Non suxeición ao IVE dos servizos prestados por avogados e procuradores no marco da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

O pasado 22 de xuño se publicou no Boletín Oficial do Estado a Lei 2/2017, de 21 de xuño, de modificación da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, modificando, con efectos desde 1 de xaneiro de 2017 a referida Lei 1/1996, co propósito, tal e como predica seu exposición de descarga, “de incrementar as garantías que noso ordenamento xurídico ofrece en materia de xustiza gratuíta, tanto para os cidadáns como para os profesionais, a presente de pretende afianzar o carácter de servizo público desta actividade prestacional, reforzandoa e garantindo que estea debidamente subvencionada polos poderes públicos e recoñecendo o aboamento das correspondentes indemnizacións a favor dos profesionais obrigados a seu prestación.”.

Desta forma, a nova regulación da asistencia xurídica gratuíta se fundamenta en dous principios fundamentais: seu carácter obrigatorio para os profesionais, avogados e procuradores, que deban realizar a prestación para dar cumprimento ao mandato contido no artigo 119 da Constitución, así como que esta prestación será realizada a título gratuíto polos referidos profesionais.

A Dirección Xeral de Tributos en seu contestación á consulta vinculante de 30 de xuño de 2017, número V1706-17, que xa se encontra publicada na páxina web do Ministerio de Facenda e Función Pública, estableceu que desde o 1 de xaneiro de 2017, data de efectos da nova regulación do sistema de asistencia xurídica gratuíta, os servizos prestados por avogados e procuradores no marco da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, non estarán suxeitos ao Imposto sobre o Valor Engadido.