No subjecció al IVA dels serveis prestats per advocats i procuradors en el marc de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

El passat 22 de juny es va publicar en el Butlletí Oficial del Estat la Llei 2/2017, de 21 de juny, de modificació de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, modificant, amb efectes des d'1 de gener de 2017 la referida Llei 1/1996, amb el propòsit, tal com predica la seva exposició de motius, “d'incrementar les garanties que el nostre ordenament jurídic ofereix en matèria de justícia gratuïta, tant per als ciutadans com per als professionals, aquesta reforma pretén fiançar el caràcter de servei públic d'aquesta activitat prestacional, reforçant-la i garantint que estigui degudament subvencionada pels poders públics i reconeixent l'abonament de les corresponents indemnitzacions a favor dels professionals obligats a la seva prestació.”.

D'aquesta manera, la nova regulació de l'assistència jurídica gratuïta es fonamenta en dos principis fonamentals: el seu caràcter obligatori per als professionals, advocats i procuradors, que hagin de realitzar la prestació per donar compliment al mandat contingut en l'article 119 de la Constitució, així com que aquesta prestació serà realitzada a títol gratuït pels referits professionals.

La Direcció General de Tributs en la seva resposta a la consulta vinculant de 30 de juny de 2017, nombre V1706-17, que ja es troba publicada a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, ha establert que des de l'1 de gener de 2017, data d'efectes de la nova regulació del sistema d'assistència jurídica gratuïta, els serveis prestats per advocats i procuradors en el marc de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, no estaran subjectes al Impost sobre el Valor Afegit.