Estadística dels declarants de l'Impost sobre el Patrimoni

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica l'"Estadística dels declarants de l'Impost sobre Patrimoni" basada en les declaracions d'aquest impost corresponent a l'exercici fiscal de referència de l'estadística. Aquesta publicació recull informació detallada de les partides contingudes en el model de declaració 714 (Declaració de l'Impost sobre el Patrimoni).

   L'Impost sobre el patrimoni es troba regulat per la Llei 19/1991, que estableix com a objectiu de l'impost la cerca de l'eficàcia en la utilització dels grans patrimonis contribuint a la redistribució de la riquesa, de manera complementària a l'IRPF. L'Impost sobre el Patrimoni és un tribut de meritació anual, de caràcter directe i natura personal que grava el patrimoni net de la persona física a 31 de desembre de cada any. S'entén per patrimoni net el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular un subjecte passiu de l'impost minorat en les càrregues i gravàmens que disminueixin el seu valor i dels deutes i obligacions personals de què hagi de respondre. És un impost de caràcter individual.

   L'estadística mostra l'estructura del patrimoni de les persones físiques obligades a declarar, distingint sis tipus de béns i drets susceptibles de valoració econòmica: béns immobles, béns afectes a activitat econòmica, béns de capital mobiliari, assegurances i rendes, béns sumptuaris i altres béns i drets de contingut econòmic. Al seu torn existeix un següent nivell amb un total de 18 desagregacions de les categories de béns esmentades.

   En compliment d'aquest compromís, des de la publicació estadística de l'exercici fiscal 2005, es facilita informació resumida de les partides contingudes en aquest impost classificades per sexe del declarant.

   A partir de 2008, es va establir un 100% de bonificació i es va eliminar l'obligació formal de presentar declaració per l'Impost sobre Patrimoni, i en conseqüència, s'interromp l'elaboració de l'estadística fins al moment actual. A partir del 2011, el RDL 13/2011 restableix temporalment l'obligació a declarar.

 • Documentació
 • Preguntes més freqüents
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2018

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - -  Dia 4
   (2016)
   - - -