Portal d'Educació Civicotributària. Agencia Tributaria. - Professors versió flash

Agència Tributària, amb la col.laboració d'Institut d'Estudis Fiscals.

Quins impostos hi ha?

 1. Objectius
             
 2. Continguts
                   
 3. Recordem que...
    
 4. Glossari
     
 5. Suggeriments d'ús per a Educació Primària
        
 6. Suggeriments d'ús per a Educació Secundària
         


1 Objectius

Es pretén que els alumnes siguin capaços de:

 

2 Continguts

2.1 Identificació dels tipus d'impostos
2.1.1 Concepte i classes de tributs. Els impostos
2.1.2 Classes d'impostos
2.1.3 Impostos directes
2.1.4 Impostos indirectes
2.2 L'impost sobre la renda de les persones físiques
2.2.1 Característiques de l'IRPF
2.2.2 Regulació de l'IRPF
2.2.3 Elements de l'IRPF
2.2.4 Individualització de l'IRPF
2.2.5 Serveis d'ajuda de l'Agència Tributària per emplenar l'IRPF
2.2.6 Retencions
2.3 L'impost sobre el valor afegit
2.3.1 Un impost indirecte que grava el consum
2.3.2 Fonaments de l'impost. Concepte de valor afegit
2.3.3 Regulació de l'IVA
2.3.4 Exempcions i tipus

2.1 Identificació dels tipus d'impostos 2.1.1 Concepte i classes de tributs. Els impostos

Dins dels ingressos públics que l'Estat i altres administracions públiques han d'obtenir per finançar les necessitats públiques, destaquen els tributs , que són prestacions dineràries que els ciutadans estan obligats per llei a pagar.

Al seu torn, els tributs es classifiquen en taxes, contribucions especials i impostos. Les taxes les paguen els ciutadans a conseqüència de la realització d'una actuació administrativa que els beneficia individualment, però que estan obligats a sol•licitar o rebre, com ara la recollida d'escombraries, l'expedició del DNI. Les contribucions especials es paguen quan una actuació pública adreçada a satisfer una necessitat col•lectiva produeix un benefici especial a determinats individus. Per exemple, l'augment de valor d'una finca a conseqüència de la realització d'una obra pública.

Finalment, els impostos són els tributs més importants, ja que a través d'ells s'obté la major part dels ingressos públics per pagar les necessitats col•lectives. Són quantitats que s'exigeixen obligatòriament per llei sense que hi hagi una contraprestació individualitzada específica i que es fonamenten en fets que demostren la capacitat econòmica dels ciutadans.

La capacitat econòmica o de pagament és, doncs, un principi fonamental a l'hora de parlar dels impostos. És un principi basat en criteris d'equitat, de justícia distributiva i, conforme a aquest, una capacitat econòmica superior suposa més capacitat per atendre les càrregues públiques.

Aquesta capacitat econòmica de cada ciutadà es manifesta de diferents maneres, bé a través de la riquesa que posseeix (patrimoni), bé a través dels ingressos que obté (renda) o bé a través dels consums que realitza. Per això, els diferents impostos existents recauen sobre alguna d'aquestes tres manifestacions de la capacitat de pagament de les persones.

2.1.2 Classes d'impostos

Les classificacions que es poden fer dels impostos són diverses, però la més coneguda i utilitzada és la que distingeix entre impostos directes i impostos indirectes . Són impostos directes els que s'apliquen sobre una manifestació directa o immediata de la capacitat econòmica: la possessió d'un patrimoni i l'obtenció d'una renda. Són impostos indirectes, altrament, els que s'apliquen sobre una manifestació indirecta o mediata de la capacitat econòmica: la circulació de la riquesa, bé per actes de consum o bé per actes de transmissió. En definitiva, els imposts directes graven la riquesa en si mateixa, mentre que les indirectes graven la utilització d'aquesta riquesa.

Seguint aquesta classificació, els principals impostos actualment existents a Espanya són els següents (els textos normatius que s’esmenten a continuació estan disponibles a la web de l'Agència Tributària que inclou vincles per accedir-hi directament).

2.1.3 Impostos directes:

 1. Impost sobre la renda de les persones físiques( Llei 35/2006, de 28 de novembre i Reial decret 439/ 2007, de 30 de maig
 2. Impost sobre la renda de no residents (Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març i Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol). Aquest impost recau sobre la renda obtinguda a Espanya per persones que no viuen a Espanya. 
 3. Impost sobre societats (Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març i Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament). Aquest impost recau sobre el benefici que obtenen les empreses (societats) de la seva activitat. Concretament, s'aplica sobre el benefici net, és a dir, que dels ingressos que obté cada empresa es resten les despeses que han calgut per obtenir-los.
 4. Impost sobre successions i donacions (Llei 29/1987, de 18 de desembre, i Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre).L'impost sobre successions i donacions el paguen les persones quan reben diners o altres béns de manera gratuïta, és a dir, sense que es tracti d'una contraprestació per un treball o servei que hagin realitzat o per uns diners o una cosa que hagin lliurat a canvi. S'inclouen aquí tant els casos en què el que es rep és una herència o llegat d'una persona morta (adquisicions “mortis causa”) com els casos en què el que es rep és una donació efectuada per una persona viva (adquisicions “inter vivos”).
  Aquest impost està cedit a les comunitats autònomes.
 5. Impost sobre el patrimoni (Llei 19/1991, de 6 de juni) La Llei 4/2008, de 23 de desembre, suprimeix el gravamen de l'impost sobre el patrimoni, derogant també els articles de la Llei 19/1991 relatius al règim d'autoliquidació, persones obligades i presentació de declaració. La supressió del gravamen s'ha establert a partir de l'exercici 2008 i s'instrumenta mitjançant una bonificació del 100% de la quota íntegra de l'impost. No obstant això, el Reial Decret-llei 12/2001, de 16 de setembre, torni a restablir l'impost sobre el patrimoni amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012 encara que amb modificacions respecte de la redacció anterior a la Llei 4/2008. Així mateix, és previsible la seva pròrroga, almenys, per a l'exercici 2013. Fins a l'exercici 2007 inclòs i posteriorment en els exercicis 2011 i 2012 a l'efecte de l'impost sobre patrimoni es considera patrimoni net d'una persona el conjunt dels béns i drets que posseeix (cases, terres, comptes bancaris, joies, objectes d'art...), restades les càrregues, deutes i obligacions a les quals aquesta persona ha de fer front. Hi ha béns que, no obstant això, estan exempts de l'impost sobre el patrimoni, com és el cas de l'habitatge habitual de la persona i el seu aixovar domèstic. Finalment, fins a l'exercici 2007 i en 2011 i 2012 només pagaven aquest impost les persones amb un patrimoni net superior a una determinada quantitat (en 2011 i 2012, amb caràcter general, 700.000 euros) o que encara no superant aquest import, considerat com a mínim exempt, el valor dels seus béns o drets sigui superior a una quantitat a partir de la qual es considera que han de contribuir en tot cas (2.000.000 euros en 2011 i 2012), lògicament sense incloure en ambdues quantitats el valor dels béns exempts. L'impost està cedit a les Comunitats Autònomes.
   

2.1.4 Impostos indirectes:

A part dels anteriors, cal tenir en compte l'existència d'impostos locals, que s'exigeixen pels ajuntaments o diputacions provincials. Els més importants són l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Les comunitats autònomes tenen així mateix capacitat per establir impostos i altres tributs.

2.2 L'impost sobre la renda de les persones físiques 2.2.1 Característiques de l'IRPF

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és una peça clau dels sistemes fiscals moderns. A través d'ell es busca particularment l'aplicació dels principis de capacitat econòmica, equitat, justícia i redistribució de la riquesa.

L'IRPF constitueix un impost directe que recau sobre l'obtenció de la renda, com a manifestació immediata de la capacitat econòmica dels ciutadans, ja que es considera que la renda de cada persona és indicativa del seu grau de benestar i, per tant, permet determinar quina ha de ser la contribució de cadascú al manteniment de les despeses públiques..

2.2.2 Regulació de l'IRPF

La regulació d'aquest impost es troba en el Llei 35/2006, de 28 de novembre, i en el Reial decret 439/ 2007, de 30 de març. Aquests textos es troben disponibles a la web de l'Agència Tributària i s’hi pot accedir directament a través del vincle que s'ofereix.

2.2.3 Elements de l'IRPF

Dins del concepte de renda s'engloben: els rendiments del treball i les activitats econòmiques (sous, salaris i algun altre tipus de rendiments, com els dels professionals independents), els rendiments del capital (interessos de comptes corrents, venda d'accions i altres valors) i els guanys patrimonials (article 6 i articles 31 a 37 de la Llei). Existeixen una sèrie de rendes que es troben exemptes de l'impost, com és el cas de les pensions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta, els premis literaris, les beques per a estudis o certes prestacions per atur, entre d'altres (article 7 Llei).

La renda per la qual es paga l'impost és la renda neta, és a dir, una vegada deduïdes les despeses necessàries per obtenir-la, com les cotitzacions a la Seguretat Social i per drets passius. A més, si la persona ha tingut pèrdues, pot compensar-les amb els guanys, fins i tot si les pèrdues són d'anys anteriors.

2.2.4 Individualització de l'IRPF

Aquest impost es caracteritza perquè té en compte les circumstàncies personals i familiars dels ciutadans per conèixer la seva verdadera capacitat econòmica. Un altre tret important és que es tracta d'un impost progressiu, ja que el percentatge (tipus de gravamen) que s'aplica per determinar la quantitat que cadascú ha de pagar varia en forma més que proporcional a la variació de la renda que es grava (base imposable).

La personalització de l'impost s'aconsegueix no només a través de la progressivitat, sinó també mitjançant l'establiment d'exempcions, reduccions i deduccions:

 1. 1. Alguns rendiments que engloben el concepte de renda es redueixen inicialment, atenent a determinades circumstàncies que es volen afavorir; així en el cas dels rendiments del treball la reducció es va incrementant com menors són els rendiments, és a dir, les persones que guanyen menys es redueixen una quantitat major (article 20). A més hi ha altres reduccions que s'apliquen en principi sobre la base imposable general (rendes generals menys despeses deduïbles), regulades en els articles 51 a 55, 61 bis i disposició addicional 11 de la Llei i que tenen a veure fonamentalment amb la protecció de situacions de dependència i envelliment (aportacions a plans de pensions, mutualitats de previsió social, aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat ...). Un cop aplicades les esmentades reduccions s'haurà determinat la base liquidable (general i de l'estalvi).
 2. 2. Establiment d'un mínim personal i familiar (articles 56 a 61 de la Llei) que té per objecte principal adequar l'impost a les circumstàncies personals i familiars del contribuent. El mínim personal serà més elevat pels contribuents majors de 65 anys, incrementant encara més per als majors de 75 anys. El mínim familiar augmentarà en funció del nombre de fills i ascendents (pares i avis) que convisquin amb el contribuent. A més la discapacitat del propi contribuent o dels fills i ascendents que depenguin d'ell incrementarà el mínim familiar.

 3. El mínim personal i familiar s'integra com un tram zero a la base liquidable (en principi la general), aplicant-se a la totalitat de la base liquidable la tarifa progressiva de l'impost (hi ha la quota corresponent a tota la base liquidable, restant la qual correspongui al mínim personal i familiar), resultant un percentatge més alt com més gran sigui la quantitat, del resultat es resten les deduccions establertes en els articles 68, 80 i 81 de la Llei, entre les quals podem destacar les següents:
  • a) Per inversió en l'habitatge habitual: es pot practicar tant per la compra com per la rehabilitació de l'habitatge i també per les quantitats que es dipositin en un compte destinat a la futura adquisició de la casa.
  • b) Deducció per maternitat: per a les dones que treballin fora de casa amb fills menors de tres anys. Aquesta deducció es pot sol · licitar a l'Agència Tributària de manera anticipada, cobrant mes a mes.
  • c) Per donatius a determinades fundacions i per inversions i despeses en béns d'interès cultural.

2.2.5 Serveis d'ajuda de l'Agència Tributària per emplenar l'IRPF

Com ajuda l'Agència Tributària a fer la declaració als qui han de presentar-la? Cal tenir en compte una sèrie de serveis que, any rere any, ha anat establint i incrementant l'Agència Tributària per facilitar als contribuents el compliment de la seva obligació. Així, es poden demanar per telèfon o Internet les dades fiscals pròpies que cal consignar en la declaració, es pot acudir a les oficines de l'Agència per a la confecció de la declaració (demanant cita prèvia per telèfon) i també es pot presentar la declaració directament des de casa per Internet. A més, l'Agència ha creat el programa informàtic d'ajuda (PADRE), que permet fer de manera senzilla la declaració en l'ordinador. L'Agència Tributària també envia a molts contribuents l'esborrany de declaració al seu domicili. Si estan d'acord amb aquest esborrany, poden confirmar-lo per telèfon, Internet, a les oficines de l'Agència Tributària i, fins i tot, si els surt per retornar, poden fer-ho simplement enviant un SMS des del seu mòbil.

2.2.6 Retencions

Finalment, cal tenir en compte que l'impost sobre la renda es va pagant mes a mes al llarg de l'any mitjançant les quantitats que ens retenen de la nòmina. Per això, en arribar el període de declaració, de maig a juny de l'any següent, cal restar tot el que s'ha anat pagant durant l'any en concepte de retencions. Si després d'aquesta resta i la de totes les reduccions i deduccions que ens hem anat aplicant resulta una quantitat positiva, cal ingressar aquesta quantitat, però si hem pagat de més, l'Agència Tributària ens retorna l'excés.

2.3 L'impost sobre el valor afegit 2.3.1 Un impost indirecte que grava el consum

L'impost sobre el valor afegit (IVA) és el més important dels impostos indirectes. Recau sobre les vendes, de manera que el seu objecte és el consum considerat com una manifestació indirecta de la capacitat econòmica de les persones, en la mesura en què constitueix un acte de disposició de la renda que revela el poder adquisitiu.

A diferència de l'IRPF, l'IVA no es vincula a cada persona de manera concreta i determinada, ja que les circumstàncies personals i familiars no es consideren per determinar l'import a satisfer, de manera que aquest és igual per a tots els consumidors que adquireixen el mateix producte o servei.

L'IVA grava les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals i també les importacions dins i fora de la Unió Europea. Ara bé, els qui es relacionen amb Hisenda i han de pagar les quotes (subjectes passius) són els empresaris i els professionals, que no són els que suporten en el seu patrimoni l'impost. Els qui realment el paguen, els verdaders contribuents, són els consumidors finals, que abonen l'impost dins del preu que paguen pel bé o servei que adquireixen.

A les Illes Canàries no s'aplica l'IVA sinó un impost semblant que es denomina “impost general indirecte canari” (IGIC). A Ceuta i Melilla, tampoc no s'aplica l'IVA sinó un altre impost que s’anomena impost sobre la producció, els serveis i les importacions a Ceuta i Melilla (IPSI).

2.3.2 Fonaments de l'impost. Concepte de valor afegit

Tal com indica la seva pròpia denominació, l'IVA, comparant els valors inicials i finals dels productes, grava l'increment de valor que experimenten els béns i serveis com a resultat del seu pas per cadascuna de les fases del procés productiu i de distribució fins que arriben al consumidor final.

Els empresaris i els professionals repercuteixen sobre els adquirents dels béns o serveis la quantitat resultant d'aplicar el tipus impositiu; al seu torn, poden deduir l'IVA pagat en l'adquisició de béns i serveis que incorporin a l’activitat empresarial o professional. Això facilita el control del compliment tributari, ja que els empresaris tindran així gran interès a exigir la factura de les seves compres per acreditar les seves deduccions.

L'IVA és un impost que s'aplica en tots els països de la Unió Europea i que es troba harmonitzat dins del seu àmbit.

2.3.3 Regulació de l'IVA

La regulació d'aquest impost es troba en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, i en el Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre. Aquests textos estan disponibles a la web de l'Agència Tributària i s’hi pot accedir directament a través del vincle que s'ofereix.

2.3.4 Exempcions i tipus

En l'IVA existeixen exempcions, és a dir, operacions en les quals no sorgeix el deure de tributar (articles 20 i següents de la Llei). És el cas de l'hospitalització i assistència sanitària pública, les prestacions efectuades per dentistes, els serveis públics d'assistència social, l'educació de la infància i joventut per entitats públiques o privades autoritzades...

Hi ha un tipus impositiu general del 21% (article 90 de la Llei), però n’hi ha dos altres reduïts del 10% i del 4% (article 91) que s'apliquen a determinats béns o serveis d'ús general o considerats de primera necessitat. Així, el 8% s'aplica, entre d'altres, als aliments en general, als habitatges, serveis d'hostaleria, ulleres i lentilles, transports de viatgers i equipatges. Per la seva banda, el 4% s'aplica al pa, llet, ous, fruita, verdura, hortalisses, cereals, formatges, llibres, diaris, medecines, cotxes de persones amb discacitat, etc.

L'IVA es caracteritza per la seva neutralitat, generalitat i transparència així com per la seva gran capacitat recaptadora. Certament, des del punt de vista redistributiu, l'impost no atén a les circumstàncies personals dels contribuents i el seu tipus proporcional grava de la mateixa manera tots els consumidors, però aquest fenomen pot compensar-se mitjançant un adequat nivell de provisió pública de béns i serveis així com a través d'una diferenciació de tipus de gravamen que redueixin la càrrega fiscal sobre els productes de primera necessitat, sotmetent els articles de luxe a una quota més gran que la normal.

      

3 Recordem que...

Els impostos són un tipus de tributs, els més importants. Un altre tipus de tributs són les taxes.

Els impostos es classifiquen en impostos directes i indirectes.
Els imposts directes graven la capacitat econòmica dels individus. El més important és l'IRPF que grava les rendes (és a dir, els ingressos que obté un ciutadà en un any). Altres impostos directes són l'impost sobre el patrimoni, que és la riquesa que posseeix un ciutadà; l'impost sobre societats, que recau sobre les empreses; l'impost sobre successions i donacions.

Dels impostos indirectes el més important és l'IVA.
Grava el consum i es fonamenta en el valor que els productes adquireixen segons es produeix la seva fabricació o distribució.

El consumidor abona en el preu del producte que consumeix aquest impost que ha de declarar el qui ven al consumidor el producte o servei. Hi ha productes que estan exempts de l'IVA i altres, de primera necessitat, que tenen un tipus del 4%. També existeix el tipus de 10% per a altres productes. El 21% és el tipus general de l'IVA.

4 Glossari

4.1 Sobre tributos e impuestos
4.2 Sobre el IRPF
4.3 Sobre el IVA


4.1 Sobre tributs e impostos
 • Contribucions especials: Són tributs que es paguen quan una actuació pública adreçada a satisfer una necessitat col•lectiva produeix un benefici especial a determinats individus (per exemple: l'augment de valor d'una finca a conseqüència de la realització d'una obra pública).
 • Impostos directes: Són els impostos que s'apliquen sobre una manifestació directa o immediata de la capacitat econòmica, com ara l'obtenció d'una renda o la possessió d'un patrimoni.
 • Impostos especials: Són els impostos que paguen les persones que compren o consumeixen determinats béns, com són l'alcohol i les begudes alcohòliques, els hidrocarburs, el tabac o la matriculació de mitjans de transport.
 • Impostos indirectes: Són els impostos que s'apliquen sobre una manifestació indirecta o mediata de la capacitat econòmica, com ara la circulació de la riquesa, bé per actes de consum o bé per actes de transmissió.
 • Impost sobre el patrimoni: És un impost directe que s'aplica sobre la possessió d'un patrimoni, entenent per tal el conjunt dels béns i drets que posseeix una persona, al qual cal restar les càrregues, deutes i obligacions que aquesta persona ha d’afrontar. És un impost cedit a les comunitats autònomes.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): És un impost directe que s'aplica sobre l'obtenció de la renda com manifestació immediata de la capacitat econòmica dels ciutadans, atenent als principis d'igualtat, generalitat i progressivitat i d'acord amb les circumstàncies personals i familiars de les persones.
 • Impost sobre societats: És un impost directe que s'aplica sobre el benefici net que obtenen les empreses de la seva activitat.
 • Impost sobre successions i donacions: És un impost directe que s'aplica sobre els béns i drets obtinguts de manera gratuïta per les persones, tant per adquisicions procedents d'una altra persona viva (adquisicions “inter vivos”) com per adquisicions procedents d'una altra persona morta (adquisicions “mortis causa”). És un impost cedit a les comunitats autònomes.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: És un impost indirecte que s'aplica a les transmissions de tota mena de béns i drets, a determinades operacions que realitzen les empreses i a actes que s'han de documentar oficialment. És un impost cedit a les comunitats autònomes.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA): És un impost indirecte que recau sobre el consum de béns i serveis produïts o comercialitzats en l'exercici de les activitats empresarials o professionals, ja que el consum es considera una manifestació indirecta de la capacitat econòmica de les persones.
 • Taxes: Són tributs que paguen els ciutadans a conseqüència de la realització d'una actuació administrativa que els beneficia individualment, però que estan obligats a sol•licitar o rebre (per exemple: la recollida d'escombraries, o l'expedició del DNI).
 • Tributs: Són aportacions dineràries establertes per les lleis per proporcionar ingressos a la Hisenda pública amb l'objectiu que aquesta pugui atendre les despeses públiques. Es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials. Els impostos són els tributs més importants i que els ciutadans han de pagar obligatòriament sense que hi hagi una contraprestació individualitzada específica i que es fonamenten en fets que demostren la capacitat econòmica dels ciutadans (per exemple: l'IRPF o l'IVA). Les taxes són tributs que paguen els ciutadans a conseqüència de la realització d'una actuació administrativa que els beneficia individualment, però que estan obligats a sol•licitar o rebre (per exemple: la recollida d'escombraries, o l'expedició del DNI). Les contribucions especials són tributs que es paguen quan una actuació pública adreçada a satisfer una necessitat col•lectiva produeix un benefici especial a determinats individus (per exemple: l'augment de valor d'una finca a conseqüència de la realització d'una obra pública).


4.2 Sobre l'IRPF
 • Deduccions: Són quantitats que minoren la quota a pagar per un impost. En l'impost sobre la renda de les persones físiques, les deduccions es resten de la quantitat resultant després d'haver-hi aplicat l'escala i el tipus de gravamen. Aquestes deduccions són les establertes per la Llei en supòsits com inversió en l'habitatge habitual, mares treballadores amb nens menors de tres anys o donatius. Les comunitats autònomes també poden establir determinades deduccions.
 • Exempcions: Consisteixen en què en determinats casos, a pesar que es produeixen els fets que donen lloc a què s’hagi de pagar un impost, no sorgeix el deure de tributar perquè així ho hagi establert la Llei. En l'impost sobre la renda de les persones físiques estan exempts, per exemple, determinats premis literaris, artístics o d'atzar, les prestacions de l'Estat per actes de terrorisme o les ajudes als afectats per la SIDA.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): És un impost directe que s'aplica sobre l'obtenció de la renda com a manifestació immediata de la capacitat econòmica dels ciutadans, atenent als principis d'igualtat, generalitat i progressivitat i d'acord amb les circumstàncies personals i familiars de les persones.
 • Mínim personal i familiar: És la quantitat de diners que tots necessitem per viure dignament com a persones i poder pagar les nostres necessitats bàsiques i que, per això, no tributa en l'IRPF. Aquesta quantitat varia segons les circumstàncies personals i familiars del contribuent.
 • Programa PADRE: És un programa informàtic d'ajuda creat per l'Agència Tributària per facilitar la confecció de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Reduccions: Són quantitats que minoren la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'estableixen per la Llei i, entre elles, poden esmentar-se les següents: per rendiments del treball, per atenció de fills, per edat, per discapacitat, per aportacions a plans de pensions.
 • Renda: És l'objecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'entén que està constituïda per la totalitat dels rendiments (del treball, d'activitats econòmiques i del capital), i pels guanys i les pèrdues patrimonials
 • Retencions: Són quantitats que els pagadors de determinades rendes estan obligats per la Llei a detreure d'aquestes rendes que paguen i ingressar-les a Hisenda, en concepte d'ingrés a compte de l'impost personal que els preceptors de les rendes han de pagar. En l'impost sobre la renda de les persones físiques les empreses han d'efectuar tots els mesos aquestes retencions sobre el sou que paguen als empleats. Quan arriba el moment de fer la declaració, els empleats han de descomptar aquestes quantitats retingudes del que han d'ingressar per l'impost. També els bancs i les caixes d'estalvis apliquen retencions sobre els interessos que paguen a les persones que tenen oberts comptes corrents o d'estalvi. Igualment, els professionals i els empresaris fan ingressos a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, que quan fan la declaració de l'IRPF es descompten de la quantitat final que resulti. .

4.3 Sobre l' IVA
 • Deduccions: En l'impost sobre el valor afegit el mecanisme de les deduccions constitueix una característica essencial de l'impost. En virtut d’això, els empresaris poden deduir les quotes suportades en les seves adquisicions, de manera que en cada fase de la cadena de producció-comercialització solament tributa el valor afegit o incorporat a aquesta. En canvi, els consumidors finals no poden deduir l'IVA, per la qual cosa són ells els qui efectivament el paguen en el preu dels béns i serveis que adquireixen.
 • Exempcions: Consisteixen en què en determinats casos, a pesar que es produeixen els fets que donen lloc a què s’hagi de pagar un impost, no sorgeix el deure de tributar perquè així ho hagi establert la Llei. En l'impost sobre el valor afegit, poden esmentar-se entre les exempcions els serveis sanitaris públics, l'educació de la infància i la joventut per entitats públiques o privades autoritzades o els serveis prestats pels dentistes.
 • Impost general indirecte canari (IGIC): És un impost indirecte que recau sobre el consum de béns i serveis a les Illes Canàries. És, per tant, molt semblant a l'IVA. A les Illes Canàries no s'aplica l'IVA sinó l’IGIC.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA): És un impost indirecte que recau sobre el consum de béns i serveis produïts o comercialitzats en l'exercici de les activitats empresarials o professionals, ja que el consum es considera una manifestació indirecta de la capacitat econòmica de les persones.
 • Repercussió: Consisteix a traslladar la quota de l'impost al preu del bé o servei de què es tracti. És un mecanisme característic de l'impost sobre el valor afegit: l'empresari que intervé en cada fase de la cadena de producció-comercialització trasllada, en la factura que expedeix, l'impost a l'empresari que intervé en la fase següent, el qual pot deduir-se la quota repercutida que hagi suportat, i així successivament.
 • Tipus impositiu: És el percentatge que s'aplica per obtenir la quota que cal pagar per l'impost. En l'impost sobre el valor afegit hi ha tres tipus impositius: el general del 21%, el reduït del 10% i el superreduït del 4%. Els tipus reduït i superreduït solament s'apliquen en els casos establerts per la Llei.
 • Valor afegit: És l'increment de valor que experimenten els béns i serveis com a resultat del seu pas per cadascuna de les fases del procés productiu i de comercialització fins que arriben al consumidor final.
 

5 Suggeriments d'ús per a Educació Primària

5.1 Abans de començar
5.2 Exposició del professor
5.2.1 Tributs i impostos
5.2.2 L'impost sobre la renda (IRPF)
5.2.3 L'impost sobre el valor afegit (IVA)
5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària
5.3.1 Empreses i treball. Conceptes generals
5.3.2 L'IRPF per a nens
5.3.3 L'IVA per a nens
5.3.4 Problemes de percentatges
5.3.5 Producció de textos: versos i refranys
5.3.6 Polisèmia de “gravar”
5.3.7 Un guió per a una dramatització: el telèfon
5.3.8 Producció de textos: educació per al consum
5.3.9 Guia gràfica: L'ajuda del navegant
5.3.10 Premsa i escola
5.3.11 Dramatització d'una reparació: el frau en l'IVA
5.3.12 Del productor al consumidor. El valor afegit
5.3.13 Educació per al consum: importància del tiquet o de la factura
5.3.14 L'IVA raonat. L'IVA en mural
5.3.15 Sopa de lletres
5.3.15.1 Sopa de lletres
5.3.15.2 Solucions a la sopa de lletres
5.3.15.3 Solucions al most encreuats
5.3.15.4 Solucions a lla sopa de letres


5.1 Abans de començar
 • Has sentit a parlar o has vist per la televisió o en altres mitjans d'informació alguns anuncis sobre la campanya de l'IRPF?
 • Saps què signifiquen aquestes sigles?
 • Ets consumidor? Pagues impostos? Quin tipus d'impostos pagues? Per què?


5.2 Exposició del professor

 

5.2.1 Tributs i impostos

Els ingressos públics que fan falta per poder pagar les necessitats comunes i els serveis públics de què tots ens beneficiem (col•legis, hospitals, carreteres...), fonamentalment s'aconsegueixen mitjançant el pagament d'impostos que fem els ciutadans d'acord amb les lleis del nostre país.

Un impost és una quantitat de diners que han de pagar obligatòriament els ciutadans perquè les administracions públiques puguin atendre les despeses públiques de tots.
Els impostos no són una quantitat fixa igual per a tots els ciutadans; això seria injust, ja que no totes les persones tenen els mateixos diners. Per això, paguen més impostos els que en tenen més o en guanyen més i paguen menys impostos els que menys diners tenen. Això es diu “capacitat econòmica”. La capacitat econòmica de les persones es pot saber a través de les coses que tenen, és a dir, de la seva riquesa (patrimoni), a través dels diners que guanyen (renda) o a través dels que gasten comprant (consum). Per això, existeixen diversos tipus d'impostos per a cada una d'aquestes manifestacions del que hem anomenat “capacitat econòmica” de les persones.

Hi ha dues classes d'impostos:

 1. Els directes, que són els impostos que permeten que els qui tenen més o guanyen més diners paguin quantitats més grans que els qui en tenen menys i reben uns ingressos inferiors. Un dels impostos directes, el més conegut, és l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que paguen les persones segons els diners que guanyen, és a dir, del sou que cobren, dels beneficis que té un metge o una advocada o un lampista o una taxista... Hi ha altres impostos directes, com el que paguen les empreses (impost de societats) o el que paguen les persones que reben una herència d'algú que ha mort (impost de successions).
 2. Les indirectes, que són els que tothom ha de pagar per igual quan fa una mateixa compra, es guanyin o es tinguin més o menys diners. El més conegut és l'IVA, que es paga cada vegada que comprem alguna cosa, per exemple, una samarreta, un bolígraf, un quadern o un refresc. Tots paguem el mateix quan comprem les mateixes coses, sense que importi si tenim més o menys diners. Hi ha altres impostos indirectes, com els que es paguen quan es posa gasolina al cotxe o en comprar tabac o begudes alcohòliques (impostos especials) o quan comprem un pis per viure.

També hi ha altres quantitats (anomenades “taxes”) que hem de pagar per gaudir de serveis que són importants per a la nostra vida, per exemple, perquè s’enduguin les escombraries o perquè tinguem aigua potable a casa.

Finalment, com tots sabeu, a Espanya, a més de l'Estat, hi ha les comunitats autònomes, les províncies i els ajuntaments; doncs bé, d'acord amb això, no solament hi ha impostos de l'Estat sinó també d'aquestes altres administracions públiques.


5.2.2 L'impost sobre la renda (IRPF)

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és el més conegut. Aquest és un impost que es paga segons els diners que es guanyen. Així, el qui en guanya més paga més i el qui en guanya menys paga menys i, fins i tot, les persones que tenen solament el just per poder viure, no paguen res.

Però hi ha altres qüestions interessants que hem de saber sobre l'impost sobre la renda.

En aquest impost es considera que hi ha una quantitat mínima de diners que tots necessitem gastar per viure dignament i cobrir les necessitats bàsiques. Doncs bé, per aquesta quantitat no cal pagar l'impost sobre la renda. A més, aquesta quantia mínima és més gran per a les persones que tenen fills, ja que els han d’alimentar, comprar roba, llibres, joguines... Cal no oblidar que els nens són molt importants per al país i per això s'ajuda les persones que en tenen, de manera que paguin menys impostos perquè puguin dedicar més diners a tenir-ne cura.

Una altra dada important és que l'impost sobre la renda té “descomptes” (reduccions, deduccions), que són quantitats que poden restar les persones que tenen unes determinades despeses. Entre aquests descomptes n’hi ha un per a les mares que tenen nens menors de 3 anys i a més treballen fora de casa, per ajudar-les a pagar una guarderia o a una altra persona que els cuidi mentre els pares estan treballant. També hi ha un altre descompte per a les persones que han de comprar un habitatge, perquè tothom necessita una casa per viure i, com que són molt cares, es permet que la gent pagui menys impost mentre l'està pagant. Les persones que estalvien per quan siguin grans i es jubilin (plans de pensions) també poden restar una quantitat per aquests estalvis. I si hem fet donatius per ajudar organitzacions que s'ocupen de les persones més necessitades (Creu Roja, Metges sense Fronteres, Càritas), igualment podem descomptar una part d'aquests diners que hem donat.
A part d'aquests descomptes que estableix l'Estat per a tots els espanyols, cada comunitat autònoma pot establir-ne d’altres per a les persones que hi viuen. L'impost sobre la renda de les persones físiques es paga tots els anys, però no cal ingressar-lo de cop, sinó que es va fent a poc a poc, a terminis, ja que es posa cada mes una part del sou que la gent guanya. Cada any, entre el maig i el juny, es fan els comptes: se suma tot el que hem guanyat, es resten els descomptes o despeses que hem tingut i el que hem anat pagant mes a mes, i si el resultat ens diu que encara ens falta alguna cosa per pagar, ho paguem; però si hem ingressat de més, ens ho retornen.

Així doncs, l'impost sobre la renda és un impost que intenta ser molt just, ja que té en compte les diferències que hi ha entre les persones: unes guanyen més i altres menys, unes tenen fills i altres no. Unes tenen unes despeses i altres no. D'aquesta manera, l'impost contribueix també perquè les desigualtats entre les persones siguin més petites, ja que encara que uns paguin més perquè en tenen més i altres paguin menys perquè en tenen menys, tots tenim el mateix dret a gaudir de les carreteres, els parcs, els hospitals, els col•legis i els altres serveis públics.  


5.2.3 L'impost sobre el valor afegit (IVA)

És possible que penseu que, com que sou nens, no teniu res a veure amb els impostos, i que els impostos són un assumpte dels adults. Doncs resulta que, encara que no us ho sembli, també vosaltres esteu pagant impostos.

Per exemple, cada vegada que compreu un refresc, una bossa de patates, un brioix o un CD esteu pagant un impost.

L'impost que esteu pagant quan compreu aquestes coses es diu IVA (impost sobre el valor afegit), que segurament us sonarà. Aquest és un impost que es paga cada vegada que es compra alguna cosa o quan algú ens presta un servei o ens fa un treball, ja sigui perquè prenem alguna cosa en un bar o en un restaurant o perquè el lampista o l'electricista fan una reparació a casa nostra. El que passa és que no ens n’adonem perquè normalment està dins del preu. Si us hi fixeu, hi ha molts tiquets que separen l'import de l'IVA i, en altres, està inclòs en el preu (en el tiquet hi diu IVA inclòs). Això és perquè el qui compra una cosa s'assabenti que l’està pagant i que el qui ven aquesta cosa l’ha ingressat a Hisenda perquè el comprador no ho hagi de fer. Per això, és important exigir sempre la factura o el comprovant, encara que algú ens pugui dir que si no ens dóna el tiquet ens cobrarà un preu més barat Com demostrarem, si no, que hem pagat per poder reclamar després, si el que comprem està espatllat o la reparació mal feta?

La quantitat que paguem per l'IVA no és sempre igual per a tots els serveis i articles que comprem. Hi ha un IVA general, però també hi ha un IVA reduït que es paga per coses d'ús corrent, entre d'altres, pels aliments en general, els habitatges, els restaurants o les entrades en museus. I, finalment, hi ha un IVA superreduït per als béns més necessaris, com és el pa, la llet, les fruites, ous, verdures i hortalisses, les medecines i també per als llibres i els diaris. A més, per la seva importància, no paguen l'IVA, els serveis sanitaris i d'educació o els serveis dels dentistes.

Finalment, és interessant que sapigueu que l'IVA és un impost que no solament es paga a Espanya, sinó també en tots els altres països de la Unió Europea, de manera que si aneu de viatge a algun d’aquests països també l’estareu pagant en el preu de les coses que compreu.


5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària

A continuació se suggereixen diferents activitats. Els criteris de recerca d'activitats pot ser de diferent tipus: l'àrea o matèria, el tipus d'activitat (individual o en grup) i el nivell educatiu per al que es proposa.


5.3.1Empreses i treball. Conceptes generals

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Les empreses són el principal motor de l'economia d'un país. En les empreses hi ha un empresari i uns empleats per compte aliè. Coneixes alguna empresa? Esmenta alguna empresa com les que es diuen a continuació:
  • Una empresa esportiva.
  • Una empresa de joguines.
  • Una empresa de llibres de text.
  • Una empresa d'aliments.
  • Una empresa de serveis a les persones grans.
  • Una empresa dedicada a l'atenció dels animals.
  • Què tenen en comú totes les empreses? Digue’n dues o tres característiques.
 • ¿Com s’anomenen els diners que percep un empleat mensualment pel seu treball?
   

5.3.2 L'IRPF per a nens

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • ¿Què és la renda anual? Com s’anomena l'impost que cal pagar per la renda anual?
 • Apliquem el que hem conegut: 
  • Quan s’ha de pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques?
  • Com es pot fer la declaració d'aquest impost? Assenyala la resposta correcta
   • Mitjançant el programa informàtic d'ajuda (programa PADRE).
   • Es pot fer amb el manual d'instruccions del mateix impost.
   • Mitjançant cita prèvia en l'Agència Tributària.
   • Totes les anteriors

  • ¿Com es pot presentar? Assenyala la resposta correcta.
   • Directament a l'Agència Tributària.
   • En un banc o caixa d'estalvis.
   • Per Internet.
   • Totes les anteriors.
 • ¿Qui paga més impost, una persona que viu sola o una parella amb un fill petit? Per què?
 • ¿Les persones que estan pagant un pis per viure, han de pagar el mateix impost o menys que les persones que ja el tenen pagat? Per què?
 • ¿Per què creieu que existeix un descompte pels donatius que es fan a les organitzacions que cuiden de les persones necessitades?
   

5.3.3 L'IVA per a nens

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Com s’anomena l'impost indirecte més important?
 • ¿Per què és important guardar una factura d'un producte o d'un servei?
 • Enumera quatre o cinc casos en què tu pagues IVA.

5.3.4 Problemes de percentatges

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Busca: Quins són els tipus de l'IVA al nostre país?
 • Es poden realitzar nombrosos exercicis sobre percentatges: Per exemple:
  • Calcular quant ha de pagar el Santi per tres llibres, si cada un val 7€ i 30 cts i el tipus de l'IVA és del 4%.
  • Si una botiga ha venut durant un dia 3.800€ i el tipus d'IVA dels productes venuts és del 21%: Quant IVA han pagat els compradors?
  • Un transportista factura mensualment 1.800€ sense IVA. Si el tipus d'IVA és el 21%, quina quantitat suposa l'IVA a l'any? Quant ingressa brut a l'any (total dels ingressos)?


5.3.5 Producció de textos: versos i refranys

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Escriu un poema sobre els impostos amb quatre versos, dos almenys amb la rima en —IBA/—IVA.
 • Aplica el refrany “no deixis per demà el que puguis fer avui” a les obligacions tributàries dels ciutadans. En quines situacions es pot dir aquest refrany?
 • Comenta el refrany “Qui paga, descansa”, en relació amb els impostos.

5.3.6 Polisèmia de “gravar”

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Quins significats té el mot “gravar”? Què significa gravamen? I gravació? Hi ha una tercera paraula que s'assembla a aquestes: grava. Per exemple “la grava del voral provoca moltes patinades” i “L'Estat grava els medicaments amb un tipus superreduït de l'IVA (4%)”. Busca en el diccionari tots els seus significats.
 • Explica el concepte de “polisèmia” a partir de l'exemple anterior.


5.3.7 Un guió per a una dramatització: el telèfon

Àrea: Llengua
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Situació: Un contribuent truca per telèfon demanant ajuda per emplenar l'impost de la renda. Escriu un guió en què només per les expressions del contribuent ens assabentem de com es pot emplenar l'impost. S’han de guardar els temps de silenci que signifiquen que l'interlocutor de l'Agència Tributària està parlant.
 • Dramatitzar la situació anterior.
 • Escriure pas per pas en una redacció la situació anterior.


5.3.8 Producció de textos: educació per al consum

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Escriu una carta de reclamació per un joc de consola en què en la caràtula diu que permet dos jugadors, però que en realitat en permet un de sol. Demana que et tornin els diners que has gastat per comprar-lo. Tens la factura com a justificant de la compra que has fet.


5.3.9 Guia gràfica: L'ajuda del navegant

Àrea: Llengua
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Investiga a www.agenciatributaria.es com es pot fer per complir les obligacions fiscals per Internet i fes un mural amb vinyetes que reflecteixin els passos que cal fer.


5.3.10 Premsa i escola

Àrea: Llengua
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Durant els mesos de maig i juny els professors porten a classe diaris i revistes, que distribuiran per grups entre els alumnes. Cada grup buscarà i retallarà anuncis i notícies que es refereixin a l'IRPF per comentar-los després entre tots.


5.3.11 Dramatització d'una reparació: el frau en l'IVA

Àrea: Llengua. Interdisciplinari
Tipus: En grup
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • A classe es fa una dramatització amb dues escenes de dos personatges cadascuna que poden representar els alumnes. A la primera escena el personatge 1 fa una reparació en una casa i, en acabar, demana al personatge 2, que és la persona propietària de la casa, que li pagui i li ofereix rebaixar el preu si no li cobra l'IVA i no li fa la factura. El personatge 2 accepta per estalviar-se els diners.
 • A la segona escena el personatge 1 fa la mateixa oferta, però el personatge 2 la rebutja i exigeix la factura amb l'IVA.
 • Després hi haurà un debat i preguntareu als nens quins comportaments consideren correctes i quins incorrectes. Si no es paga l'IVA, s'està perjudicant o enganyant algú? Si no es demana factura, què pot passar?


5.3.12 Del productor al consumidor. El valor afegit

Àrea: Llengua. Interdisciplinari
Tipus: En grup
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Els alumnes es divideixen en grups.
 • Es proposa a cada grup un article que es pugui comprar en una botiga (una peça de roba, una joguina, un producte alimentari).
 • Cal que assenyalin totes les fases per les quals ha de passar aquest article fins a arribar al consumidor, així com el valor que se li afegeix en cadascuna d'aquestes fases.


5.3.13 Educació per al consum: importància del tiquet o de la factura

Àrea: Interdisciplinari. Educació per al consum
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • S'encarrega als alumnes que demanin a casa i recullin tiquets i factures de compres de béns i serveis. Els hauran de classificar segons si l'IVA apareix desglossat o bé està inclòs en el preu.
 • Investiga quines són les vies de reclamació en diferents casos: aliments en mal estat, absència de factura i, per tant, de l'IVA, article que no compleix amb el que anuncia la publicitat.
 • Redacta els escrits de reclamació.


5.3.14 L'IVA raonat. L'IVA en mural

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 • Entre tots es fa una llista dels articles i serveis que els alumnes vagin dient i s'escriu en la pissarra. S’ha de posar al costat de cadascun el tipus de l'IVA (general, reduït, superreduït o sense IVA) que li correspon. Després, els alumnes expliquen per què creuen que unes coses han de pagar més o menys IVA que altres o no pagar res i també opinen si en aquest o en un altre cas els sembla que l'impost hauria de ser més alt o més baix o no existir. Els tipus d'IVA es recullen en els articles 90 i 91 de la Llei de l'IVA.
 • Els professors porten a classe fotografies tretes de revistes i diaris de coses que es poden comprar i les donen als alumnes que han format grups perquè les enganxin en cartolines i hi posin a sota l'IVA que creuen que hauria de pagar-se per cadascuna, el general, el reduït o el superreduït.


5.3.15 Sopa de lletres

Àrea: Llengua. Interdisciplinari
Tipus: Individual o en grup
Nivell: Tercer cicle de Primària


5.3.15.1 Sopa de lletres

Busca 10 paraules de l'encreuat.

S
B
R
D
E
F
R
A
U
D
A
R
V
C
B
U
O
W
P
E
K
T
I
N
R
W
J
E
E
H
Z
W
T
S
C
L
M
T
Q
E
L
M
P
Z
T
N
M
P
S
O
L
I
D
A
R
I
D
A
T
E
G
A
D
O
O
E
G
C
N
E
H
Y
E
K
A
O
Z
Q
K
A
P
A
Y
T
S
A
O
V
B
Y
T
D
E
G
Z
T
M
Q
R
E
F
T
J
U
O
D
I
G
V
T
X
S
I
V
A
J
R
L
R
D
T
D
U
A
N
A
X
E
N
Y
A
C
O
G
U
C
P
T
Q
E
O
K
V
M
M
E
U
J
I
R
P
F
X
A
E
W
J
W
Q
R

5.3.15.2 Solucions a la sopa de lletres

S
B
R
D
E
F
R
A
U
D
A
R
V
C
B
U
O
W
P
E
K
T
I
N
R
W
J
E
E
H
Z
W
T
S
C
L
M
T
Q
E
L
M
P
Z
T
N
M
P
S
O
L
I
D
A
R
I
D
A
T
E
G
A
D
O
O
E
G
C
N
E
H
Y
E
K
A
O
Z
Q
K
A
P
A
Y
T
S
A
O
V
B
Y
T
D
E
G
Z
T
M
Q
R
E
F
T
J
U
O
D
I
G
V
T
X
S
I
V
A
J
R
L
R
D
T
D
U
A
N
A
X
E
N
Y
A
C
O
G
U
C
P
T
Q
E
O
K
V
M
M
E
U
J
I
R
P
F
X
A
E
W
J
W
Q
R
  

6 Suggeriments d'ús per a Educació Secundària

6.1 Abans de començar
6.2 Exposició del professor
6.2.1 Tributs i impostos
6.2.2 L'IRPF
6.2.3 L'IVA
6.3 Activitats per al primer cicle de Secundària
6.3.1 Activitats econòmiques i impostos
6.3.2 Estats moderns i impostos
6.3.3 L'IRPF
6.3.4 Problemes de percentatges. Magnituds directament i inversament proporcionals
6.3.5 Equació de primer grau
6.3.6 Els nous legisladors. Debats i propostes
6.3.7 Supòsit de l'IRPF: Què suma i què resta?
6.3.8 El pagament ajornat
6.3.9 Recollida de dade
6.3.10 Producció de textos: Els drets del consumidor, impostos i factures...
6.4 Activitats per al segon cicle de Secundària
6.4.1 Activitats econòmiques i impostos
6.4.2 Activitats econòmiques, medi ambient i impostos
6.4.3 Geografía humana i economia
6.4.4 Impostos i cohesió territorial
6.4.5 Les dades del valor afegit
6.4.6 L'IVA en els productes: Càlcul
6.4.7 L'IVA de cada producte: Identificació
6.4.8 L'IVA en les factures
6.4.9 Organitzacions transnacionals: els impostos a la UE
6.4.10

Progressivitat de l'IRPF

6.4.11 Problemes diversos: ús del full de càlcul per a la vida real i altres supòsits
6.4.12 Estadística i probabilitat
6.4.13 Treballant amb la premsa
6.4.14 Dramatització d'una reparació
6.4.15 Comentar i redactar
6.4.16 Els descomptes de l'IRPF: justificació dels descomptes
6.4.17 El programa PADRE
6.4.18 Fòrum: Els intocables

6.1 Abans de començar
 • Has sentit a parlar o has vist per la televisió o en altres mitjans d'informació anuncis sobre la campanya de l'IRPF? Saps què signifiquen aquestes sigles?
 • Ets consumidor? Pagues impostos? Quin tipus d'impostos pagues? Per què?
 • En quins documents trobes el que pagues de l'IVA quan adquireixes un producte o utilitzes un servei?
 • Què significa “IVA incl.”?

6.2 Exposició del professo

6.2.1 Tributs i impostos

Els ingressos públics que fan falta per poder satisfer les necessitats col•lectives i pagar els serveis públics dels quals tots ens beneficiem, fonamentalment s'aconsegueixen mitjançant el pagament d'impostos i d’altres tributs que fem els ciutadans d'acord amb les lleis del nostre país.

Els tributs són quantitats de diners que els ciutadans estan obligats a pagar. Dins dels tributs hi ha els impostos, les taxes i les contribucions especials. Els impostos són els tributs més importants, i són les quantitats que els ciutadans han de pagar obligatòriament perquè les institucions puguin atendre les despeses públiques de tots, sense que cada persona que paga rebi una contraprestació individualitzada. En canvi, les taxes són quantitats que els ciutadans han de pagar a conseqüència d'alguna actuació administrativa que sí que els beneficia individualment. Aquesta actuació cal sol•licitar-la expressament: per exemple, la recollida d'escombraries.

A part dels impostos i les taxes, existeixen les contribucions especials, que són un tribut que cal pagar quan una actuació pública es realitza per satisfer una necessitat col•lectiva i produeix un benefici especial a determinades persones. Exemple, increment del valor d'una finca després de la realització d'una obra pública.

Els impostos no són una quota fixa igual per a tots els ciutadans: això seria injust, ja que no totes les persones tenen els mateixos diners. Per això, paguen més impostos els qui tenen més diners, en guanyen més o en gasten més i paguen menys impostos els qui tenen menys diners. Això es diu “capacitat econòmica”. La capacitat econòmica de les persones es pot saber a través dels béns que tenen, és a dir, de la seva riquesa (patrimoni), a través dels diners que guanyen (renda) o a través dels que gasten (consum). Per això, existeixen diversos tipus d'impostos per a cada una d'aquestes manifestacions del que hem anomenat “capacitat econòmica” de les persones.

Els impostos se solen classificar en directes i indirectes:

 • Els directes, que són aquells que permeten que els qui tenen més diners o en guanyen més paguin quantitats més grans que els qui en tenen menys i reben uns ingressos inferiors. Un dels impostos directes, el més conegut, és l'impost sobre la renda (IRPF), que paguen les persones segons els diners que guanyen, és a dir, del sou que cobren, dels beneficis que té un metge o una advocada o un lampista o una taxista... També són impostos directes l'impost sobre societats, que és el que paguen les empreses, l'impost sobre successions i donacions, que és el que es paga quan rebem una herència d'un familiar que ha mort (successió) o quan rebem béns d'algú en vida (donacions), i l'impost sobre el patrimoni, que solament han d'ingressar les persones que tenen béns a partir d'un determinat valor.
 • Les indirectes, que són aquells que ha de pagar tothom per igual quan fa una compra, es guanyin o es tinguin més o menys diners. El més conegut és l'IVA, que es paga cada vegada que comprem alguna cosa, per exemple, roba, un bolígraf, una llaminadura o quan mengem en un restaurant. Altres impostos indirectes són l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que es paga, per exemple, quan es compra una casa. I els impostos especials, que es paguen en comprar determinades articles o productes, com la gasolina per al cotxe, begudes alcohòliques o tabac.

Fins ara hem parlat dels impostos, però també hem de fer referència a altres quantitats que paguem i que s’anomenen “taxes”. Les taxes pertanyen a la mateixa família que els impostos, la família dels tributs, però hi ha diferències entre ells, tal com apuntàvem al principi. La més important és que, mentre els impostos els hem de pagar en els casos que diu la Llei independentment dels béns o serveis públics que utilitzem, les taxes solament cal pagar-les per poder gaudir d'un determinat servei o per poder realitzar una determinada activitat. Per exemple, es paguen taxes pel servei de recollida de les escombraries, pel proveïment d'aigua potable o per treure o renovar el DNI, el permís de conduir o el passaport.

Les contribucions especials també són un tribut i com ja hem dit es paguen quan una actuació pública es realitza per satisfer una necessitat col•lectiva i produeix un benefici especial a determinades persones. Exemple, l’increment del valor d'una finca després de la realització d'una obra pública.

Com sabeu, a Espanya hi ha altres administracions públiques, a part de l'Estat, com són les comunitats autònomes, les diputacions provincials i els ajuntaments. Totes tenen els seus pressupostos, els seus ingressos i les seves despeses públiques. Per això, no solament l'Estat exigeix impostos, sinó que alguns dels impostos que hem vist corresponen a les comunitats autònomes i n’hi ha d’altres que corresponen als ajuntaments, i el mateix succeeix amb les taxes..


6.2.2 L'IRPF

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un impost que paguen les persones segons els diners que guanyen. Així, el qui en guanya més, paga més i el que en guanya menys, paga menys, i fins i tot hi ha persones que no paguen res. Aquesta és la diferència més important amb l'IVA, que més endavant estudiarem, ja que en l'IVA tots paguem igual quan comprem un mateix article amb un mateix preu. Fixeu-vos que estem dient que el qui guanya més paga més, en el sentit que paga una quantitat proporcionalment superior a la que paga el que guanya menys, i així compensa la part dels que paguen poc pels seus petits ingressos. D’això se’n diu “progressivitat”, que es pot considerar com més equitativa que la proporcionalitat i afavoreix la redistribució de la riquesa.

La diferència entre proporcionalitat i progressivitat és senzilla si l'expliquem amb percentatges. Si tothom paga, per exemple, el 10% del que guanya, el qui guanya 1.000 euros pagaria el 10% dels 1.000 euros i el que guanya 2.000 euros també pagaria el 10% dels seus 2.000 euros. Això seria pagar de manera proporcional. En canvi, la progressivitat significa que el qui guanya més paga un percentatge superior dels seus ingressos, de manera que, mentre que el qui guanya 1.000 euros paga el 10% dels seus 1.000 euros, el qui guanya 2.000 euros paga el 10% dels primers 1.000 euros, però el 15% dels segons 1.000 euros.

En la declaració de l'IRPF, que es coneix com a declaració de la renda, cal incloure el sou que es guanya o els beneficis que s'obtenen si un és el seu propi cap (per exemple, un electricista, un metge, una advocada, un lampista, una taxista, etc). També s’han d'incloure els interessos dels comptes bancaris que s'obtenen, els lloguers que es cobren si es té algun pis arrendat, el guany que s'ha obtingut si s'ha venut una casa, etc.

En la declaració de la renda, com dèiem, s'inclou tot el que s'ha guanyat durant l'any i es resta una quantitat de diners que tots necessitem per viure dignament com a persones i pagar les nostres necessitats bàsiques. Aquesta quantitat que es resta s’anomena “mínim personal i familiar”. Aquest mínim personal i familiar és una quantitat més gran per a les persones que tenen fills, ja que els han d’alimentar, comprar roba, llibres... Cal no oblidar que els nens i joves són molt importants per al país i per això s'ajuda les persones que tenen fills fent que paguin menys impostos, perquè puguin dedicar més diners a tenir-ne cura.

A més, en la declaració de la renda també es resten altres “descomptes” (reduccions, deduccions) que tenen en compte unes altres despeses que han de fer les persones i que es resten de la quantitat que cal pagar per l'impost. Entre aquests descomptes hi ha una quantitat per a les mares que tenen fills petits i que a més treballen fora de casa, per ajudar-les a pagar una guarderia o a una altra persona que cuidi dels seus fills mentre els pares estan treballant. També hi ha un altre descompte per a les persones que han de comprar un habitatge, perquè tothom necessita una casa per viure i, com costen molts diners, es permet que la gent pagui menys impost sobre la renda mentre està pagant la seva casa. Les persones que estalvien per a quan siguin grans i es jubilin també poden restar una quantitat per aquests estalvis. I si hem fet donatius per ajudar organitzacions que s'ocupen de les persones més necessitades (Creu Roja, Metges sense Fronteres, Càritas...), igualment podem descomptar una part d'aquests diners que hem donat.

En relació amb les deduccions, heu de saber que no solament existeixen les que fixa l'Estat sinó també les que poden establir cadascuna de les comunitats autònomes, i que es podran aplicar les persones que visquin en cada comunitat autònoma.

La declaració de la renda es presenta cada any (entre el 2 de maig i el 30 de juny). Aquest impost no cal ingressar-lo de cop en aquests dos mesos, sinó que es va pagant a poc a poc, a terminis, posant cada mes una petita part del sou que la gent guanya. Aquests terminis es diuen “retencions”. Quan arriba el mes de juny es fan els comptes: se suma tot el que hem guanyat durant l'any, es resten les reduccions i deduccions que estableix la llei. De la quantitat que resulti es resta tot el que hem anat pagant mes a mes en l'any anterior. Si encara ens falta alguna cosa per pagar, ho paguem, però si hem pagat de més, ens ho retornen.

Per ajudar a fer la declaració de la renda, l'Agència Tributària ha creat un programa informàtic d'ajuda que s’anomena PADRE, en el qual solament cal introduir les dades d'ingressos i despeses de cada persona i el programa fa automàticament les operacions i els càlculs necessaris. L'Agència Tributària ens pot fer la declaració i enviar-nos-la a casa per veure si estem d'acord amb els càlculs. També es pot anar a les oficines de l'Agència perquè ens facin la declaració. Després, a l'hora de presentar-la i pagar o demanar la devolució, es pot anar a l'Agència Tributària o fer-ho per banc. També es pot fer sense moure's de casa, a través d'Internet.

Com a conclusió de tot el que hem vist, podem dir que l'impost sobre la renda és un impost que intenta ser molt just, ja que té en compte les diferències que hi ha entre les persones: unes guanyen més i altres menys, unes tenen fills i altres no. D'aquesta manera, l'impost contribueix també perquè les desigualtats entre les persones siguin més petites, ja que encara que uns paguin més perquè en tenen més i altres paguin menys perquè en tenen menys, tots tenim el mateix dret a gaudir de les carreteres, els parcs, els hospitals, els col•legis i els altres béns i serveis públics.


6.2.3 L'IVA

És possible que penseu que, com que sou joves i no treballeu, no teniu res a veure amb els impostos, que els impostos són solament cosa dels adults. De tota manera, també vosaltres esteu pagant impostos. És a dir, que vosaltres també sou contribuents.

Per exemple, cada vegada que compreu un refresc, una bossa de patates, un brioix, uns pantalons, o unes sabatilles, cada vegada que aneu al cinema, que pugeu a un tren o a un autobús o que recarregueu la targeta del mòbil, esteu pagant impostos.

Són els impostos sobre el consum. El més conegut és l'IVA (impost sobre el valor afegit), que segurament us sonarà. Aquest és un impost que es paga cada vegada que es compra un article o producte o quan algú ens presta un servei o ens fa un treball, ja sigui perquè prenem alguna cosa en un bar o en un restaurant o perquè el lampista o l'electricista fan una reparació a casa nostra. El que passa és que no ens n’adonem perquè normalment està dins del preu. Si us hi fixeu, hi ha molts tiquets que desglossen l'import de l'IVA i en altres està inclòs en el preu (en el tiquet hi diu IVA inclòs). Doncs és perquè el qui compra una cosa s'assabenti que l’està pagant i que el qui ven aquesta cosa l’ha ingressat a Hisenda perquè el comprador no ho hagi de fer. Per això, és important exigir sempre la factura o el comprovant, encara que algú ens pugui dir que si no ens dóna el tiquet ens cobrarà un preu més barat Com demostrarem, si no, que hem pagat per poder reclamar després si el que comprem està defectuós o la reparació mal feta?

L'IVA és un dels impostos indirectes (recordeu la classificació que fèiem entre impostos directes i indirectes), el més important de tots, ja que els diners que s'obtenen d’ell són bastants més de la meitat (supera el 65%) del total que s'obté per tots els impostos indirectes.

És curiós saber per què aquest impost es denomina “sobre el valor afegit”. Per entendre'l, cal tenir en compte que cada producte que comprem porta darrere un llarg procés amb moltes fases, en cadascuna de les quals intervenen diferents empresaris i professionals. Imagineu una simple samarreta de cotó. Primer calia cultivar la planta, recol•lectar el cotó, filar-lo després per convertir-lo en una tela, després tallar la tela i donar-li forma de samarreta, tenyir-la o imprimir-hi un estampat i finalment distribuir-la perquè arribi a la botiga de la nostra ciutat on la podrem comprar. En cada fase la peça va adquirint més valor, se li va afegint valor. Cada empresa que intervé ha d'ingressar a Hisenda l'IVA corresponent a l'augment de valor que el seu treball ha incorporat a la futura samarreta, però aquest IVA que ha ingressat el “repercuteix” després en l'empresa que intervé en la fase següent, i així successivament fins a arribar a nosaltres els compradors, que som els qui al final pagarem l'impost dins del preu de la nostra samarreta.

Ens queda per dir que la quantitat que paguem per l'IVA no és sempre igual per a tots els serveis i coses que comprem. Hi ha un IVA general que és d'un 21% Hi ha un IVA reduït del 10% que es paga per articles d'ús corrent, entre d'altres, pels aliments en general, els habitatges, els restaurants o les entrades en museus. I, finalment, hi ha un IVA superreduït del 4% per als béns més necessaris, com és el pa, la llet, les fruites, ous, verdures i hortalisses, les medecines i també per als llibres i els diaris. A més, hi ha béns i serveis que, per la seva importància, no paguen IVA, és a dir, n’estan exempts, com passa amb els serveis sanitaris i d'educació o els serveis dels dentistes.

Finalment, és interessant que sapigueu que l'IVA és un impost que no solament es paga a Espanya sinó també en tots els altres països de la Unió Europea, encara que existeixen algunes petites diferències entre uns i altres, fonamentalment quant als percentatges que, segons vèiem abans, s'apliquen als diferents articles. Es diu, per això, que l'IVA és un impost “harmonitzat” en la Unió Europea. Això significa que si aneu de viatge a algun dels països de la Unió també estareu pagant l'IVA en el preu dels objectes i articles que compreu, encara que la quantitat corresponent a l'impost pot ser una mica superior o inferior a la que pagaries a Espanya pel mateix article, si bé el nostre país està entre els quals apliquen percentatges més baixos d'IVA.  6.3 Activitats per al primer cicle de Secundària

6.3.1 Activitats econòmiques i impostos

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Com es denomina la quantitat de diners que aconsegueix una empresa després de descomptar totes les despeses que té? Com s’anomena l'impost que afecta (o grava) les empreses? De què depèn la seva quantia?
 • Com es classifiquen els impostos a Espanya atenent a la manifestació de la capacitat econòmica que gravin?
 • Quina diferència hi ha entre un impost i una taxa? I entre un impost directe i un d’indirecte?
 • És just o no que el qui pagui més rebi més de l'Estat? Justifica la teva resposta.


6.3.2 Estats moderns i impostos

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Los estados modernos se caracterizan por la división Els estats moderns es caracteritzen per la divisió de poders: Quins són els tres poders de l'Estat?
 • Dins del poder executiu, quin organisme és l'encarregat de recaptar la major part dels impostos? De quin ministeri depèn?
 • El poder legislatiu, on radica? Com es denominen les persones que pertanyen al poder legislatiu? Com s’anomena la llei anual que determina quant ingressarà l'Estat i quant gastarà?
 • En què es diferencia una democràcia d'un règim no democràtic?
 • Quins imposts directes hi ha a Espanya?
 • Quins imposts indirectes?


6.3.3 L'IRPF

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Parlem de l'IRPF: En aquest impost anual hi ha quantitats que augmenten l'impost i d’altres que el disminueixen. Quins tres conceptes augmenten la base imposable? Què es pot deduir de la renda?
 • Què és el mínim personal i familiar?
 • Quina diferència hi ha entre reduccions i deduccions de l'IRPF?
 • Què significa “base imposable”? Què significa “tipus de gravamen”?
 • Què són les retencions?


6.3.4 Problemes de percentatges. Magnituds directament i inversament proporcionals.

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • A un ciutadà li descompten per l'IRPF mensualment un 19%. Si guanya 24.000€ a l'any, Quant li han retingut per pagar l'impost? Si resulta, que li han retornat 1.200€ en liquidar l'impost, quin ha estat el percentatge mitjà que ha pagat per l'impost?
 • Un ciutadà paga per l'IVA de tres productes un total de 291€. El primer, un ordinador portàtil, li ha costat 1.200€ i ha pagat un IVA del 21%. Pel segon, una enciclopèdia de 20 volums, ha pagat un IVA del 10% i el seu preu és de 700€. Quant costava el tercer, una vitrina, si el tipus d'últim producte és del 21%?
 • Apliquem una suposada proporcionalitat directa en l'IRPF: Si un contribuent amb una base imposable de 16.000€ paga 2.288€ d'IRPF, quant pagaria la persona la base imposable de la qual fos exactament el doble? I el qui té una base tres vegades superior? Et sembla just? Què significa que l'IRPF és progressiu?
 • Localitza els trams del tipus que s'usen en l'IRPF (pots consultar el manual de la declaració de la renda o l'ajuda del programa PADRE o la web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es)

6.3.5 Equació de primer grau.

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Expressa en una equació l’enunciat següent: La quota de l'impost de la renda per a un contribuent és de 2.138,88€. Aquesta quota és la suma de 1.914,72€ i d'una quantitat que cal multiplicar pel tipus del 18,68%. Planteja l'equació i calcula la quantitat que falta.


6.3.6 Els nous legisladors. Debats i propostes

Àrea: Interdisciplinari. Educació en valors
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Es demana als alumnes que cadascú faci una relació dels béns i serveis públics que li semblen més importants. Després se'ls proposa que imaginin que poden inventar un impost per millorar aquests béns i serveis: hauran de dir en quins béns i serveis, per ordre d'importància, s'invertirien els diners que s'obtinguessin, qui pagaria aquest impost, quant i quan es pagaria.
 • En un grup gran, s'escriuen a la pissarra els impostos que hi ha i després es demana als alumnes que diguin quins mantindrien i quins suprimirien, raonant per què. En una votació final, s'esborraran els que la majoria hagi rebutjat.


6.3.7 Supòsit de l'IRPF: Què suma i què resta?

Àrea: Interdisciplinari. Educació en valors. Sentit de la justícia distributiva
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Què suma i què resta?:
  • És una família amb tres fills de 13 anys el més gran, 10 anys la mitjana i 1 any la petita.
  • Tant el pare com la mare treballen fora de casa i cobren sous mensuals, dels quals els han retingut una part tots els mesos per a l'impost.
  • Viuen en una casa comprada que encara no han acabat de pagar.
  • Tenen un compte d'estalvi que ha produït interessos.
  • Fan aportacions a un pla de pensions.


6.3.8 El pagament ajornat

Àrea: Interdisciplinari. Educació per al consum
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Es pregunta als alumnes si els sembla bé que l'IRPF es pagui a terminis mitjançant les retencions que es realitzen sobre el sou cada mes o si creuen que seria preferible que es pagués tot d'una vegada. Cal justificar l'opinió. Es pot comparar amb les vendes de béns i serveis a terminis: l'habitatge, el cotxe, un electrodomèstic, les vacances d'estiu.
 • Per què la gent prefereix pagar certes coses a poc a poc i no d'una vegada? El mateix succeeix amb l'impost sobre la renda.
 • Cada alumne respondrà per escrit i després es posaran en comú les respostes de tots.


6.3.9 Recollida de dade

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Durant la Campanya de Renda, del maig al juny, s'encarrega als alumnes que busquin i retallin en els diaris i revistes anuncis i notícies que es refereixin a l'IRPF. També s’hauran de fixar quan vegin la televisió en els anuncis de l'Agència Tributària sobre la Campanya i, si escolten la ràdio, parar atenció als comunicats de l'Agència. Després portaran a classe els retalls de premsa i explicaran el que hagin vist o sentit sobre el tema, per comentar-ho entre tots.6.3.10 Producció de textos: Els drets del consumidor, impostos i factures...

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Un consumidor vol retornar un producte, perquè no li serveix, i no té factura, però sí un tiquet de compra. Què fa si per a una devolució li exigeixen la factura? Com pot defensar els seus drets? Escriu una redacció sobre això.
 • Escriu una carta de reclamació sol•licitant la reparació d'un discman que està en garantia. Quins documents has d'aportar? Fes menció expressa d'aquests documents en la teva reclamació.
 • Construeix en forma dialogada el supòsit següent:
  • Un consumidor ha comprat un frigorífic; els tècnics l’han instal•lat i l’han deixat funcionant. Al cap d'una setmana el consumidor s'adona que no refreda prou. Truca per telèfon a la botiga i el remeten al servei tècnic; en el servei tècnic li exigeixen la garantia del producte per atendre'l sense cobrar. Resol aquesta situació.
 • Fes una exposició de quins avantatges i quins inconvenients té el pagar l'IVA de tots els productes i serveis que adquireixes.


6.4 Activitats per al segon cicle de Secundària

6.4.1 Activitats econòmiques i impostos

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Enumera els impostos que hi ha a Espanya. Classifica'ls en impostos directes, indirectes.
 • Qui té capacitat per exigir impostos?
 • Has sentit a parlar de l’ecotaxa? Saps en què consisteix? Tens algun criteri a favor o en contra d'aquest impost?
 • Han de tenir el mateix tipus d'impost els diferents tipus d'energia, per exemple, el gasoil per a cotxes i el gasoil per a calefacció? Justifica les teves respostes.


6.4.2 Activitats econòmiques, medi ambient i impostos

Àrea: Geografia i Història
Tipus: En grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Organitzeu la classe en grups de 4 o 5. Cada grup haurà d'investigar una activitat econòmica i analitzar si influeix negativament aquesta activitat al medi ambient i com hi influeix. Cada grup establirà, després de l'anàlisi, unes conclusions i proposarà una sèrie de mesures fiscals que pretenguin pal•liar aquests efectes nocius: per exemple, crear un impost especial per a empreses contaminants o exempcions fiscals per a altres empreses netes, etc. Es presentarà la descripció d'aquesta activitat, l'anàlisi i les conclusions en un mural.
 • Les activitats econòmiques que es poden analitzar, entre d'altres, són:
  • Una fàbrica de pintures.
  • Una pedrera.
  • Un hivernacle per produir flors durant tot l'any.
  • Un vaixell congelador de pesca.
  • El traçat d'una via del Tren d’Alta Velocitat.
  • Un híper obert 24 hores al centre de la ciutat
  • Una xarxa de distribució elèctrica.


6.4.3 Geografía humana i economia

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Fes dos dibuixos que representin les diferències entre un espai urbà i un espai rural: assenyala quines activitats econòmiques (sector primari, secundari o terciari) es corresponen amb cadascun dels ambients que has dibuixat.
 • Investiga i localitza quins impostos es paguen en les següents activitats econòmiques:
  • L'explotació d'un camp d'oliveres.
  • Una fabrica de joguines.
  • Un servei de missatgeria urgent.
  • Una empresa de telefonia mòbil.


6.4.4 Impostos i cohesió territorial

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Investiga les deduccions en l'IRPF que hi ha a les següents comunitats autònomes (o a les que consideri el professor):
  • Catalunya.
  • Comunitat Foral de Navarra.
  • Comunitat de Madrid.
  • Andalusia.
  • Castella-la Manxa


6.4.5 Les dades del valor afegit

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Localitza, en relació amb els impostos, les dades següents:
  • El preu en origen, el que rep l'agricultor, d'un producte agrari (taronges o qualsevol altra fruita, mongetes tendres, llegums, el que vulguis).
  • El preu d'aquest mateix producte en els mercats centrals de distribució.
  • Finalment, pregunta pel preu d'aquest producte en el punt de venda al consumidor.
  • Analitza quina part de l'increment del valor d'aquest producte es deu als increments promoguts pels treballs de distribució i quina part es deu a l'impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Fes un comentari sobre aquest procés.


6.4.6 L'IVA en els productes: Càlcul

Àrea: Geografia i Història. Matemàtiques
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Exercici pràctic sobre el que una família amb dos fills ha fet un dissabte:
  • Els pares han fet la compra setmanal al matí i han adquirit:
   • Fruites i verdures
   • Llet i pa
   • Carn i peix
   • Llaunes variades
  • Després han anat al dentista, que ha posat al nen gran un empastament en una dent.
  • Després han tingut temps de comprar uns pantalons a la nena petita.
  • Al migdia han menjat junts en un restaurant.
  • Després de menjar han anat tots al cinema.
  • Abans que tanquessin, han comprat en la farmàcia:
   • Unes aspirines
   • Un gel per al bany
 • Per totes aquestes compres i activitats la família ha pagat l'IVA dins del preu de cada una o bé no l’ha pagat perquè era una operació exempta.
 • Cal assenyalar quin tipus de l'IVA correspon a cada article o servei o en quin cas no calia pagar IVA. Si s'indiquen els preus que la família va pagar per cada cosa, es pot demanar als alumnes que, aplicant els percentatges, trobin la quantitat del preu que correspon a l'IVA.


6.4.7 L'IVA de cada producte: Identificació

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • En classe o en petit grup, seguint la tècnica de “pluja d'idees”, intenteu recollir tots els productes i serveis que es poden aconseguir per exemple en una drogueria; en una pastisseria; en una botiga de mòbils, en un gimnàs, en una llibreria (o en qualsevol altre establiment que el professor decideixi). A continuació cal establir quin tipus d'IVA paga cada producte.


6.4.8 L'IVA en les factures

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Es demana als alumnes que durant una sèrie de dies guardin tots els comprovants del que comprin, que facin el mateix si acompanyen els seus pares a comprar i també que demanin a casa i recullin tiquets i factures de compres de béns i serveis. Després hauran de classificar-los segons que aparegui l'IVA desglossat o bé que estigui inclòs en el preu i també, en els casos en què figuri, d'acord amb el tipus de l'IVA aplicat.


6.4.9 Organitzacions transnacionals: els impostos a la UE

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual. Petit grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Investiga a www.europa.eu.int  com es finança la Unió Europea. D'on surten els fons per atendre les necessitats de funcionament de les institucions de la Unió Europea? 


6.4.10 Progressivitat de l'IRPFF

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • S'entrega als alumnes una còpia de l'escala de gravamen de l'IRPF i les dades sobre ingressos de dos contribuents “anònims” amb idèntiques circumstàncies personals i familiars, un dels quals ha obtingut el doble d'ingressos que l'altre, per tal que apliquin a tots dos l’escala esmentada i així puguin comprovar que el contribuent que va guanyar el doble no paga el doble d'impostos que l'altre sinó més del doble.

6.4.11 Problemes diversos: ús del full de càlcul per a la vida real i altres supòsits

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Utilitzant el full de càlcul, a partir de les còpies de les nòmines anuals d'un contribuent (omeses les dades personals), calcula els ingressos bruts, les cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions a compte de l'IRPF. Construeix un gràfic de barres amb els valors absoluts i un altre de sectors amb els percentatges d'aquestes dades.
 • Estableix magnituds directament proporcionals i inversament proporcionals en el pagament de l'IRPF.
 • Calcula els imports de l'IVA en els imports següents (tots tenen l'IVA inclòs):
  • 760€ (IVA del 21%)
  • 425€ (IVA del 10%)
  • 32€ (IVA de 4%)


6.4.12 Estadística i probabilitat.

Àrea: Matemàtiques
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • En una botiga hi ha productes que tenen un IVA del 21%; altres del 10% i altres del 4%. Les dades són les següents (s'arrodoneix als cèntims d'euro):
  • Llibres de text al 4%. S'han venut un total de 24 exemplars i per l'IVA s'han cobrat 16'62€.
  • Jocs per a consoles, al 21%. L'IVA ingressat per aquest concepte és de 240€. Els jocs venuts han estat 30.
  • Fes una taula en la qual apareguin les dades següents:
   • El nombre d'unitats venudes de cadascun dels productes.
   • El valor mitjà de cadascun dels productes sense IVA i amb IVA.
   • El valor de l'IVA global
   • El tipus mitjà de l'IVA que s'ha cobrat.
   • Calcula la probabilitat que el pròxim producte que es vengui en aquesta botiga sigui un llibre de text.


6.4.13 Treballant amb la premsa

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Localitza notícies de caràcter econòmic o social sobre diferents impostos: Campanya de l'IRPF, frau en l'IVA, xarxes de blanqueig de diners, paradisos fiscals.
 • El professor selecciona dos o tres cossos de notícies i l'alumne ha d'escriure sobre aquestes un titular i la introducció.


6.4.14 Dramatització d'una reparació

Àrea: Llengua. Interdisciplinari
Tipus: En grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Es preparen tres escenes i dos personatges en cadascuna.
  • A la primera escena el personatge 1 fa una reparació en una casa i, en acabar, demana al personatge 2, que és la persona propietària de la casa, que li pagui i li ofereix rebaixar el preu si no li cobra l'IVA i no li fa la factura. El personatge 2 accepta per estalviar-se els diners.
  • A la segona escena el personatge 1 fa la mateixa oferta, però el personatge 2 la rebutja i exigeix la factura amb l'IVA. A la tercera escena és el personatge 2 el que demana al personatge 1 que li cobri menys i no li faci la factura, però el personatge 1 diu que no.
  • Després hi haurà un debat i preguntareu als alumnes quins comportaments consideren correctes i quins incorrectes. Si no es paga l'IVA, s'està perjudicant o enganyant algú?


6.4.15 Comentar i redactar

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Fer un comentari de text sobre el frau en l'IVA.
 • Fer un altre comentari de text sobre els autònoms que no paguen els impostos.
 • Redacció sobre l’“economia submergida”. Quines mesures se t’acudeixen perquè l’“economia submergida”, la que no paga impostos, ho faci?


6.4.16 Els descomptes de l'IRPF: justificació dels descomptes

Àrea: Interdisciplinari. Educació en valors. Sentit de la justícia distributiva
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Justificació dels “descomptes” que existeixen en l'impost: persones que no tenen fills i, per tant, paguen més impost que els que sí que en tenen.
 • Hi ha motius perquè estiguin disconformes aquestes persones? Amb quins arguments avalen que és just que la gent amb fills pagui menys?
 • Igualment, es demanarà als alumnes que proposin en el seu escrit altres descomptes que els semblaria just establir.
 • Suggeriments de despeses per opinar:
  • Deduccions per atendre pares vells o jubilats.
  • Deduccions per atendre persones discapacitades.
  • Deduccions per aportar quantitats a organitzacions d'ajuda desinteressada.


6.4.17 El programa PADRE

Àrea: Interdisciplinari. Educació en valors. Sentit de la justícia distributiva
Tipus: En grup. Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Amb la finalitat de mostrar als alumnes com es plasma en la realitat el que s’ha explicat sobre l'IRPF, es pot portar a classe algun justificant de nòmina individual sense dades personals per veure el sou brut i la retenció corresponent.
 • També es pot portar algun certificat bancari dels interessos percebuts.
 • Igualment, també poden portar les suposades dades completes d'un contribuent de què disposa l'Agència Tributària.
 • Es poden presentar també els impresos de la declaració de la renda i es marquen les caselles importants.
 • Si es disposa d'ordinadors al col•legi, es podria veure el programa PADRE. Amb les dades aportades, es pot fer la declaració d'aquest contribuent.


6.4.18 Fòrum: Els intocables

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: En grup
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Els intocables d'Eliot Ness (1987) (no recomanada per a menors de 13 anys) és una pel•lícula dirigida per Brian de Palma. Els principals intèrprets són Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith i Robert de Niro. Després del visionat d'aquesta pel•lícula es pot parlar sobre productes de distribució reglamentada, com l'alcohol, el tabac, els medicaments i els impostos especials que els afecten. A més introdueix el tràfic il•legal de substàncies, en el cas de la pel•lícula, l'alcohol; es pot traslladar el problema a altres productes, com els estupefaents i el tràfic il•legal de tabac.
  • Es pot orientar sobre els temes següents:
   • L'alcohol és una droga l’ús de la qual en les societats occidentals està reglamentat per llei. És un producte perjudicial que en alguns casos provoca una addicció que s’anomena alcoholisme. La intoxicació aguda és la borratxera. Comentar en què afecta els joves el consum prematur i abusiu de begudes alcohòliques (educació per a la salut).
   • Què és la llei seca? Per què creus que els legisladors volen prohibir o reduir el consum de begudes alcohòliques? Quines altres substàncies tenen una reglamentació restrictiva? Quines institucions s'encarreguen a Espanya de vetllar per l'ús legal d'aquests productes de consum?
   • El grup d'Eliot Ness és un grup especial dedicat a combatre la importació il•legal d'aquests productes. Buscar paral•lelismes en l'actualitat de situacions semblants a Espanya, Europa o Amèrica. Amb quins productes no es pot comerciar en l'actualitat?
  • També es pot orientar el fòrum cap a dos aspectes: un d’individual (aquests productes són nocius; connectem amb l'educació per a la salut); un altre de social (fa mal a la societat, produeix efectes socials molt perjudicials, es necessiten molts recursos per tractar-ne els efectes, tant sanitaris com sociolaborals).