Cita prèvia per confeccionar la declaració de Renda en les nostres oficines o telefònicament. Requisits per perfil de contribuent.

Els contribuents que vulguin que l'Agència Tributària els confeccioni el seu esborrany/declaració de Renda, compten amb les següents vies:

 1. ATENCIÓ PERSONAL EN OFICINES – RENDA WEB PRESENCIAL-. El contribuent deu concertar cita prèvia del 4 de maig a 29 de juny de 2017, amb els límits de la primera columna del quadre, per:

  • Internet www.agenciatributaria.es amb NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o referència.

  • Telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de 9 a 19 hores de dilluns a divendres) amb NIF/NIE.

  Serà atès personalment en l'oficina, dia i hora sol·licitada en la seva cita.

 2. ATENCIÓ TELEFÓNICA – RENDA ASSISTÈNCIA Truqui'ns quan vulgui-. Aquest servei es presta del 5 d'abril a 30 de juny de 2017, trucant als Telèfons 901 200 345 o 91 535 68 13 (de 9 a 21 hores de dilluns a divendres) i amb els límits de la tercera columna del quadre. No cal concertar cita prèvia.

 3. ATENCIÓ TELEFÓNICA – RENDA ASSISTÈNCIA L'AEAT li truca-. El contribuent deurà concertar cita prèvia, és a dir, sol·licitar el dia i l'hora perquè l'AEAT li truqui per telèfon. La cita es concertarà a través d'Internet en la mateixa aplicació que s'utilitza per sol·licitar la cita prèvia en l'atenció presencial, amb les següents característiques:

  • Per a contribuents amb els límits de la segona columna del quadre.

  • S'utilitzarà aquest servei només quan s'hagin acabat totes les cites en l'oficina seleccionada pel contribuent.

  • Deuen existir cites lliures per a la confecció telefònica.

  Es pot concertar cita prèvia des del 15 de maig al 15 de juny de 2017, exclusivament per Internet www.agenciatributaria.es amb NIF/NIE o DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o referència.

  El període en què l'AEAT trucarà als contribuents que el sol·licitin i compleixin els requisits serà: del 16 de maig a 16 de juny de 2017.

Quadre comparatiu de perfils de contribuent per a Renda WEB presencial i Renda WEB telefònica

NATURA DE LES RENDES

CITA PRÈVIA PER A RENDA 2016

RENDA WEB PRESENCIAL
Amb cita

RENDA WEB TELÈFON - CAT -

RENDA WEB TELÈFON
“L'AEAT li truca “
Amb cita

RENDA WEB TELÈFON
"Truqui'ns quan vulgui"
Sense cita

A. RENDIMENTS DEL TREBALL


Límit 65.000 €

Límit 65.000 €

Sense Límit

B. RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI


Límit 15.000 €
(llevat de DT4ª-alguns assegurances de vida)
Límit 15.000 €

Sense Límit

C. RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI


(màx. 1 immoble llogat i/o 1 contracte lloguer)

NO
(llevat d'a través d'entitats en Règim d'Atribució)

NO
(llevat d'a través d'entitats en Règim d'Atribució)

E. RENDIMENTS D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Professionals

NO

NO

NO

Empresarials

 • Estimació directa

NO

NO

NO

 • Estimació objectiva (mòduls)

NO

NO

F. GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

Transmissions de residència habitual i d'altres béns

(màx. 2 transmissions)

NO

NO

Guanys subjectes a retenció o ingrés a compte (fons d'inversió i premis)

Renda bàsica d'emancipació i subvencions (llevat de d'activitat econòmica)

(llevat de subvencions d'activitats econòmiques en estimació directa)

(llevat de subvencions d'activitats econòmiques)

(llevat de subvencions d'activitats econòmiques)

Guanys i pèrdues patrimonials sense transmissió

Resta de guanys i pèrdues patrimonials

NO

NO

G. RÈGIMS ESPECIALS

Règim d'atribució de Rendes

Segons la natura de les rendes:

 • Rendiments del capital mobiliari

(amb els límits del ap. B)

(amb els límits del ap. B)

(sense límits)

 • Rendiments del capital immobiliari

(amb els límits del ap. C)

 • Rendiments d'activitats econòmiques

(amb els límits del ap. E)

NO

NO

 • Guanys i pèrdues patrimonials

(amb els límits del ap.F)

NO

NO

Imputació de rendes immobiliàries

Imputacions agrupacions d'interès econòmic i UTES

NO

NO

NO

Imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional,
per cessió de drets d'imatge, per participar en les Institucions d'
Inversió Col·lectiva (IIC) constituïdes en paradisos fiscals

NO

NO

NO