Pot un menor d'edat ser titular d'un certificat electrònic? 

Cal distingir entre certificats en targeta (certificats maquinari) com és el cas del DNIe i certificats en navegador (certificats programari) com els generats per la FNMT.

DNIe:

L'article 1.4 del Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, que regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica  permet als espanyols majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, la identificació electrònica del seu titular així com realitzar la signatura electrònica dels seus documents. Per al cas dels espanyols menors d'edat, o que no gaudeixin de plena capacitat d'obrar, estableix que el DNIe contindrà únicament la utilitat de la identificació electrònica, per a la qual cosa s'emetrà amb el respectiu certificat d'autenticació activat.  

Per tant, amb el DNIe el menor d'edat podrà acreditar la seva identitat per mitjans telemàtics, però no tindrà capacitat per realitzar la signatura electrònica.

Certificats programari:

Els certificats només podran sol·licitar-los els majors de 18 anys o menors emancipats, i segons les consideracions següents:

Expedició de certificats a menors d'edat

  1. La majoria d'edat és:
    1. Per a espanyols: 18 anys
    2. Per a estrangers: entre 18 i 21 anys. En cas de dubtes, el sol·licitant haurà d'aportar l'acreditació de la seva majoria d'edat, segons el país d'origen, mitjançant certificat de la seva ambaixada o consolat.
  2. Menors emancipats. Poden sol·licitar el certificat, però han d'acreditar la seva emancipació:
    1. Españoles: certificat literal del Registre Civil
    2. Per a estrangers: entre 18 i 21 anys. Segons el país d'origen, mitjançant el certificat corresponent de la seva ambaixada o consolat.

Per tant, un menor d'edat no pot ser titular d'un certificat electrònic tret dels supòsits d'emancipació degudament acreditats.