Li interessa saber

13-07-2015 Reial Decret llei 9/2015 de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic

En el BOE de l'11 de juliol s'ha publicat el Reial Decret llei 9/2015, que recull en l'àmbit tributari determinades modificacions en la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, comprensives de l'establiment d'una nova escala general estatal i de l'estalvi, aplicables des de l'1 de gener de 2015, i s'introdueix una nova lletra y) de l'article 7, pel qual es declaren exemptes determinades prestacions econòmiques i ajudes establertes per les comunitats autònomes i Entitats Locals.