Principals novetats tributàries introduïdes en la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes urgents del treball autònom.

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PER LA LLEI 6/2017, DE 24 D'OCTUBRE, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Deduïbilitat de les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecta a l'activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l'activitat en estimació directa.

L'article 11 de la Llei 6/2017 afegeix les lletres b) i c), amb efectes des de l'1 de gener de 2018, a la regla 5a del apartat 2 del article 30 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els següents termes:

I. Contribuents que afectin parcialment la seva residència habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica.

En aquests casos, seran deduïbles les despeses de subministraments d'aquesta habitatge entenent-se per tals aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet.

Tales despeses seran deduïbles en el percentatge que resulti d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

El procediment per calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

La residència habitual d'un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.

Proporció de la residència habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%

Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%

Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

II. Despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica.

Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:

  • Ser despeses del propi contribuent.

  • Realitzar-se en el desenvolupament de l'activitat econòmica.

  • Produir-se en establiments de restauració i hostaleria.

  • Hauran d'abonar-se utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Aquestes despeses tindran com límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors que es contenen en l'article 9.A.3.a) del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques