Portal d'Educació Civicotributària. Agencia Tributaria. - Informació sobre el Portal d'Educació

Generació T - Agència Tributària, amb la col·laboració d´ Institut d´Estudis Fiscals.

INTRODUCCIÓ PORTAL EDUCACIÓ CIVICOTRIBUTÀRIA

Per què preocupar-se d'una educació civicotributària?

Què s'entén per educació civicotributària?

Per què l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en col•laboració amb l'Institut d'Estudis Fiscals, ha assumit este projecte?

En què consistix el Portal d'Educació Civicotributària?

Què poden trobar els professors en el Portal d'Educació Civicotributària?

Què poden trobar els xiquets i adolescents en el Portal d'Educació Civicotributària?

Com pot fer-nos arribar la seua opinió sobre el Portal d'Educació Civicotributària?


Per què preocupar-se d'una educació civicotributària?

A vegades es considera la fiscalitat com un fet que només afecta els adults. Per tant, els jóvens no haurien de preocupar-se per la fiscalitat ja que serien totalment aliens al fet fiscal fins que s'incorporaren a l'activitat econòmica i estigueren obligats al compliment de les obligacions tributàries. L'educació civicotributària dels ciutadans més jóvens mancaria, per tant, de sentit des d'esta perspectiva. Ara bé, és cert que els jóvens no exercixen cap activitat econòmica? Pot dir-se que són totalment aliens al fet fiscal?

En les societats que han aconseguit un cert grau de desenvolupament i benestar, els jóvens comencen molt prompte a prendre decisions econòmiques com a consumidors de béns i servicis. Per tant, des del vessant dels ingressos públics , el seu consum genera ingressos tributaris. Des del vessant de les despeses públiques , la fiscalitat possibilita la igualtat d'oportunitats en múltiples aspectes, entre els quals destaquen la sanitat i l'educació, perquè són els més visibles en estos estrats d'edat. Sense esta inversió de solidaritat , que s'efectua des de l'esforç tributari aportat pels ciutadans i que es gestiona a través de les diferents administracions públiques, la vida quotidiana i les perspectives de futur dels jóvens serien molt distintes. Per això, cal fer-los conscients d'esta realitat.

En l'actualitat, la conducta fiscal és una pauta que els individus han d'incorporar en l'etapa adulta, sense que se'ls haja socialitzat adequadament en este aspecte des de molt jóvens. Així, el complex tema de la fiscalitat sol reduir-se al pagament material dels impostos, i fins i tot, a quant es paga a Hisenda, quan el mer pagament és una part important però no esgota el significat de les obligacions tributàries.

No hi ha dubte que la conducta fiscal adulta seria diferent si s'educara adequadament els xiquets i els jóvens de la societat espanyola en el fet fiscal, com es fa en altres països (entre altres, Regne Unit, Suècia, Noruega i els Estats Units). Incorporarien les pautes de conducta pròpies d'individus que d'adults viuran en una cultura democràtica que fa de la solidaritat tributària un dels pilars bàsics de la manera d'organitzar la seua convivència social.

Què s'entén per educació civicotributària?

L'educació civicotributària no pretén reduir-se a l'ensenyament d'unes pràctiques que capaciten per a abordar els requeriments del sistema fiscal. No ha de limitar-se tampoc a ser una exposició acadèmica del sentit i la finalitat dels impostos en una societat democràtica.

L'educació civicotributària té per objectiu primordial transmetre actituds i valors favorables a la responsabilitat fiscal i contraris a les conductes defraudadores. Per això, la seua finalitat no és tant facilitar continguts acadèmics com continguts cívics.

L'educació civicotributària ha de tractar-se com un tema de responsabilitat ciutadana que es traduïx a assumir les obligacions tributàries, de primer perquè ho mana la llei i, després, perquè es tracta d'un deure cívic, posant en relleu quins efectes té l'incompliment d'estes obligacions sobre l'individu i sobre la societat.

D'esta manera, l'educació civicotributària ha de convertir-se en un tema per a:

L'educació civicotributària pretén, per tant, proporcionar als ciutadans més jóvens uns esquemes conceptuals sobre la responsabilitat fiscal que els ajuden a incorporar-se al seu rol de contribuents amb una consciència clara del que és un comportament lògic i racional en una societat democràtica. La formació d'una verdadera consciència fiscal consistix a assumir que, per damunt d'opcions i models fiscals concrets, canviants com és previsible en tota societat dinàmica, hi ha una sèrie de criteris justificatius del finançament solidari de les necessitats públiques i comunes. El principal d'estos criteris és el de ciutadania, que implica assumir les responsabilitats socials com una contrapartida necessària a l'exercici dels drets cívics.

Per què l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Fiscals, ha assumit este projecte?

En l'opinió pública espanyola hi ha una percepció àmpliament generalitzada: el grau de compliment fiscal ha evolucionat positivament al llarg dels anys de vigència de l'actual sistema fiscal, si bé esta evolució positiva s'atribuïx més al control exercit per l'Administració tributària que a l'elevació de la consciència ètica o solidària dels contribuents.

En este dèficit de consciència fiscal coincidixen tots els sectors socials que, a més, el conceben com un reflex parcial d'un fenomen més ampli: la crisi generalitzada de valors en la nostra societat.

Ja la Unitat Especial per a l'Estudi del Frau incloïa, en el seu Informe sobre el frau a Espanya (UEEF, 1994), diverses recomanacions sobre la conveniència d'introduir temes relatius a l'educació en valors civicotributaris en el sistema educatiu, basant-se en les dades següents:

Posteriorment, les dades de successives edicions del baròmetre fiscal de l'Institut d'Estudis Fiscals han anat corroborant estes percepcions:

En definitiva, actualment hi ha en la societat espanyola una demanda d'ètica civil quant al compliment de les obligacions tributàries en què coincidixen tant l'opinió pública com els experts altament qualificats de diversos sectors socials, inclosos funcionaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els professors del sector educatiu públic, i que encara no ha tingut una resposta satisfactòria.

Per això, el Pla de Prevenció del Frau Fiscal del Ministeri d'Economia i Hisenda, presentat al Consell de Ministres el 4 de febrer de 2005, recomana l'aprofundiment del programa d'educació civicotributària, instant a "continuar el programa d'educació tributària dirigit a xiquets, jóvens i professorat: jornades de portes obertes de les oficines de l'Agència Tributària i portal en Internet sobre educació tributària".

Al seu torn, l'Agència Estatal d'Administració Tributària ha pogut constatar l'interés de professors i alumnes per la matèria fiscal en les més de 1300 jornades de portes obertes que organitza des de maig de 2003. En estes jornades, l'Agència ha rebut a més de 39.000 alumnes i més de 2.600 professors. Amb motiu de la celebració d'estes jornades, molts professors han sol·licitat materials per a poder tractar esta qüestió a l'aula.

Per tot això, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Fiscals, oferix als educadors que desitgen implicar-se en esta activitat educativa una sèrie de recursos i materials per al seu treball a les aules i, per descomptat, els brinden la seua total col·laboració.

En què consistix el Portal d'Educació Civicotributària?

L'Agència Estatal d'Administració Tributària, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Fiscals, ha desenvolupat un portal en Internet d'educació civicotributària amb el propòsit de proporcionar materials i recursos als educadors que desitgen implicar-se en esta activitat. S'ha triat Internet com a mitjà perquè és el format preferit pels nostres jóvens per la seua immediatesa, tecnologia moderna, interactivitat i facilitat de posada al dia.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària no ha volgut desconéixer la realitat multilingüística del nostre país i, per això, el Portal d'Educació Civicotributària està disponible en castellà , català , gallec i valencià . Al llarg dels pròxims mesos, es conclourà la traducció de tots els continguts del portal.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària desitja que el Portal d'Educació Civicotributària siga accessible per a tots . Per això, l'aventura gràfica creada per als alumnes complix els criteris d'accessibilitat i s'ha preparat també una versió sols de text de l'aventura gràfica que estiga conforme amb els criteris WAI “Doble A”.

De manera molt resumida, el portal té dos accessos diferenciats. Un per a professors i un altre per a alumnes que, al seu torn, es diferencien per edats: tercer cicle d'Educació Primària, primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria i segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria. S'han adaptat els continguts i el llenguatge emprats en els distints nivells educatius.


Què poden trobar els professors en el Portal d'Educació Civicotributària?

La zona del Portal d'Educació Civicotributària dedicada als professors inclou materials didàctics que poden servir de suport al professor, en particular:

1. Sis guies didàctiques sobre sis temes que s'han considerat claus per a tractar l'educació civicotributària:

Les guies inclouen orientacions pel que fa al contingut i proposen activitats a realitzar per als distints nivells i assignatures

2. Dues presentacions genèriques sobre les despeses i els ingressos públics.

3. Un glossari de termes.

4. Bibliografia , que inclou documents que poden descarregar-se, en cas que es desitge aprofundir en alguna qüestió.

5. Enllaços d'interés.


Què poden trobar els xiquets i adolescents en el Portal d'Educació Civicotributària?

La zona del Portal d'Educació Civicotributària destinada als xiquets i als adolescents té un aspecte més lúdic. Els xiquets i adolescents s'acostaran al món de les despeses i els ingressos públics mitjançant un passeig per una ciutat virtual . Durant el passeig que té una duració aproximada de 30 minuts , podran visitar de la mà d'un personatge de la Generació T (Generació Tributària) distints escenaris: col·legi, biblioteca, parc, centre de dia, hospital, parc de bombers, tren, botiga, oficina, Agència Tributària....

Sinopsi de la història

En cada escenari, mitjançant un diàleg entre els personatges (com en un còmic), s'inclouen els continguts fiscals. En primer lloc, s'estudien determinats servicis públics pròxims al xiquet/adolescent a fi que s'adone de la seua importància econòmica i social, i es plantege com les distintes administracions públiques (Estat, comunitats autònomes, diputacions provincials i municipis) financen estos servicis (col·legi, biblioteca, parc, centre de dia, hospital, parc de bombers, infraestructures). També s'insistix en la necessitat de cuidar i utilitzar bé els servicis públics que són de tots i que paguem entre tots.

Tot seguit, s'explica el concepte d'impost i, en particular, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l'Impost sobre la Renda de les Persona Físiques (IRPF). S'explica que l'Agència Estatal d'Administració Tributària recapta la majoria dels impostos en l'Estat i es fa referència també a les administracions tributàries autonòmiques i locals.

Una vegada coneixen què són les despeses i els ingressos públics, arriba el moment de relacionar-los. Els recursos són limitats i cal establir un orde de prioritats, decidint en què es gastaran i quant i en què no. Per a explicar els pressupostos públics, es compara la presa de decisions financeres en un país amb la presa de decisions en una comunitat de veïns.

S'inclou també un escenari en el qual s'explica la importància d'impostos al llarg de la història.

Es conclou amb un escenari que mostra què passaria si no hi haguera impostos.

Funcionament del l'aventura

En cada escenari, els personatges comencen a parlar (apareix la primera bafarada). Quan l'alumne ha acabat de llegir la bafarada, polsa “fi” i apareix la bafarada del següent personatge i així successivament. Quan ha conclòs la conversació entre els personatges, apareixen uns objectes destacats a l'escenari (objectes ressaltats de forma lluminosa). Estos objectes contenen informació d'interés per a l'alumne (són els “sabies que...? ”). Finalment, quan l'alumne ha llegit els “sabies que...?” apareix la pregunta que el xiquet ha de contestar per a poder passar a l'escenari següent. Si encerta, apareix un cartell que diu “enhorabona” i automàticament passa a la següent escena. Si no encerta, se l'informa que s'ha equivocat i se li indica que ho intente de nou. Si en esta segona oportunitat no encerta, el programa li oferix la solució correcta i es passa a la següent escena.


Com pot fer-nos arribar la seua opinió sobre el Portal d'Educació Civicotributària?

Està disponible en la zona del portal dedicada als professors la possibilitat de fer-nos arribar la seua opinió a través d'un senzill qüestionari. Els agraïm per endavant la seua opinió que, sens dubte, ens ajudarà a millorar.

Esperem que el Portal d'Educació Civicotributària constituïsca una ajuda per als educadors. Des d'ací, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Institut d'Estudis Fiscals volem donar les gràcies a tots els professionals dedicats al món de l'educació i, molt en particular, a tots aquells que ens han animat a dur a terme este projecte.