Sobre aquesta Ajuda

 • En els apartats que s'inclouen a continuació es tracta d'explicar tot el relatiu als certificats electrònics, en concret:

  • Què és un certificat electrònic.
  • En quins serveis de l'Agència Tributària (AEAT) pot fer-lo servir.
  • Què ha de fer per obtenir un certificat electrònic.
  • Quines són les operacions d'ús pròpies del cicle de vida del certificat i què pot necessitar dur a terme.
  • Alguns dels errors més freqüents quan provem d'obtenir un certificat, accedir a algun servei amb ell, o realitzem alguna operació pròpia del seu cicle de vida.
  • Enllaços a les normes legals que regulen l'ús dels certificats electrònics.

  En ocasions, els detalls dels aspectes aquí presentats depenen  del certificat concret adquirit i de l'Autoritat de Certificació (AC) que l'emeti.Atès el nombre d'Autoritats de Certificació no és possible fer un seguiment exhaustiu de la casuística de cada una d'elles.

  Es dona una visió el més general possible, prenent com a exemple els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), ja que l'Agència Tributària actua com a Oficina d'Inscripcions per a l'acreditació de la identitat dels mateixos (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Per això es recomana acudir també al portal web, o qualsevol altre punt de contacte, de l'Autoritat de Certificació elegida.

 • Entitats emissores de certificats electrònics.