Qui té obligació de declarar?

 • Hi són obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents en Espanya, excepte els que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

  1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:
   • Sempre que procedeixin d'un sol pagador.
   • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de  quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
   • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, Plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'hagués realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establert (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

   El límit es fixa en 12.643 euros anuals, tret de per als contribuents morts anteriorment al 5 de juliol de 2018, que es manté en el límit de 12.000 euros, en els següents supòsits:

   • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
   • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
   • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
   • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

    Tenen aquesta consideració el 2018 el tipus de retenció del 35 per 100 o del 19 per 100 (quan els rendiments procedeixin d'entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros) aplicable a les retribucions percebudes per la condició d'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'altres òrgans representatius, així com el tipus de retenció del 15 per 100 aplicable als rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

  2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

   S'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsos d'accions o partici­paciones d'institucions d'inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.Quan la base de retenció no s'hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés en compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.

  3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

   No hauran de presentar declaració en cap cas els qui obtinguin rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superin  els 1.000 euros ni els qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

   No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exercitin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració.

   No es prendran en consideració les rendes exemptes de l'Impost

   Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

   Estan obligats a declarar en qualsevol cas els contribuents que percebin qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superin els imports màxims indicats.

  Preguntes freqüents generals sobre l'IRPF