Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre pel qual es modifica el Reglament del Impost sobre la Renda de les Persones físiques

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1074/2017, DE 29 DE PERFECTAMENT (BOE DEL 30) EN EL REGLAMENT DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, APROVAT PER REIAL DECRET 439/2007, DE 30 DE MARÇ


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Beques al estudi i de de d'investigadors

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'abonaments els imports exempts de les beques en les següents quanties:

  • Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
  • Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar ventiladors de d'i allotjament per a la realització d'estudis, entre d'altres. del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan s'es d'estudis a l'estranger, 21.000 euros anuals.
  • Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s'efectuen a l'estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.

(Es modifica l'apartat 2 del article 2 del RIRPF)

Despeses d'estudi per a la capacitació o reciclatge del personal

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2017, s'amplien els supòsits en què no tindran la consideració de policia en espècie els estudis científica per la, empreses o ocupadors i de directa o provincial ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan ( guies pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï l'altres persones o entitats especialitzades.

Després de la modificació, s'entendrà que els estudis han estat disposat i finançats indirectament per l'empleat quan es financin per altres empreses o entitats que comercialitzin productes per a què resulti necessari disposar d'una adequada formació per part del treballador, sempre que l'ocupador autoritzi tal participació.

(Es modifica l'article 44 del RIRPF)

Rendiments del treball exempts per despeses per menjadors d'empresa

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'eleva la quantia tots exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, això és, els vals-menjars o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat.

L'import diari exempt s'eleva de 9 euros a 11 euros diaris.

(Es modifica l'apartat 2 del article 45 del RIRPF)

Mínim familiar per descendents

Amb efectes a partir del 1 de gener de 2017, s'assimilen als descendents, als efectes de l'aplicació del mínim familiar per descendents, a més d'aquelles persones vinculades al contribuent per tutela o acolliment en els termes previstos en la legislació civil, a qui tinguin atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia.

(S'afegeix apartat 2 al article 53 del RIRPF)

Rectificació d'autoliquidacions

S'introdueix una nova via per presentar sol·licitud de rectificació d'autoliquidació amb què reparar un error que hagués perjudicat al obligat tributari utilitzant el propi model de declaració.

Aquest procediment, en cas que l'Administració es limiti a contrastar la documentació presentada per l'interessat amb les dades i antecedents obrants que tingui i acordi rectificar l'autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent, tindrà les següents especialitats pel que fa a les normes generals previstes per als procediments de gestió:

  • Al no realitzar-se actuacions formals dels, l'acord estimatori no tindrà l'efecte de tancament a la comprovacions, això és, no per a la posterior comprovació objecte del procediment.
  • Si l'acord donés lloc a una devolució i no procedís l'abonament d'interessos de demora, no hi ha necessitat de que l'Administració tributària efectuï una liquidació per, sinó que s'entendrà notificat aquest acord per la recepció de l'han bancària.

(S'afegeix article 67 bis del RIRPF)

Retencions

Com a conseqüència de la consideració de comença patrimonial de la transmissió de drets d'AEAT a partir d'1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar:

  1. Estan subjectes a retenció els guanys patrimoniales derivats de la transmissió dels drets de subscripció previstes en les lletres a) i b) del apartat 1 del article 37 LIRPF.
  2.     Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió.
  3. L'obligació de practicar retenció o ingrés a compte revisar en el moment en què es formalitzi la transmissió, qualssevol que siguin les condicions de cobrament la. Quan l'obligació recaigui en l'entitat dipositària, confirmació conclou retenció o ingrés a compte en la data en què rebi l'import de la transmissió per a seu) al contribuent.
  4. La retenció a practicar serà el 19 per cent.

(Es modifiquen els articles 75.1, 76.2, 78.3 i 99.3 del RIRPF)