Máis de 11.700.000 contribuíntes de IRPF recibiron xa a súa devolución por un importe de 7.300 millóns

Campaña de Renda 2016

  • Case o 84% das devolucións e máis do 73 %dos importes solicitados xa foron abonados
  • Do total de presentacións, case o 88% presentáronse por Internet, 38 puntos máis que fai seis anos, cando se comezaron a reforzar as medidas para potenciar a vía telemática como fórmula principal de presentación‘
  • RENDA WEB’ e as melloras de anos anteriores permitiron axilizar a campaña, de xeito que nos dous primeiros meses presentáronse un 43% máis de declaracións e aboáronse un 35% máis de devolucións que fai seis anos no mesmo tramo de campaña 

1 de agosto de 2017.- A Axencia Tributaria devolveu xa, a data do 28 de xullo, 7.314 millóns de euros a 11.777.000 contribuíntes, de maneira que máis do 83,9 %das devolucións e o 73,1% dos importes solicitados na campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) correspondente ao exercicio 2016 xa foron abonados.

O proceso sostido de aceleración nas devolucións permitiu que, pese á caída que se produciu esta campaña nas solicitudes de devolución, tanto en número (-3,9%) como en importe (-8,8%), as devolucións efectivamente realizadas aos contribuíntes están descendendo en menor medida (-2,4% en número e-5,5% en importe).

O descenso nas solicitudes de devolución ten como contrapartida un sensible incremento nas declaracións que hai que ingresar. Nesta evolución das declaracións a ingresar e a devolver que difire da inicialmente prevista influíron dous factores; por un lado, unha evolución máis positiva da prevista no sector inmobiliario, tanto en relación con ganancias patrimoniais, como no tocante á arrendamento; e, por outro, a un mantemento en 2016 do efecto da reforma fiscal, que permitiu que máis contribuíntes non teñan que facer a declaración.

Paralelamente, e xa incorporadas a práctica totalidade das declaracións do imposto que non estaban contabilizadas ao peche da Campaña da Renda o pasado 30 de xuño, foron máis de 19.656.000 as declaracións presentadas, case 188.000 máis que o ano pasado nas mesmas datas, co que se confirma a sostida recuperación do número de declarantes de IRPF iniciado en 2015.

Confírmase tamén un novo incremento no número de presentacións por Internet, acadando a cifra de 17.284.000 declaracións, case o 88% do total. O crecemento do peso de Internet sobre o total de presentacións é de 38 puntos, se a comparación se establece coas cifras de fai seis anos (IRPF 2010, presentado en 2011), cando se comezaron a reforzar as medidas para potenciar a vía telemática como fórmula principal de confección e presentación de declaracións.

Aceleración de presentacións e devolucións

A completa implantación este ano de ‘RENDA WEB’ como ferramenta universal que ofrece a Axencia Tributaria para a xestión de todas as declaracións supón a culminación da estratexia iniciada fai seis anos coa posta en marcha do servizo REN0 para a obtención do borrador por Internet, e que pretendía unha aceleración das presentacións que facilitase un proceso equivalente nas devolucións, de xeito que máis contribuíntes puidesen presentar antes e obter, polo tanto, con máis rapidez a súa devolución.

Así, e tomando como referencia os dous primeiros meses (dous terzos) da campaña que acaba de concluír, o número de presentacións medrou en máis de 3.100.000 con respecto ás cifras do mesmo período fai seis anos, un 43%, e o de devolucións aumentou en máis de 1.600.000, un 35%. Nesta última campaña xa máis da metade das declaracións previstas presentáronse neses dous primeiros meses.

A consecución destes obxectivos produciuse na presente campaña mantendo, en paralelo, o tradicional servizo de asistencia presencial ao contribuínte.

Imposto sobre o patrimonio

En paralelo á Campaña de Renda desenvolveuse a do Imposto sobre o Patrimonio, que debían declarar aqueles contribuíntes con cota a ingresar (tras aplicar as correspondentes deducións e bonificacións) e tamén aqueles sen cota a ingresar, pero que o pasado ano contaban con bens e dereitos cun valor superior aos 2 millóns de euros.

Tras incorporar as presentacións pendentes de contabilizar, rexistráronse algo case 198.000 declaracións de Patrimonio, das que máis de 171.500 resultaron a ingresar, por un importe de 1.034 millóns de euros.

Anexo:

  • Táboa de IRPF 2016 (Datos a 28 de xullo)
  • Táboa de Declaracións presentadas
  • Táboa de Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)
  • Táboas Devolucións pagas, número e importe 2015/2016 (importes en millóns de euros)