Imposto sobre o valor engadido

 • Para evitar eventuais erros, nos modelos que teñen dispoñible a súa descarga para internet, é necesario imprimir UNHA SOA COPIA DE CADA MODELO TRIBUTARIO descargado, cos seus exemplares correspondentes (contribuínte, sobre anual e entidade colaboradora) para efectuar cada declaración. Así mesmo recoméndase non cubrir fotocopias do modelo imprimido.
 • Os textos que se ofrecen nestas páxinas están destinados ao seu uso como instrumento documental. A Axencia Tributaria non se fai responsable do seu contido. Estes textos non teñen validez xurídica ningunha. Para fins xurídicos consulte os textos publicados nos Boletíns e Diarios Oficiais.
 • Instrucións para a impresión dos modelos. Documento PDF (174kb)
 • 039
  Comunicación de datos relativa ao réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre o valor engadido.
 • 04
  Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de aplicación do tipo do 4% a vehículos destinados a transportar habitualmente persoas con discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade reducida.
 • 303Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
  Imposto sobre o valor engadido. Autoliquidación
 • 308
  Solicitude de devolución réxime especial Recarga Equivalencia e suxeitos pasivos ocasionais.
 • 309
  Declaración-Liquidación non periódica.
 • 322
  Imposto sobre o valor engadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.
 • 340
  Declaración informativa de operacións incluídas nos libros rexistro.
 • 341
  Solicitude de reintegro compensacións no Réxime Especial de Agricultura, Gandaría e Pesca.
 • 349
  Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias
 • 353
  Imposto sobre o valor engadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual.
 • 360
  Solicitude de devolución do Imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto. 

  Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla presentarán a solicitude de devolución das cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.

 • 361
  Solicitude de devolución por empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto.
 • 362
  Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España.
 • 363
  Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España.
 • 367
  Réxime especial servizos prestado por vía electrónica. Declaración trimestral.
 • 380
  Declaración-Liquidación en operacións asimiladas ás importacións.
 • 390
  Declaración resumo anual IVE
 • IVE. Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso e por crédito incobrable
 • Modelos vixentes en períodos anteriores