: 560
    • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Any 2017. Autoliquidació: 584
    • Any 2017. Autoliquidació anual: 585
    • Tercer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587

    IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

    • Quart trimestre 2017: 595
    • Any 2017. Declaració anual d'operacions: 596
  • 30-01-2018  Fins al 30 de gener
    • Renda
    • IVA

    RENDA

    Pagaments fraccionats renda

    • Quart trimestre 2017:
      • Estimació directa: 130
      • Estimació objectiva: 131

    IVA

    • Desembre 2017. Autoliquidació: 303
    • Desembre 2017. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Desembre 2017. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
    • Desembre 2017. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Desembre 2017. Grup d'entitats, model agregat: 353
    • Desembre 2017 (o any 2017). Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Quart trimestre 2017. Autoliquidació: 303
    • Quart trimestre 2017. Declaració-liquidació no periòdica: 309
    • Quart trimestre (o any 2017). Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Quart trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Resum anual 2017: 390
    • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
    • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
    • Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial per a 2018 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2017: 036/037
  • 31-01-2018  Fins al 31 de gener
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d'Entitats de nova o recent creació
    • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
    • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
    • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
    • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
    • Declaració informativa d'adquiisiciones i alienacions d'accions i participacions en Insitituciones d'inversió col·lectiva
    • Operacions amb actius financers
    • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Resum anual 2017: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

    IVA

    • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

    DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

    • Resum anual 2017: 165

    DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

    • Any 2017: 171

    DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

    • Declaració anual 2017: 181

    DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

    • Declaració anual 2017: 182

    DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

    • Any 2017: 184

    DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

    • Declaració anual 2017: 187

    OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

    • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2017: 192
    • Declaració anual 2017: 198

    PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

    • Declaració anual 2017: 345
  • 20-02-2018  Fins al 20 de febrer
    • Renda i Societats
    • Número d'identificació fiscal
    • IVA
    • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
    • Impost sobre les primes d'assegurances
    • Impostos especials de fabricació
    • Impost especial sobre l'electricitat
    • Impostos mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Gener 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL 

    • Quart trimestre 2017. Declaració trimestral de comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

    • Declaració anual 2017. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

    IVA

    • Gener 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340

    • Gener 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

    • Gener 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

    • Declaració anual 2017: 346

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Gener 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Novembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

    • Novembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

    • Gener 2018: 548, 566, 581

    • Gener 2018: 570, 580

    • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

    • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563 

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Gener 2018. Grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Quart trimestre 2017. Pagament fraccionat: 583

  • 28-02-2018  Fins al 28 de febrer
    • IVA
    • Impost sobre societats
    • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
    • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
    • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
    • Declaració anual d'operacions amb tercers

    IVA

    • Gener 2018. Autoliquidació: 303

    • Gener 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

    • Gener 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

    IMPOST SOBRE SOCIETATS

    Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

    Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia a l'opció s'exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici del exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

    DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

    • Any 2017: 159

    DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

    • Any 2017: 170

    DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANES D'ESTALVI A LLARG TERMINI

    • Any 2017: 280

    DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

    • Any 2017: 347

  • 20-03-2018  Fins al 20 de març
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Febrer 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Febrer 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340

    • Febrer 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

    • Febrer 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Febrer 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Desembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

    • Desembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

    • Febrer 2018: 548, 566, 581

    • Febrer 2018: 570, 580

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Febrer 2018. Grans empreses: 560

  • 02-04-2018  Fins al 2 d'abril
    • IVA
    • Impostos mediambientals
    • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
    • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions
    • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
    • Impost sobre hidrocarburs
    • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

    IVA

    • Febrer 2018. Autoliquidació: 303
    • Febrer 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Febrer 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Any 2017. Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte hivernacle: 586

    DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

    • Any 2017: 189

    DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

    • Any 2017: 294

    DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DEL EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

    • Any 2017: 295

    IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

    • Any 2017. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
    • Any 2017. Relació anual de quilòmetres realitzats

    DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

    • Any 2017: 720
  • 04-04-2018  Des del 4 d'abril fins al 2 de juliol
    • Renda i patrimoni

    RENDA I PATRIMONI

    • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2017 i Patrimoni 2017

    • Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2017

    Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

  • 20-04-2018  Fins al 20 d'abril
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals
    • Impost Especial sobre el Carbó

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Març 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
    • Primer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

    Pagaments fraccionats renda

    • Primer trimestre 2018:
      • Estimació directa: 130
      • Estimació objectiva: 131

    Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

    • Exercici en curs:
      • Règim general: 202
      • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

    IVA

    • Març 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
    • Març 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Març 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Primer trimestre 2018. Autoliquidació: 303
    • Primer trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
    • Primer trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Primer trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
    • Primer trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
    • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Març 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Gener 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Gener 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Març 2018: 548, 566, 581
    • Març 2018: 570, 580
    • Primer trimestre 2018: 521, 522, 547
    • Primer trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
    • Primer trimestre 2018: 582
    • Primer trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Març 2018. Grans empreses: 560
    • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560
    • Any 2017. Autoliquidació anual: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Primer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585
    • Any 2017. autoliquidació anual: 589

    IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

    • Primer trimestre 2018: 595
  • 30-04-2018  Fins al 30 d'abril
    • IVA
    • Número d'identificació fiscal

    IVA

    • Març 2018. Autoliquidació: 303

    • Març 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

    • Març 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

    NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

    • Primer trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
  • 10-05-2018  Des del 10 de maig fins al 2 de juliol
    • Renda

    RENDA

    • Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT de la declaració anual de Renda 2017: D-100

      Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

  • 21-05-2018  Fins al 21 de maig
    • Renda i Societats
    • IVA
      Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Abril 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Abril 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
    • Abril 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Abril 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Abril 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Febrer 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Febrer 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Abril 2018: 548, 566, 581
    • Abril 2018: 570, 580
    • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Primer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Abril 2018. Grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Primer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583
    • Primer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587
  • 30-05-2018  Fins al 30 de maig
    • IVA

    IVA

    • Abril 2018. Autoliquidació: 303

    • Abril 2018. Grup d'entitats, model individual: 322

    • Abril 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353

  • 31-05-2018  Fins al 31 de maig
    • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
    • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs

    DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

    • Any 2017: 289

    DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES

    • Any 2017: 290
  • 20-06-2018  Fins al 20 de juny
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Maig 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Maig 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
    • Maig 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Maig 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Maig 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Març 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Març 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Maig 2018: 548, 566, 581
    • Maig 2018: 570, 580

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

    • Maig 2018. Grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Pagament fraccionat 2018: 584
  • 27-06-2018  Fins al 27 de juny
    • Renda i patrimoni

    RENDA I PATRIMONI

    • Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714
  • 02-07-2018  Fins al 2 de juliol
    • Renda i patrimoni
    • IVA
    • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

    RENDA I PATRIMONI

    • Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
    • Règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2017: 151

    IVA

    • Maig 2018: Autoliquidació: 303
    • Maig 2018: Grup d'entitats, model individual: 322
    • Maig 2018: Grup d'entitats, model agregat: 353

    DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUDES REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D'ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

    • Any 2017: 282
  • 20-07-2018  Fins al 20 de juliol
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals
    • Impost Especial sobre el Carbó

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Juny 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
    • Segon trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

    Pagaments fraccionats renda

    • Segon trimestre 2018:
      • Estimació directa: 130
      • Estimació objectiva: 131

    IVA

    • Juny 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions: 340
    • Juny 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Juny 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Segon trimestre 2018. Autoliquidació: 303
    • Segon trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
    • Segon trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Segon trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
    • Segon trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
    • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Juny 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Abril 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Abril 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Juny 2018: 548, 566, 581
    • Juny 2018: 570, 580
    • Segon trimestre 2018: 521, 522, 547
    • Segon trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
    • Segon trimestre 2018: 582
    • Segon trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

    • Juny 2018. Grans empreses: 560
    • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585

    IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

    Segon trimestre 2018: 595

  • 25-07-2018  Fins al 25 de juliol
    • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
    • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

    IMPUESTO SOBRE SOCIETATS I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

    Declaració anual 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

    Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

    DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AYUDAS REBUDES EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS D'ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

    Any 2017. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 282

    Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

  • 30-07-2018  Fins al 30 de juliol

    IVA

    IVA

    • Juny 2018: Autoliquidació: 303
    • Juny 2018: Grup d'entitats. model individual: 322
    • Juny 2018: Grup d'entitats, model agregat: 353
  • 31-07-2018  Fins al 31 de juliol
    • Número d'identificació fiscal
    • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit

    NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

    • Segon trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

    IMPUESTO SOBRE DIPÒSITS EN LAS ENTITATS DE CRÈDIT

    • Autoliquidació 2017: 411
    • Pagament a compte. Autoliquidació 2018: 410
  • 20-08-2018  Fins al 20 d'agost
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Juliol 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Juliol 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
    • Juliol 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Maig 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Maig 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Juliol 2018: 548, 566, 581
    • Juliol 2018: 570, 580
    • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Segon trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

    • Juliol 2018. Grans empreses: 560
  • 30-08-2018  Fins al 30 d'agost
    • IVA

    IVA

    • Juliol 2018. Autoliquidació: 303
    • Juliol 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Juliol 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • 31-08-2018  Fins al 31 d'agost

    Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d'Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

    Es podran presentar els models 349 del IVA i 430 del Impost sobre les Primes d'Assegurances, del qual termini de presentació conclou el 20 de setembre.

  • 20-09-2018  Fins al 20 de setembre
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Agost 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Agost 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
    • Juliol i agost 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Agost 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Juliol i agost 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juny 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juny 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Agost 2018: 548, 566, 581
    • Agost 2018: 570, 580

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

    • Agost 2018. Grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    Segon trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

    Segon quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

  • 01-10-2018  Fins a l'1 d'octubre
    • IVA

    IVA

    • Agost 2018. Autoliquidació: 303
    • Agost 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Agost 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • 22-10-2018  Fins al 22 d'octubre
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals
    • Impost Especial sobre el Carbó

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Setembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
    • Tercer trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

    Pagaments fraccionats renda

    • Tercer trimestre 2018:
      • Estimació directa: 130
      • Estimació objectiva: 131

    Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

    • Exercici en curs:
      • Règim general: 202
      • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

    IVA

    • Setembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
    • Setembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Setembre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Tercer trimestre 2018. Autoliquidació: 303
    • Tercer trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica: 309
    • Tercer trimestre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Tercer trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
    • Tercer trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380
    • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
    • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Setembre 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Juliol 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Juliol 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Setembre 2018: 548, 566, 581
    • Setembre 2018: 570, 580
    • Tercer trimestre 2018: 521, 522, 547
    • Tercer trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
    • Tercer trimestre 2018: 582
    • Tercer trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

    • Setembre 2018. Grans empreses: 560
    • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Tercer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 585
    • Pagament fraccionat 2018: 589

    IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

    • Tercer trimestre 2018: 595
  • 30-10-2018  Fins al 30 d'octubre
    • IVA

    IVA

    • Setembre 2018. Autoliquidació: 303
    • Setembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Setembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
  • 31-10-2018  Fins al 31 d'octubre
    • Número d'identificació fiscal
    • Compte Corrent Tributari

    NÚMERO D'IDENTIFICACIÓN FISCAL

    • Tercer trimestre 2018. Comptes i operacions dels quals titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

    COMPTE CORRENT TRIBUTARI

    • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2018: CCT
      La renúncia s'haurà de formular en el model de “sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”
  • 05-11-2018  Fins al 5 de novembre
    • Renda

    RENDA

    • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2017, si es va fraccionar el pagament: 102
  • 20-11-2018  Fins al 20 de novembre
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

    • Octubre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    IVA

    • Octubre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
    • Octubre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Octubre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380 

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Octubre 2018: 430 

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

    • Agost 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Agost 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Octubre 2018: 548, 566, 581
    • Octubre 20178 570, 580
    • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Tercer trimestre 2018. Llevat de grans empreses: 561, 562, 563

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510 

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT 

    • Octubre 2018. Grans empreses: 560

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

    • Tercer trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583
  • 30-11-2018  Fins al 30 de novembre
    • IVA
    • Impostos Mediambientals

    IVA

    • Octubre 2018. Autoliquidació: 303
    • Octubre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Octubre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
    • Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
    • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2018: sense model 
    • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
    • SII. Comunicació de l'opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

    DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

    • Any 2017: Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l'any natural: 232

      Resta d'entitats: el mes següent als deu mesos posteriors al fi del període impositiu.

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

    • Any 2017. Autoliquidació: 583
    • Any 2018: Autoliquidació anual per cessament d'activitat: 588
  • 20-12-2018  Fins al 20 de desembre
    • Renda i Societats
    • IVA
    • Impost sobre les Primes d'Assegurances
    • Impostos Especials de Fabricació
    • Impost Especial sobre l'Electricitat
    • Impostos Mediambientals

    RENDA I SOCIETATS

    Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

    • Novembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

    Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

    • Exercici en curs:
      • Règim general: 202
      • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

    IVA

    • Novembre 2018. Declaració d'operacions incloses en els llibres registre del IGIC i altres operacions: 340
    • Novembre 2018. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
    • Novembre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

    IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

    • Novembre 2018: 430

    IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

    • Setembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
    • Setembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563
    • Novembre 2018: 548, 566, 581
    • Novembre 2018: 570, 580

    Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510 

    IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT 

    • Novembre 2018. Grans empreses: 560 

    IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

    • Pagament fraccionat: 584
    • Any 2017. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591
  • 31-12-2018  Fins al 31 de desembre
    • Renda
    • IVA

    RENDA

    • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2019 i successius: 036/037

    IVA

    • Novembre 2018. Autoliquidació: 303
    • Novembre 2018. Grup d'entitats, model individual: 322
    • Novembre 2018. Grup d'entitats, model agregat: 353
    • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2019 i successius: 036/037
    • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2019 i successius: 036
    • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2019 i 2020: 036
    • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2019: sense model
    • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039
    • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039
    • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039
    • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2019: 036/037
    • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2019, 2020 i 2021: 036/037