Fins al 20 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2016. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Quart trimestre 2016: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2016: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Desembre 2016: 430
 • Resum anual 2016: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2016. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2016. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2016: 548, 566, 581
 • Desembre 2016: 570, 580
 • Quart trimestre 2016: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2016. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2016: 582
 • Quart trimestre 2016. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Desembre 2016. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2016. Llevat de grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2016. Autoliquidació anual per la producció de residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoeléctrica: 584
 • Any 2016. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2016. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2016: 595
 • Any 2016. Declaració anual d'operacions: 596